Monday, October 28, 2013

Kadangodlu Kavana Rachane

PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè ¸ÁägÀPÀ C¥ÀæPÀnvÀ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼À ¸ÀàzsÉð-2014
PÀ¼ÉzÀ 1978gÀ°è ¸ÁܦvÀªÁzÀ PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè ¸ÁägÀPÀ zÀwÛ ¸À«ÄwAiÀÄÄ PÁªÀå ¥ÀæPÀl£ÉUÉ £ÉgÀªÀÅ ¤Ãr ¥ÉÇæÃvÁ컸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ 10,000/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À MAzÀÄ ªÁ¶ðPÀ §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÉ. ºÀ¸ÀÛ¥Àæw ºÀAvÀzÀ°ègÀĪÀ 40PÉÌ PÀrªÉÄ E®èzÀ PÀ«vÉUÀ¼À CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¸ÀAUÀæºÀPÉÌ F §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.  ªÀÄÆgÀÄ «ªÀıÀðPÀgÀļÀî MAzÀÄ vÀdÕgÀ ¸À«Äw §ºÀĪÀiÁ£ÀPÉÌ CºÀðªÁzÀ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ°zÉ.
§ºÀĪÀiÁ£ÀzÀ G½zÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ »ÃVªÉ:-
 1. PÀ¼ÉzÀ LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è §gÉzÀ PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ, ©rAiÀiÁV ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀǪÀð ¥ÀæPÀnvÀªÁzÀĪÀÅ EgÀ§ºÀÄzÀÄ, ºÉƸÀzÁV gÀavÀªÁzÀĪÀÇ EgÀ§ºÀÄzÀÄ.
 2. vÀªÀÄä PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°è PÀ¤µÀ× 40 PÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ EgÀ¯Éà ¨ÉÃPÀÄ.
 3. PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ºÉÆgÀ¨sÁUÀzÀ°è ¸ÀàµÀÖªÁV £ÀªÀÄÆ¢¹gÀ¨ÉÃPÀÄ.
 4. vÀªÀÄä PÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀªÀ£À¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°è F ªÉÆzÀ®Ä ¥ÀæPÀlUÉÆArgÀ¨ÁgÀzÀÄ.
 5. ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀ ºÁ¼ÉAiÀÄ°ègÀ¨ÉÃPÀÄ ºÉÆgÀvÀÄ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ AiÀiÁªÀ ¨sÁUÀzÀ®Æè EgÀPÀÆqÀzÀÄ (EzÀÝ°è PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀªÀ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ).
 6. ¯ÉÃRPÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀAUÀæºÀzÀ MAzÀÄ £ÀPÀ®Ä ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß (ºÀ¸ÀÛ AiÀiÁ PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄÄ¢ævÀ) 2014 ¥sɧæªÀj 28gÀ M¼ÀUÉ ¸À«ÄwAiÀÄ «¼Á¸ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ªÉÄà 1PÉÌ ¸À«ÄwAiÀÄÄ vÀ£Àß ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀzÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è eÁ»ÃgÀÄUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ.
 7. §ºÀĪÀiÁ£ÀPÁÌV DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀªÀ£ÀÄß qÉ«Ää 1/8, 1/12 CxÀªÁ 1/8 DPÁgÀzÀ°è ªÀÄÄ¢æ¸À¨ÉÃPÀÄ.
 8. DAiÉÄÌ ¸À«Äw wêÀiÁð£À ¥ÀæPÀlªÁzÀ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À M¼ÀUÁV ªÀÄÄzÀæt ªÀÄÄVzÀÄ 12 ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ ¸À«ÄwAiÀÄ ªÀ±À ¸ÉÃgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (CzÀQÌAvÀ ªÉÃ¼É «ÄÃjzÀgÉ ¸À«Äw E£ÁßjUÁzÀgÀÆ F §ºÀĪÀiÁ£À ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ).
 9. ¸ÀAUÀæºÀzÀ ªÀÄÄzÀæt ¥ÀæPÀluÉ ¯ÉÃRPÀgÉà ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÉãÀÆ E®è.  DzÀgÉ ¨ÉÃgÉ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÆ §ºÀĪÀiÁ£ÀzÀ ªÉÆvÀÛ ¯ÉÃRPÀjUÉ ªÀiÁvÀæªÉà ¸À®ÄèvÀÛzÉ.
 10. ¸À«ÄwAiÀÄ wêÀiÁð£ÀªÉà CAwªÀÄ wêÀiÁð£À.
 11. ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV ¸ÀA¥ÀQð¸À¨ÉÃPÁzÀ «¼Á¸À : ¤zÉðñÀPÀgÀÄ, gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, JA.f.JA. PÁ¯ÉÃdÄ DªÀgÀt, GqÀĦ 576 102.
¤zÉðñÀPÀgÀÄ
  (JZï. PÀȵÀÚ ¨sÀmï)

Monday, October 14, 2013

Wednesday, October 9, 2013

Music Compitation


ªÁ¢gÁd- PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ ºÁqÀÄUÀ¼À UÁAiÀÄ£À ¸ÀàzsÉð
£ÀªÀA§gï 10 ¨sÁ£ÀĪÁgÀ ¨É½UÉÎ 10 UÀAmÉUÉ 
¸ÀܼÀ: ²æà gÁªÀÄ£ÁxÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸À¨sÁ¨sÀªÀ£À, gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ, PÉÆÃmÉPÀtÂ, PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ
£ÀªÉA§gï 17 ¨sÁ£ÀĪÁgÀ ¨É½UÉÎ 9.30PÉÌ
¸ÀܼÀ: gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥À JA.f.JA. PÁ¯ÉÃdÄ GqÀĦ

r¸ÉA§gï 6, 7 ªÀÄvÀÄÛ 8gÀAzÀÄ GqÀĦAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ ªÁ¢gÁd-PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀzÀ CAUÀªÁV PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ, zÀQët PÀ£ÀßqÀ ºÁUÀÆ GqÀĦ f¯ÉèUÀ¼À «zÁåyð ªÀÄvÀÄÛ D¸ÀPÀÛjUÁV  UÁAiÀÄ£À ¸ÀàzsÉðAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀQët PÀ£ÀßqÀzÀ ¸Àé¢üðUÀ½UÉ £ÀªÀA§gï 10 ¨sÁ£ÀĪÁgÀ ¨É½UÉÎ 10 UÀAmÉUÉ ²æà gÁªÀÄ£ÁxÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸À¨sÁ¨sÀªÀ£À, gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ, PÉÆÃmÉPÀtÂ, PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ E°è ¸ÀàzsÉð £ÀqÉAiÀÄ°zÉ. GqÀĦ f¯ÉèAiÀÄ D¸ÀPÀÛjUÁV £ÀªÉA§gï 17 ¨sÁ£ÀĪÁgÀ ¨É½UÉÎ 9.30PÉÌ gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥À JA.f.JA. PÁ¯ÉÃdÄ GqÀĦ E°è ¸ÀàzsÉð £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ. ¥ËæqsÀ±Á¯É, PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ JAzÀÄ ªÀÄÆgÀÄ «¨sÁUÀUÀ¼À°è ¸ÀàzsÉð £ÀqÉAiÀÄ°zÀÄÝ ªÀÄÆgÀÆ «¨sÁUÀUÀ¼À®Æè ¥ÀæxÀªÀÄ, ¢éwÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀÈwÃAiÀÄ §ºÀĪÀiÁ£ÀUÀ½gÀÄvÀÛªÉ.
ªÁ¢gÁd-PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸Àà¢üðUÀ¼ÀÄ C¨sÁå¸ÀªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À°è wÃ¥ÀÄðUÁgÀgÀÄ C¥ÉÃQë¹zÀ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ±ÀÄæw Ej¹ ºÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. §ºÀĪÀiÁ£À «eÉÃvÀjUÉ r¸ÉA§gï 8gÀAzÀÄ GqÀĦAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀzÀ°è ºÁqÀ®Ä CªÀPÁ±À MzÀV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä C¥ÉÃQë¸ÀĪÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸À, zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå, ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ «¨sÁUÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀļÀî CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ, JA.f.JA. PÁ¯ÉÃdÄ, GqÀĦ 576102 EªÀjUÉ £ÀªÉA§gï 5gÀ ªÉÆzÀ®Ä PÉʸÉÃgÀĪÀAvÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÀÄ. ºÉaÑ£À ªÀiÁ»w C¥ÉÃQë¸ÀĪÀªÀgÀÄ 9945355516 zÀÆ.¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¸À§ºÀÄzÀÄ.  

                      ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ GqÀĦ


Tuesday, October 1, 2013

ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ , ಕರೆಯೋಲೆ

ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ -ಕೆ. ಪಿ. ಸುರೇಶ್ 2-10-2013

                      ರಥಬೀದಿ ಗೆಳೆಯರು , ಉಡುಪಿ

               ಗಾಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ , ಎಮ್. ಜಿ.ಎಮ್. ಕಾಲೇಜು , 
               ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ - ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ
                 - ಕೆ. ಪಿ. ಸುರೇಶ್ , ಬೆಂಗಳೂರು
                ಅಧ್ಯಕ್ಷರು- ಪ್ರೊ/ ಕೆ.ಸದಾಶಿವ ರಾವ್
                  2 -10- 2013- 4.30pm
                   ಧ್ವನ್ಯಾಲೋಕ , ಎಮ್.ಜಿ. ಎಮ್. ಕಾಲೇಜು , 
                         ಉಡುಪಿ