Monday, March 18, 2013


PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄAzÀÆqÀ¯ÁVzÉ

£ÁqÉÆÃd zÉêÀ£ÀÆgÀÄ ªÀĺÀzÉêÀgÉÆA¢UÉ §ÄzsÀªÁgÀ ªÀiÁZïð 20, 2013gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.00UÀAmÉUÉ ¤UÀ¢AiÀiÁzÀ ¸ÀAªÁzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß PÁgÀuÁAvÀgÀ¢AzÀ ªÀÄÄAzÀÆqÀ¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄA¢£À ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß w½¸ÀÄvÉÛêÉ. zÀAiÀÄ«lÄÖ ¸ÀºÀPÀj¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw.

                                        
(ºÉZï. PÀȵÀÚ ¨sÀlÖ)
                                                                    ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ

 
PROGRAMME POSTPONED
 
The informal meeting with Nadoja Devanur Mahadeva scheduled to be on Wednesday March 20, 2013 at 5.00pm in MGM College Campus is postponed.

Future date will be announced soon.
                                                                  
H. KRISHNA BHAT
                                                                                           Director
                                                                                      R.G. PAI KENDRA

Tuesday, March 12, 2013

GET TOGETHER


INVITATION


You are cordially invited to  an informal
get together with
Nadaoja Dr. Devanur Mahadeva
on Wednesday March 20, 2013
at 5.00pm  in the open yard
between Nutana Ravindra Mantapa and Rastrakavi Govind Pai Samshodhana Kendra.


  Director
    RGPai Kendra, Udupi