Monday, May 9, 2022

Hampi University ph.d Application Details

2022-2023£Éà ¸Á°£À ¦JZï.r ¥ÀzÀ« CzsÀåAiÀÄ£ÀPÁÌV Cfð DºÁé£À

GqÀĦAiÀÄ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæªÀÅ ¦.JZï.r CzsÀåAiÀÄ£ÀPÁÌV ºÀA¦ PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ, ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ 2022-2023£Éà ¸Á°£À CzsÀåAiÀÄ£ÀPÁÌV CºÀð C¨sÀåyðUÀ½AzÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß DºÁ餸À¯ÁVzÉ.

¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ°è 55% ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄîàlÄÖ CAPÀ ¥ÀqÉzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ, ªÀÄvÀÄÛ ZÀjvÉæ  «µÀAiÀÄUÀ¼À°è CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ®Ä CªÀPÁ±À«zÉ. D¸ÀPÀÛgÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ªÉ¨ÉìöÊmï www.kannadauniversity.org ¤AzÀ qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉƼÀÀÄzÀÄ.

PÉÃAzÀæPÉÌ Cfð ¸À°è¸À®Ä dÆ£ï 5, 2022 PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀªÁVzÀÄÝ, D¸ÀPÀÛgÀÄ PÀÆqÀ¯Éà PÉÃAzÀæzÀ PÀZÉÃjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¸À¨ÉÃPÁV PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ. ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV 0820-2521159/ 9448868868 ¸ÀA¥ÀQð¸À§ºÀÄzÀÄ.

                                                              DqÀ½vÁ¢üPÁj


ಕಡೆಂಗೋಡ್ಲು ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಡಾ. ರತ್ನಾಕರ ಸಿ. ಕುನುಗೋಡು ಅವರ ಕವನ ಆಯ್ಕೆ

 

gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï, ªÀÄtÂ¥Á®  ¤ÃqÀĪÀ PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè PÁªÀå ¥Àæ±À¹Û  2022  ¯ÉÃRPÀ  qÁ. gÀvÁßPÀgÀ ¹. PÀÄ£ÀÄUÉÆÃqÀÄ CªÀjUÉ ®©ü¹zÉ. ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄÄ 10000/- £ÀUÀzÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ±À¹Û ¥sÀ®PÀªÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ DAiÉÄÌ ¸À«ÄwAiÀÄÄ qÁ. gÀvÁßPÀgÀ ¹. PÀÄ£ÀÄUÉÆÃqÀÄ CªÀgÀ ’JzɣɮzÀ PÁªÀÅ C¥ÀæPÀnvÀ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀªÀ£ÀÄß ¥Àæ±À¹ÛUÉ DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÉ. PÀ«, PÁzÀA§jPÁgÀ, £ÁlPÀPÁgÀ,  PÀxÉUÁgÀ, ¥ÀwæPÉÆÃzÀå«Ä  »ÃUÉ PÀ£ÀßqÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ°è ºÉ¸ÀgÀĪÁ¹AiÀiÁzÀ PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè ±ÀAPÀgÀ ¨sÀlÖgÀ ºÉ¸ÀgÀ°è F ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ  JAzÀÄ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ. ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹zÁÝgÉ. 

qÁ. gÀvÁßPÀgÀ  ¹. PÀÄ£ÀÄUÉÆÃqÀÄ   CªÀgÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎf¯Éè ²PÁj¥ÀÅgÀ vÁ®ÆèPÀÄ JgÉPÉÆ¥ÀàzÀªÀgÀÄ.  EªÀgÀÄ ²PÀëPÀgÁV, ¥ÀzÀ«¥ÀǪÀð PÁ¯ÉÃf£À°è PÀ£ÀßqÀ G¥À£Áå¸ÀPÀgÁV, ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁV ¸À.¥Àæ.zÀ. PÁ¯ÉÃdÄ, j¥Àà£ï ¥ÉÃmÉ ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè E°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. ²æÃAiÀÄÄvÀgÀÄ ¸Á»vÀå, gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä, ¸ÀAWÀl£É, ¸ÁªÀiÁfPÀ ¥ÀjªÀvÀð£ÉUÀ¼ÀvÀÛ M®ªÀÅ ªÀÄÆr¹PÉÆAqÀÄ QæAiÀiÁ²Ã®gÁVzÁÝgÉ. PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À §gÀºÀUÀ¼À°è vÀªÀÄä£ÀÄß vÉÆqÀV¹PÉÆArzÁÝgÉ.


                                                                                                                                                ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ                                  
Friday, April 29, 2022

National Level workshop Valedictory function on 12th April 2022 at Nutana Ravindra Mantapa

¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ

12.04.2022, £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥À

AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæ EAzÁæ½, ªÀiÁºÉ ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌöÈw E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è ªÁgÀuÁ¹AiÀÄ J£ï.J¸ï.r  (£Áå±À£À¯ï ¸ÀÆ̯ï D¥sï qÁæªÀiÁ) «zÁåyðUÀ½UÁV £ÀqÉzÀ 1 wAUÀ¼À vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀzÀ ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀÅ ¢£ÁAPÀ 12.04.2022gÀAzÀÄ ¸ÀA¥À£ÀßUÉÆArvÀÄ. ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À  ¨sÁµÀt ªÀiÁrzÀ ªÀiÁºÉAiÀÄ PÀÄ®¸ÀaªÀgÁzÀ  qÁ. £ÁgÁAiÀÄt ¸À¨sÁ»vï CªÀgÀÄ AiÀÄPÀëUÁ£À PÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß  PÀ°AiÀÄĪÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ, CzÀgÀ ªÀĺÀvÀézÀ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. F PÀ°PÉ ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ¼ÀÄ GvÀÛªÀÄ ¨sÀ«µÀåªÀ£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ PÁgÀtªÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁºÉ F ¤nÖ£À°è PÉÊUÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À §UÉÎAiÀÄÆ w½¹zÀgÀÄ.

¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæzÀ ¸À®ºÁ ¸À«Äw CzsÀåPÀëgÁzÀ qÁ. ¦.J¯ï.J£ï.gÁªï CªÀgÀÄ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. vÀ®ÆègÀÄ ²ªÀgÁªÀÄ ±ÉnÖ, wAUÀ¼É «PÀæªÀiÁdÄð£À ºÉUÉØ UÁUÀÆ gÁªÀÄfà ¨Á° CwyUÀ¼ÁV ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è AiÀÄPÀëUÁ£À ¥Àæ¸ÀAUÀ avÀæ¥Àl gÁªÀiÁAiÀÄtªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ¢AzÀ »A¢UÉ vÀdÄðªÉÄ ªÀiÁrzÀ qÁ. ªÀiÁzsÀ« ¨sÀAqÁjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¸À£Á䤸À¯Á¬ÄvÀÄ. AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæzÀ UÀÄgÀÄ §£ÀßAeÉ ¸ÀAfêÀ ¸ÀĪÀtð CªÀgÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. ªÁgÀuÁ¹ J£ï. J¸ï.r PÉÃAzÀæzÀ ¤zÉðñÀPÀgÁzÀ gÁªÀÄf¨Á° CªÀgÀ£ÀÄß UËgÀ«¸À¯Á¬ÄvÀÄ. AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæzÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ.©.dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ CªÀgÀÄ ¸ÁéUÀw¹ qÁ. ¥Àæ±ÁAvï PÀĪÀiÁgï ±ÉnÖ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤gÀƦzÀgÀÄ. §£ÀßAeÉ ¸ÀAfêÀ ¸ÀĪÀtð CªÀgÀ ¤zÉðñÀ£ÀzÀ°è J£ï.J¸ï.r ªÁgÀuÁ¹ «zÁåyðUÀ½AzÀ avÀæ¥Àl gÁªÀiÁAiÀÄt ¥Àæ¸ÀAUÀªÀ£ÀÄß gÀAUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥Àr¹zÀgÀÄ. 

National Workshop,Varanasi student Valedictory function