Monday, December 27, 2021

ದಿನಾಂಕ: 27.12.2021ರಂದು ನಡೆದ -ಮೂಡುಕೇರಿ ಗಂಗಮ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ನಡೆಸಿದ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಿವರ

 


¨ÁPÀÆðgÀÄ ªÀÄÆqÀÄPÉÃj UÀAUÀªÀÄä gÁªÀÄZÀAzÀæ ±Á¹Ûç ¸ÀägÀuÁxÀð £ÀqɹzÀ avÀæPÀ¯Á ¸ÀàzsÉð

 gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï D±ÀæAiÀÄzÀ°è  ¢ªÀAUÀvÀ ¸ÀĨÁæAiÀÄ ±Á¹ÛçUÀ¼À vÁ¬Ä vÀAzÉAiÀÄgÀ ¸ÀägÀuÁxÀðªÁV Ej¸À¯ÁzÀ  ¨ÁPÀÆðgÀÄ ªÀÄÆqÀÄPÉÃj UÀAUÀªÀÄä gÁªÀÄZÀAzÀæ ±Á¹Ûç ¸ÀägÀuÁxÀð avÀæPÀ¯Á ¸ÀàzsÉðAiÀÄ£ÀÄß r¸ÉA§gï 27, 2021, ¸ÉÆêÀĪÁgÀzÀAzÀÄ K¥Àðr¸À¯Á¬ÄvÀÄ. F ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è «eÉÃvÀgÁzÀ ¸ÀàzsÁð¼ÀÄUÀ½UÉ §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß «vÀj¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ  »jAiÀÄ wÃ¥ÀÅðUÁgÀgÁzÀ  ²æà zÁªÉÆÃzÀgÀ DZÁAiÀÄð ªÀiÁvÀ£Ár avÀæPÀ¯É ¤ªÀÄä §zÀÄQ£À MAzÀÄ ¨sÁUÀªÁUÀ°, fêÀ£ÀzÀ°è EzÀjAzÀ K£À£ÁßzÀgÀÆ ¸Á¢ü¸ÀĪÀAvÁUÀ°, F ¸ÀàzsÉðAiÉÄà ¤ªÀÄä ªÀÄÄA¢£À ¸ÀàzsÉðUÉ ¨sÀzÀæ §Ä£Á¢AiÀiÁUÀ° JAzÀgÀÄ. wÃ¥ÀÅUÁðgÀgÁzÀ  d£ÁzÀð£À ºÁªÀAeÉ CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár «zÁåyðUÀ¼ÀÄ §ºÀĪÀiÁ£ÀPÁÌV ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ©lÄÖ  ¸ÀàzsÁð ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀªÀ£ÀÄß ¨É¼É¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ C®èzÉ ªÀÄPÀ̼À°è PÀ¯ÉAiÀÄ §UÉV£À D¸ÀQÛ ªÀÈ¢Þ¸À®Ä ¥ÉÇõÀPÀgÀÄ ºÉaÑ£À  ¥ÉÇæÃvÁìºÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀgÀÄ.¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è ¥ÁæxÀ«ÄPÀ, ¥ËæqsÀ, ¥À.¥ÀÇ «zÁå®AiÀÄUÀ¼À «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ. ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è «eÉÃvÀgÁzÀ «zÁåyðUÀ½UÉ £ÀUÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß «vÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. PÉÃAzÀæzÀ DqÀ½vÁ¢üPÁjAiÀiÁzÀ qÁ. ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ  ¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£Ár, ªÀA¢¹zÀgÀÄ.  ²æêÀÄw ¸ÀįÉÆÃZÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ.

«eÉÃvÀgÀ «ªÀgÀ:

¥ÁæxÀ«ÄPÀ «¨sÁUÀ (5jAzÀ-7)  -  ¥ÀæxÀªÀÄ - zÀÈw J¸ï. (f.JA. «zÁå¤PÉÃvÀ£À  ¥À©èPï ¸ÀÆ̯ï, §æºÁäªÀgÀ) ¢éwÃAiÀÄ- ±ÉæÃAiÀiÁ £ÁAiÀÄPï (Qæ¸ïÖ ¸ÀÆ̯ï, ªÀÄtÂ¥Á®)vÀÈwÃAiÀÄ - C¢w, (ªÁ¸ÀÄzÉêÀPÀÈ¥À «zÁåªÀÄA¢gÀ ¸ÀÆ̯ï, ¨ÉÊ®ÆgÀÄ, GqÀĦ) ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀPÀgÀ - ¸ÀĵÁä ¥ÉÊ (AiÀÄÄ.©.JA.¹  ¸ÀÆ̯ï, PÀÄAzÁ¥ÀÅgÀ)

(¥ËæqsÀ «¨sÁUÀ) 8 jAzÀ  10£Éà vÀgÀUÀw) - ¥ÀæxÀªÀÄ  - ªÉʵÀÚ« ±ÉnÖ  (¸À. ¥ËæqsÀ±Á¯É, ¹zÁÞ¥ÀÅgÀ) ¢éwÃAiÀÄ  - eÁºÀß« ¥ÀzÀä±Á°  (EAzÁæ½ DAUÀèªÀiÁzsÀåªÀÄ ±Á¯É, EAzÁæ½, GqÀĦ);vÀÈwÃAiÀÄ -ªÀÈ¢Þ ¨sÀmï (EAzÁæ½ DAUÀèªÀiÁzsÀåªÀÄ ±Á¯É,EAzÁæ½, GqÀĦ)¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀPÀgÀ -UÀUÀ£ïgÁeï (EAzÁæ½ DAUÀèªÀiÁzsÀåªÀÄ ±Á¯É, EAzÁæ½, GqÀĦ)

¥ÀzÀ«¥ÀǪÀ𠫨sÁUÀ : ¥ÀæxÀªÀÄ -DzÀ±ïð ¨sÀmï (¥ÀææxÀªÀÄ ¦AiÀÄĹ, ¥ÀÇtð¥ÀædÕ PÁ¯ÉÃdÄ, GqÀĦ) ; ¢éwÃAiÀÄ- UÀUÀ£ï  eÉ.  ¸ÀĪÀtð (¥ÀæxÀªÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹, ¥ÀÇtð¥ÀædÕ PÁ¯ÉÃdÄ, GqÀĦ)vÀÈwÃAiÀÄ - «±Á®  ¨sÀmï, (¢éwÃAiÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹ «ªÉÃPÀ ¥À.¥ÀÇ PÁ¯ÉÃdÄ,  PÉÆÃl)  ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀPÀgÀ - ¯Á¸Àå¦æAiÀÄ (¥ÀæxÀªÀÄ. ¦.AiÀÄÄ.¹, ¥ÀÇtð¥ÀædÕ PÁ¯ÉÃdÄ, GqÀĦ) ;ºÁUÀÆ E±Á£ï  - (¥ÀæxÀªÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹, ¥ÀÇtð¥ÀædÕ PÁ¯ÉÃdÄ, GqÀĦ)

Tuesday, December 21, 2021

ಪ್ರಚಾರೋನ್ಯಾಸ : ೫ನೇ ಉಪನ್ಯಾಸ : ಕನಕದಾಸರ ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿಯಲ್ಲಿ ದೇವದಾನವ ಸಮನ್ವಯತೆ : (ಡಾ. ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ) ೨೧.೧೨.೨೦೨೧ :
«¸ÀÛgÀtÁ G¥À£Áå¸À  ªÀiÁ°PÉAiÀÄÄ - LzÀ£É G¥À£Áå¸À

¢£ÁAPÀ: 21.12.2021

r¸ÉA§gï 21, 2021gÀAzÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, ªÀiÁºÉ, gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀiÁºÉ ºÁUÀÆ ¸ÀgÀPÁj ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ ºÉ©æ EªÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ ºÉ©æ PÁ¯ÉÃf£À°è K¥Àðr¹zÀ «¸ÀÛgÀuÁ G¥À£Áå¸À  ªÀiÁ°PÉAiÀÄ  LzÀ£É G¥À£Áå¸À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ.

f ±ÀAPÀgï ¸ÀgÀPÁj ªÀÄ»¼Á ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð PÁ¯ÉÃdÄ, CdÓgÀPÁqÀÄ E°è£À PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁzÀ qÁ. gÀ«gÁeï ±ÉnÖ CªÀgÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ ªÉÆúÀ£ÀvÀgÀAVtÂAiÀÄ°è zÉêÀzÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄvÉ PÀÄjvÀÄ G¥À£Áå¸À ¤ÃrzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ G¥À£Áå¸ÀzÀ°è ªÀiÁvÀ£Ár PÀ£ÁðlPÀ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ ZÀjvÉæAiÀÄ°è PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ MAzÀÄ ªÉÄÊ®ÄUÀ¯ÁèzÀ ¸ÁzsÀPÀ ¥ÀÅgÀĵÀ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄvÉAiÀÄ ºÀjPÁgÀ. PÀ£ÀPÀgÀ §zÀÄPÀÄ §gÀºÀ DzsÀĤPÀ PÁ®WÀlÖzÀ°è ©ü£Àß ©ü£Àß PÁgÀtUÀ½UÁV Cw ºÉZÀÄÑ ¸ÀAªÁzÀ, aAvÀ£É ºÁUÀÆ ºÉƸÀ ºÉƸÀ NzÀÄUÀ½UÉ vÉgÉzÀÄPÉÆArzÉ. PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ ¸ÀªÀÄ£ÀévÉAiÀÄ ºÀjPÁgÀgÁVzÀÄÝ EA¢UÀÆ CªÀgÀ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀªÁVªÉ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. ªÀZÀ£À ¸Á»vÀåzÀ  £ÀAvÀgÀ ¨sÀQÛ ¥ÀAUÀqÀzÀ MAzÀÄ ¥ÀæzsÁ£À ¨sÁUÀªÁV ªÀÄÆr§AzÀ zÁ¸À ¸Á»vÀåPÉÌ «±ÉõÀ PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃrzÀªÀgÀÄ PÀ£ÀPÀgÀÄ.  PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀzÀÄÝ §ºÀÄgÀƦ ªÀåQÛvÀé. CzÀgÀ°èAiÀÄÆ J®èªÀ£ÀÆß «ÄÃgÀĪÀ ¯ÉÆÃPÀPÉÌ ºÀwÛgÀªÁUÀĪÀ ZÀºÀgÉUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀPÀgÀ°èªÉ JAzÀgÀÄ.  PÀ£ÀPÀgÀ£ÀÄß «±ÀéªÀiÁ£ÀªÀ, ¨sÀQÛ PÀ«, £ÉÆAzÀªÀgÀ zÀ¤, ¸ÀAvÀPÀ«, zÁ±Àð¤PÀ »ÃUÉ CªÀgÀ ªÀåQÛvÀé ¥Àæ¨sÁªÀ®AiÀÄ CzÀgÀ®Æè zÀAzsÀéªÀÄ£À¹Üw, §ºÀĪÀÄÄRvÉ- ¸ÁªÀiÁfPÀ PÁ¼Àf-¸ÀAvÀ£À ºÉÆAiÀiÁÝl £ÀªÀÄä£ÀÄß ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ PÁqÀĪÀAvÉ  ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. EvÀgÀjVAvÀ ©ü£ÀߪÁzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀvÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄzÀ ªÀåQÛvÀé PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀzÀÄÝ JA§ÄzÁV CªÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ.

PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, ªÀiÁºÉAiÀÄ DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ qÁ. ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ CªÀgÀÄ ¥Áæ¸ÁÛ«PÀ £ÀÄrUÀ¼À£ÁßrzÀgÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹PÉÆArzÀÝ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ qÁ. ¥Àæ¸Ázï gÁªï. JA. CªÀgÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ£ÀÄß N¢zÀµÀÄÖ ºÉƸÀ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄàj¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀ ±ÀQÛ CªÀgÀ PÀÈwUÀ½UÉ EzÉ JAzÀgÀÄ. UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ UÀæAxÀ¥Á®PÀgÁzÀ  ²æà ªÉAPÀmÉñï G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁzÀ ²æà ¥Àæ«Ãt PÀĪÀiÁgï J¸ï CªÀgÀÄ ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ, PÀÄ. CQëvÀ ±ÉnÖ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤gÀƦ¹zÀgÀÄ, PÀÄ. gÀZÀ£Á ªÀA¢¹zÀgÀÄ.

Sunday, December 19, 2021

ಪೊಳಲಿ ಶೀನಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಆರ್. ಹೆಗ್ಡೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಡಾ. ವೈ. ಉಮಾನಾಥ ಶೆಣೈ ಅವರಿಗೆ


¥ÉǼÀ° ²Ã£À¥Àà  ºÉUÉØ ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.Dgï.ºÉUÉØ  dAn ºÉ¸Àj£À ¥Àæ±À¹Û

 qÁ.  ªÉÊ. GªÀiÁ£ÁxÀ ±ÉuÉÊ CªÀjUÉ

«±ÁæAvÀ EwºÁ¸À ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ  qÁ. ªÉÊ. GªÀiÁ£ÁxÀ ±ÉuÉÊ CªÀgÀÄ 2021£Éà ¸Á°£À ¥ÉǼÀ° ²Ã£À¥Àà ºÉUÉØ ªÀÄvÀÄÛ J¸ï. Dgï. ºÉUÉØ (dAn ºÉ¸ÀgÀ°è) ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀPÉÌ  DAiÉÄÌAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. ¥ÉǼÀ° ²Ã£À¥Àà ºÉUÉØ ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.Dgï. ºÉUÉØ EªÀj§âgÀ £É£À¦£À°è gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ F ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀ.Ä. ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzÁ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀÅ d£ÀªÀj 1£Éà vÁjÃPÀÄ ±À¤ªÁgÀzÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ. ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹gÀÄvÁÛgÉ.

qÁ. ªÉÊ. GªÀiÁ£ÁxÀ ±ÉuÉÊAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä DgÀA©üPÀ «zÁå¨sÁå¸ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÅvÀÆÛj£À°è ¥ÀÇgÉʹ JA.J ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ªÉÄʸÀÆgÀÄ «.«¬ÄAzÀ ¥ÀqÉzÀgÀÄ.  C£ÀAvÀgÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ zsÀªÀÄðzsÀªÀÄð¸ÀܼÀ MAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À JA§  «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ ºÉaÑ£À CzsÀåAiÀÄ£À £Àqɹ ªÉÄʸÀÆgÀÄ «.«¬ÄAzÀ ¦JZï.r ¥ÀzÀ« UÀ½¹zÀgÀÄ. CªÀgÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ «.« ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ «¨sÁUÀ, «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ PÁ¯ÉÃdÄ, ¥ÀÅvÀÆÛgÀÄ ºÁUÀÆ J¸ï.«.J¸ï.PÁ¯ÉÃdÄ  §AmÁé¼ÀzÀ°è  G¥À£Áå¸ÀPÀgÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹ £ÀAvÀgÀ GfgÉAiÀÄ J¸ï.r JA. PÁ¯ÉÃf£À°è 2018gÀ ªÀgÉUÉ G¥À£Áå¸ÀPÀgÁV ªÀÈwÛfêÀ£À  ªÀÄÄAzÀĪÀj¹ ¤ªÀÈvÀÛgÁzÀgÀÄ. ªÀÄÆwð²®à ±Á¸ÀÛç, ±Á¸À£À±Á¸ÀÛç, ¥ÁæPÀÈvÀ vÀļÀÄ°¦ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀå, eÉÊ£ÀzsÀªÀÄð CªÀgÀ D¸ÀQÛAiÀÄ PÉëÃvÀæUÀ¼ÀÄ. CªÀgÀÄ 23PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¢zÁÝgÉ. 100PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ºÉƸÀ ±Á¸À£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÀQUÉ vÀA¢zÁÝgÉ. 300PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¢zÁÝgÉ. ¹j ¨sÀƪÀ®AiÀÄ JA§ UÀæAxÀªÀ£ÀÄß EAVè¶UÉ ¨sÁµÁAvÀj¹zÁÝgÉ. CªÀjUÉ  «±ÀéPÉÆAPÀt ¥Àæ±À¹Û, UÉƪÀÄämÉñÀégÀ «zÁå¦ÃoÀ ¸Á»vÀå ¥Àæ±À¹Û ¸ÀA¢ªÉ.

 ¥ÉǼÀ° ²Ã£À¥Àà ºÉUÉØAiÀĪÀgÉAzÉà ¥Àæ¹zÀÞgÁzÀ £ÀAzÀ½PÉ CªÀÄÄtAeÉUÀÄvÀÄÛ ²Ã£À¥Àà ºÉUÀÎqÉAiÀĪÀgÀÄ »jAiÀÄ ¸ÁévÀAvÀæ÷å ºÉÆÃgÁlUÁgÀgÀ¯ÉÆè§âgÀÄ. UÁA¢üÃf ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ°è ºÀ®ªÁgÀÄ ¨Áj PÁgÁUÀȺÀ ªÁ¸ÀªÀ£ÀÆß C£ÀĨsÀ«¹zÀªÀgÀÄ. ²æÃAiÀÄÄvÀgÀ ºÀ®ªÁgÀÄ PÀÈwUÀ¼À°è zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ ZÀjvÉæ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆvÁ¼À ¥ÁAqÀågÁAiÀÄ£À C½AiÀÄPÀlÄÖ ªÀÄÄRåªÁzÀĪÀÅ.  CªÀgÀ ªÀÄUÀ ²æà ¹ÃvÁgÁªÀÄ ºÉUÉØAiÀĪÀgÀÄ (1943-2014) J¸ï.Dgï. ºÉUÉØ JAzÉà ¥ÀjavÀgÀÄ. EªÀgÀ ªÀÄqÀ¢ EA¢gÁ ºÉUÉØAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj gÀa¹zÀ UÀÄwÛ¤AzÀ ¸ÉʤPÀ dUÀwÛUÉ «zÁéA¸ÀgÀ ªÉÄZÀÄÑUÉ UÀ½¹zÉ. EªÀgÀÄ ¸ÉʤPÀgÁV, ¥ÀwæPÁ ¤ªÀðºÀuÁ¢üPÁjAiÀiÁV, vÀļÀÄPÀÆlzÀ CzsÀåPÀëgÁVAiÀÄÆ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÁÝgÉ. EªÀj§âgÀ dAn ºÉ¸ÀgÀ°è F ¥Àæ±À¹Û.

Tuesday, December 7, 2021

ವಾದಿರಾಜ ಕನಕದಾಸ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ (೦೪.೧೨.೨೦೨೧)

ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀ ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À

¢£ÁAPÀ 04.12.2021gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ²æêÀÄw ¸ÀÄgïªÀÄt ªÀĺÁ®Që÷ä ±ÉuÉÊ ¸ÀļÀå EªÀjAzÀ  »AzÀƸÁܤ ¸ÀAVÃvÀ ºÁqÀÄUÁjPÉ £ÀqɬÄvÀÄ. 43£ÉAiÀÄ ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀzÀ  »£É߯ÉAiÀÄ°è ±À¤ªÁgÀ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmɬÄAzÀ  ¥ÁæxÀ«ÄPÀ, ¥ËæqsÀ, PÁ¯ÉÃdÄ, ¥ÀzÀ«, ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀ «¨sÁUÀzÀ°è ¸ÀàzsÉð £ÀqɸÀ¯Á¬ÄvÀÄ.

«eÉÃvÀgÀ «ªÀgÀ:

QÃvÀð£À ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è «eÉÃvÀgÁzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ

Lkg to  4th std.

1.       C£ÀIJæà                    ¥ÀæxÀªÀÄ             CA©PÁ «zÁå®AiÀÄ, ¥ÀÅvÀÆÛgÀÄ, zÀ.PÀ

2.      ¸ÀAAiÀÄÄPÁÛ DZÁAiÀÄð          ¢éwÃAiÀÄ            «zÉÆåÃzÀAiÀÄ ¥À©èPï ¸ÀÆ̯ï, GqÀĦ

3.      ¸Àé¹Û JA. ¨sÀmï               vÀÈwÃAiÀÄ            ªÀiÁzsÀªÀPÀÈ¥Á ±Á¯É, ªÀÄtÂ¥Á®

 

5£Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ 7£Éà vÀgÀUÀw:

1.      ¸ÀÄgÀ©ü                       ¥ÀæxÀªÀÄ             §£ÀßAeÉ GqÀĦ

2.     ¥ÁæxÀð£Á                     ¢éwÃAiÀÄ           °mïègÁPï EArAiÀÄ£ï ¸ÀÆ̯ï. ¥ÁAZÀd£Àå ¥ÀPÀð¼À

3.     ªÉÃzÀªÁå¸À ¨sÀmï              vÀÈwÃAiÀÄ            ªÀÄÄPÀÄAzÀPÀÈ¥Á DAUÀèªÀiÁzsÀåªÀÄ ±Á¯É, GqÀĦ

8jAzÀ ¦AiÀÄĹAiÀĪÀgÉUÉ

1.      CªÀÄÈvÁ f.                  ¥ÀæxÀªÀÄ             ªÀiÁzsÀªÀPÀÈ¥Á DAUÀèªÀiÁzsÀåªÀÄ ±Á¯É

2.     ªÉÄÃzsÁ GqÀÄ¥À              ¢éwÃAiÀÄ            PÉ£ÀgÁ ºÉʸÀÆ̯ï, qÉÆAUÀgÀPÉÃj, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ

3.     ¥ÀætªÀ gÁªï                 vÀÈwÃAiÀÄ            J¸ï.«.JZï. ¥ËæqsÀ±Á¯É, E£ÀßAeÉ

 

rVæ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀ

1.      gÀdvï ¨sÀmï                  ¥ÀæxÀªÀÄ             G¥ÉÃAzÀæ¥ÉÊ ªÉĪÉÆÃjAiÀįï PÁ¯ÉÃdÄ, PÀÄAf¨ÉlÄÖ, GqÀĦ

2.     ¸ÀºÀ£Á ¨sÀmï                 ¢éwÃAiÀÄ            ¥ÉæÃgÀuÁ ¥Àæ.zÀ.PÁ¯ÉÃdÄ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ

3.     £ÁUÀgÀvÀß                      vÀÈwÃAiÀÄ            f.±ÀAPÀgï ªÀÄ»¼Á PÁ¯ÉÃdÄ,GqÀĦ

ªÀÄzsÁåºÀß  ¥ÉÇæ. J.« £ÁªÀqÀ CªÀgÀÄ AiÀÄw ªÁ¢gÁdgÀ ¸ÀªÀiÁdªÀÄÄT ¥ÀxÀJA§ «µÀAiÀÄzÀ°è G¥À£Áå¸À ¤ÃrzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ G¥À£Áå¸ÀzÀ°è ªÀiÁvÀ£Ár ªÁ¢gÁd ¸Áé«ÄUÀ¼ÀÄ §ºÀĪÀÄÄT ¥Àæw¨sÉAiÀÄ dvÉUÉ §ºÀÄPÉëÃvÀæzÀ°è «±ÉõÀ ¸ÁzsÀ£É, ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÁÝgÉ. CªÀgÀ£ÀÄß PÉêÀ® AiÀÄwAiÀiÁV PÁtzÉà CªÀgÀ J®è ¸ÁzsÀ£É, ¸ÉêÁPÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄUÀæªÁV CjAiÀĨÉÃPÀÄ JAzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ, ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ, vÀļÀÄ ºÁUÀÆ vÉ®ÄUÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ°è ¥Áæ«Ãtå ºÉÆA¢zÀÝgÀÄ. ¸ÀªÀiÁdzÀ°è EgÀĪÀ PɼÀ¸ÀÛgÀzÀªÀgÀ£ÀÄß ªÉÄïÉvÀÛ®Ä «±ÉõÀ PÁAiÀÄð ªÀiÁrzÀÝgÀÄ JAzÀÄ «±Éèö¹zÀgÀÄ. ¸ÀAeÉ 5 UÀAmÉUÉ ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ £ÀqɬÄvÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß qÁ. GzÀAiÀıÀAPÀgï ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. ²æêÀÄw ¥Àæw¨sÁ ¸ÁªÀÄUÀ ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁVzÀÝgÀÄ. QÃvÀð£À ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è «eÉÃvÀgÁzÀªÀjUÉ §ºÀĪÀiÁ£À ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.  PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀzÀ qÁ. ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ, JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á® qÁ. zÉëzÁ¸ï J¸ï. £ÁAiÀÄPï, ¸ÀjUÀªÀÄ ¨sÁgÀw ¸ÀAVÃvÀ «zÁå®AiÀÄzÀ ¤zÉðñÀPÀgÁzÀ GªÀiÁGzÀAiÀıÀAPÀgï  G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. C£ÀAvÀgÀ qÁ ZÉÃvÀ£Á DZÁAiÀÄð CªÀgÀ vÀAqÀ¢AzÀ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀ PÀZÉÃj £ÀqɬÄvÀÄ.

ವಾದಿರಾಜ ಕನಕದಾಸ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ( ೦೩.೧೨.೨೦೨೧)

 

43£ÉAiÀÄ ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀ -2021

GzÁÏl£É

ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀ ¸À«Äw, PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, GqÀĦ, ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï, JA.f.JA PÁ¯ÉÃdÄ, GqÀĦ, ¸ÀjUÀªÀÄ ¨sÁgÀw ¸ÀAVÃvÀ «zÁå®AiÀÄ (j) ¥ÀPÀð¼À, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌöÈw E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è ºÀ«ÄäPÉÆAqÀ 43£ÉAiÀÄ ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀzÀ GzÁÏl£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¢£ÁAPÀ 03.12.2021gÀAzÀÄ £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è £ÀqɬÄvÀÄ.

GzÁÏl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¹zÀ ªÀiÁºÉAiÀÄ PÀÄ®¸ÀaªÀgÁzÀ  qÁ. £ÁgÁAiÀÄt ¸À¨sÁ»vï ªÀiÁvÀ£Ár  QÃvÀð£ÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀªÉà ºÀjzÁ¸ÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è eÁUÀÈw ªÀÄÆr¹zÀÝgÀÄ. G¥ÀPÀxÉ ªÀiÁzsÀåªÀÄ CAzÀÄ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¥ÀæZÀ°vÀzÀ°èvÀÄÛ, ªÀtð¨sÉÃzÀ, ªÀÄÆqsÀ£ÀA©PÉ, ªÉÄîéUÀð, QüÀÄ ªÀUÀð vÁgÀvÀªÀÄå  ºÉÆÃUÀ¯Ár¸ÀĪÀ°è CªÀgÀÄ ªÀ»¹zÀ ±ÀæªÀÄ ªÀĺÀvÀÛgÀªÁzÀÄzÀÄ JAzÀgÀÄ.  gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ°ègÀĪÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß rfl¯ÉÊ¸ï ªÀiÁqÀĪÀ aAvÀ£É EzÀÄÝ ²ÃWÀæzÀ°è CzÀ£ÀÄß PÁAiÀÄðgÀÆ¥ÀPÉÌ vÀgÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.  C®èzÉ ¥ÁæzÉòPÀ eÁ£À¥ÀzÀ gÀAUÀPÀ¯ÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ (Dgï.Dgï.¹)zÀ°ègÀĪÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ «ÃrAiÉÆÃUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÀ®Ä¦¸ÀĪÀ ¤nÖ£À°è ªÉ¨ï¸ÉÊmï ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. EzÀgÀ J¯Áè RZÀÄðªÉZÀѪÀ£ÀÄß ªÀiÁºÉ ¸ÀA¸ÉÜ ¨sÀj¸À°zÉ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. C®èzÉ ¸ÀAVÃvÁ¸ÀPÀÛgÀ£ÀÄß MUÀÆÎr¹ ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀ £ÀqɸÀĪÀ  PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ±ÁèWÀ¤ÃAiÀĪÁzÀÄzÀÄ , PÀ£ÀPÀ CzsÀåAiÀÄ£À ¦ÃoÀ¢AzÀ E£ÀÆß ºÉaÑ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀAvÁUÀ° JAzÀÄ ºÁgÉʹzÀgÀÄ.

JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ qÁ. zÉëzÁ¸ï J¸ï.£ÁAiÀÄPï CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀzÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ. ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ ¸ÁéUÀw¹ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É UÉÊzÀgÀÄ.  ¸ÀjUÀªÀÄ ¨sÁgÀw ¸ÀAVÃvÀ «zÁå®AiÀÄ ¥ÀPÀð¼À EzÀgÀ ¤zÉðñÀPÀgÁzÀ GªÀiÁGzÀAiÀÄ ±ÀAPÀgï  ªÀA¢¹zÀgÀÄ. «zÁåy𤠣ÀªÁå ±ÉnÖ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ. ¸À¨sÁPÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ §½PÀ  PÀÄ. ¨sÁ«Ä¤ PÉ. ¨sÀmï ¥ÀÅvÀÆÛgÀÄ CªÀgÀ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ.

Wednesday, November 24, 2021

ವಾದಿರಾಜ ಕನಕದಾಸ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ 3.12.2021 ಮತ್ತು 4.12.2021 ನೂತನ ರವೀಂದ್ರ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ

 


Kanaka Jayanthi Photo and Report

 

PÀ£ÀPÀ dAiÀÄAw

¢£ÁAPÀ: 22.11.2021, ¸ÉÆêÀĪÁgÀzÀAzÀÄ £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è  PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ ºÁUÀÆ ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï EzÀgÀ dAn D±ÀæAiÀÄzÀ°è PÀ£ÀPÀ dAiÀÄAw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁV DUÀ«Ä¹zÀ ²ªÀªÉÆUÀÎzÀ £ÁåAiÀĪÁ¢, §gÀºÀUÁgÀ JA. Dgï. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀPÀ ¸Á»vÀå JA§ «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ EA¢UÀÆ ºÉƸÀ ºÉƸÀ «ªÀıÉð, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ vÉgÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ. CªÀgÀ PÀÄ®, PÀÈwUÀ¼À «ZÁgÀUÀ¼À°è ©ü£Àß©ü£Àß «ZÁgÀUÀ½ªÉ. CªÀgÀ fêÀ£ÀzÀ ¸ÀÄvÀÛ ºÀ®ªÁgÀÄ zÀAvÀPÀxÉUÀ¼ÀÄ ºÀÄnÖªÉ. »ÃUÉ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀzÀÄÝ C¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁzÀ ªÀåQåvÀé JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ ªÉÃzÀ, ¥ÀÅgÁt, G¥À¤µÀvÀÄÛUÀ¼À §UÉÎ ¸ÁPÀµÀÄÖ C£ÀĨsÀªÀ ºÉÆA¢zÀÝgÀÄ. CªÀgÀ PÀÈwUÀ¼À°è EzÀPÉÌ C£ÉÃPÀ ¤zÀ±Àð£ÀUÀ½ªÉ. CªÀgÀ ªÉÆúÀ£À vÀgÀAVt ±ÀÈAUÁgÀ gÀ¸À PÁªÀå. DzÀgÉ C²èîvÉUÉ E°è CªÀPÁ±ÀUÀ½®è. PÀȵÀÚ£À£ÀÄß «qÀA©¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ®Æè ºÀjzÁ¸À ¸Á»vÀåzÀ ¸ÀºÀd ±ÉÊ°AiÀÄ£Éßà vÀA¢zÁÝgÉ. §AqÁAiÀÄzÀ ¨ÁªÀÅlªÀ£ÀÄß ¸Ëd£ÀåªÁV C®è°è vÀA¢zÁÝgÉ; ºÁUÀÆ CªÀgÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ «²µÀÖ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢ªÉ JAzÀgÀÄ. ¤ªÀÈvÀÛ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ qÁ. ²æÃPÁAvï gÁªï ¹zÁÞ¥ÀÅgÀ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. ¤ªÀÈvÀÛ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á® ªÉÄÃn ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁVzÀÝgÀÄ. PÉÃAzÀæzÀ ¤zÉðñÀPÀ qÁ. ©. dUÀ¢Ã±À ±ÉnÖ ¸ÁéUÀw¹ ¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. ªÀiÁ¸ÀÖgï C£ÀAvÀ vÉÃd¹é ¥Áæyð¹zÀgÀÄ.  ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyð ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÉ. J¸ï. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤gÀƦ¹ ªÀA¢¹zÀgÀÄ. EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ²æêÀÄw ¸ÀAVÃvÀ ¨Á®ZÀAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀUÀzÀªÀjAzÀ PÀ£ÀPÀ VÃvÉUÀ¼À UÁAiÀÄ£À £ÀqɬÄvÀÄ.