Monday, August 30, 2021

ಸೇಡಿಯಾಪು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ೨೦೨೦ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಡಾ. ಪಿ.ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಕಾಸರಗೋಡು, ೨೦೨೧ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಡಾ. ಆರ್. ಶೇಷಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ

 ¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÅ ¥Àæ±À¹Û  2020gÀ  ¸Á°UÉ qÁ. ¦.²æÃPÀȵÀÚ ¨sÀlÖ

ºÁUÀÆ 2021gÀ ¸Á°UÉ ¥ÉÇæ. Dgï. ±ÉõÀ ±Á¹Ûç

 2020£Éà ¸Á°£À ¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÅ PÀȵÀÚ ¨sÀlÖ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀPÉÌ  qÁ.  ¦. ²æÃPÀȵÀÚ ¨sÀmï PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ ºÁUÀÆ 2021£Éà ¸Á°£À ¥Àæ±À¹ÛUÉ qÁ. Dgï. ±ÉõÀ ±Á¹Ûç DAiÉÄÌAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ, ¸Á»vÀå, ªÁåPÀgÀt, ¨sÁµÁ ±Á¸ÀÛç, PÀxÀ£À PÁªÀå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉëÃvÀæUÀ¼À°è ªÀĺÀvÀézÀ PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÅ PÀȵÀÚ ¨sÀlÖgÀ £É£À¦£À°è F ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ. ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ CªÀgÀÄ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹gÀÄvÁÛgÉ.

qÁ.  ¦. ²æÃPÀȵÀÚ ¨sÀmï PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ

qÁ.. ¦. ²æÃPÀȵÀÚ ¨sÀmï PÉÃgÀ¼À gÁdåzÀ, PÁ¸ÀgÀUÉÆÃr£À ¥ÀÅvÉÆæÃr, PÀA¨ÁØeÉ UÁæªÀÄzÀ°è 1942gÀ°è d¤¹zÀgÀÄ.  EªÀgÀÄ 1959gÀ°è J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ «zÁå¨sÁå¸ÀªÀ£ÀÄß  ªÀÄÄV¹ gÁµÀÖç ¨sÁµÁ (»A¢) ¥Àæ«ÃtgÁV, »A¢Ã ¥ÀæZÁgÀPÀgÁV PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¹, £ÀAvÀgÀ ©.J PÀ£ÀßqÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß, 1969gÀ°è PÀ£ÀßqÀ JA.J. ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ. 1988gÀ°è gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, GqÀĦ ªÀÄÆ®PÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ¢AzÀ ¦JZï.r  ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß UÀ½¹zÁÝgÉ.

1964jAzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ±Á¯Á/PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è CzsÁå¥ÀPÀgÁV, G¥À£Áå¸ÀPÀgÁV, ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁV, «¨sÁUÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 27 ¦JZï.r ºÁUÀÆ JA.¦ü¯ï «zÁåyðUÀ½UÉ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÁÝgÉ. ±Á¸À£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «ÃgÀUÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ªÁåPÀgÀt ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ, ±Á¸ÀÛç¸Á»vÀå «ºÁgÀ, CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À CªÀgÀ ¥ÀæPÀnvÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ. r.«.f zÀ±Àð£À, ZÀAzÀæVj, ¥ÉÇAUÀ¢gÀÄ, UÀr£ÁqÀ ¢Ã¥À ªÀÄÄAvÁzÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥Á¢¹zÁÝgÉ. vÀªÀÄä ¸Á»vÀå PÀȶUÁV ±ÀAPÀgÀ ¸Á»vÀå ¥Àæ±À¹Û, PÉñÀªÀ ¥Àæ±À¹Û ªÀÄÄAvÁzÀ ¥Àæ±À¹ÛUÀ½UÉ CªÀgÀÄ ¨sÁd£ÀgÁVzÁÝgÉ.

qÁ. Dgï. ±ÉõÀ ±Á¹Ûç

1951gÀ°è d¤¹zÀ qÁ. Dgï. ±ÉõÀ±Á¹Ûç C£ÀAvÀ¥ÀÅgÀzÀ ²æà PÀȵÀÚzÉêÀgÁAiÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è vÉ®ÄUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vË®¤PÀ ¸Á»vÀå «¨sÁUÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¥ÉÇæ¥sɸÀgï DVzÀÄÝ ¤ªÀÈvÀÛgÁzÀ EªÀgÀÄ, PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«, PÀ£ÁðlPÀzÀ «ÃgÀUÀ®ÄèUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÁV ¦.JZïr ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ. ¥ÉÇæ. ±Á¹Ûç CªÀgÀÄ ±Á¸À£À ±Á¸ÀÛç, UÀæAxÀ°¦ ±Á¸ÀÛç,  eÁ£À¥ÀzÀ, PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ZÀjvÉæ ªÀÄÄAvÁzÀ  ºÀ®ªÀÅ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÆâü¹zÁÝgÉ. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÁV CªÀgÀzÀÄ C¥ÁgÀ C£ÀĨsÀªÀ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ  PÀ£ÀßqÀ CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ, ¥ÁæaãÀ zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ PÀȶ ZÀjvÉæAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀ°è L¹JDgï, PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå¥ÀjµÀwÛ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À «¨sÁUÀ, PÀ£ÁðlPÀ UÀeÉnAiÀÄgï ªÀÄÄAvÁzÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À  ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ ºÀÄzÉÝUÀ¼À°è ¸ÀªÀÄxÀðªÁV ¥ÉÇæ. ±Á¹Ûç CªÀgÀÄ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¹zÁÝgÉ. 

vÀªÀÄä ªÀiÁvÀÈ «±Àé«zÁ央AiÀÄ¢AzÀ ¤AiÀÄÄPÀÛgÁV PÀÄ¥ÀàA£À zÀæ«ÃrAiÀÄ£ï «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĪÁzÀ «¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁV qÁ. ±Á¹Ûç CªÀgÀÄ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¹zÁÝgÉ. ±Á¸À£À ¥ÀjZÀAiÀÄ, PÀ¯Á¥ÀÇuÉÆðÃzÀAiÀÄ,  DAzsÀæzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ EwºÁ¸À, ºÀA¦¬ÄAzÀ ºÀgÀ¥ÀàªÀgÉUÉ CªÀgÀ ªÀÄÄRå PÀÈwUÀ¼ÀÄ,  C®èzÉ  azÁ£ÀAzÀ QgÀt, DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ PÀ£ÀßqÀ ±Á¸À£ÀUÀ¼ÀÄ, ±Á¸À£À ¸ÀAUÀæºÀ CªÀgÀ ¸ÀA¥Á¢vÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ. qÁ.©.Dgï. UÉÆÃ¥Á¯ï ¥Àæ±À¹Û, JA. ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¨sÀmï ¥Àæ±À¹Û, vÁ¼ÀÛeÉ PÉñÀªÀ ¨sÀmï ¥Àæ±À¹Û, n.«. ªÉAPÀmÁZÀ®±Á¹Ûç «zÀévï ¥Àæ±À¹Û, qÁ. ©.J£ï.±Á¹Ûç ±Á¸À£À ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ ªÀÄÄAvÁzÀ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀUÀ¼ÀÄ zÉÆgÀQªÉ.