Thursday, July 13, 2017

yakshagana on 15th July 2017




AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæ EAzÁæ½, GqÀĦ
ªÀÄtÂ¥Á® «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ªÀÄtÂ¥Á®
 EªÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è
    
¸ÁPÉÃvÀ PÀ¯Á«zÀgÀÄ(j) ºÉUÉÆÎÃqÀÄ
C¦ð¸ÀĪÀ
AiÀÄPÀëUÁ£À ¥ÀæzÀ±Àð£À

gÁªÀÄ ¤AiÀiÁðt’

                        gÀZÀ£É : ²æà ºÉƸÉÆÛÃl ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¨sÁUÀªÀvÀgÀÄ

¢£ÁAPÀ : 15 dįÉÊ 2017, ±À¤ªÁgÀ;   ¸ÀªÀÄAiÀÄ: ¸ÀAeÉ 5.30jAzÀ 8.30
¸ÀܼÀ: gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥À, JA.f.JA.PÁ¯ÉÃdÄ DªÀgÀt, GqÀĦ 

               PÀ¯Á«zÀgÀÄ :     PÉ.f. gÁªÀiï gÁªï, J£ï.f. ºÉUÉØ,
      UÀuÉÃ±ï ¨sÀmï, ªÀÄÆgÀÆgÀÄ «µÀÄÚ ¨sÀmï,
      PÉ.f. ªÀÄAdÄ£Áxï, UÀÄgÀÄ£ÀAzÀ£ï, ±À±ÁAPï ¥ÀmÉïï,
      «£ÁAiÀÄPï PÉ.Dgï. ¥Àæ¨sÁPÀgï r.JA., ¥ÀæPÁ±ï PÉ.f.,
      PÀĪÀiÁj E¼Á
 
// PÀ¯Á©üªÀiÁ¤UÀ½UÉ ¦æÃwAiÀÄ ¸ÁéUÀvÀ //


No comments: