Wednesday, November 24, 2021

Kanaka Jayanthi Photo and Report

 

PÀ£ÀPÀ dAiÀÄAw

¢£ÁAPÀ: 22.11.2021, ¸ÉÆêÀĪÁgÀzÀAzÀÄ £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è  PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ ºÁUÀÆ ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï EzÀgÀ dAn D±ÀæAiÀÄzÀ°è PÀ£ÀPÀ dAiÀÄAw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁV DUÀ«Ä¹zÀ ²ªÀªÉÆUÀÎzÀ £ÁåAiÀĪÁ¢, §gÀºÀUÁgÀ JA. Dgï. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀPÀ ¸Á»vÀå JA§ «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ EA¢UÀÆ ºÉƸÀ ºÉƸÀ «ªÀıÉð, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ vÉgÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ. CªÀgÀ PÀÄ®, PÀÈwUÀ¼À «ZÁgÀUÀ¼À°è ©ü£Àß©ü£Àß «ZÁgÀUÀ½ªÉ. CªÀgÀ fêÀ£ÀzÀ ¸ÀÄvÀÛ ºÀ®ªÁgÀÄ zÀAvÀPÀxÉUÀ¼ÀÄ ºÀÄnÖªÉ. »ÃUÉ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀzÀÄÝ C¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁzÀ ªÀåQåvÀé JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ ªÉÃzÀ, ¥ÀÅgÁt, G¥À¤µÀvÀÄÛUÀ¼À §UÉÎ ¸ÁPÀµÀÄÖ C£ÀĨsÀªÀ ºÉÆA¢zÀÝgÀÄ. CªÀgÀ PÀÈwUÀ¼À°è EzÀPÉÌ C£ÉÃPÀ ¤zÀ±Àð£ÀUÀ½ªÉ. CªÀgÀ ªÉÆúÀ£À vÀgÀAVt ±ÀÈAUÁgÀ gÀ¸À PÁªÀå. DzÀgÉ C²èîvÉUÉ E°è CªÀPÁ±ÀUÀ½®è. PÀȵÀÚ£À£ÀÄß «qÀA©¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ®Æè ºÀjzÁ¸À ¸Á»vÀåzÀ ¸ÀºÀd ±ÉÊ°AiÀÄ£Éßà vÀA¢zÁÝgÉ. §AqÁAiÀÄzÀ ¨ÁªÀÅlªÀ£ÀÄß ¸Ëd£ÀåªÁV C®è°è vÀA¢zÁÝgÉ; ºÁUÀÆ CªÀgÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ «²µÀÖ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢ªÉ JAzÀgÀÄ. ¤ªÀÈvÀÛ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ qÁ. ²æÃPÁAvï gÁªï ¹zÁÞ¥ÀÅgÀ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. ¤ªÀÈvÀÛ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á® ªÉÄÃn ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁVzÀÝgÀÄ. PÉÃAzÀæzÀ ¤zÉðñÀPÀ qÁ. ©. dUÀ¢Ã±À ±ÉnÖ ¸ÁéUÀw¹ ¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. ªÀiÁ¸ÀÖgï C£ÀAvÀ vÉÃd¹é ¥Áæyð¹zÀgÀÄ.  ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyð ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÉ. J¸ï. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤gÀƦ¹ ªÀA¢¹zÀgÀÄ. EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ²æêÀÄw ¸ÀAVÃvÀ ¨Á®ZÀAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀUÀzÀªÀjAzÀ PÀ£ÀPÀ VÃvÉUÀ¼À UÁAiÀÄ£À £ÀqɬÄvÀÄ.

 

 

 

No comments: