Friday, July 28, 2017

Certificate course in Folk Arts inauguration programme

 
 
d£À¥ÀzÀ PÀ¯ÉUÀ¼À ¸Ànð¦üPÉÃmï PÉÆøïð DgÀA¨sÀ

¥ÁæzÉòPÀ eÁ£À¥ÀzÀ gÀAUÀPÀ¯ÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ, ªÀÄtÂ¥Á® «±Àé«zÁå®AiÀÄ EzÀgÀ D±ÀæAiÀÄzÀ°è JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À «zÁåyðUÀ½UÁV ¥ÁæzÉòPÀ d£À¥ÀzÀ PÀ¯ÉUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ¸Ànð¦üPÉÃmï PÉÆøïð£À GzÁÏl£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀÅ ¢£ÁAPÀ 28.07.2017gÀAzÀÄ JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæzÀ°è £ÀqɬÄvÀÄ. PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ ¥ÉÇæ. PÀĸÀĪÀiÁ PÁªÀÄvï CªÀgÀÄ GzÁÏl¹ ªÀiÁvÀ£Ár £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÀÌöÈw G½ªÀÅ, C½ªÀÅ, CªÀÅUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ ¥ÀÇgÀPÀªÁzÀ F ¸Ànð¦üPÉÃmï PÉÆøïð «zÁåyðUÀ½UÉ Cwà CUÀvÀå. DzÀµÀÄÖ ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è «zÁåyðUÀ¼ÀÄ EzÀgÀ ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÉ ºÁUÀÆ CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ ºÁUÀÆ JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À ¨ÁAzsÀªÀå E£ÀÆß ºÉZÀÄÑ ¨É¼ÉzÀħgÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀgÀÄ. ¥Áæ¸ÁÛ«PÀ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæzÀ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÁzÀ ¥ÉÇæ. ªÀgÀzÉÃ±ï »gÉÃUÀAUÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár‘d£À¥ÀzÀ PÀ¯ÉUÀ¼ÉAzÀgÉãÀÄ, £À²¹ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ £ÀªÀÄä d£À¥ÀzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ d£À¥ÀzÀ PÀ¯ÉUÀ¼À PÀÄjvÀÄ «zÁåyðUÀ¼À°è D¸ÀQÛ ªÀÄÆr¹, ºÉaÑ£À ªÁå¸ÀAUÀPÉÌ C£ÀÄPÀÆ® ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀÅzÉà F PÉÆùð£À GzÉÝñÀ JA§ÄzÁV ºÉýzÀgÀÄ. ¸ÀºÀ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÁzÀ qÁ. C±ÉÆÃPï D¼Àé CªÀgÀÄ  ¸Ànð¦üPÉÃmï PÉÆøÀð£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀ GzÉÝñÀ, gÀÆ¥ÀÅ, gÉõÉ, CzsÁåAiÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸À«ªÀgÀªÁzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß «zÁåyðUÀ½UÉ ¤ÃrzÀgÀÄ. ªÉâPÉAiÀÄ°è G¥À¹ÜvÀjzÀÝ ¥ÉÇæ. ¸ÀÄgÉÃAzÀæ ±ÉnÖ CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár, ¥ÀoÀåPÀæªÀÄzÀ DZÉV£À EAxÀ PÉÆøïðUÀ¼ÀÄ, ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¥ÀÇtðUÉƽ¸ÀÄvÀÛªÉ JAzÀgÀÄ. qÁ. ¥ÀÅwÛ ªÀ¸ÀAvÀ PÀĪÀiÁgï G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. ²æÃAiÀÄÄvÀ £ÁUÀgÁd ¥ÁæxÀð£É UÉÊzÀgÀÄ. ²æêÀÄw ¨sÁgÀw Cwy UÀtåjUÉ ¥ÀŵÀà¤Ãr UËgÀ«¹zÀgÀÄ. ªÉAPÀmÉÃ±ï ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ, ®ZÉÑÃAzÀæ ªÀAzÀ£Á¥ÀðuÉ UÉÊzÀgÀÄ, ²æêÀÄw ¸ÀįÉÆÃZÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤gÀƦ¹zÀgÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è eÁ£À¥ÀzÀ PÀ¯ÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ «rAiÉÆà avÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸À¯Á¬ÄvÀÄ.


Thursday, July 13, 2017

yakshagana on 15th July 2017
AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæ EAzÁæ½, GqÀĦ
ªÀÄtÂ¥Á® «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ªÀÄtÂ¥Á®
 EªÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è
    
¸ÁPÉÃvÀ PÀ¯Á«zÀgÀÄ(j) ºÉUÉÆÎÃqÀÄ
C¦ð¸ÀĪÀ
AiÀÄPÀëUÁ£À ¥ÀæzÀ±Àð£À

gÁªÀÄ ¤AiÀiÁðt’

                        gÀZÀ£É : ²æà ºÉƸÉÆÛÃl ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¨sÁUÀªÀvÀgÀÄ

¢£ÁAPÀ : 15 dįÉÊ 2017, ±À¤ªÁgÀ;   ¸ÀªÀÄAiÀÄ: ¸ÀAeÉ 5.30jAzÀ 8.30
¸ÀܼÀ: gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥À, JA.f.JA.PÁ¯ÉÃdÄ DªÀgÀt, GqÀĦ 

               PÀ¯Á«zÀgÀÄ :     PÉ.f. gÁªÀiï gÁªï, J£ï.f. ºÉUÉØ,
      UÀuÉÃ±ï ¨sÀmï, ªÀÄÆgÀÆgÀÄ «µÀÄÚ ¨sÀmï,
      PÉ.f. ªÀÄAdÄ£Áxï, UÀÄgÀÄ£ÀAzÀ£ï, ±À±ÁAPï ¥ÀmÉïï,
      «£ÁAiÀÄPï PÉ.Dgï. ¥Àæ¨sÁPÀgï r.JA., ¥ÀæPÁ±ï PÉ.f.,
      PÀĪÀiÁj E¼Á
 
// PÀ¯Á©üªÀiÁ¤UÀ½UÉ ¦æÃwAiÀÄ ¸ÁéUÀvÀ //


Tuesday, July 4, 2017

ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ಎನ್. ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸ

 


ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ಎನ್. ಶ್ರೀಧರ್ , ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಭಾರತ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ಸ್ಟೋನಿ ಬ್ರೂಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್. ಅವರಿಂದ ದಿನಾಂಕ ೧೧.೦೬.೨೦೧೭ರಂದು ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ : ವಿಷಯ:ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಸಮಕಾಲೀನ ಆತಂಕಗಳು.