Tuesday, April 29, 2014

yakshagana performance - on Saturday 3rd,2014 - Ravindra MantapaAiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæ, ²ªÀ¥Àæ¨sÁ, EAzÁæ½, GqÀĦ
EzÀgÀ PÀ¯Á«zÀjAzÀ
¢£ÁAPÀ: 03.05.2014£Éà ±À¤ªÁgÀ
¸ÀAeÉ 6.00 UÀAmÉUÉ

AiÀÄPÀëUÁ£À ¥ÀæzÀ±Àð£À

          vÁªÀÄæzsÀéd PÁ¼ÀUÀ

    ¸ÀܼÀ       :  £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥À, JA.f.JA PÁ¯ÉÃdÄ DªÀgÀt,  GqÀĦ
      
                // ¤ªÀÄVzÉÆà DwäÃAiÀÄ PÀgÉAiÉÆÃ¯É //

Tuesday, April 22, 2014

Dr. Purushothama Bilimale, Director, American Institute of Indian Studies


qÁ. ¥ÀÅgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ ©½ªÀÄ¯É ¹j¸ÀA¥ÀzÀPÉÌ

¢£ÁAPÀ 14.04.2014gÀAzÀÄ ²æêÀÄw PÁvÁå¬Ä¤ PÀÄAf¨ÉlÄÖ CªÀgÀ ¥À¼ÀPÀ¼À ¹ÃvÁgÁªÀÄ ¨sÀlÖgÀ ¸ÀªÀÄUÀæ PÀÈwUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀĺÁ¥Àæ§AzsÀzÀ ªÀiËTPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀi°è ¨ÁºÀå¥ÀjÃPÀëPÀgÁV CªÉÄÃjPÀ£ï E¤ÖlÆåmï D¥sï EArAiÀÄ£ï ¸ÀÖrøï£À ¤zÉÃð±ÀPÀgÁzÀ qÁ. ¥ÀÅgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ ©½ªÀįÉ, ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÁzÀ qÁ. C±ÉÆÃPÀ D¼Àé, ºÁUÀÆ Dgï.Dgï.¹ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁzÀ ¥ÉÇæ. ºÉgÀAeÉ PÀȵÀÚ ¨sÀmï, C®èzÉ qÁ. CªÀ¤ÃAzÀæ gÁªï, ALIO, Central Secretariat Library, zɺÀ°, GzÁåªÀgÀ ªÀiÁzsÀªÁZÁAiÀið, ¥ÉÇæ. gÁªÀÄzÁ¸ï, qÁ. J£ï. wgÀĪÀįÉñÀégÀ ¨sÀmï, JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ qÁ. J£ï. ºÁ¯Á £ÁAiÀiïÌ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ.

Mallepuram Venkatesh visit
Dgï.Dgï.¹ ºÁUÀÆ UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæPÉÌ
PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ PÀÄ®¥ÀwUÀ¼À ¨sÉÃn

¢£ÁAPÀ: 16.04.2014gÀAzÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ PÀÄ®¥ÀwUÀ¼ÁzÀ  ¥ÉÇæ. ªÀįÉèÃ¥ÀÅgÀA f. ªÉAPÀmÉñÀ CªÀgÀÄ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ ºÁUÀÆ ¥ÁæzÉòPÀ eÁ£À¥ÀzÀ gÀAUÀPÀ¯ÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæUÀ½UÉ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ E°èAiÀÄ ««zsÀ eÁ£À¥ÀzÀ PÀ¯ÉUÀ¼À zÁR¯Áw, ¸ÀAUÀæºÀuÉ, «ÃrAiÉÆÃ, UÀæAxÀ ¨sÀAqÁgÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÉÄZÀÄÑUÉ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀÄzÀ®èzÉ PÀÄ.² ºÀjzÁ¸À ¨sÀlÖgÀ PÀÄjvÀÄ vÀªÀÄä C¤¹PÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄAzÀgÀªÁV ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ. ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ GvÀÛªÀÄ ¨sÀ«µÀåªÀ£ÀÄß ºÁgÀ¬Ä¹zÀgÀÄ.