Sunday, April 3, 2016


gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀĺÁvÁä UÁA¢ü ªÉĪÉÆÃjAiÀįï PÁ¯ÉÃdÄ ºÁUÀÆ CPÁqÉ«Ä C¥sï d£ÀgÀ¯ï JdÄåPÉñÀ£ï ªÀÄtÂ¥Á® EªÀgÀ D±ÀæAiÀÄzÀ°è £ÀqÉzÀ ªÀÄÄzÀÝt ¸Á»vÉÆåÃvÀìªÀ ºÁUÀÆ PÉñÀªÀ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzÁ£À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ ¢£ÁAPÀ J¦æ¯ï 2, 2016 £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥À. ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÀgÀÄ qÁ. PÉ. ¦. ¨sÀmï, ¤ªÀÈvÀÛ PÀ£ÀßqÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ. PÀ£ÀßqÀ UÀæAxÀ ¸ÀA¥ÁzÀ£É AiÀÄ PÀÄjvÀÄ «±ÉõÀ G¥À£Áå¸À qÁ. JZï.f.²æÃzsÀgÀ, PÀ£ÀßqÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ, «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ PÁ¯ÉÃdÄ, ¥ÀÅvÀÆÛgÀÄ EªÀjAzÀ.