Thursday, June 20, 2013

Govinda pai samshodhana kendra programmes

gÀAd¤ ºÉ¨Áâgï ¸ÀA¸ÀägÀuÉ
dįÁÊ 14, D¢vÀåªÁgÀ
£ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥À
¸ÀAeÉ UÀAmÉ 5.00 jAzÀ 7.00gÀ vÀ£ÀPÀ


¸ÀägÀuÉ      :     zsÀé¤ ªÀÄÄ¢æPÉ         :         ¥ÉÇæ. JA. gÁªÀÄZÀAzÀæ
¸ÀägÀuÉ      :     £ÀÄr                :         ²æÃJ. F±ÀégÀAiÀÄå
¸ÀägÀuÉ      :    ¸ÀAVÃvÀ             :         PÀĪÀiÁj UÁVð ±À§gÁAiÀÄ
                   PÀĪÀiÁj GµÁ ¥ÀPÀð¼À
                   PÀĪÀiÁgÀ CgÀÄt, DvÁær
                   ²æêÀÄw ªÁjeÁQë
                   ²æêÀÄw ®vÁ vÀAwæ
                    PÀĪÀiÁgÀ PÀȵÀÚ ¥ÀªÀ£À
                   ²æêÀÄw GªÀiÁ±ÀAPÀj

PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzÁ£À
CUÉÆøÀÄÛ 9, ±ÀÄPÀæªÁgÀ
£ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥À
¸ÀAeÉ UÀAmÉ: 4.00jAzÀ 5.00gÀ vÀ£ÀPÀ

¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÀgÀÄ  : ²æêÀÄw vÁjt ±ÀĨsÀzÁ¬Ä¤


¥ÉÃeÁªÀgÀ ¸ÀzÁ²ªÀ gÁªï 100
CUÉÆøÀÄÛ 10, ±À¤ªÁgÀ

¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ «zÁéA¸ÀgÀÄ:                 qÁ. ¹.Dgï. §¯Áè¼À,
                                      qÁ. £ÀgÀºÀ½î ¨Á®¸ÀħæºÀätå
                                      qÁ. «ªÉÃPÀ gÉÊ, qÁ. d£ÁzÀð£À ¨sÀmï
                                      gÉÃSÁ §£Áßr,
PÁvÁå¬Ä¤Ã PÀÄAf¨ÉlÄÖ
¥ÉÇæ. ªÀÄÄgÀ°ÃzsÀgÀ G¥ÁzsÀå
¥ÉÇæ. J.« £ÁªÀqÀ
qÁ. £Á, zÁªÉÆÃzÀgï ±ÉnÖ
²æêÀÄw ¸ÀgÉÆÃf¤ ±ÉnÖ
²æà ¸ÀÄgÉñÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

  PÀÄ.². ¸ÀA¸ÀägÀuÉ
    CUÉÆøÀÄÛ 17, ±À¤ªÁgÀ


Monday, June 10, 2013

ರಾಗಧನ ರಂಜಿನಿ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ವಿಧಿವಶ..

.:                                         ವಿಧಿವಶ.ಕರ್...:                                         ವಿಧಿವಶ .ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಗಾಯಿಕೆ, ರಂಜನಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಜೂನ್ 9ರಂದು ತಮ್ಮ 29ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಡುಪ...