Monday, December 14, 2015

ಕಡೆಂಗೋಡ್ಲು ಕವನ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2016

PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè ¸ÁägÀPÀ C¥ÀæPÀnvÀ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼À ¸ÀàzsÉð - 2016
PÀ¼ÉzÀ 1978gÀ°è ¸ÁܦvÀªÁzÀ PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè ¸ÁägÀPÀ zÀwÛ ¸À«ÄwAiÀÄÄ PÁªÀå ¥ÀæPÀl£ÉUÉ £ÉgÀªÀÅ ¤Ãr ¥ÉÇæÃvÁ컸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ 10,000/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À MAzÀÄ ªÁ¶ðPÀ §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÉ. ºÀ¸ÀÛ¥Àæw ºÀAvÀzÀ°ègÀĪÀ 40PÉÌ PÀrªÉÄ E®èzÀ PÀ«vÉUÀ¼À CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¸ÀAUÀæºÀPÉÌ F §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.  ªÀÄÆgÀÄ «ªÀıÀðPÀgÀļÀî MAzÀÄ vÀdÕgÀ ¸À«Äw §ºÀĪÀiÁ£ÀPÉÌ CºÀðªÁzÀ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ°zÉ.
§ºÀĪÀiÁ£ÀzÀ G½zÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ »ÃVªÉ:-
1.   PÀ¼ÉzÀ LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è §gÉzÀ PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ, ©rAiÀiÁV ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀǪÀð ¥ÀæPÀnvÀªÁzÀĪÀÅ EgÀ§ºÀÄzÀÄ, ºÉƸÀzÁV gÀavÀªÁzÀĪÀÇ EgÀ§ºÀÄzÀÄ.
2.     vÀªÀÄä PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°è PÀ¤µÀ× 40 PÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ EgÀ¯Éà ¨ÉÃPÀÄ.
3.     PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ºÉÆgÀ¨sÁUÀzÀ°è ¸ÀàµÀÖªÁV £ÀªÀÄÆ¢¹gÀ¨ÉÃPÀÄ.
4.    vÀªÀÄä PÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀªÀ£À¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°è F ªÉÆzÀ®Ä ¥ÀæPÀlUÉÆArgÀ¨ÁgÀzÀÄ.
5.  ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀ ºÁ¼ÉAiÀÄ°ègÀ¨ÉÃPÀÄ ºÉÆgÀvÀÄ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ AiÀiÁªÀ ¨sÁUÀzÀ®Æè EgÀPÀÆqÀzÀÄ (EzÀÝ°è PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀªÀ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ).
6.     ¯ÉÃRPÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀAUÀæºÀzÀ MAzÀÄ £ÀPÀ®Ä ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß (ºÀ¸ÀÛ AiÀiÁ PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄÄ¢ævÀ) 2016 ¥sɧæªÀj 28gÀ M¼ÀUÉ ¸À«ÄwAiÀÄ «¼Á¸ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ªÉÄà 1PÉÌ ¸À«ÄwAiÀÄÄ vÀ£Àß ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀzÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è eÁ»ÃgÀÄUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ.
7.     §ºÀĪÀiÁ£ÀPÁÌV DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀªÀ£ÀÄßqÉ«Ää 1/8, 1/12 CxÀªÁ 1/8 DPÁgÀzÀ°è ªÀÄÄ¢æ¸À¨ÉÃPÀÄ.
8.     DAiÉÄÌ ¸À«Äw wêÀiÁð£À ¥ÀæPÀlªÁzÀ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À M¼ÀUÁV ªÀÄÄzÀæt ªÀÄÄVzÀÄ 12 ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ ¸À«ÄwAiÀÄ 
    ªÀ±À ¸ÉÃgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (CzÀQÌAvÀ ªÉÃ¼É «ÄÃjzÀgÉ ¸À«Äw E£ÁßjUÁzÀgÀÆ F §ºÀĪÀiÁ£À ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ).
9.     ¸ÀAUÀæºÀzÀ ªÀÄÄzÀæt ¥ÀæPÀluÉ ¯ÉÃRPÀgÉà ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÉãÀÆ E®è. DzÀgÉ ¨ÉÃgÉ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÆ 
    §ºÀĪÀiÁ£ÀzÀ ªÉÆvÀÛ ¯ÉÃRPÀjUÉ ªÀiÁvÀæªÉà ¸À®ÄèvÀÛzÉ.
10.   ¸À«ÄwAiÀÄ wêÀiÁð£ÀªÉà CAwªÀÄ wêÀiÁð£À.
11.  ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV ¸ÀA¥ÀQð¸À¨ÉÃPÁzÀ «¼Á¸À: ¤zÉðñÀPÀgÀÄ, gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À  PÉÃAzÀæ, JA.f.JA. PÁ¯ÉÃdÄ DªÀgÀt, GqÀĦ 576 102.

                                                 (JZï. PÀȵÀÚ ¨sÀmï)                     
                                                               ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ


Sunday, December 13, 2015

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£À (13.12.2015) ¸ÀAVÃvÀ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è «eÉÃvÀgÁzÀªÀjAzÀ ºÁqÀÄUÁjPÉ, PÉ. J¸ï. ªÀĺÀw, C¢w ¥ÀæºÁèzï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, PÀÄ. ±ÉéÃvÁ ZÉ£ÉßöÊ ºÁUÀÆ C±ÀévÀÜ £ÁgÁAiÀÄuï ZÉ£ÉßöÊ EªÀjAzÀ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÉgÀªÉÃjvÀÄ. 


Saturday, December 12, 2015

38£Éà ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀzÀ DAUÀªÁV ¢£ÁAPÀ 12.12.2015gÀAzÀÄ £ÀqÉzÀ ¥ËæqsÀ±Á¯Á ªÀÄPÀ̽UÉ D±ÀĨsÁµÀt ¸ÀàzsÉð ºÁUÀÆ ¨sÀd£Á vÀAqÀUÀ½AzÀ zÁ¸ÀgÀ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ. C¥ÀgÁºÀÚ 2.30jAzÀ  AiÀÄĪÀ ¥Àæw¨sÉ CªÀÄÈvÁ gÁªï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀjAzÀ »AzÀƸÁܤ UÁAiÀÄ£À, 4.00jAzÀ AiÀÄĪÀ ¥Àæw¨sÉ ²æÃgÁªÀÄ ±Á¹Ûç EªÀjAzÀ             PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀ ºÁUÀÆ 5.30jAzÀ ²æà ¸ÀwÃ±ï ¨sÀmï ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀUÀzÀªÀjAzÀ »AzÀƸÁܤ UÁAiÀÄ£À
Friday, December 11, 2015


¢£ÁAPÀ 11.12.2015gÀAzÀÄ £ÀqÉzÀ 38£Éà ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀ GzÁÏl£Á ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ ªÀÄPÀ̽AzÀ zÉêÀgÀ£ÁªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÀÄ. «zÁågÁWÀªÀ£ï    ZÉ£ÉßöÊ EªÀjAzÀ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀ PÀbÉÃj