Saturday, December 12, 2015

38£Éà ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀzÀ DAUÀªÁV ¢£ÁAPÀ 12.12.2015gÀAzÀÄ £ÀqÉzÀ ¥ËæqsÀ±Á¯Á ªÀÄPÀ̽UÉ D±ÀĨsÁµÀt ¸ÀàzsÉð ºÁUÀÆ ¨sÀd£Á vÀAqÀUÀ½AzÀ zÁ¸ÀgÀ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ. C¥ÀgÁºÀÚ 2.30jAzÀ  AiÀÄĪÀ ¥Àæw¨sÉ CªÀÄÈvÁ gÁªï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀjAzÀ »AzÀƸÁܤ UÁAiÀÄ£À, 4.00jAzÀ AiÀÄĪÀ ¥Àæw¨sÉ ²æÃgÁªÀÄ ±Á¹Ûç EªÀjAzÀ             PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀ ºÁUÀÆ 5.30jAzÀ ²æà ¸ÀwÃ±ï ¨sÀmï ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀUÀzÀªÀjAzÀ »AzÀƸÁܤ UÁAiÀÄ£À
No comments: