Sunday, July 24, 2022

ಸಂಶೋಧಕ ಡಾ. ಎಸ್. ಆರ್. ವಿಘ್ನರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಡಾ. ಯು.ಪಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಡಾ. ಸುಶೀಲಾ ಪಿ. ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

 

qÁ. AiÀÄÄ.¦ G¥ÁzsÁåAiÀÄ ºÁUÀÆ qÁ. ¸ÀIJïÁ  ¦. G¥ÁzsÁåAiÀÄ ¥Àæ±À¹Û

¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀ qÁ. J¸ï. Dgï. «WÀßgÁeï CªÀjUÉ

¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÃRPÀgÁVgÀĪÀ qÁ. J¸ï.Dgï. «WÀßgÁeï CªÀgÀÄ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀ  qÁ. AiÀÄÄ.¦ G¥ÁzsÁåAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ qÁ. ¸ÀIJïÁ ¦. G¥ÁzsÁåAiÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¥Àæ±À¹ÛUÉ DAiÉÄÌAiÀiÁVzÁÝgÉAzÀÄ PÉÃAzÀæzÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ.©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹zÁÝgÉ. ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzÁ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀÅ DUÀ¸ïÖ 9gÀAzÀÄ GqÀĦ JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄ°zÉ. ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄÄ gÀÆ. ºÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ ºÁUÀÆ ¥Àæ±À¹Û ¥sÀ®PÀªÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

1958gÀ°è ¨É¼ÀÛAUÀr vÁ®ÆQ£À zsÀªÀÄð¸ÀܼÀzÀ PÀ£ÁårAiÀÄ°è d¤¹zÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä DgÀA©üPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß GfgÉAiÀÄ J¸ï.r.JA PÁ¯ÉÃf£À°è ¥ÀÇgÉʹ, JA.J ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ªÉÄʸÀÆgÀÄ «.«¬ÄAzÀ ¥ÀqÉzÀgÀÄ. C®èzÉ ¥ÁæPÀÈvÀ, ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ r¥ÉÇèªÀÄ ºÁUÀÆ ºÀ¸ÀÛ¥Àæw  ±Á¸ÀÛçzÀ°è ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ r¥ÉÇèªÀÄ ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÆß ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ «.«¬ÄAzÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ eÉÊ£À ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ PÀ«UÀ¼ÀÄ JA§ ªÀĺÁ¥Àæ§AzsÀPÉÌ ¦JZïr  zÉÆgÀQzÉ. JA.f.JA PÁ¯ÉÃdÄ GqÀĦAiÀÄ°è G¥À£Áå¸ÀPÀgÁV vÀ£Àß ªÀÈwÛ fêÀ£À DgÀA©ü¹, GfgÉAiÀÄ J¸ï.r.JA£À°è ªÀÄÄAzÀĪÀj¹, ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÉñÀégÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈw ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¥ÀæwµÁ×£ÀzÀ°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÁV, ¤zÉðñÀPÀgÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ ««AiÀÄ°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÆ DVzÁÝgÉ.

 ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼À ¸ÀÆa, PÀ£ÀßqÀ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼À ¸ÀÆa, ¥ÁæaãÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ °¦UÀ¼ÀÄ, PÀ£ÁðlPÀzÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ eÉÊ£À PÀ«UÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅ CªÀgÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ. ¨sÁUÀªÀvÁAvÀUÀðvÀ vÀļÀÄgÁªÀiÁAiÀÄt, ±À§Ý¨ÉÆÃzsÉ, £Á£ÁxÀð ¤WÀAlÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆÃUÀå ¤tðAiÀÄ, ²æà UÀÄgÀÄ°AUÀ ªÀÄĤ¥À gÀavÀ ¨sÉÊgÀªÉñÀégÀ PÁªÀå ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅ CªÀgÀ ¸ÀA¥Á¢vÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ. vÀļÀÄ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«ÄAiÀÄ ¸À£Áä£À, CT® PÀ£ÁðlPÀ ºÀ£ÉßgÀqÀ£ÉAiÀÄ ºÀ¸ÀÛ¥Àæw ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è UËgÀªÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðuÉ, 22£ÉAiÀÄ f¯Áè PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è ¸À£Áä£À, PÀ£ÁðlPÀ  vÀļÀÄ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä UËgÀªÀ ¥Àæ±À¹Û ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅ CªÀjUÉ ¸ÀA¢gÀĪÀ UËgÀªÀ ¸À£Áä£ÀUÀ¼ÀÄ.

Thursday, July 21, 2022

ವಿಸ್ತರಣಾ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಉಪನ್ಯಾಸ - ಡಾ. ಗುಲಾಬಿ ಪೂಜಾರಿ ದಿನಾಂಕ: ೨೦.೦೭.೨೦೨೨


dįÉÊ 20, 2022gÀAzÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, ªÀiÁºÉ, gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀiÁºÉ ºÁUÀÆ ®Që÷äà ¸ÉÆêÀÄ §AUÉÃgÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ÀæxÀªÀÄzÀeÉð PÁ¯ÉÃdÄ, PÉÆÃl, ¥ÀqÀÄPÉgÉ EªÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ «¸ÀÛgÀuÁ G¥À£Áå¸À  ªÀiÁ°PÉAiÀÄ £Á®Ì£É G¥À£Áå¸À  PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¥ÀæxÀªÀÄzÀeÉð PÁ¯ÉÃdÄ, PÉÆÃl, ¥ÀqÀÄPÀgÉAiÀÄ°è £ÀqɬÄvÀÄ.

¸ÀAvÀªÉÄÃj PÁ¯ÉÃf£À PÀ£ÀßqÀ G¥À£Áå¸ÀQ qÁ. UÀįÁ© ¥ÀÇeÁj CªÀgÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ aAvÀ£ÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼ÀÄ JA§ «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ G¥À£Áå¸À ¤ÃrzÀgÀÄ.PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ DgÀA¨sÀzÀ°è C¢üPÁgÀ C£ÀĨsÀ«¹zÀªÀgÀÄ. DUÀ AiÀÄÄzÀÞPÉëÃvÀæzÀ°è £ÀqÉzÀ WÀl£É CªÀgÀ fêÀ£ÀzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ. CªÀgÀÄ vÀzÀ£ÀAvÀgÀ ¨sÀQÛ¥ÀAxÀzÀ ¥ÀæZÁgÀPÉÌ vÉÆqÀVzÀgÀÄ. CªÀgÀ PÁªÀåUÀ¼À°è QÃvÀð£ÉUÀ¼À°è ¸ÀªÀiÁdzÀ C©üªÀÈ¢ÞUÉ PÀAlPÀ¥ÁæAiÀĪÁzÀ eÁw ¥ÀzÀÞwAiÀÄ C¤µÀÖUÀ¼À£ÀÄß d£ÀgÀ ªÀÄÄA¢lÖgÀÄ. DzÀgÉ F PÀÄjvÀÄ «±Éèö¹ ªÉÄîéUÀðzÀªÀgÀ£ÀÄß nÃQ¸ÀĪÀÅzÉà CªÀgÀ UÀÄjAiÀiÁVgÀ°®è, CªÀÅUÀ½AzÀ ºÉÆgÀ§gÀĪÀ CªÀ±ÀåPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß MwÛ ºÉýzÀgÀÄ. FV£À ¸ÀAWÀµÀðªÀÄAiÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è CªÀgÀ aAvÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀj¸ÀÄ«PÉ ¸ÀªÀiÁdzÀ MUÀÎnÖUÉ, ¥À槮 C¸ÀÛçªÁV ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁ¢ÃvÀÄ. §ÆmÁnPÉAiÀÄ ¨sÀQÛ ¸ÀjAiÀÄ®è, ªÀÈwÛ¨sÉÃzÀ EgÀ¨ÁgÀzÀÄ JAzÀgÀÄ.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃl ¥ÀqÀÄPÉgÉ ¸ÀgÀPÁj ¥Àæ.zÀ.PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ ¥ÉÇæ. ¤vÁå£ÀAzÀ UÁAªïPÀgï ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, ªÀiÁºÉAiÀÄ DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ qÁ. ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ CªÀgÀÄ ¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£Ár CwyUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. ¥ÉÇæ. £ÁUÀgÁd ªÉÊzÀå zsÀ£ÀåªÁzÀ«vÀÛgÀÄ. «zÁåyð¤ PÀÄ. ¤²ävÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ. ²æà ¥Àæ¨sÁPÀgÀ PÀÄAzÀgï PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. 

ವಿಸ್ತರಣಾ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಯ ತೃತೀಯ ಉಪನ್ಯಾಸ (೧೯.೦೭.೨೦೨೨)- ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ ಕರಬ

 dįÉÊ 19, 2022gÀAzÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, ªÀiÁºÉ, gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀiÁºÉ, ºÁUÀÆ »jAiÀÄ £ÁUÀjPÀgÀ ªÉâPÉ §æºÁäªÀgÀ, ®AiÀÄ£ïìPÀè¨ï §æºÁäªÀgÀ-¨ÁPÀÆðgÀÄ EªÀgÀ  ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ »jAiÀÄ £ÀUÀjPÀgÀ ªÉâPÉ ¸À¨sÁªÀ£À, §æºÁäªÀgÀzÀ°è «¸ÀÛgÀtÁ G¥À£Áå¸À ªÀiÁ°PÉAiÀÄ vÀÈwÃAiÀÄ G¥À£Áå¸À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ.

GqÀĦAiÀÄ ¥ÀÇtð¥ÀæeÁÕ PÁ¯ÉÃf£À PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁzÀ qÁ. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÀgÀ§ ±ÀQÛ¬ÄAzÀ ¨sÀQÛAiÉÄqÉUÉ PÀ£ÀPÀ aAvÀ£É PÀÄjvÀÄ G¥À£Áå¸À ¤ÃrzÀgÀÄ.   PÀ£ÀPÀ aAvÀ£É J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ JgÀqÀÄ ºÀAvÀUÀ¼À°è «±Éèö¸À¨ÉÃPÀÄ, ªÉÆzÀ®Ä CªÀgÀÄ ±ÀQÛ PÉÃAzÀæzÀ ¨sÁUÀªÁVzÀÝgÀÄ zÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀgÁVzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è CªÀgÀÄ ¨sÀQÛ PÉÃA¢æÃPÀÈvÀªÁzÀ fêÀ£ÀzÀvÀÛ ºÉÆgÀ½zÀgÀÄ  JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. fêÀ£ÀzÀ°è ¨sÀQÛ¬ÄAzÀ K£À£ÁßzÀgÀÆ ¸Á¢ü¸À§ºÀÄzÉA§ÄzÀ£ÀÄß ¥Àæw¥Á¢¹zÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ PÁªÀåUÀ¼À°è, ¸ÀªÀiÁdzÀ PÉqÀÄPÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ®zÀ EwºÁ¸ÀzÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÀÄ JA§ÄzÁV w½¹zÀgÀÄ.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß  »jAiÀÄ £ÁUÀjPÀgÀ ªÉâPÉ §æºÁäªÀgÀ EzÀgÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ ²æà GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgï ±ÉnÖ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, ªÀiÁºÉ, gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀiÁºÉ EzÀgÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ ¸ÁéUÀw¹, ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉUÉÊzÀgÀÄ.  ²æà ªÀgÀzÁ£ÀAzÀ ±ÉnÖ zsÀ£ÀåªÁzÀ«vÀÛgÀÄ, ¥ÉÇæ. f. ¨Á®PÀȵÀÚ ±ÉnÖ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ.

Wednesday, July 20, 2022

ವಿಸ್ತರಣಾ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಯ ದ್ವಿತೀಯ ಉಪನ್ಯಾಸ - ಡಾ. ಪಾದೇಕಲ್ಲು ವಿಷ್ಣುಭಟ್ಟ

 dįÉÊ 14, 2022gÀAzÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, ªÀiÁºÉ, gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀiÁºÉ, ¸ÀgÀPÁj ¥ÀæxÀªÀÄzÀeÉð PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ ±ÀAPÀgÀ£ÁgÁAiÀÄt, PÀÄAzÁ¥ÀÅgÀ EªÀgÀ  ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ K¥Àðr¹zÀ «¸ÀÛgÀtÁ G¥À£Áå¸À ªÀiÁ°PÉAiÀÄ ¢éwÃAiÀÄ G¥À£Áå¸À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ. 

»jAiÀÄ «zÁéA¸ÀgÀÄ, ¤ªÀÈvÀÛ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ qÁ. ¥ÁzÉÃPÀ®Äè «µÀÄÚ ¨sÀmï £ÀPÀzÁ¸ÀgÀ QÃvÀð£ÉUÀ¼À°è ªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀQÛ JA§ «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ G¥À£Áå¸À ¤ÃrzÀgÀÄ. PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ ¨sÀQÛ ¥ÀAxÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR zÁ¸ÀgÀÄ. CªÀgÀÄ G¯ÉèÃT¹gÀĪÀ ªÀÄ£ÀĵÀå fêÀ£ÀzÀ°è C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÁzÀ M¼ÉîAiÀÄ UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß GzÁºÀj¸ÀÄvÁÛ CzÀÄ ºÉÃUÉ ªÀÄ£ÀĵÀå£À£ÀÄß ¸ÀĸÀA¸ÀÌöÈvÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÁßV gÀƦ¸ÀÄvÀÛªÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß w½¹zÁÝgÉ JAzÀgÀÄ. £ÁªÀÅ ¤dªÁzÀ ¨sÀQÛ¬ÄAzÀ  zÁ¸ÀgÀ£ÀÄß ¥ÀÇf¹zÁUÀ CzÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß AiÀıÀ¹ì£ÀvÀÛ PÉÆAqÉÆAiÀÄÄåvÀÛzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß  PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ QÃvÀð£ÉUÀ¼À£ÀÄß GzÁºÀj¸ÀÄvÁÛ. . . . «ªÀj¹zÀgÀÄ. C®èzÉ CªÀgÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ PÀÈw gÁªÀÄzsÁ£Àå ZÀjvÉæAiÀÄ PÀxÁªÀ¸ÀÄÛ«£À PÀÄjvÀÄ «zÁåyðUÀ½UÉ «ªÀj¹ ªÀÄ£À£À ªÀiÁr¹zÀgÀÄ.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ  ±ÀAPÀgÀ£ÁgÁAiÀÄt, PÀÄAzÁ¥ÀÅgÀ E°èAiÀÄ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ qÁ. GzÀAiÀÄ PÀĪÀiÁgï ±ÉnÖ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, ªÀiÁºÉ, gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀiÁºÉ EzÀgÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ ¸ÁéUÀw¹, ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉUÉÊzÀgÀÄ. «zÁåyðUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. ¸ÀIJävÁ ªÀA¢¹, gÀdvÁ ±ÉnÖ  PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ.

ವಿಸ್ತರಣಾ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ 2022 - ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಥಮ ಉಪನ್ಯಾಸ (13.07.2022)

 dįÉÊ 13, 2022gÀAzÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, ªÀiÁºÉ, gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀiÁºÉ ºÁUÀÆ ²æà PÁ¼ÁªÀgÀ ªÀgÀzÀgÁd JA. ±ÉnÖ ¸ÀgÀPÁj ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ, PÉÆÃmÉñÀégÀ EªÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ «¸ÀÛgÀuÁ G¥À£Áå¸À  ªÀiÁ°PÉAiÀÄ GzÁÏl£É ºÁUÀÆ ¥ÀæxÀªÀÄ G¥À£Áå¸À  PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ GzÁÏl£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌöÈw E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÁzÀ  ²æêÀÄw ¥ÀÇtÂðªÀÄ £ÉgÀªÉÃj¹zÀgÀÄ.

«±ÁæAvÀ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ ºÁUÀÆ eÁ£À¥ÀzÀ vÀdÕgÁzÀ qÁ. UÀt£ÁxÀ JPÁÌgÀÄ CªÀgÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ PÀÈwUÀ¼À ¥Àæ¸ÀÄÛvÀvÉ JA§ «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ G¥À£Áå¸À ¤Ãr PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ aAvÀ£ÉUÀ¼À ¸ÀªÀÄUÀæ CzsÀåAiÀÄ£À ºÁUÀÆ aAvÀ£É EA¢£À CUÀvÀåvÉAiÀiÁVzÉ. PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è£À eÁw ¸ÀAWÀµÀðzÀ §UÉÎ ºÉüÀÄvÁÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÁªÀÄgÀ¸ÀåªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÀUÁt¹zÀgÀÄ, CzÉà jÃw ©.Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgï CªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è gÀZÀ£ÉAiÀiÁzÀ £ÀªÀÄä ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÇ CzÀ£Éßà ¥Àæw¥Á¢¸ÀÄvÀÛzÉ JAzÀgÀÄ.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀ»¹zÀ qÁ, gÁeÉÃAzÀæ £ÁAiÀÄPï ªÀiÁvÀ£Ár PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ aAvÀ£ÉUÀ¼À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÉZÀÄÑ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ. AiÀiÁPÉAzÀgÉ EA¢£À «zÁåyðUÀ¼À°è PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆrzÀgÉ CzÀÄ GvÀÛªÀÄ ¸ÀªÀiÁd ¤ªÀiÁðtPÉÌ ºÁ¢ ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÀÛzÉ JAzÀgÀÄ.

PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, ªÀiÁºÉAiÀÄ DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ qÁ. ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ CªÀgÀÄ ¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£Ár CwyUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ.  PÀ£ÀßqÀ G¥À£Áå¸ÀQ  ¥ÉæêÀįÁQë zsÀ£ÀåªÁzÀ«vÀÛgÀÄ.  PÀ£ÀßqÀ G¥À£Áå¸ÀPÀ ²æà ZÀAzÀæ d¦Û PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ. 

Monday, July 11, 2022

ವಿಸ್ತರಣಾ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ -೨೦೨೨ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಥಮ ಉಪನ್ಯಾಸ ದಿನಾಂಕ: ೧೩.೦೭.೨೦೨೨ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಉಪನ್ಯಾಸ ೧೪.೦೭.೨೦೨೨

 


Sediyapu Award photos and reports (09.07.2022)

 

dįÉÊ 9, 2022 ±À¤ªÁgÀzÀAzÀÄ JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£ £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï (ªÀiÁºÉ) EªÀgÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ D±ÀæAiÀÄzÀ°è ¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÅ PÀȵÀÚ¨sÀlÖ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzÁ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ.

¥Àæ±À¹Û ¹éÃPÀj¹zÀ ¥ÉÇæ. ªÀįÉèÃ¥ÀÅgÀA f. ªÉAPÀmÉñï CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár ªÁåPÀgÀt, C®APÀgÀt «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁrzÀgÉ eÁÕ£À ªÀzsÀð£ÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. gÀºÀ¸Àå «zÉåUÀ¼À£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ®Ä UÀÄgÀÄUÀ¼À ¸ÀºÀPÁgÀ CUÀvÀå. gÁdåzÀ°è ªÁ¸ÀÛªÀ dUÀvÀÄÛ ºÁUÀÆ C£ÀĨsÀªÀzÀ dUÀvÀÄÛ JA§ JgÀqÀÄ ¥ÀgÀA¥ÀgÉUÀ½ªÉ. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À°è ºÉƸÀ aAvÀ£À PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ JAzÀgÀÄ.

JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ qÁ. J¸ï. zÉëzÁ¸À £ÁAiÀiïÌ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ.  EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ  PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁzÀ qÁ. JZï.f. ²æÃzsÀgÀ ¥ÀÅvÀÆÛgÀÄ CªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ PÁªÀåzÀ°è AiÀÄÄzÀÞ ªÀtð£É PÀÄjvÀÄ «±ÉõÀ G¥À£Áå¸À ¤ÃrzÀgÀÄ. qÁ. ¥ÀzÀä£Á¨sÀ PÉÃPÀÄuÁÚAiÀÄ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÀgÀ£ÀÄß C©ü£ÀA¢¹zÀgÀÄ. ¥Àæ±À¹Û ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÅ dAiÀÄgÁªÀiï ¨sÀmï G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.

gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ. ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ ¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. £ÀªÁå²æà ±ÉnÖ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ªÀ𻹠ªÀA¢¹zÀgÀÄ.