Thursday, February 2, 2017

ಡಾ| ಆಮ್ಟೆ ದಂಪತಿಗೆ ಯಕ್ಷ ಕಲೆಯ ಬಲೆ!

Dr. Prakash Amte and Dr. Mandakini Amte - visit on 2.2.2017 at Yakshagana Kendra, udupi

 

 

 qÁ. ¥ÀæPÁ±ï ¨Á¨Á CªÉÄÖ ºÁUÀÆ
qÁ. ªÀÄAzÁQ¤  CªÉÄÖ AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæPÉÌ ¨sÉÃn
02.02.2017


ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ £ÁUÀÄàgÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ºÉêÀĮ̸À JA§ PÀUÁÎr£À £ÀqÀÄªÉ EgÀĪÀ §ÄqÀPÀlÄÖ d£ÁAUÀzÀªÀjUÉ ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆÃUÀå ¨sÁUÀåªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀPÉÌAzÉà fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄr¥ÁVnÖgÀĪÀ ¨Á¨Á CªÉÄÖAiÀĪÀgÀ ºÁ¢AiÀįÉèà ªÀÄÄ£ÀßqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ªÀiÁåUÉì¸É ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÀ qÁPÀÖgï ¥ÀæPÁ±ï ¨Á¨Á CªÉÄÖ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄqÀ¢ qÁPÀÖgï ªÀÄAzÁQ¤AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 2.2.2017gÀAzÀÄ GqÀĦ AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæPÉÌ ¨sÉÃn EvÀÄÛ E°è£À ªÀÄPÀ̼À AiÀÄPÀëgÀÆ¥ÀPÀ «ÃQë¹zÀ §½PÀ ¸ÀAªÁzÀ £ÀqɹzÀgÀÄ. CªÀgÉÆqÀ£É DUÀ«Ä¹gÀĪÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ©.« PÁgÀAvÀgÀAUÀ ¥ÀæwµÁ×£ÀzÀ ¤ªÁðºÀPÀ «±Àé¸ÀÜ JA. dAiÀÄgÁªÀÄ ¥ÁnÃ¯ï  eÉÆvÉVzÀÝgÀÄ. 

ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂದ್ರದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಜನವರಿ ೨೮,೨೯,೩೦,೩೧, ೨೦೧೭ 
 

 

2017 d£ÀªÀj 28jAzÀ 31gÀ vÀ£ÀPÀ £Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼À PÁ® GqÀĦAiÀÄ EAzÁæ½AiÀÄ AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæzÀ ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀªÀÅ «²µÀÖ jÃw¬ÄAzÀ £ÀqɬÄvÀÄ. ¥Àæw¢£ÀªÀÇ PÉÃAzÀæzÀ°è ¨sÁUÀªÀwPÉAiÀÄ°è vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ aPÀ̪ÀÄPÀ̽AzÀ ¥ÀǪÀðgÀAUÀzÀ ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɹzÀgÉ, ªÀÄÄAzÉ aPÀ̪ÀÄPÀ̽AzÀ MAzÀÄ PÀxÁ£ÀPÀ; JgÀqÀ£Éà ªÀgÀĵÀzÀ C¨sÁå¹UÀ½AzÀ ªÀÄUÀzÉÆAzÀÄ; »jAiÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjAzÀ; QjAiÀÄ ºÀÄqÀÄVAiÀÄjAzÀ, ºÀªÁå¹ »jAiÀi PÀ¯Á«zÀjAzÀ avÀæ¥Àl gÁªÀiÁAiÀÄt, «ÃgÀªÀÄtÂPÁ¼ÀUÀ, ¥ÀAZÀªÀn, ®ªÀPÀıÀ PÁ¼ÀUÀ, U'AiÀÄZÀjvÉæ, PÀuÁðdÄð£À PÁ¼ÀUÀ ªÀÄvÀÄÛ eÁA§ªÀw PÀ¯Áåt »ÃUÉ K¼ÀÄ ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸À¯Á¬ÄvÀÄ. £ÉgÉzÀ PÀ¯Á¸ÀPÀÛgÀÄ PÀAqÀÄ C©ü£ÀA¢¹zÀgÀÄ.

£Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼À GvÀìªÀªÀ£ÀÄß ²æà ²æà «±ÀéªÀ®è¨sÀ wÃxÀð ²æÃ¥ÁzÀgÀÄ ²æà ¸ÉÆÃzÉ ªÁ¢gÁd ªÀÄoÀ EªÀgÀÄ «zÀÄåPÀÛªÁV GzÁÏn¹ ªÀiÁvÀ£ÁrgÀÄ. ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁV qÁ. ªÀĺÁ§¯ÉñÀégÀ gÁªï, ®AiÀÄ£ï f¯ÁèzsÀåPÀëgÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁzÀ ²æà ¸ÀĤ¯ï ¸Á°AiÀiÁ£ï, qÁ. «dAiÀÄ §¯Áè¼ÀgÀÄ, «zÁé£ï ¥ÀAd ¨sÁ¸ÀÌgÀ ¨sÀlÖgÀÄ, vÀ®ÆègÀÄ ²ªÀgÁªÀÄ ±ÉnÖ, §©vÁ ªÀįÉà, qÁ. ¨sÁ¸ÀÌgÁ£ÀAzÀ ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è 2016gÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÀgÁzÀ PÉÃAzÀæzÀ ªÀåªÀ¸Á¬ÄªÉÄüÀ AiÀÄPÀëgÀAUÀzÀ »jAiÀÄ PÀ¯Á«zÀ ZÉÃPÁðr ªÀiÁzsÀªÀ £ÁAiÀÄÌ ¥ÉÃwæ CªÀgÀ£ÀÄß UËgÀ«¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

²æà ªÀÄÄgÀ½ PÀqÉPÁgï CªÀgÀÄ ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀ ¥ÀqÉzÀ ªÀiÁzsÀªÀ £ÁAiÀiïÌ ¥ÉÃwæ CªÀgÀ£ÀÄß qÁ. ¨sÁ¸ÀÌgÁ£ÀAzÀ PÀĪÀiÁgï, ªÉÃzÀªÀÄÆwð ¥ÀAd ¨sÁ¸ÀÌgÀ ¨sÀlÖgÀ£ÀÄß ¥ÉÇæ. ºÉgÀAeÉ PÀȵÀÚ ¨sÀlÖgÀÄ, qÁ. ¨sÁ¸ÀÌgÁ£ÀAzÀ PÀĪÀiÁgï ºÁUÀÆ vÀ®ÆègÀÄ ²ªÀgÁªÀÄ ±ÉnÖ CªÀgÀ£ÀÄß   ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀgÀÄ.