Tuesday, February 5, 2019

ಉಡುಪಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ತಂಡ 

ಇಸ್ರೇಲ್ ತಂಡ ಉಡುಪಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ


ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದ ಟೆಲ್ ಅವೀವ್ (Tel  Aviv  University ) ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರೊ. ರಫೀ ಪೆಲೆಡ್ ನೇತೃತ್ವದ ೧೮ ಜನರ  ಇಸ್ರೇಲ್ ನಾಗರಿಕರ ತಂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮತ್ತು ಯೋಗದ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. 
ಇಸ್ರೇಲಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದ ಈ ಜನರು ಭಾರತೀಯ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ ಪ್ರೊ.ಫೀ ಪೆಲೆಡ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಯ  ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.  ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತನಾಡುವ ಇವರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮತ್ತು ಯೋಗದ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಒಲವು  ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.  ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಪ್ರೊ. ವರದೇಶ ಹಿರೇಗಂಗೆ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಬನ್ನಂಜೆ ಸಂಜೀವ ಸುವರ್ಣ, ಕಲಾವಿದರಾದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಭಟ್,ದಿನೇಶ್ ಭಟ್, ರತ್ನಾಕರ ಶೆಣೈ, ಶೈಲೇಶ್ , ನಿತೀಶ್, ಸುಮಂತ್ ಮುಂತಾದವರು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು  ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. 


Sunday, February 3, 2019

ಮೇಜರ್ ರಾಘವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್


ªÉÄÃdgï gÁWÀªÀjUÉ qÁPÀÖgÉÃmï
GqÀĦAiÀÄ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÉÄÃdgï  gÁWÀªÀ, EªÀgÀÄ qÁ. gÁªÀÄzÁ¸À ¥Àæ¨sÀÄ EªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦.ºÉZï.r ¥ÀzÀ«UÁV ªÀÄAr¹gÀĪÀ £ÁUÀgÀºÉÆ¼É gÁ¶ÖçÃAiÀÄ GzÁå£ÀªÀ£À ªÀÄvÀÄÛ D¢ªÁ¹UÀ¼À §zÀÄPÀÄJA§ ªÀĺÁ¥Àæ§AzsÀPÉÌ ºÀA¦ PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀĪÀÅ qÁPÀÖgÉÃmï ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÉ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ EªÀgÀÄ ¦üïïØ ªÀiÁµÀð¯ï PÉ. JA. PÁAiÀÄð¥Àà PÁ¯ÉÃdÄ, (ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄ C¢üãÀ PÁ¯ÉÃdÄ) ªÀÄrPÉÃj, PÉÆqÀUÀÄ 571 201  E°è  EwºÁ¸À «¨sÁUÀzÀ°è ¸ÀºÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛzÁÝgÉ.                                                    V.M. Inamdar Award to Dr. B. Janardan Bhat’s ‘Naalku Prasthavanegalu.


«.JA. E£ÁAzÁgï ¥Àæ±À¹ÛUÉ qÁ. ©. d£ÁzÀð£À ¨sÀmï  ¥ÀŸÀÛPÀ DAiÉÄÌ

SÁåvÀ «ªÀıÀðPÀ ¥ÉÇæ. «.JA E£ÁAzÁgï EªÀgÀ £É£À¦£À°è ¤ÃqÀĪÀ E£ÁAzÁgï ¥Àæ±À¹ÛUÉ »jAiÀÄ ¯ÉÃRPÀ qÁ. ©. d£ÁzÀð£À ¨sÀmï EªÀgÀ £Á®ÄÌ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ - PÀgÁªÀ½ ¸Á»vÀå PÀxÀ£À ¥ÀŸÀÛPÀªÀÅ 2018gÀ ¸Á°UÉ DAiÉÄÌAiÀiÁVzÉAiÉÄAzÀÄ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ ¥ÀæPÀluÉ w½¹zÉ.
F ªÀµÀðzÀ ¥sɧæªÀj 23, 2019gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀ JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À ªÁ¶ðPÀ ¸Á»vÉÆåÃvÀìªÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è  qÁ. ©. d£ÁzÀð£À ¨sÀmï  CªÀjUÉ F ¥Àæ±À¹Û ¤Ãr UËgÀ«¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.
¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥ÀŸÀÛPÀªÀÅ - qÁ. ¨sÀmï EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀĺÀvÀÛ÷ézÀ PÀÈwUÀ½UÉ D¼ÀªÁzÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ «²µÀÖ zÀȶÖPÉÆãÀ¢AzÀ §gÉzÀ ¢ÃWÀð ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀªÁVzÉ. F J®è §gÀºÀUÀ¼À°è PÀgÁªÀ½AiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ¸Á»vÀå PÉÃAzÀæzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ ªÀĺÀvÀézÀ «µÀAiÀĪÁVzÉ.
d£ÁzÀð£À ¨sÀmï CªÀgÀÄ PÁzÀA§jPÁgÀ, «ªÀıÀðPÀgÀÄ, UÀæAxÀ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĪÁzÀPÀgÀÆ DVzÁÝgÉ. CªÀgÀ UÀæAxÀUÀ¼À°è zÀQët PÀ£ÀßqÀzÀ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ PÁªÀå, zÀQët PÀ£ÀßqÀzÀ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ PÀvÉUÀ¼ÀÄ, GqÀĦ f¯ÉèAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ PÀvÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄRåªÁzÀªÀÅ.  C®èzÉ CªÀgÀÄ GvÀÛgÁ¢üPÁgÀ ºÀ¸ÁÛAvÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ ºÉeÉÓ ¨sÀÆ«Ä, PÀ®ÄèPÀA§ªÉÃjzÀ ºÀÄA§, C¤PÉÃvÀ£À ªÀÄÄAvÁzÀ PÁzÀA§jUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ. EªÀgÀÄ ¸ÀA¥Á¢¹zÀ §zÀÄPÀÄ ¨sÁªÀzÀ PÀvÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ¢éwÃAiÀÄ ¥ÀzÀ« vÀgÀUÀwUÉ ¥ÀoÀå¥ÀŸÀÛPÀªÁVvÀÄÛ.
«zÀévÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÈd£À²Ã®vÉ JgÀqÀ£ÀÆß ªÉÄÊUÀÆr¹PÉÆArgÀĪÀ ¨É¼ÀätÂÚ£À qÁ. ©.d£ÁzÀð£À ¨sÀmï CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä £ÀqÀÄ«£À M§â §ºÀĪÀÄÄRå ¯ÉÃRPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  CzsÀåAiÀÄ£À²Ã® «zÁéA¸ÀgÀÄ. PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ EAVèö£À°è ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ« UÀ½¹zÀ ªÉÄÃ¯É qÁPÀÖgÉÃmï ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÆß ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ CªÀgÀÄ ¥ÀæPÀÈvÀ ¨É¼ÀätÂÚ£À ¸À.¥À.¥ÀÆ PÁ¯ÉÃf£À°è ¥ÁæZÁAiÀÄðgÁVzÁÝgÉ. PÀvÉ PÁzÀA§j, «ªÀıÉð, ¸ÀA¸ÀÌøwaAvÀ£É, C£ÀĪÁzÀ, ¸ÀA¥ÁzÀ£É, ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ««zsÀ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è «±ÉõÀ D¸ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ  ¥Àj±ÀæªÀĪÀżÀî CªÀgÀÄ gÁdå CAvÁgÁdåªÀÄlÖzÀ «ZÁgÀUÉÆö×UÀ¼À°è ¥Àæ§AzsÀªÀÄAqÀ£É, CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÁÝgÉ. 5 PÁzÀA§jUÀ¼ÀÄ, 4 PÀxÁ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼ÀÄ, 3 ªÉÊZÁjPÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß 25 «ªÀıÉðAiÀÄ PÀÈwUÀ¼ÀÄ, 8 C£ÀĪÁzÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ, 7 PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥Á¢¹zÀÄÝ ¸ÉÃj, MlÄÖ 70  PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹zÁÝgÉ.