Sunday, August 23, 2015

Sripathi tantri book release programme 

¤dªÁzÀ «zÁéA¸À¤UÉ ¤ªÀÈwÛAiÉÄA§Ä¢®è.
PÁ¯ÉÃdÄ CzsÁå¥ÀPÀgÁVzÀݪÀgÀÄ J®ègÀAvÉ ¤ªÀÈvÀÛgÁUÀÄvÀÛgÉ DzÀgÉ QæAiÀiÁ²Ã®gÁVzÀݪÀjUÉ ¤ªÀÈwÛAiÉÄA§ÄzÉà E®è. CªÀgÀ eÁÕ£ÀzÁºÀ wÃgÀĪÀÅzÉà E®è. CzÀPÉÌ CvÀÄåvÀÛªÀÄ GzÁºÀgÀuÉ ¥ÉÇæ. ²æÃ¥Àw vÀAwæAiÀĪÀgÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß »jAiÀÄ EwºÁ¸À vÀdÕ qÁI ©. ¸ÀÄgÉÃAzÀægÁªï ºÉýzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ JA.f.JA. gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è ¥ÉÇæ. ²æÃ¥Àw vÀAwæAiÀĪÀgÀ PÀÄjvÁzÀ ²æÃ¥ÀzÀ ¥ÀŸÀÛPÀ C£ÁªÀgÀtUÉƽ¹ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄtÂ¥Á®zÀ UÁA¢ü CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæzÀ ¤zÉðñÀPÀ qÁI ªÀgÀzÉñÀ »gÉUÀAUÉ ¥ÀŸÀÛPÀ ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀgÀÄ. ¥ÉÇæ. ²æÃ¥Àw vÀAwæAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÀzÁ¼ÀzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À°è «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À°è ¤dªÁzÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛ®è JA§ §UÉÎ ¨ÉøÀgÀ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ. UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉÃAzÀæzÀ ¤zÉðñÀPÀ ¥ÉÇæ. ºÉgÀAeÉ PÀȵÀÚ¨sÀmï ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. ªÀÄÄgÀ° PÀqÉPÁgï ªÀA¢¹zÀgÀÄ. ²æà J¸ï. «. ¨sÀmï ¸ÀAAiÉÆÃf¹zÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß £ÁgÁAiÀÄt JA. ºÉUÀqÉ ¤gÀƦ¹zÀgÀÄ.

Sunday, August 9, 2015

ªÉÃzÀ «zÁéA¸ÀjUÉ ¸À£Áä£À

gÁµÀÖç ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÀgÁzÀ «zÁé£ï ²ªÀgÁªÀÄ ±ÀA¨sÀÄ ¨sÀlÖ D¯ÉÃR ºÁUÀÆ «zÁé£ï ¸ÀĨÁæAiÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¨sÀlÖ DgÉƽî EªÀjAzÀ ¸ÁªÀĪÉÃzÀzÀ gÁuÁAiÀĤà ±ÁSÁ zÁR¯ÁwAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 04.08.2015 jAzÀ 10.08.2015gÀ ªÀgÉUÉ Dgï.Dgï.¹. DPÉðʸïì£À°è £ÀqɬÄvÀÄ. ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥ÀzÀAzÀÄ ¥ÀgÀªÀÄ¥ÀÇdå ²æà «±Àé¦æAiÀÄ wÃxÀð ²æÃ¥ÁzÀgÀÄ, ²æà CzÀªÀiÁgÀÄ ªÀÄoÀ EªÀjAzÀ ªÉÃzÀ «zÁéA¸ÀjUÉ ¸À£Áä£À PÁgÀåPÀæªÀÄ £ÉgÀªÉÃjvÀÄ.

 

 

 

Thursday, August 6, 2015

ಕಡೆಂಗೋಡ್ಲು ಪ್ರಶಸ್ತಿ 09.08.2015

 ಕಡೆಂಗೋಡ್ಲು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ   ಕವನ ಸಂಕಲನ


Wednesday, August 5, 2015

yakshagana programme 01.08.2015

 

              
UÀÄgÀÄ §£ÀßAeÉ ¸ÀĪÀtðgÀ ¤zÉðñÀ£ÀzÀ  £ÀÆvÀ£À gÀAUÀZÀ®£À «£Áå¸ÀzÀ°è
ªÀÄ£À gÀAf¹zÀ AiÀÄPÀëUÁ£À
GqÀĦ AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæzÀ AiÀÄPÀëgÀAUÀzÀ ªÀåªÀ¸Á¬Ä PÀ¯Á«zÀjAzÀ ±À¤ªÁgÀ CUÉÆøÀÄÛ 1, 2015gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAmÉ 6.30PÉÌ JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è UÀÄgÀÄ §£ÀßAeÉ ¸ÀAfêÀ ¸ÀĪÀtðgÀ ¤zÉðñÀ£ÀzÀ°è £ÀÆvÀ£À gÀAUÀZÀ®£À «£Áå¸ÀzÀ ZÀPÀæªÀÇåºÀ AiÀÄPÀëUÁ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ. »ªÉÄäüÀzÀ°è ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á¯ PɼÀªÀÄ£É, PÀȵÀÚªÀÄÆwð §UÁér, ªÉAPÀlgÀªÀÄt ¨sÀmï, ªÀÄĪÉÄäüÀzÀ°è: ¥Àæ¸Ázï ªÀÄÄzÁær, gÀ«, Cfvï PÀĪÀiÁgï, ±ÉõÀVj ¨sÀmï, ¸ÀħæºÀätå ¨sÀmï, ¥ÀAZÀ°AUÀ £ÁUÀgÁd, ±ÉʯÉñï, ¤wñï, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ, ²²gÀ §£ÀßAeÉ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀ¯Á«zÀjAzÀ £ÀqÉzÀ AiÀÄPÀëUÁ£À £ÉÆÃqÀÄUÀjUÉ D£ÀAzÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrvÀÄ.  PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå ±Á¸ÀPÀgÁzÀ ¥ÀæªÉÆÃzÀ ªÀÄzsÀégÁeï GzÁÏn¹ ªÀiÁvÀ£Ár AiÀÄPÀëUÁ£À  PÀ¯É ºÁUÀÆ F AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæPÉÌ »A¢£À ªÀgÀĵÀzÀAvÉ E£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ C£ÀÄzÁ£ÀPÉÌ £ÉgÀªÁUÀĪÀÅzÀ®èzÉ, ªÉÊAiÀÄQÛPÀªÁVAiÀÄÆ F PÀ¯ÉUÉ £ÉgÀªÀÅ, ¥ÉÇæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä ¤ªÉÄä®ègÀ PÀvÀðªÀå JAzÀÄ; ºÉýzÀgÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæzÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁzÀ ¥ÉÇæ. ºÉgÀAeÉ PÀȵÀÚ ¨sÀmï, ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼ÁzÀ qÁ. ¦.J¯ï. J£ï. gÁªï, qÁ. ¨sÁ¸ÀÌgÁ£ÀAzÀ PÀĪÀiÁgï PÀ¯ÁgÀAUÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ²æà J¸ï. « ¨sÀmï, vÀ®ÆègÀÄ ²ªÀgÁªÀÄ ±ÉnÖ,  ªÀÄÄgÀ½ PÀqÉPÁgï ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.
 ¢£ÁAPÀ 01.08.2015gÀAzÀÄ £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è £ÀqÉzÀ ¥ÉÃeÁªÀgÀ ¸ÀzÁ²ªÀ gÁªï ¸ÀA¸ÀägÀuÉ ºÁUÀÆ ¥ÀŸÀÛPÀ ©qÀÄUÀqÉ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ