Friday, August 12, 2022

Librarians Day 12th Aug. 2022


 £ÀªÀ¨sÁgÀvÀ UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÉ ºÉƸÀ¢PÀÌ£ÀÄß PÀ°à¹zÀªÀgÀÄ qÁ. J¸ï.Dgï. gÀAUÀ£ÁxÀ£ï-     qÁ. ¸ÀÄgÉÃAzÀæ£ÁxÀ ±ÉnÖ

J¸ï. Dgï. gÀAUÀ£ÁxÀ£ï ¢£ÁZÀgÀuÉ

  £ÀªÀ¨sÁgÀvÀzÀ UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÉ ºÉƸÀ¢PÀÌ£ÀÄß PÀ°à¹PÉÆlÖ QÃwð qÁ.J¸ï.Dgï. gÀAUÀ£ÁxÀ£ï CªÀjUÉ ¸À®ÄèvÀÛzÉ.  CªÀgÀÄ ªÀÄÆ®vÀ: UÀtÂvÀÁ¸ÀÛçzÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ. CªÀgÀ CzÀªÀÄåªÁzÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ¦æÃw CªÀgÀ£ÀÄß (¨sÁgÀvÀzÀ UÀæAxÁ®AiÀÄ «eÁÕ£À) Library science £À ¦vÁªÀĺÀ£À£ÁßV gÀƦ¹zÉ. CªÀgÀÄ CAzÀÄ gÀƦ¹zÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ C£ÀéAiÀÄ £ÀªÀÄä ¤ªÀÄä HgÀÄUÀ¼À°è, ±Á¯Á PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è  ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉÃAzÀæUÀ¼À°è UÀæAxÁ®AiÀÄ eÁÕ£ÀPÁ²AiÀiÁV ¥ÀjªÀvÀð£ÉUÉÆArzÉ JA§ÄzÁV JA.f.JA. PÁ¯ÉÃf£À ¤ªÀÈvÀÛ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ ¥ÉÇæ. ¸ÀÄgÉÃAzÀæ£ÁxÀ ±ÉnÖ ºÉýzÁÝgÉ. CªÀgÀÄ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ°è DUÀ¸ïÖ 12, 2022gÀAzÀÄ ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁzÀ gÀAUÀ£ÁxÀ£ï ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ GzÁÏn¹ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. qÁ. J¸ï.Dgï. gÀAUÀ£ÁxÀ£ï CªÀgÀÄ ªÀÄÆ®vÀ: vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£ÀªÀgÀÄ. CªÀgÀÄ CUÉÆøïÖ 12, 1892gÀ°è d¤¹zÀgÀÄ.  CªÀgÀÄ UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ §UÉÎ ªÀiÁrzÀ ¸ÁzsÀ£É, ¤ÃrzÀ PÉÆqÀÄUÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÉêÉUÁV CªÀgÀ ºÀÄlÄÖºÀ§âªÀ£ÀÄß gÁ¶ÖçÃAiÀÄ UÀæAxÁ®AiÀÄ ¢£ÁZÀgÀuÉ DV DZÀj¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀgÀÄ. EzÉÆAzÀÄ «£ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ JAzÀ CªÀgÀÄ J¸ï.Dgï. gÀAUÀ£ÁxÀ£ï CªÀgÀ §zÀÄPÀÄ §gÀºÀzÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀªÀÄUÀæ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀgÀÄ.

ªÀÄzsÀå¥ÁæZÀå £ÁUÀjPÀvÉUÀ¼À°è clay tablet CAzÀgÉ DªÉ ªÀÄtÂÚ¤AzÀ ªÀiÁqÀ®àlÖ EnÖUÉAiÀÄAvÀºÀ ªÀ¸ÀÄÛ«£À ªÉÄÃ¯É §gÉ¢qÀ¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ¨sÁgÀvÀzÀ°è ªÀĺÁ WÀlPÀUÀ¼ÁzÀ £À®AzÀ, vÀPÀ벯ÁUÀ¼À°è vÁ¼ÉUÀjAiÀÄ°è §gÉAiÀÄ®àlÖ UÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀåªÀ¹ÜvÀªÁV ¸ÀÄwÛ EqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃPÁzÁUÀ ¥ÀgÁªÀıÉð ªÀiÁqÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝgÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ zÁR¯ÉUÀ½AzÀ w½AiÀÄÄvÀÛªÉ. PÁ®PÀæªÉÄÃt MAzÉÆAzÉ D«µÁÌgÀUÉÆAqÀÄ PÁ®PÀ¼ÉzÀAvÉ vÀAvÀæeÁÕ£À ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀÄ PÁUÀzÀ, ªÀÄÄzÀætUÀ¼À ¥Àæ¨sÁªÀ¢AzÁV UÀæAxÀUÀ¼À ¥Àj¨sÁµÉ §zÀ¯Á¬ÄvÀÄ. «±ÉõÀªÁV ¥Á±ÁÑvÀå zÉñÀUÀ¼À°è ªÀÄÄ¢ævÀ UÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀåªÀ¹ÜvÀªÁV ¸ÀAUÀ滹 CzÀgÀ ²Ã¶ðPÉ, ¯ÉÃRPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ «µÀAiÀÄUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀnÖ ªÀiÁr NzÀÄUÀjUÉ ¸ÀÄ®¨sÀzÀ°è JlPÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ EA¢£À UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÉ £ÁA¢AiÀiÁ¬ÄvÀÄ’.  UÀæAxÁ®AiÀÄPÉÌ ¥ÀAZÀ¸ÀÆvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄlÄÖºÁQzÀªÀgÀÄ qÁ. J¸ï.Dgï. gÀAUÀ£ÁxÀ£ï JAzÀgÀÄ.

PÉÃAzÀæzÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ. ©.  dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ  CªÀgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ UÀæAxÀ¥Á®PÀgÁzÀ ²æà ªÉAPÀmÉñï CªÀgÀÄ ¸ÀAWÀn¹zÀÝgÀÄ. ¸À¨sÉAiÀÄ°è gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ ºÁUÀÆ ¥ÁæzÉòPÀ eÁ£À¥ÀzÀ gÀAUÀPÀ¯ÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæzÀ ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃVUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ.

Thursday, August 11, 2022

ಡಾ. ಯು.ಪಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ - ಡಾ. ಸುಶೀಲಾ ಪಿ. ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಕಡೆಂಗೋಡ್ಲು ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಫೊಟೋ ಮತ್ತು ವರದಿ ( ೦೯.೦೮.೨೦೨೨)

 


qÁ. AiÀÄÄ.¦ G¥ÁzsÁåAiÀÄ -qÁ. ¸ÀIJïÁ ¦. G¥ÁzsÁåAiÀÄ ¥Àæ±À¹Û ªÀÄvÀÄÛ PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè PÁªÀå ¥Àæ±À¹Û

 PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ dUÀvÀÄÛ £ÉÆÃqÀ®Ä EaÒ¸ÀÄvÉÛãÉ. EzÀĪÉà £À£Àß ªÀĺÀzÁ¸É

                                   - qÁ. gÀvÁßPÀgÀ ¹. PÀÄ£ÀÄUÉÆÃqÀÄ

 

PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè  PÁªÀå¥Àæ±À¹Û £À£Àß ¥ÀæxÀªÀÄ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀPÉÌ §A¢gÀĪÀÅzÀÄ £À£ÀUÉ RĶ PÉÆnÖzÉ. fêÀ£ÀzÀ £À£Àß C£ÀĨsÀªÀUÀ¼ÀÄ £À£Àß PÀªÀ£ÀUÀ½UÉ ªÀ¸ÀÄÛªÁVªÉ. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ dUÀvÀÄÛ £ÉÆÃqÀ®Ä EaÒ¸ÀÄvÉÛãÉ. EzÀĪÉà £À£Àß ªÀĺÀzÁ¸É JAzÀÄ PÀ« qÁ. gÀvÁßPÀgÀ ¹. PÀÄ£ÀÄUÉÆÃqÀÄ ºÉýzÀgÀÄ.

DUÀ¸ïÖ 9, 2022gÀAzÀÄ JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£ £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï (ªÀiÁºÉ) EªÀgÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ D±ÀæAiÀÄzÀ°è £ÀqÉzÀ  PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè PÁªÀå ¥Àæ±À¹Û ¹éÃPÀj¹ CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. qÁ. AiÀÄÄ.¦ G¥ÁzsÁåAiÀÄ qÁ. ¸ÀIJïÁ ¦. G¥ÁzsÁåAiÀÄ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀ qÁ. J¸ï.Dgï. «WÀßgÁeï ªÀiÁvÀ£Ár G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ £ÀªÀÄUÉ ªÀiÁzÀj. £À£Àß PÉëÃvÀæ ºÀ¸ÀÛ¥Àæw ±Á¸ÀÛç CvÀåAvÀ ²æêÀÄAvÀªÁVzÉ. CªÀÅUÀ¼À CªÀUÀt£É ¸À®è JAzÀgÀÄ.

PÁAvÁªÀgÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ qÁ. £Á. ªÉÆUÀ¸Á¯É  PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè PÁªÀå¥Àæ±À¹Û «eÉÃvÀ PÀÈw JzɣɮzÀ PÁªÀÅ ©qÀÄUÀqÉ UÉƽ¹zÀ CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár ‘¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀªÁV PÀÈwUÀ¼À zÁR°ÃPÀgÀtªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ, ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ læ¸ïÖUÀ½UÉ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ  ºÉaÑ£À C£ÀÄzÁ£À ®©ü¸À¨ÉÃPÀÄ. PÁªÀå ¸ÀàzsÉðUÀ¼À°è, ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À°èAiÀÄÆ ºÀ¸ÀÛPÉëÃ¥ÀUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, EzÀÄ GvÀÛªÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ®è JAzÀgÀÄ. »jAiÀÄ «ªÀıÀðPÀ ¥ÉÇæ. ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgÀ G¥ÁzsÀå »jAiÀÄqÀÌ CªÀgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹ ªÀiÁvÀ£Ár ºÉƸÀvÀ¯ÉªÀiÁj£ÀªÀgÀÄ F ¦Ã½UÉAiÀÄ §UÉÎ CzsÀåAiÀÄ£À £ÀqɸÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀgÀÄ.

G¥ÁzsÁåAiÀÄ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÀgÀ£ÀÄß J¸ï.rJA PÁ¯ÉÃdÄ, GfgÉ E°è£À PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁzÀ . ©.¦ ¸ÀA¥Àvï PÀĪÀiÁgïC©ü£ÀA¢¹ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ J¸ï.Dgï. «WÀßgÁeï CªÀgÀÄ ºÀ¸ÀÛ¥Àæw CzsÀåAiÀÄ£À PÉëÃvÀæzÀ  C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ «zÁéA¸À. F PÉëÃvÀæPÉÌ CªÀgÀ PÉÆqÀÄUÉ C£ÀÄ¥ÀªÀÄ JAzÀgÀÄ. PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè PÁªÀå ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÀgÀ£ÀÄß JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁzÀ qÁ. ¥ÀÅwÛ ªÀ¸ÀAvÀ PÀĪÀiÁgï C©ü£ÀA¢¹ PÀÈw ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ. EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À ¤ªÀÈvÀÛ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ qÁ. £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð Dgï PÀxÀ£ÀPÀ«AiÀiÁV PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè ±ÀAPÀgÀ ¨sÀlÖ JA§ «µÀAiÀÄzÀ «±ÉõÀ G¥À£Áå¸À ¤ÃrzÀgÀÄ. JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À £ÀÆvÀ£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ ¥ÉÇæ. ®Që÷äãÁgÁAiÀÄt PÁgÀAvÀ CªÀgÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÄÝ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ±ÀĨsÀPÉÆÃj ¥Àæ±À¹Û «eÉÃvÀgÀ£ÀÄß C©ü£ÀA¢¹zÀgÀÄ..gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ. ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ CwyUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁéUÀw¹ ¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À PÀ£ÀßqÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ gÁzÀ ²æà gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀÄAUÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ªÀ𻹠ªÀA¢¹zÀgÀÄ. JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À «zÁåyð¤ PÀÄ. ¸ÀªÀÄ¤é ¥Áæyð¹zÀgÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ DgÀA¨sÀzÀ°è ªÀÄtÂ¥Á® «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À CzsÀåPÀëgÁVzÀÝ ²æà n. ªÉÆúÀ£ÀzÁ¸ï ¥ÉÊ CªÀjUÉ £ÀÄr£ÀªÀÄ£À ¸À°è¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

Monday, August 8, 2022

ವಿಸ್ತರಣಾ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಯ ಆರನೇ ಉಪನ್ಯಾಸ - ಡಾ. ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು (೪.೮.೨೦೨೨)

 

PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ£ÀÄß ºÀ®ªÀÅ jÃw¬ÄAzÀ PÀgÉAiÀħºÀÄzÀÄ. ¸ÀAvÀPÀ«, zÁ±Àð¤PÀ, vÀvÀéeÁÕ¤ J¯Áè £ÁªÀÄUÀ¼ÀÆ ¸ÀjAiÀiÁVªÉ, CªÀgÀ PÁªÀåUÀ¼À°è ¸ÀªÀÄ-¸ÀªÀiÁd ¤ªÀiÁðtzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÄß  PÁt§ºÀÄzÀÄ. PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ gÁªÀÄzsÁ£Àå ZÀjvÉAiÀÄ°è D PÁ®zÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ vÁgÀvÀªÀÄå C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀĽªÀÅ EzÉ. CªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀÈwUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÉÊZÁjPÀ PÁæAw ªÀiÁrzÀgÀÄ.  vÀ£ÀߣÀÄß vÁ£ÀÄ £ÉÆÃrPÉÆAqÀgÉ zÉʪÀ ¸ÁPÁëvÁÌgÀ DUÀĪÀÅ¢®è JA§ÄzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀªÀjPÉ ªÀiÁrzÀgÀÄJA§ÄzÁV JA.f.JA. PÁ¯ÉÃf£À PÀ£ÀßqÀ G¥À£Áå¸ÀQ qÁ. PÁvÁå¬Ä¤ PÀÄAf¨ÉlÄÖ ºÉýzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ DUÀ¸ïÖ 4, 2022gÀAzÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, ªÀiÁºÉ, gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀiÁºÉ ºÁUÀÆ ¥ÀÇtð¥ÀædÕ ¸ÀAzsÁåPÁ¯ÉÃdÄ, GqÀĦ EªÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ £ÀqÉzÀ «¸ÀÛgÀuÁ G¥À£Áå¸À  ªÀiÁ°PÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ PÀÈwUÀ¼À°è ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ JA§ «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ G¥À£Áå¸À ¤ÃrzÀgÀÄ.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÇtð¥ÀædÕ ¸ÀAzsÁåPÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ qÁ. ¸ÀÄPÀ£ÁåªÉÄÃj ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀjUÀÆ PÀ©ÃgÀjUÀÆ EzÀÝ ¸ÁªÀÄåvÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹zÀgÀÄ. PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, ªÀiÁºÉAiÀÄ DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ qÁ. ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ CªÀgÀÄ ¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£Ár CwyUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. ¥ÀÇtð¥ÀædÕ ¸ÀAzsÁå PÁ¯ÉÃf£À PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÉÜ qÁ. ¥ÀæeÁÕ ªÀiÁ¥Àð½î ªÀA¢¹zÀgÀÄ.

Sunday, July 24, 2022

ಸಂಶೋಧಕ ಡಾ. ಎಸ್. ಆರ್. ವಿಘ್ನರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಡಾ. ಯು.ಪಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಡಾ. ಸುಶೀಲಾ ಪಿ. ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

 

qÁ. AiÀÄÄ.¦ G¥ÁzsÁåAiÀÄ ºÁUÀÆ qÁ. ¸ÀIJïÁ  ¦. G¥ÁzsÁåAiÀÄ ¥Àæ±À¹Û

¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀ qÁ. J¸ï. Dgï. «WÀßgÁeï CªÀjUÉ

¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÃRPÀgÁVgÀĪÀ qÁ. J¸ï.Dgï. «WÀßgÁeï CªÀgÀÄ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀ  qÁ. AiÀÄÄ.¦ G¥ÁzsÁåAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ qÁ. ¸ÀIJïÁ ¦. G¥ÁzsÁåAiÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¥Àæ±À¹ÛUÉ DAiÉÄÌAiÀiÁVzÁÝgÉAzÀÄ PÉÃAzÀæzÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ.©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹zÁÝgÉ. ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzÁ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀÅ DUÀ¸ïÖ 9gÀAzÀÄ GqÀĦ JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄ°zÉ. ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄÄ gÀÆ. ºÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ ºÁUÀÆ ¥Àæ±À¹Û ¥sÀ®PÀªÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

1958gÀ°è ¨É¼ÀÛAUÀr vÁ®ÆQ£À zsÀªÀÄð¸ÀܼÀzÀ PÀ£ÁårAiÀÄ°è d¤¹zÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä DgÀA©üPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß GfgÉAiÀÄ J¸ï.r.JA PÁ¯ÉÃf£À°è ¥ÀÇgÉʹ, JA.J ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ªÉÄʸÀÆgÀÄ «.«¬ÄAzÀ ¥ÀqÉzÀgÀÄ. C®èzÉ ¥ÁæPÀÈvÀ, ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ r¥ÉÇèªÀÄ ºÁUÀÆ ºÀ¸ÀÛ¥Àæw  ±Á¸ÀÛçzÀ°è ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ r¥ÉÇèªÀÄ ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÆß ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ «.«¬ÄAzÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ eÉÊ£À ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ PÀ«UÀ¼ÀÄ JA§ ªÀĺÁ¥Àæ§AzsÀPÉÌ ¦JZïr  zÉÆgÀQzÉ. JA.f.JA PÁ¯ÉÃdÄ GqÀĦAiÀÄ°è G¥À£Áå¸ÀPÀgÁV vÀ£Àß ªÀÈwÛ fêÀ£À DgÀA©ü¹, GfgÉAiÀÄ J¸ï.r.JA£À°è ªÀÄÄAzÀĪÀj¹, ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÉñÀégÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈw ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¥ÀæwµÁ×£ÀzÀ°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÁV, ¤zÉðñÀPÀgÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ ««AiÀÄ°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÆ DVzÁÝgÉ.

 ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼À ¸ÀÆa, PÀ£ÀßqÀ ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼À ¸ÀÆa, ¥ÁæaãÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ °¦UÀ¼ÀÄ, PÀ£ÁðlPÀzÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ eÉÊ£À PÀ«UÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅ CªÀgÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ. ¨sÁUÀªÀvÁAvÀUÀðvÀ vÀļÀÄgÁªÀiÁAiÀÄt, ±À§Ý¨ÉÆÃzsÉ, £Á£ÁxÀð ¤WÀAlÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆÃUÀå ¤tðAiÀÄ, ²æà UÀÄgÀÄ°AUÀ ªÀÄĤ¥À gÀavÀ ¨sÉÊgÀªÉñÀégÀ PÁªÀå ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅ CªÀgÀ ¸ÀA¥Á¢vÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ. vÀļÀÄ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«ÄAiÀÄ ¸À£Áä£À, CT® PÀ£ÁðlPÀ ºÀ£ÉßgÀqÀ£ÉAiÀÄ ºÀ¸ÀÛ¥Àæw ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è UËgÀªÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðuÉ, 22£ÉAiÀÄ f¯Áè PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è ¸À£Áä£À, PÀ£ÁðlPÀ  vÀļÀÄ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä UËgÀªÀ ¥Àæ±À¹Û ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅ CªÀjUÉ ¸ÀA¢gÀĪÀ UËgÀªÀ ¸À£Áä£ÀUÀ¼ÀÄ.

Thursday, July 21, 2022

ವಿಸ್ತರಣಾ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಉಪನ್ಯಾಸ - ಡಾ. ಗುಲಾಬಿ ಪೂಜಾರಿ ದಿನಾಂಕ: ೨೦.೦೭.೨೦೨೨


dįÉÊ 20, 2022gÀAzÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, ªÀiÁºÉ, gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀiÁºÉ ºÁUÀÆ ®Që÷äà ¸ÉÆêÀÄ §AUÉÃgÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ÀæxÀªÀÄzÀeÉð PÁ¯ÉÃdÄ, PÉÆÃl, ¥ÀqÀÄPÉgÉ EªÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ «¸ÀÛgÀuÁ G¥À£Áå¸À  ªÀiÁ°PÉAiÀÄ £Á®Ì£É G¥À£Áå¸À  PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¥ÀæxÀªÀÄzÀeÉð PÁ¯ÉÃdÄ, PÉÆÃl, ¥ÀqÀÄPÀgÉAiÀÄ°è £ÀqɬÄvÀÄ.

¸ÀAvÀªÉÄÃj PÁ¯ÉÃf£À PÀ£ÀßqÀ G¥À£Áå¸ÀQ qÁ. UÀįÁ© ¥ÀÇeÁj CªÀgÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ aAvÀ£ÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼ÀÄ JA§ «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ G¥À£Áå¸À ¤ÃrzÀgÀÄ.PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ DgÀA¨sÀzÀ°è C¢üPÁgÀ C£ÀĨsÀ«¹zÀªÀgÀÄ. DUÀ AiÀÄÄzÀÞPÉëÃvÀæzÀ°è £ÀqÉzÀ WÀl£É CªÀgÀ fêÀ£ÀzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ. CªÀgÀÄ vÀzÀ£ÀAvÀgÀ ¨sÀQÛ¥ÀAxÀzÀ ¥ÀæZÁgÀPÉÌ vÉÆqÀVzÀgÀÄ. CªÀgÀ PÁªÀåUÀ¼À°è QÃvÀð£ÉUÀ¼À°è ¸ÀªÀiÁdzÀ C©üªÀÈ¢ÞUÉ PÀAlPÀ¥ÁæAiÀĪÁzÀ eÁw ¥ÀzÀÞwAiÀÄ C¤µÀÖUÀ¼À£ÀÄß d£ÀgÀ ªÀÄÄA¢lÖgÀÄ. DzÀgÉ F PÀÄjvÀÄ «±Éèö¹ ªÉÄîéUÀðzÀªÀgÀ£ÀÄß nÃQ¸ÀĪÀÅzÉà CªÀgÀ UÀÄjAiÀiÁVgÀ°®è, CªÀÅUÀ½AzÀ ºÉÆgÀ§gÀĪÀ CªÀ±ÀåPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß MwÛ ºÉýzÀgÀÄ. FV£À ¸ÀAWÀµÀðªÀÄAiÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è CªÀgÀ aAvÀ£ÉAiÀÄ C£ÀĸÀj¸ÀÄ«PÉ ¸ÀªÀiÁdzÀ MUÀÎnÖUÉ, ¥À槮 C¸ÀÛçªÁV ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁ¢ÃvÀÄ. §ÆmÁnPÉAiÀÄ ¨sÀQÛ ¸ÀjAiÀÄ®è, ªÀÈwÛ¨sÉÃzÀ EgÀ¨ÁgÀzÀÄ JAzÀgÀÄ.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃl ¥ÀqÀÄPÉgÉ ¸ÀgÀPÁj ¥Àæ.zÀ.PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ ¥ÉÇæ. ¤vÁå£ÀAzÀ UÁAªïPÀgï ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, ªÀiÁºÉAiÀÄ DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ qÁ. ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ CªÀgÀÄ ¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£Ár CwyUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. ¥ÉÇæ. £ÁUÀgÁd ªÉÊzÀå zsÀ£ÀåªÁzÀ«vÀÛgÀÄ. «zÁåyð¤ PÀÄ. ¤²ävÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ. ²æà ¥Àæ¨sÁPÀgÀ PÀÄAzÀgï PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.