Friday, June 9, 2017

Sediyapu Award Photos and Giraddi Govindaraj Seminar 

 

 

 

 
 


 

 

 

seminar on 11th June at 10.15amgÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ
ªÀÄtÂ¥Á® «±Àé«zÁå®AiÀÄ

¥ÉÇæ. J¸ï. J£ï. ²æÃzsÀgï, ¨sÁµÁ«eÁÕ¤
       ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, ¨sÁgÀvÀ CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ
         ¸ÉÆÖä §ÆæPï «±Àé«zÁå®AiÀÄ, £ÀÆåAiÀiÁPïð

EªÀjAzÀ
:: «±ÉõÀ G¥À£Áå¸À ::
«µÀAiÀÄ: PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À DvÀAPÀUÀ¼ÀÄ

CzsÀåPÀëvÉ : ¥ÉÇæ. ²æÃ¥Àw vÀAwæ

¢£ÁAPÀ: 11.06.2017, D¢vÀåªÁgÀ, ¸ÀªÀÄAiÀÄ: ¨É½UÉÎ 10.15
¸ÀܼÀ : zsÀé£Áå¯ÉÆÃPÀ’, Dgï.Dgï.¹,
              JA.f.JA PÁ¯ÉÃdÄ DªÀgÀt, GqÀĦ

 // DzÀgÀzÀ ¸ÁéUÀvÀ //

¥ÉÇæ. ªÀgÀzÉñÀ »gÉÃUÀAUÉ               qÁ. C±ÉÆÃPï D¼Àé
    ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ                          ¸ÀºÀ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ