Monday, May 18, 2020

ಕಡೆಂಗೋಡ್ಲು ಪ್ರಶಸ್ತಿ


¯ÉÃRQ  CPÀëvÁ PÀȵÀÚªÀÄÆwð CªÀjUÉ PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè PÁªÀå ¥Àæ±À¹Û


 gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï, ªÀÄtÂ¥Á® ¤ÃqÀĪÀ PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè PÁªÀå ¥Àæ±À¹Û 2020  §gÀºÀUÁwð CPÀëvÁ PÀȵÀÚªÀÄÆwð CªÀjUÉ ®©ü¹zÉ. ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄÄ 10000/- £ÀUÀzÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ±À¹Û ¥sÀ®PÀªÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ DAiÉÄÌ ¸À«ÄwAiÀÄÄ  CPÀëvÁ PÀȵÀÚªÀÄÆwð CªÀgÀ £Á£ÀÄ ¢Ã¥À ºÀZÀѨÉÃPÉA¢zÉÝ C¥ÀæPÀnvÀ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀªÀ£ÀÄß ¥Àæ±À¹ÛUÉ DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÉ.  PÀ«, PÁzÀA§jPÁgÀ, £ÁlPÀPÁgÀ,  PÀxÉUÁgÀ, ¥ÀwæPÉÆÃzÀå«Ä  »ÃUÉ PÀ£ÀßqÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ°è ºÉ¸ÀgÀĪÁ¹AiÀiÁzÀ PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè ±ÀAPÀgÀ ¨sÀlÖgÀ ºÉ¸ÀgÀ°è F ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÁzÀ ¥ÉÇæ. ªÀgÀzÉñÀ »gÉÃUÀAUÉ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹zÁÝgÉ.

CPÀëvÁ PÀȵÀÚªÀÄÆwð CªÀgÀÄ  GvÀÛgÀPÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ, CAPÉÆïÁ vÁ®ÆQ£À ¨ÉïÉÃPÉÃjAiÀĪÀgÀÄ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ eÉÆìÄqÁ vÁ®ÆQ£À Dt²AiÀÄ°è ²PÀëQAiÀiÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. EªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«, »A¢ gÀvÀß ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß gÁdåzÀ°è £Á®Ì£Éà ¸ÁÜ£ÀzÉÆA¢UÉ ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀ ºÀ®ªÁgÀÄ PÀÈwUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlUÉÆArªÉ. CªÀÅUÀ¼À°è ºÀ£ÉßgÀqÀÄ zÀqÉ ¨É®è, PÉÆüÀÎA§ (PÀªÀ£À¸ÀAPÀ®£À) ºÁ®QÌ MPÀÌ°UÀgÀÄ (d£ÁAVÃAiÀÄ §gÀºÀ)  ªÀÄzsÀÄgÀZÀ£Àß, (ªÀåQÛ ¥ÀjZÀAiÀÄ), PÉâUÉAiÀÄ PÀA¥ÀÅ («ªÀıÁðPÀÈw), ºÁ®QÌ PÉÆÃV¯É (¸ÀA¥Á¢vÀ PÀÈw) ªÀÄÄRåªÁzÀĪÀÅ.

¸ÀÄzsÁ, vÀgÀAUÀ, ¸ÀAPÀæªÀÄt, «dAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ, vÀĵÁgÀ, GzÀAiÀĪÁt ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è EªÀgÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ, PÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, PÀxÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlUÉÆArªÉ.   ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ vÀĵÁgÀ ªÀiÁ¸À¥ÀwæPÉUÉ E¸ÀÆÌ®Ä CAPÀt §gÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ DPÁ±ÀªÁt PÉÃAzÀæ¢AzÀ EªÀgÀÄ §gÉzÀ C£ÉÃPÀ PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ gÁUÀ¸ÀAAiÉÆÃd£ÉUÉÆAqÀÄ ¥Àæ¸ÁgÀªÁVªÉ. EªÀjUÉ ¸ÀAPÀæªÀÄt PÁªÀå ¥Àæ±À¹Û, qÁ.r.J¸ï. PÀQð PÁªÀå ¥Àæ±À¹Û, AiÀÄĪÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ¥Àæ±À¹Û, C£ÀÄ¥ÀªÀiÁ ¤gÀAd£À PÀxÁ §ºÀĪÀiÁ£À, GvÀÛªÀÄ ²PÀëQ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ ®©ü¹ªÉ.