Tuesday, April 22, 2014

Mallepuram Venkatesh visit
Dgï.Dgï.¹ ºÁUÀÆ UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæPÉÌ
PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ PÀÄ®¥ÀwUÀ¼À ¨sÉÃn

¢£ÁAPÀ: 16.04.2014gÀAzÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ PÀÄ®¥ÀwUÀ¼ÁzÀ  ¥ÉÇæ. ªÀįÉèÃ¥ÀÅgÀA f. ªÉAPÀmÉñÀ CªÀgÀÄ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ ºÁUÀÆ ¥ÁæzÉòPÀ eÁ£À¥ÀzÀ gÀAUÀPÀ¯ÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæUÀ½UÉ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ E°èAiÀÄ ««zsÀ eÁ£À¥ÀzÀ PÀ¯ÉUÀ¼À zÁR¯Áw, ¸ÀAUÀæºÀuÉ, «ÃrAiÉÆÃ, UÀæAxÀ ¨sÀAqÁgÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÉÄZÀÄÑUÉ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀÄzÀ®èzÉ PÀÄ.² ºÀjzÁ¸À ¨sÀlÖgÀ PÀÄjvÀÄ vÀªÀÄä C¤¹PÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄAzÀgÀªÁV ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ. ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ GvÀÛªÀÄ ¨sÀ«µÀåªÀ£ÀÄß ºÁgÀ¬Ä¹zÀgÀÄ.

No comments: