Monday, December 5, 2022

44ನೆಯ ವಾದಿರಾಜ ಕನಕದಾಸ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ( 09.12.2022 ಮತ್ತು 10.12.2022)


 

ಬಾರ್ಕೂರು -ಮೂಡುಕೇರಿ ಗಂಗಮ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ನಡೆದ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ೩.೧೨.೨೦೨೨

 

avÀæPÀ¯Á ¸ÀàzsÉð

(03.12.2022)

 gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï D±ÀæAiÀÄzÀ°è  ¢ªÀAUÀvÀ ¸ÀĨÁæAiÀÄ ±Á¹ÛçUÀ¼À vÁ¬Ä vÀAzÉAiÀÄgÀ ¸ÀägÀuÁxÀðªÁV Ej¸À¯ÁzÀ  ¨ÁPÀÆðgÀÄ ªÀÄÆqÀÄPÉÃj UÀAUÀªÀÄä gÁªÀÄZÀAzÀæ ±Á¹Ûç ¸ÀägÀuÁxÀð avÀæPÀ¯Á ¸ÀàzsÉðAiÀÄ£ÀÄß r¸ÉA§gï 03,2022 ±À¤ªÁgÀzÀAzÀÄ K¥Àðr¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è ¥ÀǪÀð¥ÁæxÀ«ÄPÀ, ¥ÁæxÀ«ÄPÀ, ¥ËæqsÀ, ¥À.¥ÀÇ «zÁå®AiÀÄUÀ¼À «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ. ²æà zÁªÉÆÃzÀgÀ DZÁAiÀÄð, qÁ. d£ÁzÀð£À ºÁªÀAeÉ ºÁUÀÆ ¥Àæ¸Ázï gÁªï ¤uÁðAiÀÄPÀgÁVzÀÝgÀÄ. gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ.©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ ¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£Ár ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è «eÉÃvÀgÁzÀ «zÁåyðUÀ½UÉ £ÀUÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß «vÀj¹zÀgÀÄ. qÁ. d£ÁzÀð£À ºÁªÀAeÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ. Dgï.f.¥ÉÊ ºÁUÀÆ Dgï.Dgï.¹AiÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ DAiÉÆÃf¹zÀÝgÀÄ.

 «eÉÃvÀgÀ «ªÀgÀ:

¥ÀǪÀð¥ÁæxÀ«ÄPÀ «¨sÁUÀ (1£Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ 4£Éà vÀgÀUÀw)

¥ÀæxÀªÀÄ- C¤évÀ ±ÉnÖUÁgï, 4£Éà vÀgÀUÀw, ¸ÉÊAmï ªÉÄÃj¸ï DAUÀèªÀiÁzsÀåªÀÄ ±Á¯É, GqÀĦ
¢éwÃAiÀÄ vÉÃd¹é, 2£Éà vÀgÀUÀw, ªÀÄÄPÀÄAzÀPÀÈ¥Á DAUÀèªÀiÁzsÀåªÀÄ ±Á¯É, GqÀĦ
vÀÈwÃAiÀÄ-¥ÁªÀ¤ f. gÁªï, 2£Éà vÀgÀUÀw,²æà C£ÀAvÉñÀégÀ ».¥Áæ.±Á¯É, GqÀĦ
¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀPÀgÀ: ¤ºÁgï eÉ.J¸ï. 3£Éà vÀgÀUÀw, f.JA. DAUÀèªÀiÁzsÀåªÀıÁ¯É, §æºÁäªÀgÀ
¥ÁæxÀ«ÄPÀ «¨sÁUÀ (5jAzÀ-7£Éà vÀgÀUÀw)  
¥ÀæxÀªÀÄ -zÀÈw J¸ï., 7£Éà vÀgÀUÀw, °mïègÁPï EArAiÀÄ£ï ¸ÀÆ̯ï, §æºÁäªÀgÀ
¢éwÃAiÀÄ- ºÀ¤ìPÀ, 5£Éà vÀgÀUÀw, VæÃ£ï ¥ÁPïð ¸ÉAlæ¯ï ¸ÀÆ̯ï, »jAiÀÄqÀÌ
vÀÈwÃAiÀÄ -«¤Ã±ï DZÁAiÀÄð, 5£Éà vÀgÀUÀw,J¸ï.Dgï.¥À©èPï ¸ÀÆ̯ï, ºÉ©æ
¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀPÀgÀ -agÁUï «. ±ÉnÖ, 7£Éà vÀgÀUÀw,ªÀÄÄPÀÄAzÀPÀÈ¥Á DAUÀèªÀiÁzsÀåªÀÄ ±Á¯É,  GqÀĦ

¥ËæqsÀ «¨sÁUÀ (8 jAzÀ  10£Éà vÀgÀUÀw)

¥ÀæxÀªÀÄ -¥ÀæwµÀÖ ±ÉÃmï, 9£Éà vÀgÀUÀw, «zÉÆåÃzÀAiÀÄ ¥À©èPï ¸ÀÆ̯ï, GqÀĦ
¢éwÃAiÀÄ -¢Ã¦PÁ ¨sÀmï, 9£Éà vÀgÀUÀw, ¸ÉÊAmï ¹¹° ».¥Áæ.±Á¯É, GqÀĦ
vÀÈwÃAiÀÄ -¥ÀjÃQëvï DZÁgï, 8£Éà vÀgÀUÀw, J¸ï.Dgï. ¥À©èPï ¸ÀÆ̯ï, ºÉ©æ
¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀPÀgÀ -ªÉÄ⤠¨sÀmï, 8£Éà vÀgÀUÀw, ªÀiÁzsÀªÀPÀÈ¥Á DAUÀèªÀiÁzsÀåªÀÄ ±Á¯É,ªÀÄtÂ¥Á®

 ¥ÀzÀ«¥ÀǪÀ𠫨sÁUÀ :

 ¥ÀæxÀªÀÄ -DzÀ±ïð ¨sÀmï, ¢éwÃAiÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹, ¦¦¹, GqÀĦ
¢éwÃAiÀÄ-«WÉßñï Dgï. f., ¢éwÃAiÀÄ ¦AiÀÄĹ, ¦¦¹, GqÀĦ
vÀÈwÃAiÀÄ-D±Éèõï Dgï. ¨sÀmï., ¥ÀæxÀªÀÄ ¦AiÀÄĹ, ¦¦¹, GqÀĦ
¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀPÀgÀ-UÀÄgÀÄgÁd JA. ±ÉÃmï, ¢éwÃAiÀÄ ¦AiÀÄĹ, ¦¦¹, GqÀĦ

¥ÀzÀ« «zÁåyðUÀ¼À «¨sÁUÀ :

 ¥ÀæxÀªÀÄ -C²ävÁ, vÀÈwÃAiÀÄ ©.PÁA.,JA.f.JA PÁ¯ÉÃdÄ, GqÀĦ

¢éwÃAiÀÄ- ¥ÀªÀ£ï, JA.¦.JA. ¸ÀgÀPÁj PÁ¯ÉÃdÄ, PÁPÀð¼À

vÀÈwÃAiÀÄ - ªÉÄÃWÀ£À J¸ï.J¸ï.,ªÀÄĤAiÀiÁ®Ä DAiÀÄĪÉðÃzÀ PÁ¯ÉÃdÄ, ªÀÄtÂ¥Á®

¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀPÀgÀ -C«ÄvïgÁeï, B.V.A  I year Degree, ªÀĺÁ®¸Á PÁ¯ÉÃeï D¥sï «¸ÀĪÀ¯ï Dmïðì, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ

Wednesday, November 30, 2022

Drawing competition 3.12.2022

 

GqÀĦ f¯Áè  ¥ÁæxÀ«ÄPÀ, ¥ËæqsÀ, ¥ÀzÀ«¥ÀǪÀð  ºÁUÀÆ ¥ÀzÀ«

 PÁ¯ÉÃdÄ «zÁåyðUÀ½UÉ avÀæPÀ¯Á ¸ÀàzsÉð

                                ¢£ÁAPÀ: 03.12.2022,  ±À¤ªÁgÀ; ¸ÀªÀÄAiÀÄ : ¨É½UÉÎ 9.30jAzÀ 11.30

     ¸ÀܼÀ    :   VÃvÁAd° ¸À¨sÁAUÀt, JA.f.JA PÁ¯ÉÃdÄ DªÀgÀt, GqÀĦ

 

gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀiÁºÉ, ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï, JA.f.JA PÁ¯ÉÃdÄ EzÀgÀ D±ÀæAiÀÄzÀ°è ¨ÁgÀPÀÆgÀÄ ªÀÄÆqÀÄPÉÃj UÀAUÀªÀÄä gÁªÀÄZÀAzÀæ±Á¹Ûç ¸ÀägÀuÁxÀð GqÀĦ f¯Áè ¥ÁæxÀ«ÄPÀ, ¥ËæqsÀ±Á¯Á ¥ÀzÀ«¥ÀǪÀð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀ« «zÁåyðUÀ½UÉ avÀæPÀ¯Á ¸ÀàzsÉðAiÀÄ£ÀÄß  r¸ÉA§gï 3, 2022, ±À¤ªÁgÀzÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ UÀAmÉ 9.30 jAzÀ JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ VÃvÁAd° ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è  £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¸À¯ÁVzÉ. 

D¸ÀPÀÛgÀÄ ±Á¯Á UÀÄgÀÄvÀÄaÃn CxÀªÁ ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ CAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9.00 UÀAmÉUÉ ºÉ¸ÀgÀÄ £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀæªÉñÀ ±ÀĮ̫®è. ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀªÀgÀÄ PɼÀPÀAqÀ zÀÆgÀªÁtÂAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÄAavÀªÁV w½¸À§ºÀÄzÀÄ. 

¸ÀàzsÁð «µÀAiÀÄ :   

o    1 jAzÀ 4 £Éà vÀgÀUÀw       : LaÒPÀ

o    5 jAzÀ 7£Éà vÀgÀUÀw     : LaÒPÀ

 

o    8 jAzÀ  10£Éà vÀgÀUÀw   :  «ÄãÀÄUÁgÀgÀÄ CxÀªÁ ªÀÄPÀ̼À avÀæPÀ¯Á ¸ÀàzsÉð  

o    I  &  II ¦AiÀÄĹ       :  ¤ªÀÄä £ÉaÑ£À ¸Á»w CxÀªÁ ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉ

o    ¥ÀzÀ« «zÁåyðUÀ½UÉ     :  PÀ£ÀßqÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀ  CxÀªÁ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÀ§â

 ¸ÀàzsÁð¼ÀÄUÀ¼ÀÄ F PɼÀV£À «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èqÀĪÀÅzÀÄ: 

Ø  ¸ÀàzsÁð ¸ÀªÀÄAiÀÄ - ¨É½UÉÎ 9.30 11.30

Ø  avÀæ ©r¸À®Ä ºÁ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAWÀlPÀgÉ MzÀV¸ÀÄvÁÛgÉ.

Ø  G½zÀ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀàzsÁð¼ÀÄUÀ¼Éà vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ.

Ø  ¥Àæwà «¨sÁUÀUÀ¼À®Æè ¥ÀæxÀªÀÄ, ¢éwÃAiÀÄ, vÀÈwÃAiÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ

Ø  §ºÀĪÀiÁ£À £ÀUÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ

Ø  ¸ÀàzsÉðAiÀÄ ¥sÀ°vÁA±ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ¯Éè w½¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAzÉà §ºÀĪÀiÁ£À ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ         

Ø  J¯Áè «¨sÁUÀzÀ®Æè PÀ¤µÀ× 5 d£À «zÁåyðUÀ¼ÀÄ EzÀÝgÉ ªÀiÁvÀæ ¸ÀàzsÉð £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.                                 

ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV  ¸ÀA¥ÀQð¸À¨ÉÃPÁzÀ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå :  9448868868                                                                

         DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, GqÀĦ, ªÀiÁºÉ

Wednesday, November 23, 2022

ವಾದಿರಾಜ ಕನಕದಾಸ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕನಕ ಗಾಯನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೩, ೨೦೨೨

 

PÀ£ÀPÀ UÁAiÀÄ£À ¸ÀàzsÉð

44£ÉAiÀÄ ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀÅ r¸ÉA§gï 9 ªÀÄvÀÄÛ 10, 2022gÀAzÀÄ GqÀĦAiÀÄ JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄ°zÉ. PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀ ¸À«Äw, PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, GqÀĦ, ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï, JA.f.JA PÁ¯ÉÃdÄ, GqÀĦ, ¸ÀjUÀªÀÄ ¨sÁgÀw ¸ÀAVÃvÀ «zÁå®AiÀÄ (j) ¥ÀPÀð¼À ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¸ÀAWÀn¹ªÉ. ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ, ¥ËæqsÀ, PÁ¯ÉÃdÄ, ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ «zÁåyðUÀ½UÉ  ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÁV   PÀ£ÀPÀ UÁAiÀÄ£À ¸ÀàzsÉð ¢£ÁAPÀ: 03.12.2022gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2.00 UÀAmÉUÉ  JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ VÃvÁAd°AiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄ°zÉ. ¸ÀàzsÁð¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÁ¢gÁdgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ JgÀqÉgÀqÀÄ QÃvÀð£ÉUÀ¼À£ÀÄß C¨sÀå¹¹zÀÄÝ, wÃ¥ÀÅðUÁgÀgÀÄ PÉüÀĪÀ £Á®ÄÌ QÃvÀð£ÉUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ MAzÀÄ QÃvÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁqÀ®Ä ±ÀPÀÛjgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä EaÒ¸ÀĪÀªÀgÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁV vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß r¸ÉA§gï 1gÀ M¼ÀUÁV  DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, JA.f.JA PÁ¯ÉÃdÄ DªÀgÀt, GqÀĦ 576 102 F «¼Á¸ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÁV «£ÀAw. ¸ÀܼÀzÀ°è £ÉÆÃAzÀt EgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀzÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ. ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹zÁÝgÉ. 

 ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÁV ¸ÀA¥ÀQð¸À¨ÉÃPÁzÀ zÀÆgÀªÁtÂ:   9964140601/9448868868/                                                                                 9480575783 PÀZÉÃj: 0820-2521159 

Tuesday, November 22, 2022

ಪೊಳಲಿ ಶೀನಪ್ಪ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಆರ್. ಹೆಗ್ಡೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (19.11.2022)

 

PÀgÁªÀ½AiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌöÈw ºÁUÀÆ eÁ£À¥ÀzÀ PÉëÃvÀæzÀ°è CzsÀåAiÀÄ£Á¸ÀPÀÛgÁzÀªÀjUÉ ¸ÀÆPÀÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤Ãr CzsÀåAiÀÄ£À PÀæªÀĪÀ£ÀÄß w½¸ÀĪÀÅzÀÄ CUÀvÀå, CzÀgÀ°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæ ªÀ»¸À¨ÉÃPÁVzÉ vÀļÀĨsÁµÉ ºÁUÀÆ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ PÀÄjvÀ UÀA©üÃgÀ CzsÀåAiÀÄ£À £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ D CzsÀåAiÀÄ£À ¥Àæ§ÄzÀÞªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. vÀļÀÄeÁ£À¥ÀzÀzÀ ªÀåªÀ¹ÜvÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀªÁzÀgÉ eÁÕ£À«¸ÀÛgÀuÉ ¸ÀÄ®¨sÀ ¸ÁzsÀå. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀªÀiÁUÀðzÀ°è ªÀiÁrzÀ CzsÀåAiÀÄ£À¢AzÀ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ ¤RgÀªÁzÀ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ zÉÆgÀPÀĪÀÅ¢®è.  EzÀĪÀgÉUÉ eÁ£À¥ÀzÀ CzsÀåAiÀÄ£À ²¹Û¤AzÀ PÀÆrzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¸À¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÁV eÁ£À¥ÀzÀ vÀdÕ qÁ. PÉ. a£ÀߥÀà UËqÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¥ÀlÖgÀÄ.  CªÀgÀÄ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ ºÁUÀÆ ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï (ªÀiÁºÉ) D±ÀæAiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 19.11.2022gÀAzÀÄ JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è £ÀqÉzÀ ¥ÉǼÀ° ²Ã£À¥Àà ºÉUÀÎqÉ ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.Dgï.ºÉUÉØ ¥Àæ±À¹Û ¹éÃPÀj¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ.


PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀ»¹zÀ «±ÁæAvÀ PÀÄ®¥ÀwUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ eÁ£À¥ÀzÀ vÀdÕgÁzÀ qÁ.©.J. «ªÉÃPÀ gÉÊ ªÀiÁvÀ£Ár §Ä¢ÞªÀÄvÉÛ, ¥ÀæAiÉÆÃUÀ²Ã®vÉ EzÀÝgÀÆ zÉúÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì ¥ÀÇtð¥ÀæªÀiÁtzÀ°è vÉÆqÀV¹ ¥Àj±ÀæªÀÄ ¥ÀqÉzÀªÀgÀÄ GvÀÛªÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÁUÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è. §zÀÄQ£À ¸ÁzsÀ£É CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ bÀ® EgÀ¨ÉÃPÉà ºÉÆgÀvÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì, °AUÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀĪÀÅ £É¥ÀªÀiÁvÀæ. vÀļÀÄ«£À ªÀĺÀvÀé ºÁUÀÆ ²æêÀÄAwPÉAiÀÄ£ÀÄß dUÀwÛUÉ w½AiÀÄĪÀAvÉ  ªÀiÁrgÀĪÀªÀgÀÄ ¥ÉÇæ. ©. ¸ÀÄgÉÃAzÀæ gÁªï ºÁUÀÆ ¥ÉÇæ.PÉ a£ÀߥÀà UËqÀgÀÄ. DzÀgÉ CªÀgÀÄ ¥ÀæZÁgÀPÁÌV ªÀiÁrzÀÝ®è. ¥ÉÇ¥ÀÅöå®gï «ÄÃrAiÀiÁUÀ½UÀÆ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ½UÀÆ ¸ÀA§AzsÀ«®è. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ  §ºÀÄ ²¹ÛÃAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄÄRåªÁUÀÄvÀÛzÉ. vÀļÀĸÀA¸ÀÌöÈw §UÉÎ D¼ÀªÁzÀ CzsÀåAiÀÄ£À £ÀqɹzÀ qÁ. AiÀÄÄ.¦ G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ ¥ÀæPÁgÀ zÁæ«qÀ ¨sÁµÉUÀÆ D¦üæPÀ£ï ¨sÁµÉUÀÆ ¸ÀA§AzsÀ«zÉ E°è£À ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆîĪÀ C£ÉÃPÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ D¦üæPÁzÀ  PÉ®ªÀÅ ¨sÁUÀUÀ¼À°è PÀAqÀħgÀÄvÀÛªÉ. Qæ¸ÀÛ¥ÀǪÀðzÀ°è PÀgÁªÀ½UÉ ¸ÀªÀÄÄzÀæªÀiÁUÀðzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁvÀæ ¸ÀA¥ÀPÀð«zÀÄÝ, C£ÉÃPÀ zÉñÀUÀ½AzÀ E°èUÉ d£ÀgÀÄ ªÀ®¸É §A¢zÀÝgÀÄ JA§ÄzÁV  ºÉýzÀgÀÄ.


gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ. ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ ¸ÁéUÀw¹, ªÀA¢¹zÀgÀÄ. ¥Àæ±À¹Û ¸À«ÄwAiÀÄ qÁ. EA¢gÁ ºÉUÉØ ¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ.  «zÁåy𤠣ÀAzÀ£Á ¥Áæyð¹zÀgÀÄ. «zÁåy𤠥À«vÀæ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ªÁa¹zÀgÀÄ, «zÁåy𤠥À®è« PÉÆqÀUÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤gÀƦ¹zÀgÀÄ.


Monday, November 14, 2022

ಪೊಳಲಿ ಶೀನಪ್ಪ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಆರ್. ಹೆಗ್ಡೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಡಾ. ಕೆ. ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: ೧೯.೧೧.೨೦೨೨

 ಗಣಪತಿಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಗಾಟನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರದರ್ಶನ ೧೨.೧೧.೨೦೨೨

 
AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæ EAzÁæ½, ªÀiÁºÉ, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌöÈw E¯ÁSÉ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ 12.11.2022 ±À¤ªÁgÀzÀAzÀÄ AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæ, EAzÁæ½ E°è £ÀqÉzÀ AiÀÄPÀëUÁ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß GzÁÏn¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ ªÀiÁºÉAiÀÄ ¸ÀºÀPÀįÁ¢ü¥Àw qÁ. JZï. J¸ï. §¯Áè¼ï  CªÀgÀÄ PÉÃAzÀæªÀÅ  DgÀA¨sÀ¢AzÀ®Æ JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À ¨sÁUÀªÁVvÀÄÛ. EwÛÃZÉUÉ ªÀiÁºÉ CzÀgÀ ¥ÀÇtðdªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ªÀ»¹PÉÆArzÉ. AiÀÄPÀëUÁ£À ZÀlĪÀnPÉUÀ½UÉ ªÀiÁºÉ ¸ÀzÁ ¥ÉÇæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. ¥ÁgÀA¥ÀjPÀªÁzÀ PÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌöÈwUÉ ºÉaÑ£À MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. E°è£À «zÁåyðUÀ½UÉ AiÀÄPÀëUÁ£ÀzÉÆA¢UÉ  ²¹Û£À ²PÀët ¹UÀÄwÛzÉ JAzÀgÀÄ.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæzÀ ¸À®ºÁ¸À«Äw CzsÀåPÀëgÁzÀ ¥À½î Q±À£ï ºÉUÉØ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. ªÀiÁºÉ PÀÄ®¥Àw qÁ. £ÁgÁAiÀÄt ¸À¨sÁ»vï, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌöÈw E¯ÁSÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ¤zÉðñÀQ ²æêÀÄw ¥ÀÇtÂðªÀiÁ CwyUÀ¼ÁV G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.  «±Àé¸ÀA¸ÀÌöÈw ¥ÀæwµÁ×£ÀzÀ UËgÀªÁzsÀåPÀë «±Àé£ÁxÀ ±ÉuÉÊ, PÉÃAzÀæzÀ ¸À®ºÁ ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ²æà ©. ¨sÀĪÀ£À¥Àæ¸Ázï ºÉUÉØ, ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀÄAiÀÄå G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. PÉÃAzÀæzÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ.©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ ¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£Ár ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. PÉÃAzÀæzÀ ¸À®ºÁ ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸Àå ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀÄAiÀÄå ªÀA¢¹zÀgÀÄ. JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À PÀ£ÀßqÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ  vÀÄAUÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤gÀƦ¹zÀgÀÄ. ¸À¨sÁPÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ DgÀA¨sÀzÀ°è PÉÃAzÀæzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ AiÀÄPÀëUÁ£À ¥ÀǪÀðgÀAUÀ ¥ÀæzÀ²ð¹zÀgÀÄ. gÁwæ PÉÃAzÀæzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ, PÀ¯Á«zÀgÀÄ, Cwy PÀ¯Á«zÀgÀ PÀÆqÀÄ«PÉAiÀÄ°è  gÀÄPÁäªÀw PÀ¯Áåt ¥Àæ¸ÀAUÀªÀ£ÀÄß ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥Àr¸À¯Á¬ÄvÀÄ.