Tuesday, December 21, 2010

Ph.D from Hampi University

²æêÀÄw ZÀAzÁæªÀw ±ÉnÖUÉ ¦JZï.r. ¥ÀzÀ«

²æêÀÄw ZÀAzÁæªÀwAiÀĪÀgÀÄ GqÀĦAiÀÄ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ºÀA¦ E°èUÉ qÁ. ºÉƸÉÌgÉ ²ªÀ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è gÀavÀªÁzÀ J¸ï. J¯ï. ¨sÉÊgÀ¥Àà£ÀªÀgÀ PÁzÀA§jUÀ¼À ²®à MAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À JA§ «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ ¸À°è¹zÀ ªÀĺÁ¥Àæ§AzsÀPÉÌ ºÀA¦ PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀĪÀÅ ¦ºÉZï.r. ¥ÀzÀ« ¤ÃrgÀÄvÀÛzÉ.

EªÀgÀÄ ²æà ±ÁgÀzÁ PÁ¯ÉÃdÄ, §¸ÀÆægÀÄ E°è PÀ£ÀßqÀ G¥À£Áå¸ÀQAiÀiÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀÄÝ, ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¨ÁgÀPÀÆj£À ²æêÀÄw gÀÄQät ±ÉnÖ ¸ÀgÀPÁj ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð PÁ¯ÉÃfUÉ PÀ£ÀßqÀ G¥À£Áå¸ÀQAiÀiÁV ¤AiÉÆÃd£É UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Ph.D from Hampi University


©. ¨sÁ¸ÀÌgÀ gÁªïUÉ ¦ºÉZï.r.

²PÀët vÀdÕ, CAPÀtPÁgÀ ºÁUÀÆ EAVèµï ¨sÁµÁ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁzÀ ²æà ©. ¨sÁ¸ÀÌgÀ gÁªï EªÀgÀÄ GqÀĦAiÀÄ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ºÀA¦ E°èUÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ ²PÀët PÀæªÀÄzÀ°è ¨sÁµÉ, ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ºÁUÀÆ PÉÆêÀÄÄ ¸ÁªÀÄgÀ¸Àå JA§ «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ ¸À°è¹zÀ ªÀĺÁ¥Àæ§AzsÀPÉÌ ºÀA¦ PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀĪÀÅ ¦ºÉZï.r. ¥ÀzÀ« ¤ÃrgÀÄvÀÛzÉ. EªÀjUÉ qÁ. n. JA. J ¥ÉÊ ²PÀët ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄzÀ ¥ÁæZÁAiÀÄðgÁzÀ qÁ. ªÀĺÁ§¯ÉñÀégÀ gÁªï ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÁVzÀÝgÀÄ.

²æà ©. ¨sÁ¸ÀÌgÀ gÁªï ªÀÄtÂ¥Á®zÀ ¥ÀzÀ«¥ÀǪÀð PÁ¯ÉÃf£À ¤ªÀÈvÀÛ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁVzÀÄÝ «zÉòà «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À°è ¸ÉêÉ
¸À°è¹gÀĪÀÅzÀ®èzÉ, GzÀAiÀĪÁtÂAiÀÄ CAPÀtPÁgÀgÁV NzÀÄUÀjUÉ agÀ¥ÀjavÀgÁVzÁÝgÉ.

http://picasaweb.google.com/107937432519172866669/PhDFromHampiUniveristy?feat=directlink

Thursday, December 9, 2010

Tulusammelana Nenapu

Dear Sir,

Today (10.12.2010) Vishwa Tulu Sammelana Nenapuda lace from 4 pm to 10pm at Ujire Rathnavarma Kridangana. You are specially invited to the programme.

With regards,

H. Krishna Bhat

Pampa family-M. Chidananda moorthy

Kadangodlu Kavya Sankalana

PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè ¸ÁägÀPÀ C¥ÀæPÀnvÀ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼À ¸ÀàzsÉð 2011

PÀ¼ÉzÀ 1978gÀ°è ¸ÁܦvÀªÁzÀ PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè ¸ÁägÀPÀ zÀwÛ ¸À«ÄwAiÀÄ PÁªÀå ¥ÀæPÀl£ÉUÉ £ÉgÀªÀÅ ¤Ãr ¥ÉÇæÃvÁ컸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ 10,000/- (gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À MAzÀÄ ªÁ¶ðPÀ §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹zÉ, ºÀ¸ÀÛ¥Àæw ºÀAvÀzÀ°ègÀĪÀ 40PÉÌ PÀrªÉÄ E®èzÀ PÀ«vÉUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀPÉÌ F §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.  ªÀÄÆgÀÄ «ªÀıÀðPÀgÀļÀî MAzÀÄ vÀdÕgÀ ¸À«Äw §ºÀĪÀiÁ£ÀPÉÌ CºÀðªÁzÀ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ°zÉ.
§ºÀĪÀiÁ£ÀzÀ G½zÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ »ÃVªÉ:-
1.       PÀ¼ÉzÀ LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è §gÉzÀ PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ, ©rAiÀiÁV ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀǪÀð ¥ÀæPÀnvÀªÁzÀĪÀÅ EgÀ§ºÀÄzÀÄ, ºÉƸÀzÁV gÀavÀªÁzÀĪÀÅ EgÀ§ºÀÄzÀÄ.
2.      vÀªÀÄä PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°è PÀ¤µÀ× 40 PÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ EgÀ¯Éà ¨ÉÃPÀÄ.
3.      PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ºÉÆgÀ¨sÁUÀzÀ°è ¸ÀàµÀÖªÁV £ÀªÀÄÆ¢¹gÀ¨ÉÃPÀÄ.
4.      vÀªÀÄä PÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀªÀ£À¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°è F ªÉÆzÀ®Ä ¥ÀæPÀlUÉÆArgÀ¨ÁgÀzÀÄ.
5.      ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀ ºÁ¼ÉAiÀÄ°ègÀ¨ÉÃPÀÄ ºÉÆgÀvÀÄ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ AiÀiÁªÀ ¨sÁUÀzÀ®Æè EgÀPÀÆqÀzÀÄ.
6.      PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÁPÀµÀÄÖ CAZÉaÃnAiÀÄ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ®UÀwÛ¹gÀ¨ÉÃPÀÄ.
7.      ¯ÉÃRPÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀAUÀæºÀzÀ MAzÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß (°TvÀ) EzÉà 2011 ªÀiÁZïð 31gÀ M¼ÀUÉ ¸À«ÄwAiÀÄ  «¼Á¸ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.  ªÉÄà 1PÉÌ ¸À«ÄwAiÀÄÄ vÀ£Àß ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀzÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è eÁ»ÃgÀÄUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ.
8.      DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ qÉ«Ää 1/8, 1/12 CxÀªÁ 1/8 DPÁgÀzÀ°è EgÀ¨ÉÃPÀÄ.
9.      ¸ÀAUÀæºÀzÀ ªÀÄÄzÀæt ¥ÀæPÀluÉ ¯ÉÃRPÀgÉà ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÉãÀÆ E®è.  DzÀgÉ ¨ÉÃgÉ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÆ §ºÀĪÀiÁ£ÀzÀ ªÉÆvÀÛ ¯ÉÃRPÀjUÉ ªÀiÁvÀæªÉà ¸À®ÄèvÀÛzÉ.
10.   DAiÉÄÌ ¸À«Äw wêÀiÁð£À ¥ÀæPÀlªÁzÀ £Á®ÄÌ wAUÀ¼À M¼ÀUÁV ªÀÄÄzÀæt ªÀÄÄVzÀÄ 12 ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ ¸À«ÄwAiÀÄ ªÀ±À ¸ÉÃgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (CzÀQÌAvÀ ªÉÃ¼É «ÃjzÀgÉ ¸À«Äw E£ÁßjUÁzÀgÀÆ F §ºÀĪÀiÁ£À ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ).
11.   ¸À«ÄwAiÀÄ wêÀiÁð£ÀªÉà CAwªÀÄ wêÀiÁð£À.
12.   ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV ¸ÀA¥ÀQð¸À¨ÉÃPÁzÀ «¼Á¸À:  ¤zÉðñÀPÀgÀÄ, gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, JA.f.JA. PÁ¯ÉÃdÄ DªÀgÀt, GqÀĦ 576 102.

  ¤zÉðñÀPÀgÀÄ
(JZï. PÀȵÀÚ ¨sÀmï)