Tuesday, November 1, 2022

ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟ ನವಂಬರ್ ೧ರಿಂದ ನವಂಬರ್ ೩೦ರವರೆಗೆ

 

jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀzÀ°è ¥ÀŸÀÛPÀ ªÀiÁgÁl

PÀ£ÀßqÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è GqÀĦAiÀÄ UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ°è «±ÉõÀ jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀzÀ°è EzÉà £ÀªÀA§gï 1jAzÀ 30gÀ ªÀgÉUÉ ¥ÀŸÀÛPÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¥ÀæPÀluÉUÀ½UÉ 25% ¬ÄAzÀ 50%gÀªÀgÉUÉ jAiÀiÁ¬Äw PÉÆqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. D¸ÀPÀÛgÀÄ JA.f.JA PÁ¯ÉÃdÄ DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ°è ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆAqÀÄPÉƼÀÀÄzÀÄ. ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÉ 0820-2521159, 9448868868, 9480575783, F zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉåUÀ½UÉ PÀgɪÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.


                                                                                                DqÀ½vÁ¢üPÁj 


No comments: