Friday, September 17, 2021

ವಿ.ಎಂ. ಇನಾಂದಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣರ ವಿಮರ್ಶಾ ಕೃತಿ ಚಿನ್ನಮ್ಮನ ಲಗ್ನ ೧೮೯೩

 

«.JA. E£ÁAzÁgï ¥Àæ±À¹ÛUÉ

²æà PÉ. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt CªÀgÀ ¥ÀŸÀÛPÀ DAiÉÄÌ

SÁåvÀ «ªÀıÀðPÀ ¥ÉÇæ. «.JA E£ÁAzÁgï EªÀgÀ £É£À¦£À°è ¤ÃqÀĪÀ E£ÁAzÁgï ¥Àæ±À¹ÛUÉ  »jAiÀÄ ¯ÉÃRPÀ, ¸Á»w, PÁzÀA§jPÁgÀ  ²æà PÉ. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt EªÀgÀ a£ÀߪÀÄä£À ®UÀß 1893 ¥ÀŸÀÛPÀªÀÅ 2020gÀ ¸Á°UÉ DAiÉÄÌAiÀiÁVzÉAiÉÄAzÀÄ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ. ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ ¥ÀwæPÁ  ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹zÁÝgÉ. ¸É¥ÉÖA§gï 24, 2021gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀ JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À ªÁ¶ðPÀ ¸Á»vÉÆåÃvÀìªÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è  ²æà PÉ. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt CªÀjUÉ F ¥Àæ±À¹Û ¤Ãr UËgÀ«¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.

PÉ. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt CªÀgÀÄ PÀvÉ, PÁzÀA§j, «ªÀıÉð, C£ÀĪÁzÀ, ¸ÀA¥ÁzÀ£É, ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ««zsÀ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è «±ÉõÀ D¸ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ  ¥Àj±ÀæªÀĪÀżÀîªÀgÀÄ.  ¤ªÀÄä ªÉÆzÀ® ¥ÉæêÀÄzÀ PÀxÉ, £ÀPÀì¯ï ªÀgÀ¸É, ºÉUÀÄÎgÀÄvÀÄ, zÀ°vÀgÀ £ÀªÀÄä PÀxÉUÀ¼ÀÄ, avÀæUÀÄ¥ÀÛ£À PÀxÉUÀ¼ÀÄ (¸ÀtÚPÀvÉUÀ¼ÀÄ) £ÀªÀÄä ¦æÃwAiÀÄ QæPÉmï, zÁA¥ÀvÀåPÉÆAzÀÄ ²Ã®, ¯ÉÆÃPÀ ¥Àæ§AzsÀ (¥Àæ§AzsÀUÀ¼ÀÄ)UËj,¸À¤ßzsÁ£À, PÁ®fAPÉ, «PÀ®à  (PÁzÀA§jUÀ¼ÀÄ), D¸ÀQÛ, ªÀÄ£ÉÆÃzsÀªÀÄð, SÁ¸ÀV «ªÀıÉð, ªÀÄgÀÄPÀ½¹zÀ ªÀiÁzÀðªÀvÉ, PÁgÀAvÀgÀ PÁzÀA§jUÀ¼À°è zÀÄrªÉÄ, ªÀĺÁPÀxÀ£ÀzÀ ªÀiÁ¹Û, CªÀgÀªÀgÀ ¨sÀªÀPÉÌ ªÀÄÄAvÁzÀ «ªÀıÁð PÀÈwUÀ¼À£ÀÆß gÀa¹zÁÝgÉ. 

«zÀévÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÈd£À²Ã®vÉ JgÀqÀ£ÀÆß ªÉÄÊUÀÆr¹PÉÆArgÀĪÀ EªÀgÀ ¸Á»vÀå PÉëÃvÀæzÀ ¸ÉêÉUÁV PÀ£ÁðlPÀ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«ÄAiÀÄ ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀ, ªÀiÁ¹Û ¥Àæ±À¹Û, DAiÀÄð¨sÀl ¥Àæ±À¹Û, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «.«AiÀÄ UËgÀªÀ qÁPÀÖgÉÃmï, «±ÀéZÉÃvÀ£À ¥Àæ±À¹Û, ¨sÁgÀwøÀÄvÀ zÀwÛ ¤¢ü ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ ®©ü¹ªÉ.

 1954gÀ°è ªÀÄAqÀå f¯ÉèAiÀÄ ªÀÄzÀÆÝgÀÄ vÁ®ÆPÀÄ PÉÆ¥Àà UÁæªÀÄzÀ°è d¤¹zÀ PÉ. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt EªÀgÀÄ CxÀð±Á¸ÀÛçzÀ°è ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀgÁVzÀÄÝ, DzÁAiÀÄ vÉjUÉ E¯ÁSÉAiÀÄ°è  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 36 ªÀµÀðUÀ¼À ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹ ¥ÀæzsÁ£À ªÀÄÄRå DAiÀÄÄPÀÛgÁV  ¤ªÀÈvÀÛgÁVzÁÝgÉ.

Thursday, September 2, 2021

ತಾಳ್ತಜೆ ಕೇಶವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ೨೦೨೦ ಹಾಗೂ ೨೦೨೧

 

vÁ¼ÀÛeÉ PÉñÀªÀ ¥Àæ±À¹Û  

2020 qÁ. J¸ï.r ±ÉnÖ CªÀjUÉ 2021£Éà ¸Á°£À ¥Àæ±À¹Û qÁ. ¥ÁzÉÃPÀ®Äè «µÀÄÚ ¨sÀmï CªÀjUÉ

 2020gÀ ¸Á°£À vÁ¼ÀÛeÉ PÉñÀªÀ ¨sÀlÖ ¥Àæ±À¹ÛUÉ  ¸Á»w, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀ ºÁUÀÆ «zÁéA¸ÀgÁzÀ qÁ. J¸ï.r.±ÉnÖ CªÀgÀÄ ºÁUÀÆ 2021£Éà ¸Á°£À ¥Àæ±À¹ÛUÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ «zÀévÀàgÀA¥ÀgÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÀÄÄRgÁVgÀĪÀ qÁ. ¥ÁzÉÃPÀ®Äè «µÀÄÚ ¨sÀlÖ DAiÉÄÌAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. ¸Á»vÀå, UÀªÀÄPÀ, «ªÀıÉð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉëÃvÀæUÀ¼À°è ªÀĺÀvÀézÀ PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃrgÀĪÀ vÁ¼ÀÛeÉ PÉñÀªÀ ¨sÀlÖgÀ £É£À¦£À°è F ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀiÁºÉ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ. ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ CªÀgÀÄ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹gÀÄvÁÛgÉ.

 qÁ. J¸ï.r ±ÉnÖ

 qÁ. J¸ï. r. ±ÉnÖ (±ÁAw£ÁxÀ ¢Ã¥ÀtÚ ±ÉnÖ) EªÀgÀÄ G.PÀ f¯ÉèAiÀÄ ºÉÆ£ÁߪÀgÀzÀ,ºÀ¼À¢Ã¥ÀÅgÀ vÁ®ÆQ£À, ¸Á°PÉÃjAiÀÄ°è d¤¹zÀgÀÄ. CªÀgÀÄ zsÁgÀªÁqÀzÀ°è JA.J, r¥ÉÇèêÀiÁ E£ï J¦üUÀæ¦ü ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉzÀÄ, gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ «.«zÁå®AiÀÄ¢AzÀ ¦.JZï.r ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ.

EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 35 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® zsÀªÀÄð¸ÀܼÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÉñÀégÀ PÁ¯ÉÃdÄ GfgÉAiÀÄ°è jÃqÀgï DV, ¥ÉÇæ¥sɸÀgï DV, «¨sÁUÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹ ¤ªÀÈwÛºÉÆA¢zÁÝgÉ.  ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è ¤zÉðñÀPÀgÁV, ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹gÀĪÀ EªÀgÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ qÁ. ºÁ.ªÀiÁ £Á. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ GfgÉ EzÀgÀ ¸ÀAAiÉÆÃd£Á¢üPÁjAiÀiÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. ±ÉÆÃzsÀ-¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¥ÀwæPÉAiÀÄ  PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÁVzÁÝgÉ. ªÀgÁAUÀ, «dAiÀĪÀÄä ZÀjvÉæ, zsÀªÀÄð¸ÀܼÀ ªÀÄAdAiÀÄå ºÉUÀÎqÉ, eÉÊ£ÀgÀ ºÀ§âUÀ¼ÀÄ, zÀ.PÀ f¯ÉèAiÀÄ eÉÊ£À ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ «²µÀÖ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ, vÀļÀÄ£Ár£À eÉÊ£ÀzsÀªÀÄð »ÃUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¸ÀévÀAvÀæ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÁÝgÉ. ªÀiÁ£ÀvÀÄAUÀ, ¹j¨ÁºÀħ°, PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀåQÛ ªÉÆzÀ¯ÁzÀĪÀÅ CªÀgÀ ¸ÀA¥ÁzÀ£Á PÀÈwUÀ¼ÀÄ, 250PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ «ZÁgÀ¸ÀAQgÀtUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¹ ¥Àæ§AzsÀªÀÄAqÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.  EªÀgÀÄ ¸Á»vÀåPÉëÃvÀæPÉÌ ¤ÃrzÀ PÉÆqÀÄUÉ C¥ÁgÀ. J¸ï.r.±ÉnÖ CªÀgÀÄ GvÀÛªÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀ£Á PÀÈw ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀ, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀ, vÀļÀÄ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä ¥Àæ±À¹Û, «zÁå¦ÃoÀ ¥Àæ±À¹Û, ¸Á»vÀåzÀwÛ¤¢ü ¥Àæ±À¹Û, ¹zÁÞAvÀ QÃwð ¥Àæ±À¹Û »ÃUÉ ºÀ®ªÁgÀÄ ¥Àæ±À¹Û, UËgÀªÀ¸ÀAªÀiÁ£ÀUÀ½UÉ ¨sÁd£ÀgÁVzÁÝgÉ.

 qÁ. ¥ÁzÉÃPÀ®Äè «µÀÄÚ ¨sÀmï

zÀ.PÀ f¯ÉèAiÀÄ §AmÁé¼À vÁ®ÆPÀÄ, ¥ÁzÉÃPÀ®Äè, PÀgÉÆÃ¥Ár UÁæªÀÄzÀ°è d¤¹zÀ qÁ. ¥ÁzÉÃPÀ®Äè «µÀÄÚ ¨sÀlÖgÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ¢AzÀ JA.J., ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ¢AzÀ ¦JZï.r ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ. ªÀÈwÛAiÀÄ°è G¥À£Áå¸ÀPÀgÁV, ¥ÀæªÁZÀPÀgÁV, ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁV, ««zsÀ ¸ÀgÀPÁj PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è PÁAiÀÄð¤ªÀ𻹠»jAiÀÄqÀPÀzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ÀzÀ«PÁ¯ÉÃf£À°è ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹ ¤ªÀÈvÀÛgÁVzÁÝgÉ. CªÀgÀ ¸ÀéAvÀ gÀZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ¸Á»vÀå PÉëÃvÀæzÀ°è ªÀĺÀvÀé ¥ÀqÉ¢ªÉ. CªÀgÀ£ÀÄß ¥Àæ¹¢ÞUÉ vÀA¢gÀĪÀÅzÀÄ  ¥ÀæUÀ®ã ¸ÀA¥Á¢vÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ. AiÀÄPÀëUÁ£À, bÀAzÀ¸ÀÄì, ªÁåPÀgÀt, ºÀ¼ÉUÀ£ÀßqÀ PÁªÀå, C£ÀĪÁzÀ, «ªÀıÉð EvÁå¢ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀ ºÀ®ªÁgÀÄ GzÀÎçAxÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥Á¢¹, «zÀévÀÆàtð ªÀÄÄ£ÀÄßrAiÀÄ£ÀÄß §gÉ¢zÁÝgÉ.  gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ vÀļÀĤWÀAlÄ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è zÀÄrzÀ C£ÀĨsÀªÀ«gÀĪÀ EªÀgÀÄ, UÀæAxÁzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ UÀæAxÀ¸ÀA¥ÁzÀ£ÉAiÀÄ PÉëÃvÀæzÀ°è ¥ÀæªÀÈvÀÛgÁVzÁÝgÉ.

 «µÀÄÚ¨sÀlÖ CªÀgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¸ÀéAvÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlUÉÆArªÉ. CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÅ, ¥ÀArvÀªÀgÉÃtå, ²æèsÁUÀªÀvÉÆ, ¸Á»vÁåzsÀåAiÀÄ£À, AiÀÄPÀëUÁ£À CzsÀåAiÀÄ£À, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À vÀªÀ¤¢ü, »jAiÀÄjªÀgÀÄ ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ. CªÀgÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÀA¥Á¢vÀ PÀÈwUÀ¼ÉAzÀgÉ «ZÁgÀ ¥Àæ¥ÀAZÀ, ¸Á«gÀzÀ UÀzÀå, gÁªÀiÁ±ÀéªÉÄÃzsÀ, ¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÅ bÀAzÀ¸ÀìA¥ÀÅl, ¨sÁ£ÀĪÀÄwAiÀÄ £ÉvÀÛ, ªÀĺÁd£À¥ÀzÀ, ±À¨ÁÝxÀð±ÉÆÃzsÀ C®èzÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 21PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ PÀÈwUÀ¼À ¸ÀºÀ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÁVzÁÝgÉ.  EªÀgÀÄ ¸Á»vÀå PÉëÃvÀæPÉÌ ¤ÃrzÀ PÉÆqÀÄUÉ C¥ÁgÀ. EªÀjUÉ ²æÃPÀȵÁÚ£ÀÄUÀæºÀ ¥Àæ±À¹Û, «zÀévï ¥Àæ±À¹Û, ¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÅ ¥Àæ±À¹Û, gÁªÀÄ«oÀ® ¥Àæ±À¹Û, ¥ÀŸÀÛPÀ §ºÀĪÀiÁ£À, GAqɪÀÄ£É ²PÀët ¥ÉÇõÀt ¥Àæ±À¹Û ªÀÄÄAvÁzÀ UËgÀªÀ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ ®©ü¹ªÉ.

Monday, August 30, 2021

ಸೇಡಿಯಾಪು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ೨೦೨೦ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಡಾ. ಪಿ.ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಕಾಸರಗೋಡು, ೨೦೨೧ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಡಾ. ಆರ್. ಶೇಷಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ

 ¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÅ ¥Àæ±À¹Û  2020gÀ  ¸Á°UÉ qÁ. ¦.²æÃPÀȵÀÚ ¨sÀlÖ

ºÁUÀÆ 2021gÀ ¸Á°UÉ ¥ÉÇæ. Dgï. ±ÉõÀ ±Á¹Ûç

 2020£Éà ¸Á°£À ¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÅ PÀȵÀÚ ¨sÀlÖ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀPÉÌ  qÁ.  ¦. ²æÃPÀȵÀÚ ¨sÀmï PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ ºÁUÀÆ 2021£Éà ¸Á°£À ¥Àæ±À¹ÛUÉ qÁ. Dgï. ±ÉõÀ ±Á¹Ûç DAiÉÄÌAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ, ¸Á»vÀå, ªÁåPÀgÀt, ¨sÁµÁ ±Á¸ÀÛç, PÀxÀ£À PÁªÀå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉëÃvÀæUÀ¼À°è ªÀĺÀvÀézÀ PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÅ PÀȵÀÚ ¨sÀlÖgÀ £É£À¦£À°è F ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ. ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ CªÀgÀÄ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹gÀÄvÁÛgÉ.

qÁ.  ¦. ²æÃPÀȵÀÚ ¨sÀmï PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ

qÁ.. ¦. ²æÃPÀȵÀÚ ¨sÀmï PÉÃgÀ¼À gÁdåzÀ, PÁ¸ÀgÀUÉÆÃr£À ¥ÀÅvÉÆæÃr, PÀA¨ÁØeÉ UÁæªÀÄzÀ°è 1942gÀ°è d¤¹zÀgÀÄ.  EªÀgÀÄ 1959gÀ°è J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ «zÁå¨sÁå¸ÀªÀ£ÀÄß  ªÀÄÄV¹ gÁµÀÖç ¨sÁµÁ (»A¢) ¥Àæ«ÃtgÁV, »A¢Ã ¥ÀæZÁgÀPÀgÁV PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¹, £ÀAvÀgÀ ©.J PÀ£ÀßqÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß, 1969gÀ°è PÀ£ÀßqÀ JA.J. ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ. 1988gÀ°è gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, GqÀĦ ªÀÄÆ®PÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ¢AzÀ ¦JZï.r  ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß UÀ½¹zÁÝgÉ.

1964jAzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ±Á¯Á/PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è CzsÁå¥ÀPÀgÁV, G¥À£Áå¸ÀPÀgÁV, ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁV, «¨sÁUÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 27 ¦JZï.r ºÁUÀÆ JA.¦ü¯ï «zÁåyðUÀ½UÉ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÁÝgÉ. ±Á¸À£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «ÃgÀUÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ªÁåPÀgÀt ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ, ±Á¸ÀÛç¸Á»vÀå «ºÁgÀ, CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À CªÀgÀ ¥ÀæPÀnvÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ. r.«.f zÀ±Àð£À, ZÀAzÀæVj, ¥ÉÇAUÀ¢gÀÄ, UÀr£ÁqÀ ¢Ã¥À ªÀÄÄAvÁzÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥Á¢¹zÁÝgÉ. vÀªÀÄä ¸Á»vÀå PÀȶUÁV ±ÀAPÀgÀ ¸Á»vÀå ¥Àæ±À¹Û, PÉñÀªÀ ¥Àæ±À¹Û ªÀÄÄAvÁzÀ ¥Àæ±À¹ÛUÀ½UÉ CªÀgÀÄ ¨sÁd£ÀgÁVzÁÝgÉ.

qÁ. Dgï. ±ÉõÀ ±Á¹Ûç

1951gÀ°è d¤¹zÀ qÁ. Dgï. ±ÉõÀ±Á¹Ûç C£ÀAvÀ¥ÀÅgÀzÀ ²æà PÀȵÀÚzÉêÀgÁAiÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è vÉ®ÄUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vË®¤PÀ ¸Á»vÀå «¨sÁUÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¥ÉÇæ¥sɸÀgï DVzÀÄÝ ¤ªÀÈvÀÛgÁzÀ EªÀgÀÄ, PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«, PÀ£ÁðlPÀzÀ «ÃgÀUÀ®ÄèUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÁV ¦.JZïr ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ. ¥ÉÇæ. ±Á¹Ûç CªÀgÀÄ ±Á¸À£À ±Á¸ÀÛç, UÀæAxÀ°¦ ±Á¸ÀÛç,  eÁ£À¥ÀzÀ, PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ZÀjvÉæ ªÀÄÄAvÁzÀ  ºÀ®ªÀÅ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÆâü¹zÁÝgÉ. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÁV CªÀgÀzÀÄ C¥ÁgÀ C£ÀĨsÀªÀ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ  PÀ£ÀßqÀ CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ, ¥ÁæaãÀ zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ PÀȶ ZÀjvÉæAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀ°è L¹JDgï, PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå¥ÀjµÀwÛ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À «¨sÁUÀ, PÀ£ÁðlPÀ UÀeÉnAiÀÄgï ªÀÄÄAvÁzÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À  ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ ºÀÄzÉÝUÀ¼À°è ¸ÀªÀÄxÀðªÁV ¥ÉÇæ. ±Á¹Ûç CªÀgÀÄ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¹zÁÝgÉ. 

vÀªÀÄä ªÀiÁvÀÈ «±Àé«zÁ央AiÀÄ¢AzÀ ¤AiÀÄÄPÀÛgÁV PÀÄ¥ÀàA£À zÀæ«ÃrAiÀÄ£ï «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĪÁzÀ «¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁV qÁ. ±Á¹Ûç CªÀgÀÄ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¹zÁÝgÉ. ±Á¸À£À ¥ÀjZÀAiÀÄ, PÀ¯Á¥ÀÇuÉÆðÃzÀAiÀÄ,  DAzsÀæzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ EwºÁ¸À, ºÀA¦¬ÄAzÀ ºÀgÀ¥ÀàªÀgÉUÉ CªÀgÀ ªÀÄÄRå PÀÈwUÀ¼ÀÄ,  C®èzÉ  azÁ£ÀAzÀ QgÀt, DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ PÀ£ÀßqÀ ±Á¸À£ÀUÀ¼ÀÄ, ±Á¸À£À ¸ÀAUÀæºÀ CªÀgÀ ¸ÀA¥Á¢vÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ. qÁ.©.Dgï. UÉÆÃ¥Á¯ï ¥Àæ±À¹Û, JA. ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¨sÀmï ¥Àæ±À¹Û, vÁ¼ÀÛeÉ PÉñÀªÀ ¨sÀmï ¥Àæ±À¹Û, n.«. ªÉAPÀmÁZÀ®±Á¹Ûç «zÀévï ¥Àæ±À¹Û, qÁ. ©.J£ï.±Á¹Ûç ±Á¸À£À ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ ªÀÄÄAvÁzÀ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀUÀ¼ÀÄ zÉÆgÀQªÉ.

Sunday, June 20, 2021

ಕಡೆಂಗೋಡ್ಲು ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಡಿ. ಎಸ್. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ

 

       
¯ÉÃRPÀ  r.J¸ï. gÁªÀĸÁé«Ä CªÀjUÉ PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè PÁªÀå ¥Àæ±À¹Û

 gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï, ªÀÄtÂ¥Á® ¤ÃqÀĪÀ PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè PÁªÀå ¥Àæ±À¹Û 2021  ¯ÉÃRPÀ  CgÀ¹ÃPÀgÉAiÀÄ ²æà r.J¸ï. gÁªÀĸÁé«Ä CªÀjUÉ ®©ü¹zÉ. ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄÄ 10000/- £ÀUÀzÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ±À¹Û ¥sÀ®PÀªÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ DAiÉÄÌ ¸À«ÄwAiÀÄÄ  r.J¸ï. gÁªÀĸÁé«Ä CªÀgÀ «ÄãÀÄ ¨ÉÃmÉUÉ ¤AvÀ zÉÆÃt ¸Á®Ä C¥ÀæPÀnvÀ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀªÀ£ÀÄß ¥Àæ±À¹ÛUÉ DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÉ.  PÀ«, PÁzÀA§jPÁgÀ, £ÁlPÀPÁgÀ,  PÀxÉUÁgÀ, ¥ÀwæPÉÆÃzÀå«Ä  »ÃUÉ PÀ£ÀßqÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ°è ºÉ¸ÀgÀĪÁ¹AiÀiÁzÀ PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè ±ÀAPÀgÀ ¨sÀlÖgÀ ºÉ¸ÀgÀ°è F ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ  JAzÀÄ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ. ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹zÁÝgÉ.

r.J¸ï. gÁªÀĸÁé«Ä CªÀgÀÄ  vÀjÃPÉgÉ ªÀÄÆ®zÀªÀgÁVzÀÄÝ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ CgÀ¹ÃPÉgÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ fêÀ «ªÀiÁ ¤UÀªÀÄzÀ°è DqÀ½vÁ¢üPÁjAiÀiÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝgÉ.  EªÀgÀÄ ¥ÀæeÁªÁt ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¢Ã¥ÁªÀ½ ¸ÀàzsÉð, PÀ£ÀßqÀ ¥Àæ¨sÁ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¸ÀAPÁæAw PÀxÁ ¸ÀàzsÉð, «dAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ AiÀÄÄUÁ¢ PÀxÁ ¸ÀàzsÉð EvÁå¢ ¸ÀàzsÉðUÀ¼À°è §ºÀĪÀiÁ£À ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ºÁ¸À£À, ¨sÀzÁæªÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʸÀÆgÀÄ DPÁ±ÀªÁtÂUÀ½AzÀ CªÀgÀ  150PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ¥Àæ¸ÁgÀªÁVªÉ. GqÀĦAiÀÄ CT®¨sÁgÀvÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£À, ªÀÄÆqÀ©¢gÉ D¼Áé¸ï £ÀÄr¹jAiÀÄ°è PÀ«vÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. PÀ£ÁðlPÀ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«ÄAiÀÄ ««zsÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛAiÀiÁV ¨sÁUÀªÀ»¹gÀÄvÁÛgÉ. CAqÀªÀiÁ£ï PÀÄjvÀ EªÀgÀ ¥ÀæªÁ¸À PÀxÀ£À zsÁgÀªÁ»AiÀiÁV ¥Àæ¸ÁgÀUÉÆArvÀÄÛ.   EªÀjUÉ PÉÃAzÀæ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀwÛ£À r.¹ C£ÀAvÀ¸Áé«Ä ¥Àæ±À¹Û, ²ªÀªÉÆUÀÎ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¥ÉÇæ.f.J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà PÁªÀå ¥Àæ±À¹Û, PÁAvÁªÀgÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀzÀ ªÀÄÄzÀÝt PÁªÀå ¥Àæ±À¹Û ºÁUÀÆ «¨sÁPÁªÀå ¥Àæ±À¹ÛUÀ½UÉ ¨sÁd£ÀgÁVzÁÝgÉ.

Wednesday, March 17, 2021

ಮುಳಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (೧೩.೩.೨೦೨೧)


 ªÀÄĽAiÀÄ wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå ¥Àæ±À¹Û

ªÀiÁZïð 13, 2010 ±À¤ªÁgÀzÀAzÀÄ JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è, gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï (ªÀiÁºÉ), JA.f.JA PÁ¯ÉÃdÄ ºÁUÀÆ ªÀÄĽAiÀÄ wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå ¥Àæ±À¹Û ¸À«Äw EªÀgÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ D±ÀæAiÀÄzÀ°è  ªÀÄĽAiÀÄ wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzÁ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ. SÁåvÀ §gÀºÀUÁgÀ ²æà PÉ.n UÀnÖ CªÀjUÉ PÉÆqÀªÀiÁrzÀ  ªÀÄĽAiÀÄ wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzÁ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀ»¹zÀ SÁåvÀ «zÁéA¸À ªÀÄvÀÄÛ «±ÁæAvÀ PÀÄ®¥ÀwUÀ¼ÁzÀ qÁ. «ªÉÃPÀ gÉÊ ªÀiÁvÀ£Ár  ªÀÄAeÉñÀégÀ UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ, ªÀÄĽAiÀÄ wªÀÄä¥ÀàAiÀÄ , ±ÀA¨Á eÉÆò CªÀgÀAvÀºÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À «zÀévï ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀĪÀgÀÄ »AzÉ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«vÀÄÛ. DUÀ «zÀévÀÛ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ«vÀÄÛ. FUÀ ºÁV®è JAzÀgÀÄ.

azÁ£ÀAzÀ ªÀÄÆwð, n.« ªÉAPÀmÁZÀ® ±Á¹ÛçAiÀÄAvÀºÀ ªÉÆzÀ® zÀeÉðAiÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À «zÁéA¸ÀjUÀÆ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ CzsÀåPÀëvÉ zÉÆgÀPÀ°®è JAzÀÄ «µÁ¢¹zÀ CªÀgÀÄ «zÉñÀUÀ½UÉ ºÉÆð¹zÀgÉ £ÀªÀÄä°è ªÀÄPÀ̼À ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß CªÀUÀt¸À¯ÁVzÉ. UÀnÖAiÀÄiªÀgÀÄ EzÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀðªÁV ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ JAzÀgÀÄ.

¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÀgÀ PÀÄjvÀÄ C©ü£ÀAzÀ£Á ¨sÁµÀtªÀ£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¹zÀ qÁ.n.JA.J ¥ÉÊ ²PÀët ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄzÀ  ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀiÁ¢üPÁjAiÀiÁzÀ qÁ. ªÀĺÁ§¯ÉñÀégÀ gÁªï ªÀiÁvÀ£Ár  PÉ.n UÀnÖAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ²PÀët PÀæªÀÄzÀ §UÉUÉ aAvÀ£É ªÀiÁrzÀ ¸ÀÄzsÁgÀtªÁ¢ ²PÀët aAvÀPÀgÀÄ. aAvÀ£À¥ÀæzsÁ£À PÁzÀA§jUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÖªÀgÀÄ. ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀgÀ jÃw «¥ÀÅ® ¸Á»vÀå PÀȶ £ÀqɹzÀªÀgÀÄ. »ÃUÁV EªÀgÀÄ PÁgÀAvÀgÀ ªÁgÀ¸ÀÄzÁjPÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀ ¨sÁUÀ. UÀnÛAiÀĪÀjUÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ «.«  UËgÀªÀ qÁPÀÖgÉÃmï ºÁUÀÆ ºÀA¦ ««AiÀÄ £ÁqÉÆÃd ¥Àæ±À¹Û PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ DUÀ滹zÀgÀÄ.  JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ qÁ zÉëzÁ¸ï J¸ï. £ÁAiÀiïÌ  ±ÀĨsÀPÉÆÃjzÀgÀÄ. ¥Àæ±À¹Û ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ªÀÄ£ÉÆÃgÀªÀiÁ ¨sÀmï, ªÀÄĽAiÀÄ gÁWÀªÀAiÀÄå, ªÀÄĽAiÀÄ UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ ¨sÀmï, dAiÀÄ®Që÷äà G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.

PÉÃAzÀæzÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ. ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ ¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£Ár CwyUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ.  JA.f.JA PÁ¯ÉÃdÄ «zÁåyð¤ PÀÄ ¸ÀªÀÄ¤é ¸ÁéUÀvÀ VÃvÉ ºÁrzÀgÀÄ, JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁzÀ qÁ ¥ÀÅwÛ ªÀ¸ÀAvÀ PÀĪÀiÁgï ªÀA¢¹zÀgÀÄ, qÁ. £ÀgÀ¹AºÀ ªÀÄÆwð PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ.


Wednesday, March 3, 2021

ವಿಸ್ತರಣಾ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಯ ನಾಲ್ಕನೆ ಉಪನ್ಯಾಸ -ಡಾ. ಪುತ್ತಿ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್

 
 

ªÀiÁZïð 3, 2021gÀAzÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, ªÀiÁºÉ, gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀiÁºÉ ºÁUÀÆ ¸ÀgÀPÁj ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ PÁ¥ÀÅ EªÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ  PÁ¥ÀÅ PÁ¯ÉÃf£À°è K¥Àðr¹zÀ «¸ÀÛgÀtÁ G¥À£Áå¸À  ªÀiÁ°PÉAiÀÄ  £Á®Ì£É G¥À£Áå¸À £ÀPÀzÁ¸ÀgÀ PÀÈw  gÁªÀÄzsÁ£Àå ZÀjvÉæAiÀÄ PÀÄjvÀÄ G¥À£Áå¸À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ.

G¥À£Áå¸À PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆlÖ JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁzÀ qÁ. ¥ÀÅwÛ ªÀ¸ÀAvÀ PÀĪÀiÁgï ªÀiÁvÀ£Ár PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ M§â ªÀiÁ£ÀªÀvÁªÁ¢, ºÀ®ªÁgÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛgÀ PÀAqÀÄPÉÆAqÀ zÁ±Àð¤PÀ. ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß ¸ÀjzÁjUÉ vÀgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÄß  ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå d£ÀgÀ°è DvÀ䫱Áé¸À ªÀÄÆr¹zÀªÀgÀÄ.  CªÀgÀÄ ºÀjzÁ¸À ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ zÉêÀ£ÁªÀÄ ¸ÀägÀuÉAiÀÄ ªÀiÁUÀð §zÀ¯Á¬Ä¹  ¸ÁªÀiÁfPÀ PÀ¼ÀPÀ½¬ÄAzÀ AiÀiÁgÀÆ ±ÉæõÀ×gÀ®è, QüÀÆ C®è JA§ÄzÀ£ÀÄß ¥Àæw¥Á¢¹zÀgÀÄ. gÁªÀÄzsÁ£Àå ZÀjvÉæ MAzÀÄ ¨sÀQÛ PÁªÀå JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. ªÀåQÛ DvÁäªÀ¯ÉÆÃPÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄRå ªÁ»¤UÉ §gÀ§ºÀÄzÀÄ. zÉêÀgÀÄ §qÀªÀgÀ §AzsÀÄ, ¨sÀPÀÛ ¥ÉæëÄ. gÁªÀÄzsÁ£Àå ZÀjvÉæAiÀÄ°è  G¼ÀîªÀgÀ E®èzÀªÀgÀ ¸ÀAWÀµÀðzÀ ZÀZÉðAiÀÄ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. CªÀgÀÄ gÁªÀÄzsÁ£Àå ZÀjvÉæAiÀÄ°è zsÁ£ÀåUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ DvÀ䤪ÉÃzÀ£É «ZÁgÀªÀ£ÀÄß ¥Àæ¸ÁÛ¦¹zÁÝgÉ. PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀjUÉ AiÀÄÄUÀUÀ¼À ¥ÀjPÀ®à£É EvÀÄÛ. MnÖ£À°è EzÉÆAzÀÄ ¥ÀÇtð C©üªÀåQÛAiÀÄ PÀÈw. ªÀiÁ£ÀªÀvÉAiÀÄ ¥Àæw¥Á¢¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß JAzÀgÀÄ.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÀÅ PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ  qÁ. C¤¯ï PÀĪÀiÁgï ±ÉnÖ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, ªÀiÁºÉ, gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀiÁºÉ EzÀgÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉUÉÊzÀgÀÄ. ªÀÄ£À«PÀ «¨sÁUÀzÀ ¸ÀAZÁ®Q qÁ. ¸ÀÄavÁæ J¸ï.Dgï ¸ÁéUÀw¹ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ. PÁ¯ÉÃdÄ «zÁåyð¤AiÀÄjAzÀ PÀ£ÀPÀ QÃvÀð£É £ÀqɬÄvÀÄ. D²Pï ªÀA¢¹zÀgÀÄ.  

  

 


Thursday, February 25, 2021

ವಿಸ್ತರಣಾ ಉಪನ್ಯಾಸ : ಕನಕದಾಸರ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ - ಡಾ. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಆರ್. (೨೪.೦೨.೨೦೨೧)

«¸ÀÛgÀtÁ G¥À£Áå¸À ªÀiÁ°PÉAiÀÄ vÀÈwÃAiÀÄ G¥À£Áå¸À

24.02.2021

¥sɧæªÀj 24 2021gÀAzÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, ªÀiÁºÉ, gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀiÁºÉ, ¥ÀÇtð¥ÀædÕ PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ, GqÀĦ EªÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ K¥Àðr¹zÀ «¸ÀÛgÀtÁ G¥À£Áå¸À  ªÀiÁ°PÉAiÀÄ  vÀÈwÃAiÀÄ G¥À£Áå¸À PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ PÀÈw ªÉÆúÀ£À vÀgÀAVt PÀÄjvÀÄ G¥À£Áå¸À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ  £ÀqɬÄvÀÄ. PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ PÀÈw ªÉÆúÀ£À vÀgÀAVtÂAiÀÄ PÀÄjvÀÄ G¥À£Áå¸À £ÀqɹPÉÆlÖ ¨sÀĪÀ£ÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÃf£À  PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜ qÁ.  CgÀÄuï PÀĪÀiÁgï J¸ï.Dgï CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár vÀļÀĪÀ ªÀA±ÀzÀ CgÀ¸ÀÄ PÀȵÀÚzÉêÀgÁAiÀÄ£À PÁ®WÀlÖzÀ°è EzÀݪÀgÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ. D PÁ®zÀ J¯Áè K¼ÀĩüÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀªÀgÀÄ; zÁ¸À ±ÉæõÀÖgÀÄ. CAvÀgÀAUÀ ±ÀÄzÀÞvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¹zÀ  PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ, ºÀ®ªÀÅ §UÉAiÀÄ°è CAzÀgÉ ¥Á¼ÉAiÀÄUÁgÀ, AiÉÆÃzsÀ, zÁ¸À, ¨sÀPÀÛ, PÀ«, zÁ±Àð¤PÀgÁV ¨É¼ÉzÀªÀgÀÄ. CªÀgÀ ¯ÉÆÃPÁ£ÀĨsÀªÀ EvÀgÀ zÁ¸À ±ÉæõÀÖjVAvÀ ©ü£Àß. ªÉÆúÀ£À vÀgÀAVt PÁªÀå ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀÄ ¯ÉÆÃPÁ£ÀĨsÀªÀ¢AzÀ MqÀªÀÄÆrzÀÄÝ, ¥Àj¥ÀÇtð PÁªÀåªÉ¤¹PÉƼÀÄîvÀÛzÉ, ªÉÆúÀ£À vÀgÀAVt PÀȵÀÚPÀxÉAiÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ ºÀAzÀgÀ. ¨sÁUÀªÀvÀ ²ªÀ¥ÀÅgÁt ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ½AzÀ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß DAiÀÄÄÝ ¸ÀÄAzÀgÀªÁV £ÀªÀgÀ¸À¨sÀjvÀªÁzÀ PÁªÀå PÀnÖPÉÆlÖªÀgÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ EzÀÄ ¸ÀªÀÄvÉÆðvÀ aAvÀ£É EgÀĪÀ CzÀÄãvÀ PÁªÀå JAzÀgÀÄ. 

 PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÇtð¥ÀædÕ PÁ¯ÉÃdÄ  ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ, GqÀĦ E°èAiÀÄ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ qÁ.  J. gÁWÀªÉÃAzÀæ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ, PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, ªÀiÁºÉ, gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀiÁºÉ EzÀgÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ ¸ÁéUÀw¹, ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉUÉÊzÀgÀÄ.  ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁzÀ qÁ. ¸ÀwÃ±ï ªÀA¢¹zÀgÀÄ. qÁ ¥ÀæeÁÕªÀiÁ¥Àð½î PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ. PÁ¯ÉÃf£À «zÁåyð¬ÄAzÀ PÀ£ÀPÀQÃvÀð£É £ÀqɬÄvÀÄ. 

Monday, February 15, 2021

ವಿಸ್ತರಣಾ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ -೨೦೨೧ - ದ್ವಿತೀಯ ಉಪನ್ಯಾಸ : ಡಾ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ರಾವ್ ಸಿದ್ಧಾಪುರ (೧೩.೦೨.೨೦೨೧)

 
¥sɧæªÀರಿ 13, 2021gÀAzÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, ªÀiÁºÉ, gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ,  ªÀiÁºÉ, ¸ÀgÀPÁj ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð PÁ¯ÉÃdÄ ºÁUÀÆ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ  CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ, »jAiÀÄqÀPÀ EªÀgÀ  ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ K¥Àðr¹zÀ «¸ÀÛgÀtÁ G¥À£Áå¸À ªÀiÁ°PÉAiÀÄ ¢éwÃAiÀÄ G¥À£Áå¸À  PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ. PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ £À¼ÀZÀjvÉæ PÀxÉ ºÁUÀÆ UÉÃAiÀÄvÉ J£ÀÄߪÀ PÀÄjvÀÄ G¥À£Áå¸À £ÀqɹPÉÆlÖ GqÀĦ ¥ÀÇtð¥ÀædÕ PÁ¯ÉÃf£À PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜ qÁ. ²æÃPÁAvï ¹zÁÞ¥ÀÅgÀ CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ £À¼ÀZÀjvÉæAiÀÄÄ ¨sÁ«Ä¤ µÀlà¢AiÀÄ°èzÀÄÝ, ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀ£À¥ÀªÀðzÀ £À¼ÉÆÃ¥ÁSÁå£ÀªÉà EzÀPÉÌ DPÀgÀªÁVzÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ°è G¯ÉèÃRªÁzÀ PÀxÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ ªÀiÁ¥ÁðqÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, vÀ£Àß ¥Àæw¨sÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ PÁªÀåPÉÌ ºÉƸÀ ªÉÄgÀÄUÀ£ÀÄß ¤ÃrzÁÝgÉ. ºÀA¸ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ DzÀ ¥ÉæêÀiÁAPÀÄgÀªÀÅ «ªÁºÀzÀ°è ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ. «ªÁºÀ ¥ÀǪÀð ºÁUÀÆ ªÉʪÁ»PÀ fêÀ£ÀzÀ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀµÀÖUÀ¼ÀÄ JzÀÄgÁzÀgÀÆ CªÀgÀ ¥ÉæêÀÄ UÀnÖAiÀiÁUÀÄvÁÛ ¸ÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÁV EªÀgÀ ¥ÉæêÀĪÀÅ ¥Àj±ÀÄzÀÞ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. PÀ£ÀPÀgÀ PÁªÀå ¸ËAzÀAiÀÄðªÀ£ÀÄß UÀªÀÄPÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÁa¹zÀ CªÀgÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ ¨sÁµÁ ¥ËærüªÉÄ ºÁUÀÆ UÉÃAiÀÄA±ÀUÀ¼À£ÀÄß EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è «ªÀj¹zÀgÀÄ.   

£À¼À£À PÀÄjvÀÄ ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀzÀ°è 42 PÀÈwUÀ¼ÀÄ, PÀ£ÀßqÀzÀ°è 13 PÀÈwUÀ¼ÀÄ §A¢ªÉ. ZËAqÀgÀ¸À£À £À¼ÀZÀA¥ÀÅ«£À ¥Àæ¨sÁªÀªÀ£ÀÆß UÀÄgÀÄw¸À§ºÀÄzÀÄ. PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À£ÀÄ £À¼À£À PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß £Á®ÄÌ ¨sÁ«Ä¤AiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÉýzÀgÉ, PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ 481 ¥ÀzÀåzÀ°è «¸ÁÛgÀªÁV «ªÀj¹zÁÝgÉ JAzÀgÀÄ. 

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ »jAiÀÄqÀPÀ E°èAiÀÄ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á¯É qÁ.  ¤PÉÃvÀ£À CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ, PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, ªÀiÁºÉ, gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀiÁºÉ EzÀgÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ ¸ÁéUÀw¹, ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉUÉÊzÀgÀÄ. PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁzÀ qÁ. gÁWÀªÉÃAzÀæ ¦.PÉ ªÀA¢¹zÀgÀÄ. PÁ¯ÉÃf£À  G¥À£Áå¸ÀPÀ gÀ«ZÀAzÀæ ¨ÁAiÀÄj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ. EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÁ¯ÉÃf£À «zÁåyðUÀ¼ÀÄ  PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ QÃvÀð£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁrzÀgÀÄ. «zÁåyð PÉëêÀÄ¥Á®£À ¸À«ÄwAiÀÄ C¢üPÁj ²æêÀÄw ¸ÀÄdAiÀÄ PÉ.J¸ï. ªÉâPÉAiÀÄ°è G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. 

Saturday, February 6, 2021

ವಿಸ್ತರಣಾ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಉಪನ್ಯಾಸ (೦೫.೦೨.೨೦೨೧)

 
«¸ÀÛgÀtÁ G¥À£Áå¸À ªÀiÁ°PÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæxÀªÀÄ G¥À£Áå¸À  GzÁÏl£É

(05.02.2021)

¥sɧæªÀgï 5, 2021gÀAzÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, ªÀiÁºÉ, gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀiÁºÉ, qÁ. f.±ÀAPÀgï ¸ÀgÀPÁj ªÀÄ»¼Á ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæzÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ  K¥Àðr¹zÀ «¸ÀÛgÀtÁ G¥À£Áå¸À ªÀiÁ°PÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæxÀªÀÄ G¥À£Áå¸ÀªÀ£ÀÄß GzÁÏn¹ ¥ÉÇæ.ªÀgÀzÉÃ±ï »gÉÃUÀAUÉ ªÀiÁvÀ£Ár ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ M¼ÀVzÀÄÝ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉUÉ ¸ÁQëAiÀiÁV C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀA©zÀªÀgÀ DvÀä¸ÁQëAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁr M¼À«ªÀıÀðPÀgɤ¹zÁÝgÉ JAzÀgÀÄ. PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ M¼À«ªÀıÀðPÀ JAzÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀzÀ ¸ÀAAiÉÆÃd£Á¢üPÁj ¥ÉÇæ. ªÀgÀzÉñÀ »gÉÃUÀAUÉ §tÂÚ¹zÀgÀÄ. ¨ÁqÀzÀ°è ºÀÄnÖ ¨É¼ÉzÀÄ  vÀ£Àß ¥Àj¸ÀgÀªÀ£ÀÄß  DzsÀj¹ ¨ÁqÀzÀ PÁªÀåªÀ£ÀÄß gÀa¹zÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ C¸ÁzsÁgÀt  ¥Àæw¨sÉAiÀÄ£ÀÄß  ªÁå¸ÀgÁdgÀÄ UÀÄgÀÄw¹zÀÝgÀÄ. ªÁå¸ÀgÁdgÀ vÀvÀÛ÷éeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß PÀgÀUÀvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀªÀgÀÄ £Á£ÀÄ (CºÀAPÁgÀ) ºÉÆÃzÀgÉ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ (¸ÀéUÀðPÉÌ) JA§ ªÀiÁvÀÄ CªÀgÀ D¼ÀªÁzÀ vÀvÀéeÁÕ£ÀPÉÌ »¢zÀ PÉÊUÀ£Àßr JAzÀgÀÄ.

UÁA¢üÃfAiÀĪÀjUÀÆ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀjUÀÆ  ¸Á«Ä¥ÀåªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹zÀ  ¥ÉÇæ. »gÉÃUÀAUÉAiÀĪÀgÀÄ, UÁA¢üÃfAiÀĪÀjUÉ EµÀÖªÁzÀ ªÉʵÀÚªÀ d£À vÉÆà ºÁqÀ£ÀÄß 15£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ UÀÄdgÁw£À ¨sÀQÛ ¥ÀAxÀzÀ ¸ÀAvÀ PÀ« £À¹ð ªÉĺÁÛ §gÉ¢zÀÝgÉ, PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ 16£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ¨sÀQÛ ¥ÀAxÀzÀ PÀ«. CªÀgÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀ ¨sÁUÀ  UÁA¢üÃf. CªÀjUÉ PÀ©Ãgï  §ºÀ¼À EµÀÖ. MnÖ£À°è  PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ PÀ«AiÀiÁV ªÀÄvÀÄÛ  zÁ±Àð¤PÀgÁV vÀ£Àß QÃvÀð£ÉUÀ¼À°è vÁwéPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÆâü¹zÀªÀgÀÄ. »ÃUÉ  AiÀiÁªÀ DAiÀiÁªÀÄ¢AzÀ £ÉÆÃrzÀgÀÆ  PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ ±ÉæõÀÖgÁV UÉÆÃZÀj¸ÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄRå G¥À£Áå¸À ¤ÃrzÀ PÀÄAzÁ¥ÀÅgÀ  ¨sÀAqÁgïPÁ¸ïð PÁ¯ÉÃf£À PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÉÜ qÁ. gÉÃSÁ §£Áßr CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár, PÀ©Ãgï «ÄÃgÁ, CPÀ̪ÀĺÁzÉë, ¥ÀA¥À, PÀĪÀiÁgÀªÁå¸ÀgÀAvÉ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÆ ¥Àæ¨sÀÄvÀéªÀ£ÀÄß ¤AvÀªÀgÀÄ. zÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀ£ÁVzÀÝ PÀ£ÀPÀgÀÄ AiÀÄÄzÀÞzÀ°è ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÁV UÁAiÀÄUÉÆÃAqÁUÀ zÉúÀzÀ £À±ÀégÀvÀéªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀUÀAqÀÄ  ±Á±ÀévÀ ªÉÆÃPÀëzÀvÀÛ PÀtÄÚ vÉgÉzÀªÀgÀÄ. J®è PÀ«UÀ¼ÀAvÉ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ¸ÁªÀiÁfPÀ vÀ®ètUÀ½UÉ «ÄrzÀÄ ¸Á»vÀåUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÀªÀgÀÄ JAzÀÄ «±Éèö¹zÀgÀÄ. CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À «gÀÄzÀÞ zsÀé¤AiÉÄwÛzÀgÉÆà CªÀÅUÀ¼ÀÄ EAzÀÆ ¸ÀºÀ £ÀªÀÄä ªÀÄzsÉå EgÀĪÀÅzÀÄ SÉÃzÀPÀgÀ JAzÀgÀÄ. qÁ. f. ±ÀAPÀgï ¸ÀgÀPÁj ªÀÄ»¼Á PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á® qÁ. ¨sÁ¸ÀÌgÀ ±ÉnÖ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ, PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, ªÀiÁºÉ, gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀiÁºÉ EzÀgÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ ¸ÁéUÀw¹, ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉUÉÊzÀgÀÄ. PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜ      qÁ. gÀ«gÁd ±ÉnÖ ªÀA¢¹zÀgÀÄ. PÁ¯ÉÃf£À  G¥À£Áå¸ÀQ wæªÉÃt PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ.