Friday, April 29, 2022

National Level workshop Valedictory function on 12th April 2022 at Nutana Ravindra Mantapa

¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ

12.04.2022, £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥À

AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæ EAzÁæ½, ªÀiÁºÉ ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌöÈw E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è ªÁgÀuÁ¹AiÀÄ J£ï.J¸ï.r  (£Áå±À£À¯ï ¸ÀÆ̯ï D¥sï qÁæªÀiÁ) «zÁåyðUÀ½UÁV £ÀqÉzÀ 1 wAUÀ¼À vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀzÀ ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀÅ ¢£ÁAPÀ 12.04.2022gÀAzÀÄ ¸ÀA¥À£ÀßUÉÆArvÀÄ. ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À  ¨sÁµÀt ªÀiÁrzÀ ªÀiÁºÉAiÀÄ PÀÄ®¸ÀaªÀgÁzÀ  qÁ. £ÁgÁAiÀÄt ¸À¨sÁ»vï CªÀgÀÄ AiÀÄPÀëUÁ£À PÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß  PÀ°AiÀÄĪÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ, CzÀgÀ ªÀĺÀvÀézÀ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. F PÀ°PÉ ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ¼ÀÄ GvÀÛªÀÄ ¨sÀ«µÀåªÀ£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ PÁgÀtªÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁºÉ F ¤nÖ£À°è PÉÊUÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À §UÉÎAiÀÄÆ w½¹zÀgÀÄ.

¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæzÀ ¸À®ºÁ ¸À«Äw CzsÀåPÀëgÁzÀ qÁ. ¦.J¯ï.J£ï.gÁªï CªÀgÀÄ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. vÀ®ÆègÀÄ ²ªÀgÁªÀÄ ±ÉnÖ, wAUÀ¼É «PÀæªÀiÁdÄð£À ºÉUÉØ UÁUÀÆ gÁªÀÄfà ¨Á° CwyUÀ¼ÁV ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è AiÀÄPÀëUÁ£À ¥Àæ¸ÀAUÀ avÀæ¥Àl gÁªÀiÁAiÀÄtªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ¢AzÀ »A¢UÉ vÀdÄðªÉÄ ªÀiÁrzÀ qÁ. ªÀiÁzsÀ« ¨sÀAqÁjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¸À£Á䤸À¯Á¬ÄvÀÄ. AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæzÀ UÀÄgÀÄ §£ÀßAeÉ ¸ÀAfêÀ ¸ÀĪÀtð CªÀgÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. ªÁgÀuÁ¹ J£ï. J¸ï.r PÉÃAzÀæzÀ ¤zÉðñÀPÀgÁzÀ gÁªÀÄf¨Á° CªÀgÀ£ÀÄß UËgÀ«¸À¯Á¬ÄvÀÄ. AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæzÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ.©.dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ CªÀgÀÄ ¸ÁéUÀw¹ qÁ. ¥Àæ±ÁAvï PÀĪÀiÁgï ±ÉnÖ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤gÀƦzÀgÀÄ. §£ÀßAeÉ ¸ÀAfêÀ ¸ÀĪÀtð CªÀgÀ ¤zÉðñÀ£ÀzÀ°è J£ï.J¸ï.r ªÁgÀuÁ¹ «zÁåyðUÀ½AzÀ avÀæ¥Àl gÁªÀiÁAiÀÄt ¥Àæ¸ÀAUÀªÀ£ÀÄß gÀAUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥Àr¹zÀgÀÄ. 

National Workshop,Varanasi student Valedictory function