Tuesday, December 7, 2021

ವಾದಿರಾಜ ಕನಕದಾಸ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ (೦೪.೧೨.೨೦೨೧)

 





ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀ ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À

¢£ÁAPÀ 04.12.2021gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ²æêÀÄw ¸ÀÄgïªÀÄt ªÀĺÁ®Që÷ä ±ÉuÉÊ ¸ÀļÀå EªÀjAzÀ  »AzÀƸÁܤ ¸ÀAVÃvÀ ºÁqÀÄUÁjPÉ £ÀqɬÄvÀÄ. 43£ÉAiÀÄ ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀzÀ  »£É߯ÉAiÀÄ°è ±À¤ªÁgÀ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmɬÄAzÀ  ¥ÁæxÀ«ÄPÀ, ¥ËæqsÀ, PÁ¯ÉÃdÄ, ¥ÀzÀ«, ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀ «¨sÁUÀzÀ°è ¸ÀàzsÉð £ÀqɸÀ¯Á¬ÄvÀÄ.

«eÉÃvÀgÀ «ªÀgÀ:

QÃvÀð£À ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è «eÉÃvÀgÁzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ

Lkg to  4th std.

1.       C£ÀIJæà                    ¥ÀæxÀªÀÄ             CA©PÁ «zÁå®AiÀÄ, ¥ÀÅvÀÆÛgÀÄ, zÀ.PÀ

2.      ¸ÀAAiÀÄÄPÁÛ DZÁAiÀÄð          ¢éwÃAiÀÄ            «zÉÆåÃzÀAiÀÄ ¥À©èPï ¸ÀÆ̯ï, GqÀĦ

3.      ¸Àé¹Û JA. ¨sÀmï               vÀÈwÃAiÀÄ            ªÀiÁzsÀªÀPÀÈ¥Á ±Á¯É, ªÀÄtÂ¥Á®

 

5£Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ 7£Éà vÀgÀUÀw:

1.      ¸ÀÄgÀ©ü                       ¥ÀæxÀªÀÄ             §£ÀßAeÉ GqÀĦ

2.     ¥ÁæxÀð£Á                     ¢éwÃAiÀÄ           °mïègÁPï EArAiÀÄ£ï ¸ÀÆ̯ï. ¥ÁAZÀd£Àå ¥ÀPÀð¼À

3.     ªÉÃzÀªÁå¸À ¨sÀmï              vÀÈwÃAiÀÄ            ªÀÄÄPÀÄAzÀPÀÈ¥Á DAUÀèªÀiÁzsÀåªÀÄ ±Á¯É, GqÀĦ

8jAzÀ ¦AiÀÄĹAiÀĪÀgÉUÉ

1.      CªÀÄÈvÁ f.                  ¥ÀæxÀªÀÄ             ªÀiÁzsÀªÀPÀÈ¥Á DAUÀèªÀiÁzsÀåªÀÄ ±Á¯É

2.     ªÉÄÃzsÁ GqÀÄ¥À              ¢éwÃAiÀÄ            PÉ£ÀgÁ ºÉʸÀÆ̯ï, qÉÆAUÀgÀPÉÃj, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ

3.     ¥ÀætªÀ gÁªï                 vÀÈwÃAiÀÄ            J¸ï.«.JZï. ¥ËæqsÀ±Á¯É, E£ÀßAeÉ

 

rVæ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀ

1.      gÀdvï ¨sÀmï                  ¥ÀæxÀªÀÄ             G¥ÉÃAzÀæ¥ÉÊ ªÉĪÉÆÃjAiÀįï PÁ¯ÉÃdÄ, PÀÄAf¨ÉlÄÖ, GqÀĦ

2.     ¸ÀºÀ£Á ¨sÀmï                 ¢éwÃAiÀÄ            ¥ÉæÃgÀuÁ ¥Àæ.zÀ.PÁ¯ÉÃdÄ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ

3.     £ÁUÀgÀvÀß                      vÀÈwÃAiÀÄ            f.±ÀAPÀgï ªÀÄ»¼Á PÁ¯ÉÃdÄ,GqÀĦ

ªÀÄzsÁåºÀß  ¥ÉÇæ. J.« £ÁªÀqÀ CªÀgÀÄ AiÀÄw ªÁ¢gÁdgÀ ¸ÀªÀiÁdªÀÄÄT ¥ÀxÀJA§ «µÀAiÀÄzÀ°è G¥À£Áå¸À ¤ÃrzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ G¥À£Áå¸ÀzÀ°è ªÀiÁvÀ£Ár ªÁ¢gÁd ¸Áé«ÄUÀ¼ÀÄ §ºÀĪÀÄÄT ¥Àæw¨sÉAiÀÄ dvÉUÉ §ºÀÄPÉëÃvÀæzÀ°è «±ÉõÀ ¸ÁzsÀ£É, ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÁÝgÉ. CªÀgÀ£ÀÄß PÉêÀ® AiÀÄwAiÀiÁV PÁtzÉà CªÀgÀ J®è ¸ÁzsÀ£É, ¸ÉêÁPÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄUÀæªÁV CjAiÀĨÉÃPÀÄ JAzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ, ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ, vÀļÀÄ ºÁUÀÆ vÉ®ÄUÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ°è ¥Áæ«Ãtå ºÉÆA¢zÀÝgÀÄ. ¸ÀªÀiÁdzÀ°è EgÀĪÀ PɼÀ¸ÀÛgÀzÀªÀgÀ£ÀÄß ªÉÄïÉvÀÛ®Ä «±ÉõÀ PÁAiÀÄð ªÀiÁrzÀÝgÀÄ JAzÀÄ «±Éèö¹zÀgÀÄ. ¸ÀAeÉ 5 UÀAmÉUÉ ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ £ÀqɬÄvÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß qÁ. GzÀAiÀıÀAPÀgï ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. ²æêÀÄw ¥Àæw¨sÁ ¸ÁªÀÄUÀ ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁVzÀÝgÀÄ. QÃvÀð£À ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è «eÉÃvÀgÁzÀªÀjUÉ §ºÀĪÀiÁ£À ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.  PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀzÀ qÁ. ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ, JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á® qÁ. zÉëzÁ¸ï J¸ï. £ÁAiÀÄPï, ¸ÀjUÀªÀÄ ¨sÁgÀw ¸ÀAVÃvÀ «zÁå®AiÀÄzÀ ¤zÉðñÀPÀgÁzÀ GªÀiÁGzÀAiÀıÀAPÀgï  G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. C£ÀAvÀgÀ qÁ ZÉÃvÀ£Á DZÁAiÀÄð CªÀgÀ vÀAqÀ¢AzÀ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀ PÀZÉÃj £ÀqɬÄvÀÄ.

ವಾದಿರಾಜ ಕನಕದಾಸ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ( ೦೩.೧೨.೨೦೨೧)









 

43£ÉAiÀÄ ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀ -2021

GzÁÏl£É

ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀ ¸À«Äw, PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, GqÀĦ, ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï, JA.f.JA PÁ¯ÉÃdÄ, GqÀĦ, ¸ÀjUÀªÀÄ ¨sÁgÀw ¸ÀAVÃvÀ «zÁå®AiÀÄ (j) ¥ÀPÀð¼À, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌöÈw E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è ºÀ«ÄäPÉÆAqÀ 43£ÉAiÀÄ ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀzÀ GzÁÏl£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¢£ÁAPÀ 03.12.2021gÀAzÀÄ £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è £ÀqɬÄvÀÄ.

GzÁÏl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¹zÀ ªÀiÁºÉAiÀÄ PÀÄ®¸ÀaªÀgÁzÀ  qÁ. £ÁgÁAiÀÄt ¸À¨sÁ»vï ªÀiÁvÀ£Ár  QÃvÀð£ÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀªÉà ºÀjzÁ¸ÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è eÁUÀÈw ªÀÄÆr¹zÀÝgÀÄ. G¥ÀPÀxÉ ªÀiÁzsÀåªÀÄ CAzÀÄ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¥ÀæZÀ°vÀzÀ°èvÀÄÛ, ªÀtð¨sÉÃzÀ, ªÀÄÆqsÀ£ÀA©PÉ, ªÉÄîéUÀð, QüÀÄ ªÀUÀð vÁgÀvÀªÀÄå  ºÉÆÃUÀ¯Ár¸ÀĪÀ°è CªÀgÀÄ ªÀ»¹zÀ ±ÀæªÀÄ ªÀĺÀvÀÛgÀªÁzÀÄzÀÄ JAzÀgÀÄ.  gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ°ègÀĪÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß rfl¯ÉÊ¸ï ªÀiÁqÀĪÀ aAvÀ£É EzÀÄÝ ²ÃWÀæzÀ°è CzÀ£ÀÄß PÁAiÀÄðgÀÆ¥ÀPÉÌ vÀgÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.  C®èzÉ ¥ÁæzÉòPÀ eÁ£À¥ÀzÀ gÀAUÀPÀ¯ÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ (Dgï.Dgï.¹)zÀ°ègÀĪÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ «ÃrAiÉÆÃUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÀ®Ä¦¸ÀĪÀ ¤nÖ£À°è ªÉ¨ï¸ÉÊmï ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. EzÀgÀ J¯Áè RZÀÄðªÉZÀѪÀ£ÀÄß ªÀiÁºÉ ¸ÀA¸ÉÜ ¨sÀj¸À°zÉ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. C®èzÉ ¸ÀAVÃvÁ¸ÀPÀÛgÀ£ÀÄß MUÀÆÎr¹ ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀ £ÀqɸÀĪÀ  PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ±ÁèWÀ¤ÃAiÀĪÁzÀÄzÀÄ , PÀ£ÀPÀ CzsÀåAiÀÄ£À ¦ÃoÀ¢AzÀ E£ÀÆß ºÉaÑ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀAvÁUÀ° JAzÀÄ ºÁgÉʹzÀgÀÄ.

JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ qÁ. zÉëzÁ¸ï J¸ï.£ÁAiÀÄPï CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀzÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ. ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ ¸ÁéUÀw¹ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É UÉÊzÀgÀÄ.  ¸ÀjUÀªÀÄ ¨sÁgÀw ¸ÀAVÃvÀ «zÁå®AiÀÄ ¥ÀPÀð¼À EzÀgÀ ¤zÉðñÀPÀgÁzÀ GªÀiÁGzÀAiÀÄ ±ÀAPÀgï  ªÀA¢¹zÀgÀÄ. «zÁåy𤠣ÀªÁå ±ÉnÖ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ. ¸À¨sÁPÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ §½PÀ  PÀÄ. ¨sÁ«Ä¤ PÉ. ¨sÀmï ¥ÀÅvÀÆÛgÀÄ CªÀgÀ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ.

Wednesday, November 24, 2021

ವಾದಿರಾಜ ಕನಕದಾಸ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ 3.12.2021 ಮತ್ತು 4.12.2021 ನೂತನ ರವೀಂದ್ರ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ

 


Kanaka Jayanthi Photo and Report

 









PÀ£ÀPÀ dAiÀÄAw

¢£ÁAPÀ: 22.11.2021, ¸ÉÆêÀĪÁgÀzÀAzÀÄ £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è  PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ ºÁUÀÆ ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï EzÀgÀ dAn D±ÀæAiÀÄzÀ°è PÀ£ÀPÀ dAiÀÄAw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁV DUÀ«Ä¹zÀ ²ªÀªÉÆUÀÎzÀ £ÁåAiÀĪÁ¢, §gÀºÀUÁgÀ JA. Dgï. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀPÀ ¸Á»vÀå JA§ «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ EA¢UÀÆ ºÉƸÀ ºÉƸÀ «ªÀıÉð, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ vÉgÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ. CªÀgÀ PÀÄ®, PÀÈwUÀ¼À «ZÁgÀUÀ¼À°è ©ü£Àß©ü£Àß «ZÁgÀUÀ½ªÉ. CªÀgÀ fêÀ£ÀzÀ ¸ÀÄvÀÛ ºÀ®ªÁgÀÄ zÀAvÀPÀxÉUÀ¼ÀÄ ºÀÄnÖªÉ. »ÃUÉ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀzÀÄÝ C¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁzÀ ªÀåQåvÀé JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ ªÉÃzÀ, ¥ÀÅgÁt, G¥À¤µÀvÀÄÛUÀ¼À §UÉÎ ¸ÁPÀµÀÄÖ C£ÀĨsÀªÀ ºÉÆA¢zÀÝgÀÄ. CªÀgÀ PÀÈwUÀ¼À°è EzÀPÉÌ C£ÉÃPÀ ¤zÀ±Àð£ÀUÀ½ªÉ. CªÀgÀ ªÉÆúÀ£À vÀgÀAVt ±ÀÈAUÁgÀ gÀ¸À PÁªÀå. DzÀgÉ C²èîvÉUÉ E°è CªÀPÁ±ÀUÀ½®è. PÀȵÀÚ£À£ÀÄß «qÀA©¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ®Æè ºÀjzÁ¸À ¸Á»vÀåzÀ ¸ÀºÀd ±ÉÊ°AiÀÄ£Éßà vÀA¢zÁÝgÉ. §AqÁAiÀÄzÀ ¨ÁªÀÅlªÀ£ÀÄß ¸Ëd£ÀåªÁV C®è°è vÀA¢zÁÝgÉ; ºÁUÀÆ CªÀgÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ «²µÀÖ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢ªÉ JAzÀgÀÄ. ¤ªÀÈvÀÛ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ qÁ. ²æÃPÁAvï gÁªï ¹zÁÞ¥ÀÅgÀ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. ¤ªÀÈvÀÛ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á® ªÉÄÃn ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁVzÀÝgÀÄ. PÉÃAzÀæzÀ ¤zÉðñÀPÀ qÁ. ©. dUÀ¢Ã±À ±ÉnÖ ¸ÁéUÀw¹ ¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. ªÀiÁ¸ÀÖgï C£ÀAvÀ vÉÃd¹é ¥Áæyð¹zÀgÀÄ.  ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyð ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÉ. J¸ï. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤gÀƦ¹ ªÀA¢¹zÀgÀÄ. EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ²æêÀÄw ¸ÀAVÃvÀ ¨Á®ZÀAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀUÀzÀªÀjAzÀ PÀ£ÀPÀ VÃvÉUÀ¼À UÁAiÀÄ£À £ÀqɬÄvÀÄ.

 

 

 

Wednesday, November 17, 2021

ಕನಕ ಗಾಯನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ೦೪.೧೨.೨೦೨೧ ರವೀಂದ್ರಮಂಟಪದಲ್ಲಿ

 

PÀ£ÀPÀ UÁAiÀÄ£À ¸ÀàzsÉð

43£ÉAiÀÄ ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀÅ r¸ÉA§gï 3 ªÀÄvÀÄÛ 4, 2021gÀAzÀÄ GqÀĦAiÀÄ JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄ°zÉ. PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀ ¸À«Äw, PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, GqÀĦ, ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï, JA.f.JA PÁ¯ÉÃdÄ, GqÀĦ, ¸ÀjUÀªÀÄ ¨sÁgÀw ¸ÀAVÃvÀ «zÁå®AiÀÄ (j) ¥ÀPÀð¼À ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¸ÀAWÀn¹ªÉ. ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ, ¥ËæqsÀ, PÁ¯ÉÃdÄ, ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ «zÁåyðUÀ½UÉ  ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÁV   PÀ£ÀPÀ UÁAiÀÄ£À ¸ÀàzsÉð ¢£ÁAPÀ 4.12.2021 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉUÉ, JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄ°zÉ. ¸ÀàzsÁð¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÁ¢gÁdgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ JgÀqÉgÀqÀÄ QÃvÀð£ÉUÀ¼À£ÀÄß C¨sÀå¹¹zÀÄÝ, wÃ¥ÀÅðUÁgÀgÀÄ PÉüÀĪÀ £Á®ÄÌ QÃvÀð£ÉUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ MAzÀÄ QÃvÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁqÀ®Ä ±ÀPÀÛjgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä EaÒ¸ÀĪÀªÀgÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁV vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß r¸ÉA§gï 1gÀ M¼ÀUÁV  DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, JA.f.JA PÁ¯ÉÃdÄ DªÀgÀt, GqÀĦ 576 102 F «¼Á¸ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÁV «£ÀAw. ¸ÀܼÀzÀ°è £ÉÆÃAzÀt EgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀzÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ. ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹zÁÝgÉ. 
 ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÁV ¸ÀA¥ÀQð¸À¨ÉÃPÁzÀ zÀÆgÀªÁtÂ:  
 9964140601/9448868868/                                                                                 
9480575783 PÀZÉÃj: 0820-2521159