Monday, November 14, 2022

ಗಣಪತಿಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಗಾಟನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರದರ್ಶನ ೧೨.೧೧.೨೦೨೨

 
AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæ EAzÁæ½, ªÀiÁºÉ, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌöÈw E¯ÁSÉ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ 12.11.2022 ±À¤ªÁgÀzÀAzÀÄ AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæ, EAzÁæ½ E°è £ÀqÉzÀ AiÀÄPÀëUÁ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß GzÁÏn¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ ªÀiÁºÉAiÀÄ ¸ÀºÀPÀįÁ¢ü¥Àw qÁ. JZï. J¸ï. §¯Áè¼ï  CªÀgÀÄ PÉÃAzÀæªÀÅ  DgÀA¨sÀ¢AzÀ®Æ JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À ¨sÁUÀªÁVvÀÄÛ. EwÛÃZÉUÉ ªÀiÁºÉ CzÀgÀ ¥ÀÇtðdªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ªÀ»¹PÉÆArzÉ. AiÀÄPÀëUÁ£À ZÀlĪÀnPÉUÀ½UÉ ªÀiÁºÉ ¸ÀzÁ ¥ÉÇæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. ¥ÁgÀA¥ÀjPÀªÁzÀ PÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌöÈwUÉ ºÉaÑ£À MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. E°è£À «zÁåyðUÀ½UÉ AiÀÄPÀëUÁ£ÀzÉÆA¢UÉ  ²¹Û£À ²PÀët ¹UÀÄwÛzÉ JAzÀgÀÄ.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæzÀ ¸À®ºÁ¸À«Äw CzsÀåPÀëgÁzÀ ¥À½î Q±À£ï ºÉUÉØ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. ªÀiÁºÉ PÀÄ®¥Àw qÁ. £ÁgÁAiÀÄt ¸À¨sÁ»vï, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌöÈw E¯ÁSÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ¤zÉðñÀQ ²æêÀÄw ¥ÀÇtÂðªÀiÁ CwyUÀ¼ÁV G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.  «±Àé¸ÀA¸ÀÌöÈw ¥ÀæwµÁ×£ÀzÀ UËgÀªÁzsÀåPÀë «±Àé£ÁxÀ ±ÉuÉÊ, PÉÃAzÀæzÀ ¸À®ºÁ ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ²æà ©. ¨sÀĪÀ£À¥Àæ¸Ázï ºÉUÉØ, ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀÄAiÀÄå G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. PÉÃAzÀæzÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ.©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ ¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£Ár ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. PÉÃAzÀæzÀ ¸À®ºÁ ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸Àå ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀÄAiÀÄå ªÀA¢¹zÀgÀÄ. JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À PÀ£ÀßqÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ  vÀÄAUÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤gÀƦ¹zÀgÀÄ. ¸À¨sÁPÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ DgÀA¨sÀzÀ°è PÉÃAzÀæzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ AiÀÄPÀëUÁ£À ¥ÀǪÀðgÀAUÀ ¥ÀæzÀ²ð¹zÀgÀÄ. gÁwæ PÉÃAzÀæzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ, PÀ¯Á«zÀgÀÄ, Cwy PÀ¯Á«zÀgÀ PÀÆqÀÄ«PÉAiÀÄ°è  gÀÄPÁäªÀw PÀ¯Áåt ¥Àæ¸ÀAUÀªÀ£ÀÄß ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥Àr¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

No comments: