Tuesday, September 3, 2019

Kannada University Hampi, Registrar Visit
ºÀA¦ PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ £ÀÆvÀ£À jf¸ÁÖçgï DVgÀĪÀ qÁ. ¸ÀħâtÚ gÉÊUÀ½UÉ EwÛÃZÉUÉ   gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ ¥ÀgÀªÁV ¸À£Á䤸À¯Á¬ÄvÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉÃAzÀæzÀ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÁVgÀĪÀ ¥ÉÇæ. ªÀgÀzÉñÀ »gÉÃUÀAUÉ ªÀiÁvÀ£Ár qÁ. ¸ÀħâtÚ gÉÊUÀ¼À «zÀévÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðPÀëªÀÄvÉUÉ F UËgÀªÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀAvÉÆõÀzÀ «µÀAiÀÄ JAzÀgÀÄ. ¸À¨sÉAiÀÄ°è G¥À¹ÜvÀjzÀÝ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÁzÀ UÀt£ÁxÀ JPÁÌgÀÄ gÉÊAiÀĪÀgÀ£ÀÄß C©ü£ÀA¢¹zÀgÀÄ. qÁ. GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgï ±ÉnÖ ªÀiÁvÀ£Ár ¸ÀħâtÚ gÉÊUÀ¼ÉÆA¢V£À vÀ£Àß MqÀ£Ál, ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À, CªÀgÀ DwxÀå, CªÀgÀ ªÀåQÛvÀézÀ §UÉÎ vÀªÀÄä £É£À¥ÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉÆAqÀgÀÄ. qÁ. ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À «zÁåyðUÀ¼ÁzÀ dAiÀÄgÁªÀiï ¹zÁÞ¥ÀÅgÀ, ¸ÀĪÀÄAUÀ®, ¸ÀuÉÚ¥Àà, ¥Àæ¥sÀÅ®è, ªÀ¸ÀAvÀ®Që÷ä G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.