Tuesday, February 20, 2018

Yakshagana Kendra Annual Day Inauguration Ceremony Photo (17.02.2018) 
 

 
 
 


 

Inamdar Award Photos
 

 

 

 

 

 

                  «.JA. E£ÁAzÁgï ¥Àæ±À¹Û ©.« PÉ¢¯ÁAiÀÄjUÉ
gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæªÀÅ  PÉÆqÀªÀiÁqÀĪÀ  E£ÁAzÁgï ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß   »jAiÀÄ ¯ÉÃRPÀ ²æà ©.« PÉ¢¯ÁAiÀÄ EªÀgÀ CrUÀ £É£À¥ÀÅ CrUÀrUÉ PÀÈwUÉ  JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À ªÀÄÄzÀÝt ¸Á»vÉÆåÃvÀìªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¤Ãr UËgÀ«¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÁzÀ ¥ÉÇæ. ªÀgÀzÉÃ±ï »gÉÃUÀAUÉ PÀÈw «±ÉèõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀgÀÄ. qÁ. ²æÃPÀAoÀ PÀÆrUÉAiÀĪÀjAzÀ «±ÉõÀ G¥À£Áå¸À  £ÀqɬÄvÀÄ.  PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß  ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ qÁ. ¸ÀAzsÁå £ÀA©AiÀiÁgï ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. qÁ. ªÀiÁ®w zÉë G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. qÁ. ¥ÀÅwÛ ªÀ¸ÀAvÀ PÀĪÀiÁgï ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. ²æêÀÄw ²Ã¯Á ªÀA¢¹zÀgÀÄ. ²æêÀÄw ±ÀjvÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ.Monday, February 12, 2018

INAMDAR AWARD on 20th Feb. 2018

«.JA. E£ÁAzÁgï ¥Àæ±À¹ÛUÉ ©.« PÉ¢¯ÁAiÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀ DAiÉÄÌ

SÁåvÀ «ªÀıÀðPÀ ¥ÉÇæ. «.JA E£ÁAzÁgï EªÀgÀ £É£À¦£À°è ¤ÃqÀĪÀ E£ÁAzÁgï ¥Àæ±À¹ÛUÉ »jAiÀÄ ¯ÉÃRPÀ ²æà ©.« PÉ¢¯ÁAiÀÄ EªÀgÀ CrUÀ £É£À¥ÀÅ CrUÀrUÉ ¥ÀŸÀÛPÀ, 2017gÀ ¸Á°UÉ, DAiÉÄÌAiÀiÁVzÉAiÉÄAzÀÄ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ ¥ÀæPÀluÉ w½¹zÉ.
 F ªÀµÀðzÀ ¥sɧæªÀj 20, 2018gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀ JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À ªÁ¶ðPÀ ¸Á»vÉÆåÃvÀìªÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ²æà ©.« PÉ¢¯ÁAiÀÄ CªÀjUÉ F ¥Àæ±À¹Û ¤Ãr UËgÀ«¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.
 GqÀĦ vÁ®ÆQ£À ¨Á¼ÉPÀÄzÀÄæ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ «zÁéA¸ÀgÀ ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ°è 1937gÀ°è d¤¹zÀ ²æà PÉ¢¯ÁAiÀÄ EªÀgÀÄ «zÁåyðzɸɬÄAzÀ¯Éà PÀ£ÀßqÀ, ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ, EAVèµï ¸Á»vÀåUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À, ¥ÀwæPÉUÉ §gÉAiÀÄĪÀ ºÀªÁå¸À (JA.f.JA PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ «.« UÀ¼À°è ²PÀët) gÀÆrü¹PÉÆAqÀgÀÄ.
 ¨sÁgÀwÃAiÀÄ fêÀ«ªÀiÁ ¤UÀªÀÄ zÀ°è GzÉÆåÃVAiÀiÁV, »jAiÀÄ C¢üPÁjAiÀiÁV, ¸ÁÖ¥sï mÉæöʤAUï PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁV zÀÄrzÀÄ 1995gÀ°è ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢zÁÝgÉ. PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ EAVèµï ¸Á»vÀåzÀ CzsÀåAiÀÄ£À, PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¯ÉÃR£À ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ªÀiÁr 7 ¸ÀévÀAvÀæ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÆß, £ÀÆgÁgÀÄ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÆß §gÉ¢zÀÄÝ CªÀÅ ««zsÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlªÁVªÉ.
 PÀ£ÀßqÀzÀ £ÀªÀå PÁªÀåzÀ ¥ÀæªÀvÀðPÀ PÀ« UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ CrUÀgÀ PÁªÀåzÀ PÀÄjvÀÄ C£ÉÃPÀ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁr ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¢zÁÝgÉ. ¸Á»vÀåªÀ®èzÉ, ¸ÀAVÃvÀ, AiÀÄPÀëUÁ£À, ªÉÃzÁAvÀUÀ¼À®Æè D¸ÀQÛ ºÉÆA¢zÁÝgÉ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀ ªÉâPÉ ¥ÀæPÀn¸ÀÄwÛgÀĪÀ ºÀtvÉ JA§ ¸Á»vÀå ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÁV ¸Á»vÀå ¸ÉÃªÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ.

Dr. B.G.L SWAMY - centenary celebration