Friday, December 21, 2018

Vadiraja Kanakadasa Music festival inauguration

 

 

 

 

 


41£ÉAiÀÄ ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀ GzÁÏl£É
¸ÀAVÃvÀ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ fêÀ£ÀPÉÌ ¥ÀÇtðvÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ¸ÀAvÉÆõÀUÉƽ¸ÀĪÀ  aQvÉìAiÀÄ UÀÄt ¸ÀAVÃvÀQÌzÉ. ¸ÀAVÃvÀ«®èzÀ fêÀ£À C¥ÀÇtð JAzÀÄ ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï PÀÄ®¸ÀaªÀgÁzÀ qÁ. £ÁgÁAiÀÄt ¸À¨sÁ»vï £ÀÄrzÀgÀÄ.  CªÀgÀÄ ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀ ¸À«Äw, PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, GqÀĦ, ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï, JA.f.JA PÁ¯ÉÃdÄ, GqÀĦ, ¸ÀjUÀªÀÄ ¨sÁgÀw ¸ÀAVÃvÀ «zÁå®AiÀÄ (j) ¥ÀPÀð¼À, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌöÈw E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è ºÀ«ÄäPÉÆAqÀ  41£ÉAiÀÄ  ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß GzÁÏn¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ.  ¸ÀAVÃvÀzÀ°è D¸ÀQÛ ºÉÆA¢zÀ «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Àæw¨sÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉÇæÃvÁ컸ÀĪÀ ¤nÖ£À°è ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä C¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï ¸ÀzÀåzÀ°èAiÉÄà ªÀÄtÂ¥Á®zÀ°è ¸ÀAVÃvÀ CPÁqÉ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀĪÀ AiÉÆÃd£É EzÉ JAzÀgÀÄ.
CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀÝ  CPÁqÉ«Ä D¥sï d£ÀgÀ¯ï JdÄåPÉñÀ£ï£À DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ ºÉZï. ±ÁAvÁgÁªÀiï  F GvÀìªÀzÀ ²æêÀÄAwPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Àäj¸ÀÄvÁÛ vÁ£ÀÄ ¸ÀvÀvÀªÁV 41 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀzÀ°è ¥Á¯ÉÆÎAqÀ  ¸ÀAvÉÆõÀªÀ£ÀÄß ºÀAaPÉÆAqÀgÀÄ.  CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár zÁ¸À¸Á»vÀå d£À¸ÁªÀiÁ£ÀåjUÉ vÀ®Ä¦¹zÀ eÁÕ£À ¨sÀAqÁgÀ CUÁzsÀªÁzÀzÀÄÝ. PÀptªÉ¤¸ÀĪÀ ªÉÃzÁAvÀ DzsÁåvÀä «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀ¼ÀgÀÆ¥ÀzÀ°è £ÀªÀÄUÉ w½AiÀÄĪÀAvÉ ºÁrgÀĪÀÅzÉà PÀ£ÀPÀzÁ¸À ªÁ¢gÁdgÀ ±ÉæõÀ×vÉ JAzÀgÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ©qÀÄUÀqÉUÉÆAqÀ PÀ©â£Á¯É ªÀ¸ÀAvÀ ¨sÁgÀzÁédgÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ PÀÈw - PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ ¸ÀAzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀ jÃwAiÀÄ°è NzÀÄUÀjUÉ ªÀÄÄnÖ¸ÀÄvÀÛzÉ JAzÀgÀÄ. 
JA.f.JA ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ ¥ÉÇæ. JA.f. «dAiÀiï ªÀiÁvÀ£Ár  12 13£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è ªÀÄÆr§AzÀ ªÀZÀ£À ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ zÁ¸À¸Á»vÀåUÀ¼ÀÄ ¸Á»vÀå PÉëÃvÀæzÀ°èAiÉÄ PÁæAwPÁj §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß GAlĪÀiÁrzÀªÀÅ.  F ªÀÄÆ®PÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà eÁw ¥ÀAxÀUÀ¼À vÁgÀvÀªÀÄå«®èzÉ eÁÕ£À ¥ÀæwAiÉƧâgÀ  ªÀģɨÁV®£ÀÄß ªÀÄÄlÄÖªÀAvÁ¬ÄvÀÄ JAzÀgÀÄ.
¥ÉÇæ. ªÀgÀzÉÃ±ï »gÉÃUÀAUÉ ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. ²æêÀÄw GªÀiÁ±ÀAPÀj ¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. ¥ÉÇæ. JA. J¯ï. ¸ÁªÀÄUÀ ªÀA¢¹zÀgÀÄ. gÉÃSÁ ¸ÁªÀÄUÀ ¥Áæyð¹zÀgÀÄ. ²æêÀÄw ¨sÁæªÀÄj ²ªÀ¥ÀæPÁ±ï PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤gÀƦ¹zÀgÀÄ.Thursday, December 6, 2018

ಕನಕ ಗಾಯನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಿನಾಂಕ: ೨೨. ೧೨. ೨೦೧೮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ೨.೩೦ ಗಂಟೆಗೆ


PÀ£ÀPÀ UÁAiÀÄ£À ¸ÀàzsÉð

41£ÉAiÀÄ  ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀÅ r¸ÉA§gï 21 ªÀÄvÀÄÛ 22, 2018gÀAzÀÄ GqÀĦAiÀÄ JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄ°zÉ. PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀ ¸À«Äw, PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, GqÀĦ, ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï, JA.f.JA PÁ¯ÉÃdÄ, GqÀĦ, ¸ÀjUÀªÀÄ ¨sÁgÀw ¸ÀAVÃvÀ «zÁå®AiÀÄ (j) ¥ÀPÀð¼À ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¸ÀAWÀn¹ªÉ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ, ¥ËæqsÀ, PÁ¯ÉÃdÄ, ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ «zÁåyðUÀ½UÉ PÀ£ÀPÀ UÁAiÀÄ£À ¸ÀàzsÉð ¢£ÁAPÀ 22.12.2018gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2.30 UÀAmÉUÉ £ÀqÉAiÀÄ°zÉ. ¸ÀàzsÁð¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÁ¢gÁdgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ JgÀqÉgÀqÀÄ QÃvÀð£ÉUÀ¼À£ÀÄß C¨sÀå¹¹zÀÄÝ, wÃ¥ÀÅðUÁgÀgÀÄ PÉüÀĪÀ £Á®ÄÌ QÃvÀð£ÉUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà VÃvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁqÀ®Ä ±ÀPÀÛjgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä EaÒ¸ÀĪÀªÀgÀÄ  r¸ÉA§gï 20gÀ M¼ÀUÁV  ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ, PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, JA.f.JA PÁ¯ÉÃdÄ DªÀgÀt, GqÀĦ 576 102 F «¼Á¸ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÁV «£ÀAw.

ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÁV ¸ÀA¥ÀQð¸À¨ÉÃPÁzÀ zÀÆgÀªÁtÂ:  9964140610/ 8618815925 (¸ÀjUÀªÀĨsÁgÀw ¥ÀPÀð¼À)
                                                   9844266398  ( PÀ£ÀPÀ CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ)
Tuesday, December 4, 2018

Book list


GqÀĦAiÀÄ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ(JA.f.JA PÁ¯ÉÃdÄ DªÀgÀt) zÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæPÀlUÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁlPÉÌ ®¨sÀå«gÀĪÀ AiÀÄPÀëUÁ£À ¸ÀA§A¢ü ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ EªÉ. D¸ÀPÀÛgÀÄ ¸ÀA¥ÀQð¸À¨ÉÃPÁzÀ «¼Á¸À:

gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ
JA.f.JA PÁ¯ÉÃdÄ DªÀgÀt
PÀÄAf¨ÉlÄÖ, GqÀĦ 576 102
zÀÆgÀªÁtÂ: 9844266398

AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæ
²æà ªÁ¢gÁd ªÀ£ÀA, ºÀAiÀÄVæêÀ £ÀUÀgÀ, EAzÁæ½, GqÀĦ
¥ÀæPÀluÉUÀ¼À  AiÀiÁ¢
1.
AiÀÄPÀëUÁ£À ¸Àé¨ÉÆâü¤ (ªÀÄÆgÀ£Éà ªÀÄÄzÀæt)
¤Ã¯ÁªÀgÀ ®QëöäãÁgÁAiÀÄt gÁªï
120.00
2.
UÀÄgÀĨsÉÆåà £ÀªÀÄB
²æÃzsÀgÀ ºÀAzÉ
45.00
3.
ºÀnÖAiÀÄAUÀr gÁªÀĨsÀlÖgÀ AiÀÄPÀëUÁ£À PÀÈwUÀ¼ÀÄ
qÁ. ¥ÁzÉÃPÀ®Äè «µÀÄÚ ¨sÀlÖ
150.00
4.
¨sÁgÀwÃAiÀÄ gÀAUÀ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ
JZï. PÀȵÀÚ ¨sÀlÖ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ
210.00
5.
AiÀÄPÀëgÁwæ
qÁ. Dgï. UÀuÉñï
165.00
6.
PÀ£ÁðlPÀ AiÀÄPÀëUÁ£À PÀ«ZÀjvÉæ
qÁ. PÀ©â£Á¯É ªÀ¸ÀAvÀ ¨sÁgÀzÁéd
150.00
7.
ªÁ°äÃQgÁªÀiÁAiÀÄtPÉÆñÀ
ªÀÄÆ®: ¥ÀArvÀ gÁªÀÄPÀĪÀiÁgÀ gÁAiÀiï
C£ÀĪÁzÀ: ªÀÄÆqÀA¨É樀 ¹. UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ ±Á¹Ûç
375.00
8.
AiÀÄPÀëUÁ£À ¥Àæ¸ÀAUÀ¥ÀAZÀPÀ
¸ÉÃgÁeÉ ¹ÃvÁgÁªÀÄ ¨sÀlÖ
180.00
9.
DZÁAiÀÄð ²æêÀÄzsÀéZÀjvÀ
¸ÀzÁ£ÀAzÀ ±ÀªÀÄð
30.00
10.
gÁ£ÀA ¥Àæ¸ÀAUÀ ¸ÀA¥ÀÅl
qÁ. gÁWÀªÀ £ÀA©AiÀiÁgï
175.00
11.
AiÀÄPÀëUÁ£À CzsÀåAiÀÄ£À
qÁ. ¥ÁzÉÃPÀ®Äè «µÀÄÚ ¨sÀmï
270.00
12.
AiÀÄPÀëUÁ£À ¸ÀAVÃvÀ
¥ÉÇæ| JA. gÁdUÉÆÃ¥Á¯ÁZÁAiÀÄð
50.00
13.
w½£ÉÆÃl
qÁ. gÁWÀªÀ £ÀA©AiÀiÁgï
120.00
14
AiÀÄPÀëUÁ£À £À¼ÀZÀjvÉæ
qÁ. r. ¸ÀzÁ²ªÀ ¨sÀlÖ
120.00
15
PÀȵÀÚ ¸ÀAzsÁ£À: ¥Àæ¸ÀAUÀ, ¥ÀæAiÉÆÃUÀ
qÁ. JA. ¥Àæ¨sÁPÀgÀ eÉÆò
210.00
16
ªÀÄzÀݼÉAiÀÄ ªÀiÁAiÀiÁ¯ÉÆÃPÀ
qÁ. gÁWÀªÀ £ÀA©AiÀiÁgï
100.00
17
AiÀÄPÀëUÁ£À ¥ÀzÀPÉÆñÀ
qÁ. JA. ¥Àæ¨sÁPÀgÀ eÉÆò
105.00