Monday, May 18, 2020

ಕಡೆಂಗೋಡ್ಲು ಪ್ರಶಸ್ತಿ


¯ÉÃRQ  CPÀëvÁ PÀȵÀÚªÀÄÆwð CªÀjUÉ PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè PÁªÀå ¥Àæ±À¹Û


 gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï, ªÀÄtÂ¥Á® ¤ÃqÀĪÀ PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè PÁªÀå ¥Àæ±À¹Û 2020  §gÀºÀUÁwð CPÀëvÁ PÀȵÀÚªÀÄÆwð CªÀjUÉ ®©ü¹zÉ. ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄÄ 10000/- £ÀUÀzÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ±À¹Û ¥sÀ®PÀªÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ DAiÉÄÌ ¸À«ÄwAiÀÄÄ  CPÀëvÁ PÀȵÀÚªÀÄÆwð CªÀgÀ £Á£ÀÄ ¢Ã¥À ºÀZÀѨÉÃPÉA¢zÉÝ C¥ÀæPÀnvÀ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀªÀ£ÀÄß ¥Àæ±À¹ÛUÉ DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÉ.  PÀ«, PÁzÀA§jPÁgÀ, £ÁlPÀPÁgÀ,  PÀxÉUÁgÀ, ¥ÀwæPÉÆÃzÀå«Ä  »ÃUÉ PÀ£ÀßqÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ°è ºÉ¸ÀgÀĪÁ¹AiÀiÁzÀ PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè ±ÀAPÀgÀ ¨sÀlÖgÀ ºÉ¸ÀgÀ°è F ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÁzÀ ¥ÉÇæ. ªÀgÀzÉñÀ »gÉÃUÀAUÉ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹zÁÝgÉ.

CPÀëvÁ PÀȵÀÚªÀÄÆwð CªÀgÀÄ  GvÀÛgÀPÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ, CAPÉÆïÁ vÁ®ÆQ£À ¨ÉïÉÃPÉÃjAiÀĪÀgÀÄ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ eÉÆìÄqÁ vÁ®ÆQ£À Dt²AiÀÄ°è ²PÀëQAiÀiÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. EªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«, »A¢ gÀvÀß ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß gÁdåzÀ°è £Á®Ì£Éà ¸ÁÜ£ÀzÉÆA¢UÉ ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀ ºÀ®ªÁgÀÄ PÀÈwUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlUÉÆArªÉ. CªÀÅUÀ¼À°è ºÀ£ÉßgÀqÀÄ zÀqÉ ¨É®è, PÉÆüÀÎA§ (PÀªÀ£À¸ÀAPÀ®£À) ºÁ®QÌ MPÀÌ°UÀgÀÄ (d£ÁAVÃAiÀÄ §gÀºÀ)  ªÀÄzsÀÄgÀZÀ£Àß, (ªÀåQÛ ¥ÀjZÀAiÀÄ), PÉâUÉAiÀÄ PÀA¥ÀÅ («ªÀıÁðPÀÈw), ºÁ®QÌ PÉÆÃV¯É (¸ÀA¥Á¢vÀ PÀÈw) ªÀÄÄRåªÁzÀĪÀÅ.

¸ÀÄzsÁ, vÀgÀAUÀ, ¸ÀAPÀæªÀÄt, «dAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ, vÀĵÁgÀ, GzÀAiÀĪÁt ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è EªÀgÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ, PÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, PÀxÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlUÉÆArªÉ.   ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ vÀĵÁgÀ ªÀiÁ¸À¥ÀwæPÉUÉ E¸ÀÆÌ®Ä CAPÀt §gÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ DPÁ±ÀªÁt PÉÃAzÀæ¢AzÀ EªÀgÀÄ §gÉzÀ C£ÉÃPÀ PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ gÁUÀ¸ÀAAiÉÆÃd£ÉUÉÆAqÀÄ ¥Àæ¸ÁgÀªÁVªÉ. EªÀjUÉ ¸ÀAPÀæªÀÄt PÁªÀå ¥Àæ±À¹Û, qÁ.r.J¸ï. PÀQð PÁªÀå ¥Àæ±À¹Û, AiÀÄĪÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ¥Àæ±À¹Û, C£ÀÄ¥ÀªÀiÁ ¤gÀAd£À PÀxÁ §ºÀĪÀiÁ£À, GvÀÛªÀÄ ²PÀëQ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ ®©ü¹ªÉ.

Monday, March 9, 2020

Muliya Thimmappayya Award photos

 

 

  


ªÀÄĽAiÀÄ wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå ¥Àæ±À¹Û

¢£ÁAPÀ 7.03.2020 ±À¤ªÁgÀzÀAzÀÄ JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è, gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï (ªÀiÁºÉ), JA.f.JA PÁ¯ÉÃdÄ ºÁUÀÆ ªÀÄĽAiÀÄ wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå ¥Àæ±À¹Û ¸À«Äw EªÀgÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ D±ÀæAiÀÄzÀ°è ªÀÄĽAiÀÄ wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzÁ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ. ¥ÉÇæ. ©.J «ªÉÃPÀ gÉÊAiÀĪÀgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀ»¹ ªÀiÁvÀ£Ár ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ PÉëÃvÀæzÀ°è, CzÀgÀ®Æè «±ÉõÀªÁV AiÀÄPÀëUÁ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ PÉëÃvÀæzÀ°è «±ÉõÀªÁzÀ ±ÀæzÉÞ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj±ÀæªÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ vÉÆqÀV¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ CUÀvÀå«zÉ. F ¤nÖ£À°è D PÁ®zÀ°èAiÉÄà F jÃwAiÀÄ ±ÀæzÉÞAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄÊUÀÆr¹PÉÆArzÀÝ ªÀÄĽAiÀÄ wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå£ÀªÀgÀ bÁAiÉÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß DªÀj¸ÀĪÀ CUÀvÀå«zÉ JAzÀgÀÄ.

¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ CzsÀð«gÁªÀÄ, C®à«gÁªÀÄUÀ½ªÉAiÉÄà «£Á: ¥ÀÇtð«gÁªÀÄ«®è JA§ ¥ÉÇæ. JA.JA. PÀ®§ÄVðAiÀĪÀgÀ ªÀiÁvÀ£ÀÄß GzÀÞj¹zÀ ¥ÉÇæ. «ªÉÃPÀ gÉÊAiÀĪÀgÀÄ AiÀÄPÀëUÁ£À PÉëÃvÀæzÀ°è  «¸ÁÛgÀªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ D¼ÀªÁzÀ  ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ CUÀvÀåªÀ£ÀÄß ¥Àæw¥Á¢¹zÀgÀÄ. AiÀÄPÀëUÁ£À PÉëÃvÀæPÉÌ qÁ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ eÉÆòAiÀĪÀgÀ PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß  ±ÁèX¹zÀ CªÀgÀÄ AiÀÄPÀëUÁ£À  ¥ÀzÀPÉÆñÀzÀ ºÁUÉ AiÀÄPÀëUÁ£À «ªÀıÉðAiÀÄ ¥Àj¨sÁµÁ PÉÆñÀªÉÇAzÀgÀ CUÀvÀåªÀ£ÀÄß JwÛºÉýzÀgÀÄ. eÁwAiÉÄ£ÀÄߪÀÅzÀÄ MAzÀÄ PÀoÁjAiÀÄÆ, MAzÀÄ UÀÄgÁtÂAiÀÄÆ  DVgÀĪÀ EA¢£À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è vÀ£Àß §gÀºÀUÀ¼À°è vÀ£Àß eÁwAiÀÄ «ªÀıÉðUÀÆ vÉÆqÀVPÉÆAqÀ ªÀÄĽAiÀÄ wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå£ÀªÀgÀ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ CªÀ¯ÉÆÃQ¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀgÀÄ.

¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ qÁ. JA. ¥Àæ¨sÁPÀgÀ eÉÆòAiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár  vÀªÀÄä §gÀºÀUÀ½UÉ zÉòà ¸Àà±ÀðªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀªÀgÀÄ ªÀÄĽAiÀÄ wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ. CªÀgÀ AiÀÄPÀëUÁ£À ¸ÀA§A¢üà ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ ¤dPÀÆÌ JzÀÄÝ ¤®ÄèªÀAvÀªÀÅUÀ¼ÀÄ. AiÀÄPÀëUÁ£À PÀ¯Á«zÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄPÀëUÁ£À «ªÀıÀðPÀgÀÄ EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ MAzÀÄ ¸ÀAªÁzÀzÀ CUÀvÀå«zÉ JAzÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¥ÀlÖgÀÄ.  F ¥Àæ±À¹Û E°èAiÀĪÀgÉUÉ £Á£ÀÄ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ ±ÉæõÀÖ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À ¸Á°UÉ ¸ÉÃgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄĽAiÀÄ wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå£ÀªÀgÀ «±Á® ºÁUÀÆ J®èªÀ£ÀÆß M¼ÀUÉƼÀÄîªÀ AiÉÆÃZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ CzsÀåAiÀÄ£À £ÁªÀÅ fêÀ£ÀzÀ°è C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî¯ÉèÉÃPÁVgÀĪÀ ªÀÄÄRå CA±ÀUÀ¼ÀÄ JAzÀgÀÄ.

ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁV DUÀ«Ä¹zÀ CPÁqÉ«Ä D¥sï d£ÀgÀ¯ï JdÄåPÉñÀ£ï ªÀÄtÂ¥Á®zÀ DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ qÁ. JZï. ±ÁAvÁgÁªÀiï ªÀiÁvÀ£Ár  AiÀiÁªÀ «zÁéA¸ÀgÀÄ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÀgÁUÀÄvÁÛgÉÆ CªÀgÀ fêÀ£À ªÀÄvÀÄÛ «zÀévÀÛ£ÀÄß AiÀÄĪÀ d£ÀvÉ CjAiÀÄĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀĪÀÅzÉà CªÀjUÉ ¤ÃqÀĪÀ Cw zÉÆqÀØ UËgÀªÀ JAzÀgÀÄ. 

¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÀgÀ PÀÄjvÀÄ C©ü£ÀAzÀ£Á ¨sÁµÀtªÀ£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¹zÀ  ¥ÉÇæ. JA. J¯ï. ¸ÁªÀÄUÀ ªÀiÁvÀ£Ár eÉÆòAiÀĪÀgÀÄ «¸ÁÛgÀªÁzÀ eÁÕ£À, ªÁPÁÑvÀÄAiÀÄð, C©üAiÀÄQÛ P˱À®, ¸ÀAªÀºÀ£À, ¸ËµÀתÀ EvÁå¢UÀ½AzÁV d£ÀªÀiÁ£À¸ÀzÀ°è J®èjUÀÆ ¦æAiÀÄgÁzÀªÀgÀÄ, £Ár£À GzÀÝUÀ®PÀÆÌ ºÀ®ªÁgÀÄ ¥Àæ±À¹Û, ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr EªÀgÀ£ÀÄß UËgÀ«¸À¯ÁVzÉ JAzÀgÀÄ.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ªÀÄĽAiÀÄ wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå ¥Àæ±À¹Û ¸À«Äw PÁAiÀÄðzÀ²ð ªÀÄ£ÉÆÃgÀªÀÄ JA. ¨sÀmï,  ªÀÄĽAiÀÄ wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå£ÀªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ²æà UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ ¨sÀmï ºÁUÀÆ ²æà ªÀÄĽAiÀÄ gÁWÀªÀAiÀÄå G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. PÉÃAzÀæzÀ ¸ÀAAiÉÆÃd£Á¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ¥ÉÇæ. ªÀgÀzÉñÀ »gÉÃUÀAUÉ ¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£Ár CwyUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. ¨sÀæªÀÄj ²ªÀ¥ÀæPÁ±À ¸ÁéUÀvÀ VÃvÉ ºÁrzÀgÀÄ  PÀÄ. ¸ÀIJävÁ J ªÀA¢¹zÀgÀÄ, qÁ. £ÀgÀ¹AºÀ ªÀÄÆwð PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ.

Friday, February 28, 2020

Muliya Thimmappayya Award to Dr. M. Prabhakara Joshi


V.M Inamdar Award photos and report

 
«.JA. E£ÁAzÁgï ¥Àæ±À¹Û qÁ. gÁeÉÃAzÀæ ZÉ¤ß CªÀjUÉ

27.02.2020
gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæªÀÅ  PÉÆqÀªÀiÁqÀĪÀ  E£ÁAzÁgï ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß   qÁ. gÁeÉÃAzÀæ ZÉ¤ß EªÀgÀ DAiÀÄÝ «ªÀıÁð ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ PÀÈwUÉ  JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À ªÀÄÄzÀÝt ¸Á»vÉÆåÃvÀìªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¤Ãr UËgÀ«¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ qÁ. gÁeÉÃAzÀæ ZÉ¤ß CªÀgÀÄ £É® ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ ¸ÀªÀiÁd DzsÀĤPÀvÉUÉ vÉgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀÅ£ÀfðêÀ£ÀzÀ°è ªÀĺÀvÀézÀ ¥ÁvÀæ ªÀ»¹zÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ £É¯ÉUÀ¼À£ÀÄß gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ vÉÆÃj¹zÁÝgÉ. PÀ£ÀßqÀ «ªÀıÉð ¸ÀA¢UÀÞ ¹ÜwAiÀÄ°èzÀÄÝ £É® ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ «²µÀÖvÉ, C£À£ÀåvÉ G½¹ ¥À²ÑªÀÄzÀ  ªÀiÁzÀjUÉ §zÀ¯ÁV¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ PÀAqÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ¸ÁªÀÄÄzÁ¬ÄPÀ ºÀÄqÀÄPÁlzÀ°è ¸ÀvÀåªÉà CAwªÀÄ JAzÀgÀÄ.

ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁV ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ ¥ÉÇæ. ªÀĺÁ§¯ÉñÀégÀ gÁªï ªÀiÁvÀ£Ár  ¢°èAiÀÄ°è ©ü£ÀߪÀÄvÀzÀ zsÀé¤UÀ¼À£ÀÄß ¸À»¸ÀzÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÉ. ¤gÀÄzÉÆåÃUÀ vÁAqÀªÁqÀÄwÛzÉ.  DyðPÀvÉ PÀĹAiÀÄÄwÛzÉ. ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß  £ÀµÀÖªÉAzÀÄ vÉÆÃj¹ SÁ¸ÀVÃPÀgÀt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ JAzÀgÀÄ.

gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÁzÀ ¥ÉÇæ. ªÀgÀzÉñÀ »gÉÃUÀAUÉ ¥Àæ±À¹Û¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÀgÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¹  PÀÈw «±ÉèõÀuÉ £ÀqɹzÀgÀÄ. £ÀAzÀ½PÉ ¨Á®ZÀAzÀæ gÁªï ±ÀĨsÀ PÉÆÃjzÀgÀÄ.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß  ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ qÁ. JA.f. «dAiÀiï ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. qÁ. ªÀiÁ®w zÉë G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. qÁ. ¥ÀÅwÛ ªÀ¸ÀAvÀ PÀĪÀiÁgï ¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£Ár CwyUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. PÀÄ. ¸ÀÄzÉõÁÚ gÁªï ¥Áæyð¹zÀgÀÄ. PÀ£ÀßqÀ G¥À£Áå¸ÀPÀ ¥Àæ±ÁAvï  GzÁåªÀgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ.

V.M. Inamdar Award


V.M Inamdar Award«.JA. E£ÁAzÁgï ¥Àæ±À¹ÛUÉ
qÁ. gÁeÉÃAzÀæ ZÉ¤ß CªÀgÀ ¥ÀŸÀÛPÀ DAiÉÄÌSÁåvÀ «ªÀıÀðPÀ ¥ÉÇæ. «.JA E£ÁAzÁgï EªÀgÀ £É£À¦£À°è ¤ÃqÀĪÀ E£ÁAzÁgï ¥Àæ±À¹ÛUÉ »jAiÀÄ ¯ÉÃRPÀ qÁ. gÁeÉÃAzÀæ ZÉ¤ß EªÀgÀ DAiÀÄÝ «ªÀıÁð ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀªÀÅ 2019gÀ ¸Á°UÉ DAiÉÄÌAiÀiÁVzÉAiÉÄAzÀÄ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ ¥ÀæPÀluÉ w½¹zÉ. ¥sɧæªÀj 27, 2020gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀ JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À ªÁ¶ðPÀ ¸Á»vÉÆåÃvÀìªÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è  qÁ. gÁeÉÃAzÀæ ZÉ¤ß CªÀjUÉ F ¥Àæ±À¹Û ¤Ãr UËgÀ«¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.
  
zÉòêÁzÀ, ¨ÉÃAzÉæ PÁªÀå ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀéAwPÉ, ¸Á»vÀå «ªÀıÉð, ªÀiÁ¹Û PÀvÉUÀ¼ÀÄ: MAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À, £ÀqÀĺÀUÀ°£À°è PÀA¢Ã®ÄUÀ¼ÀÄ («ªÀıÉð), zÉÆqÀØ ªÀÄgÀ, PÀgÀļÀ §½îAiÀÄ ¸ÉÆ®Äè,  ªÀļÉAiÀÄ°è §AzÁvÀ EªÀgÀ PÀxÁ ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼ÀÄ,  ¹ÖÃQAUï ¥sÁgï ¸ÀªÀiïM£ï («ªÀıÉð) D¥sï ªÉĤ ªÀ¯ïðØ («ªÀıÉð) ªÀÄqï mË£ï (PÁzÀA§j), PÁ®PÀxÀ£ÀCj«£À £É¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ mÉærµÀ£ïì D¥sï ªÀiÁqÀ¤ðn: J PÀA¥ÁgÉÃnªï ¸ÀÖrøï D¥sï n.J¸ï. J°AiÉÄmï DAqï UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ CrUÀ EªÀgÀ ¥ÀæªÀÄÄR EAVèµï PÀÈwUÀ¼ÁVªÉ.

gÁeÉÃAzÀæ ZÉ¤ß CªÀgÀÄ PÀĪÉA¥ÀÅ «.«. ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ EAVèµï «¨sÁUÀzÀ ¤ªÀÈvÀÛ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ. 2009£Éà ¸Á°£À ¥Àæw¶×vÀ f.J¸ï.J¸ï. ¥Àæ±À¹Û ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ qÁ. gÁeÉÃAzÀæ ZɤßAiÀĪÀgÀÄ ²ªÀªÉÆUÉÎAiÀÄ°è£À ªÀiÁ£À¸À ¸ÉAlgï ¥sÁgï PÀ®ÑgÀ¯ï ¸ÀÖrøï EzÀgÀ ¤zÉðñÀPÀgÁVzÁÝgÉ.
PÀ£ÀßqÀ-EAVèµï£À°è «ªÀıÉð, ¯ÉÃR£À ºÁUÀÆ PÀvÉUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄÄvÀÛ¯Éà d£À¥ÀgÀ ZÀ¼ÀªÀ½UÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÁÝgÉ. EªÀgÀ ªÉÆzÀ® «ªÀıÁð PÀÈw CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ 1987gÀ°è ºÁUÀÆ CªÀÄÆvÀðvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀ «ªÀıÁð PÀÈwUÉ PÀ£ÁðlPÀ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä ¥Àæ±À¹Û ®©ü¹zÉ.


Friday, January 3, 2020

ಕಡೆಂಗೋಡ್ಲು ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಕನ್ನಡ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳ ಆಹ್ವಾನಕಡೆಂಗೋಡ್ಲು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳ ಅಹ್ವಾನ 

ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ಕವಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಕಡೆಂಗೋಡ್ಲು ಶಂಕರ ಭಟ್ಟರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ 1978 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಕಡೆಂಗೋಡ್ಲು ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಕನ್ನಡ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುವ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಫೆಬ್ರವರಿ 29, 2020, ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾದ ವಿಳಾಸ: ಸಂಯೋಜಕರು, ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣ, ಉಡುಪಿ 576102.

ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ನೆರವು ನೀಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 10,000/- ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ 40ಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದ, 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲದ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಮೂರು ವಿಮರ್ಶಕರುಳ್ಳ ಒಂದು ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾದ  ಕೃತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಬ್ಲಾಗ್: https://govindapairesearch.blogspot.com  ಅಥವಾ ದೂರವಾಣಿ  ಸಂಖ್ಯೆ: ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.9480575783  ಕಛೇರಿ: 0820-2521159 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಬಹುಮಾನದ ಉಳಿದ ನಿಯಮಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
೧. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು, ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಕಟಿತವಾದುವು ಇರಬಹುದು, ಹೊಸದಾಗಿ      ರಚಿತವಾದುವೂ ಇರಬಹುದು.
೨. ತಮ್ಮ ಕವನ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 40 ಕವನಗಳು ಇರಲೇ ಬೇಕು.
೩. ಕವನ ಸಂಕಲನದ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿರಬೇಕು.
೪. ತಮ್ಮ ಕವನಗಳು ಯಾವುದೇ ಕವನ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿರಬಾರದು.
೫.ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಹೊರತು ಕವನ ಸಂಕಲನದ ಯಾವ  ಭಾಗದಲ್ಲೂ    ಇರಕೂಡದು (ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕವನ ಸಂಕಲನವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು)
೬. ಕವನ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಚೆಚೀಟಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸಿರಬೇಕು.
೭. ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹದ ಒಂದು ನಕಲು ಪ್ರತಿಯನ್ನು (ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡಿದ) 2020 ಫೆಬ್ರವರಿ 29ರ ಒಳಗೆ ಸಮಿತಿಯ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ     ಕಳುಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯು ತನ್ನ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ  ಜಾಹೀರುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
೮.  ಬಹುಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕವನ ಸಂಕಲನವನ್ನು –ಡೆಮ್ಮಿ  1/8, 1/12  ಅಥವಾ 1/8 ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಿರಬೇಕು.
೯.  ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಕವನ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕವನ ಸಂಕಲನ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ  ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು.
೧೦. ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಟವಾದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಮುದ್ರಣ ಮುಗಿದು 12 ಪ್ರತಿಗಳು ಸಮಿತಿಯ ವಶ ಸೇರತಕ್ಕದ್ದು.       (ಅದಕ್ಕಿಂತ ವೇಳೆ ಮೀರಿದರೆ ಸಮಿತಿ ಇನ್ನಾರಿಗಾದರೂ ಈ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಬಹುದು)
೧೧. ಸಂಗ್ರಹದ ಮುದ್ರಣ ಪ್ರಕಟಣೆ ಲೇಖಕರೇ ಮಾಡಬೇಕೆಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಮಾಡಿದರೂ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ       ಲೇಖಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.
೧೨. ಸಮಿತಿಯ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ.

                                                     ಪ್ರೊ. ವರದೇಶ ಹಿರೇಗಂಗೆ
                                                                           ಸಂಯೋಜಕರುWednesday, January 1, 2020

ವಾದಿರಾಜ ಕನಕದಾಸ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 42£ÉAiÀÄ ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀ GzÁÏl£É

ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀ ¸À«Äw, PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, GqÀĦ, ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï, JA.f.JA PÁ¯ÉÃdÄ, GqÀĦ, ¸ÀjUÀªÀÄ ¨sÁgÀw ¸ÀAVÃvÀ «zÁå®AiÀÄ (j) ¥ÀPÀð¼À, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌöÈw E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è ºÀ«ÄäPÉÆAqÀ  42£ÉAiÀÄ ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀzÀ GzÁÏl£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¢£ÁAPÀ 28.12.2019gÀAzÀÄ £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è £ÀqɬÄvÀÄ.

GzÁÏl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ »jAiÀÄ «zÁéA¸À qÁ. JA. ¥Àæ¨sÁPÀgÀ eÉÆò CªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀzÀ°è ªÁ¢gÁdgÀÄ, PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀAvÀºÀ ±ÉæõÀ×gÀÄ vÀªÀÄä «ZÁgÀzsÁgÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀ¼À gÀÆ¥ÀzÀ°è  zÁ¸À ¸Á»vÀåzÀ  ªÀÄÆ®PÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥Àr¹ PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÁ®WÀlÖzÀ°è »A¢£ÀªÀgÀÄ C£ÀĸÀj¹zÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß C¨sÀ幸ÀĪÀ PÉ®¸À DUÀ¨ÉÃPÉ ºÉÆgÀvÀÄ ¸Àj vÀ¥ÀÅöàUÀ¼À ºÀÄqÀÄPÁlªÀ®è JAzÀgÀÄ.

GqÀĦ, ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ½AzÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ºÁUÀÆ ºÉƸÀ «ZÁgÀUÀ¼À d£Àä¨sÀÆ«ÄAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÁ¢gÁd ºÁUÀÆ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ, vÁwÛ÷éPÀvÉ ºÁUÀÆ ¸ÀAVÃvÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ºÀ®ªÀÅ ºÉƸÀ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À ºÀjPÁgÀgÁVzÁÝgÉ. CªÀÅUÀ¼À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ CUÀvÀå«zÉ, GqÀĦAiÀÄ°è F FªÀðjUÉ ¸À®ÄèªÀ CwzÉÆqÀØ UËgÀªÀªÉà F ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀ JAzÀÄ CªÀgÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ.

¸ÀA¸ÀÌöÈvÀzÀ CzɵÉÆÖà ¸Á»vÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܽÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À°è gÀa¹zÀ QÃwð ªÁ¢gÁdjUÉ  ¸À®ÄèvÀÛzÉ. D ªÀÄÆ®PÀ d£À¸ÁªÀiÁ£Àå£À®Æè ¸Á»vÁå¸ÀQÛ, zsÁ«ÄðPÀ «ZÁgÀUÀ¼À w¼ÀĪÀ½PÉ ªÀÄÆr¸ÀĪÀ°è ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæ ªÀ»¹zÁÝgÉ. ¸Á»vÀå ¯ÉÆÃPÀzÀ°è ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£ÀgÁVzÀÝ ¥ÀÅgÀAzÀgÀzÁ¸À, PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ UÀÄgÀÄUÀ¼ÁV ªÁ¢gÁdgÀÄ, GqÀĦ ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è zsÁ«ÄðPÀ eÁUÀÈwAiÀÄ £ÀªÀZÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÆr¹ zÁ±Àð¤PÀ zsÀÄæªÀ vÁgÉUÀ¼É¤¹zÁÝgÉ JAzÀgÀÄ.

CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀÝ  CPÁqÉ«Ä D¥sï d£ÀgÀ¯ï JdÄåPÉñÀ£ï, ªÀÄtÂ¥Á®zÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ ºÉZï. ±ÁAvÁgÁªÀiï  ªÀiÁvÀ£Ár, zÀQët ¨sÁUÀzÀ°è ªÁ¢gÁdgÀÄ, GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀ ¨sÁUÀzÀ°è PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ zÁ¸À ¸Á»vÀå «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀiÁdPÉÌ GqÀÄUÉÆgÉAiÀiÁV PÉÆnÖzÁÝgÉ. EAvÀºÀ zÁ¸À¸Á»vÀåUÀ¼À£ÀÄß N¢ M¼ÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß w½AiÀÄĪÀ PÉ®¸À EAzÀÄ £ÀqÉAiÀĨÉÃQzÉ.  F GvÀìªÀzÀ ²æêÀÄAwPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Àäj¸ÀÄvÁÛ 42 ªÀµÀðUÀ¼À F GvÀìªÀzÀ°è ºÉaÑ£À ªÀµÀðUÀ¼À°è  ¥Á¯ÉÆÎAqÀ  ¸ÀAvÉÆõÀªÀ£ÀÄß ºÀAaPÉÆAqÀgÀÄ. 

JA.f.JA ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ ¥ÉÇæ. JA.f. «dAiÀiï ªÀiÁvÀ£Ár, zÁ¸À ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAVÃvÀUÁgÀgÀÄ, ¸ÀªÀiÁd ¸ÀÄzsÁgÀPÀgÀÄ, gÀAUÀPÀ«ÄðUÀ¼ÀÄ ««zsÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è £É£É¦¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. CAvÉAiÉÄà §zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ  PÁ®WÀlÖzÀ°è  zÁ¸À ¸Á»vÀå ªÀZÀ£À ¸Á»vÀåUÀ¼À «ZÁgÀªÀ£ÀÄß AiÀÄĪÀ ¦Ã½UÉUÉ vÀ®Ä¦¸ÀĪÀ PÉ®¸À DUÀ¨ÉÃQzÉ JAzÀgÀÄ.

¥ÉÇæ. ªÀgÀzÉÃ±ï »gÉÃUÀAUÉ ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. ²æêÀÄw GªÀiÁ±ÀAPÀj ¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. ¥ÉÇæ. JA. J¯ï. ¸ÁªÀÄUÀ ªÀA¢¹zÀgÀÄ. ²æà C£ÀAvÀ¥ÀzÀä£Á¨sÀ ¨sÀmï, PÁPÀð¼À ¥Áæyð¹zÀgÀÄ. ¸ÀIJävÁ J. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤gÀƦ¹zÀgÀÄ.
£ÀAvÀgÀ ²æà «£ÁAiÀÄPÀ ¨sÀmï, ºÉUÁÎgÀ¨Éʯï, ²gÀ¹ EªÀjAzÀ »AzÀƸÁܤ UÁAiÀÄ£À £ÀqɬÄvÀÄ. C¥ÀgÁºÀß ªÁ¢gÁd  PÀ£ÀPÀzÁ¸À QÃvÀð£Á ¸ÀàzsÉð, £ÀAvÀgÀ ²æêÀÄw GµÁ ºÉ¨Áâgï ªÀÄvÀÄÛ vÀAqÀzÀªÀjAzÀ ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À UÁAiÀÄ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ. 

ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀ ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À
¢£ÁAPÀ 29.12.2019gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ²æêÀÄw C£ÀĸÀÆAiÀÄ zÉêÀ¸Àܽ, PÁPÀð¼À EªÀjAzÀ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ.

42£ÉAiÀÄ ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀzÀ ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ªÀÄvÀÄÛ §ºÀĪÀiÁ£À «vÀgÀuÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀ»¹ »jAiÀÄ aAvÀPÀ «ZÁgÀªÁ¢ ªÉâPÉAiÀÄ CzsÀåPÀë ²æà ©. UÉÆÃ¥Á® ±ÉnÖ ªÀiÁvÀ£Ár MAzÀÄ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ ¸ÀAVÃvÀ, £ÀÈvÀåUÀ¼ÀAxÀ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÀ¯ÉUÀ¼ÀÄ Cw ªÀÄÄRå. aUÀÄj£À°èAiÉÄà F jÃwAiÀÄ ¥Àæw¨sÉUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ ¥ÉÇæÃvÁ컸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. F jÃwAiÀÄ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤«Äð¸ÀĪÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À ¥Àæw¨sÉ UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀ°è, F ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀ ªÀĺÀvÀézÀ ¥ÁvÀæ ªÀ»¹zÉ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ.
EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è  ¸ÀAVÃvÀ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è «eÉÃvÀgÁzÀ  ªÀÄPÀ̽UÉ ¥ÁjvÉÆõÀPÀUÀ¼À£ÀÄß «vÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀzÀ ¸ÀAAiÉÆÃd£Á¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ¥ÉÇæ. ªÀgÀzÉÃ±ï »gÉÃUÀAUÉ, ¸ÀjUÀªÀÄ ¨sÁgÀw ¸ÀAVÃvÀ «zÁå®AiÀÄzÀ ¤zÉðñÀPÀgÁzÀ GªÀiÁGzÀAiÀıÀAPÀgï  G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.

¸ÀAVÃvÀ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è «eÉÃvÀgÁzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ
AiÀÄÄ.PÉ.f ¬ÄAzÀ  3£Éà vÀgÀUÀw  ¸ÀÄgÀ©ü   ¥ÀæxÀªÀÄ,  J¸ï. JZï. L¹j -¢éwÃAiÀÄ
j¶PÁ JA. zÉêÁrUÀ vÀÈwÃAiÀÄ,  ¸Á¤é Dgï. G¥ÁzsÀå - ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀPÀgÀ
4£Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ 7£Éà vÀgÀUÀw - CªÀÄÈvÁ f. - ¥ÀæxÀªÀÄ, PÉ. ªÉÃzÀªÁå¸À ¨sÀmï -¢éwÃAiÀÄ
¸ÀĪÀÄzsÀé vÀAwæ vÀÈwÃAiÀÄ,  gÀavÁ CrUÀ,  ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀPÀgÀ 
8jAzÀ ¦AiÀÄĹªÀgÉV£ÀªÀjUÉ- f.JA. ZÉÊvÀ£Àå -¥ÀæxÀªÀÄ,  ²æà UËj- ¢éwÃAiÀÄ
¸ÀĪÉÄÃzsÀ vÀAwæ -vÀÈwÃAiÀÄ
rVæ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀ:  gÀAd¤ ¸ÁªÀÄUÀ- ¥ÀæxÀªÀÄ,  PÉ. J¸ï. «WÉßñï- ¢éwÃAiÀÄ,
AiÀıÉÆÃzÁ ¨sÀmï - vÀÈwÃAiÀÄ