Thursday, March 23, 2023

ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ( ೨೩.೦೩.೨೦೨೩)UÉÆëAzÀ ¥ÉÊUÀ¼À d£À䢣ÁZÀgÀuÉ

PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ gÁµÀÖçPÀ« ªÀÄAeÉñÀégÀ UÉÆëAzÀ ¥ÉÊAiÀĪÀgÀ ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ°è ¢£ÁAPÀ 23.03.2023gÀAzÀÄ CªÀgÀ 140£Éà ºÀÄlÄÖºÀ§âªÀ£ÀÄß UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¥ÀÅvÀܽUÉ ºÁgÁ¥ÀðuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ DZÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. SÁåvÀ «ªÀıÀðPÀ, »jAiÀÄ ¸Á»w ¥ÉÇæ. ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgÀ G¥ÁzsÁåAiÀÄ »jAiÀÄqÀÌ CªÀgÀÄ ºÁgÁ¥ÀðuÉ ªÀiÁr, ªÀiÁvÀ£Ár UÉÆëAzÀ ¥ÉÊUÀ¼ÀÄ ¸Á»vÀå ¯ÉÆÃPÀPÉÌ ¤ÃrzÀ PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀzÀ KQÃPÀgÀt §UÉÎ CªÀjVzÀÝ PÁ¼ÀfAiÀÄ£ÀÄß ¸Àäj¹zÀgÀÄ. ªÀÄÄRå CwyAiÀiÁVzÀÝ ²æà £ÁgÁAiÀÄt ªÀÄrAiÀĪÀgÀÄ UÉÆëAzÀ ¥ÉÊUÀ¼À PÀÄjvÀÄ  vÁªÀÅ gÀa¹zÀ PÀªÀ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CªÀgÀ£ÀÄß  £É£À¦¹PÉÆAqÀgÀÄ. JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ ¥ÉÇæ. ®Që÷äãÁgÁAiÀÄt PÁgÀAvÀ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ  DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ. ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ ¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£Ár CwyUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁéUÀw¹ ªÀA¢¹zÀgÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À UÁA¢ü CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæzÀ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÁzÀ «¤Ãvï gÁªï, ²æà £ÀgÀ¹AºÀ ªÀÄÆwð, «zÁåyðUÀ¼ÀÄ, ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃVUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ. 

 

Tuesday, March 7, 2023

ಲೇಖಕಿ ಬಿ.ಎಂ. ರೋಹಿಣಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಳಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

 

PÀ£ÀßqÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ »jAiÀÄ «zÁéA¸À ¢ªÀAUÀvÀ ªÀÄĽAiÀÄ wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå£ÀªÀgÀ £É£À¦£À°è ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀ ªÀÄĽAiÀÄ wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå ¥Àæ±À¹ÛUÉ  »jAiÀÄ ¯ÉÃRQ  ²æêÀÄw ©.JA. gÉÆût CªÀgÀÄ DAiÉÄÌAiÀiÁVzÁÝgÉ. SÁåvÀ «zÁéA¸À ¥ÉÇæ. ©.J «ªÉÃPÀ gÉÊ CzsÀåPÀëgÁVgÀĪÀ DAiÉÄÌ ¸À«ÄwAiÀÄÄ F ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÉ. GqÀĦAiÀÄ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ F ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄÄ ºÀvÀÄÛ¸Á«gÀ £ÀUÀzÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀvÀæªÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ, ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzÁ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀÅ ªÀiÁZïð  25gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ PÉÃAzÀæzÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ. ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹gÀÄvÁÛgÉ.

²æêÀÄw ©.JA gÉÆûtÂAiÀĪÀgÀÄ §AUÀæªÀÄAeÉñÀégÀzÀ°è d¤¹zÀÄÝ, ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀÄqÀÄ¥ÀÅ«£À°è £É¯É¹zÁÝgÉ. EªÀgÀÄ n.¹.JZï. »A¢ ¥Àæ«Ãuï  ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® ²PÀëQAiÀiÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹ ¤ªÀÈvÀÛgÁVzÁÝgÉ. CzsÁå¥À£À, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ºÁUÀÆ §gÀºÀ EªÀgÀ D¸ÀQÛAiÀÄ PÉëÃvÀæUÀ¼ÀÄ. EªÀgÀ ºÀ®ªÁgÀÄ  PÀxÁ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼ÀÄ, PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀåQÛavÀætUÀ¼À PÀÈwUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlUÉÆArªÉ. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ PÉëÃvÀæzÀ CªÀgÀ ªÀÄÄRå PÀÈwUÀ¼ÀÄ vÀļÀÄ£Ár£À ªÀiÁ¹ÛPÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ-«ÃgÀUÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ, ªÉñÁåªÁnPÉAiÀÄ PÀxÉ-ªÀåxÉ, zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ ªÀÄ»¼Á ºÉÆÃgÁlzÀ zÁR°ÃPÀgÀt EvÁå¢.  CªÀgÀ CzsÁå¦PÉAiÀÄ CzsÁé£ÀUÀ¼ÀÄ C£ÀĨsÀªÀ PÀxÀ£À, £ÁUÀA¢UÉAiÉƼÀVAzÀ DvÀäPÀvÀ£À PÀÈwUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀPÉÌ «²µÀÖ PÉÆqÀÄUÉUÀ¼ÁVªÉ. EªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvï zÀwÛ¤¢ü ¥Àæ±À¹Û, E£ÉÆáù¸ï ¥Àæ±À¹Û, PÁAvÁªÀgÀ ¸Á»vÀå ¥Àæ±À¹Û, «ÃgÀgÁt C§âPÀÌ ¥Àæ±À¹Û, ¸ÀAzÉñÀ ¥Àæ±À¹Û, AiÀÄĪÀªÁ»¤, eÉùøï, ®AiÀÄ£ïì, ¨ÉxÀ¤ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¤ÃqÀĪÀ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ ºÀ®ªÁgÀÄ ¥Àæ±À¹Û, UËgÀªÀPÉÌ ¨sÁd£ÀgÁVzÁÝgÉ. EªÀgÀ £ÁUÀA¢UÉAiÉƼÀVAzÀ PÀÈwUÉ PÀ£ÁðlPÀ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä ¥ÀŸÀÛPÀ §ºÀĪÀiÁ£À zÉÆgÀQzÉ.

Monday, February 20, 2023

ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು : ಶ್ರೀ ಸಣ್ಣಪ್ಪ , ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಂಗಲಾ

 ಶ್ರೀ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ

 ²æà ¸ÀtÚ¥Àà EªÀgÀÄ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀ£ÀßqÀ«±Àé«zÁå®AiÀÄ ºÀA¦UÉ ¸À°è¹zÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀvÉÛÃzÁj PÁzÀA§jUÀ¼À gÀZÀ£Á «£Áå¸À (DAiÀÄÝ PÁzÀA§jPÁgÀgÀ£ÀÄß C£ÀÄ®Që¹)JA§ «µÀAiÀÄzÀ §UÉΠqÁ. GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgï ±ÉnÖ EªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¸À°è¹zÀ ¥Àæ§AzsÀ ¦ºÉZï.r ¥ÀzÀ«UÉ DAiÉÄÌAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. 


ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಂಗಲಾ ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ


             GqÀĦAiÀÄ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ ²æêÀÄw ¸ÀĪÀÄAUÀ¯Á EªÀgÀÄ qÁ. UÀt£ÁxÀ ±ÉnÖ JPÁÌgÀÄ CªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦.ºÉZï.r ¥ÀzÀ«UÁV ªÀÄAr¹gÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ «ZÁgÀ ¸Á»vÀåzÀ°è zÉêÀgÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉJA§ ªÀĺÁ¥Àæ§AzsÀPÉÌ ºÀA¦ PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀĪÀÅ qÁPÀÖgÉÃmï ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÉ.

 

Tuesday, January 31, 2023

ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಇಂದ್ರಾಳಿ ಇದರ ೫೦ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ - ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ, ಸನ್ಮಾನ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (೨೭,೨೮,೦೧.೨೦೨೩)

AiÀÄPÀëgÀAUÀ, AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæ EAzÁæ½, GqÀĦ (ªÀiÁºÉ) EzÀgÀ 50£ÉAiÀÄ ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀ ºÁUÀÆ ¨ÉüÀAeÉ ¸ÀAfêÀ ºÉUÉØ læ¸ïÖ ¥ÁæAiÉÆÃfvÀ UÀÄgÀÄ«ÃgÀ¨sÀzÀæ £ÁAiÀÄPï ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzÁ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀÅ ¢£ÁAPÀ: 27.01.2023gÀAzÀÄ JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è ºÀ®ªÀÅ «²µÀÖ AiÀÄPÀëUÁ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀÄ CxÀð¥ÀÇtðªÁV ªÀÄÆr§AvÀÄ.

AiÀÄPÀëUÁ£À CPÁqÉ«ÄAiÀÄ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ f.J¯ï ºÉUÀqÉAiÀĪÀgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ZÁ®£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr AiÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ ªÀĺÀvÀé, CzÀgÀ »jªÉÄ UÀjªÉÄAiÀÄ PÀÄjvÀÄ «ªÀj¹zÀgÀÄ. AiÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ ¥ÁgÀA¥ÀAiÀÄðªÀ£ÀÄß G½¹ ¨É¼É¸ÀĪÀAvÉ PÀgɤÃrzÀgÀÄ.

AiÀÄPÀëUÁ£À PÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß G½¹¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À d£ÁAUÀPÉÌ ºÀ¸ÁÛAvÀj¸ÀĪÀ PÁAiÀÄPÀzÀ°è vÉÆqÀVPÉÆArgÀĪÀ AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¥Àæw¨sÉAiÀÄ£ÀÄß  ZÀAqÉ, ªÀÄzÀݯÉ, ¨sÁUÀªÀwPÉ, £ÀÈvÀåzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæzÀ²ð¸ÀĪÀ ªÀĺÀvÀÛ÷ézÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð F ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀ. «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ºÀªÁå¹ AiÀÄPÀëUÁ£À PÀ¯Á¸ÀPÀÛgÀÄ ««zsÀ §UÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä ¥Àæw¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¹ d£ÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAvÉÆõÀUÉƽ¹zÀgÉÆA¢UÉ CvÀå®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ¯Éèà vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ  J¯ÉèAiÀÄÆ vÁ¼À, ®AiÀÄ vÀ¥ÀàzÉ  »ªÉÄäüÀªÀ£ÀÄß £ÀÄr¹ vÀªÀÄä ¸ÁxÀðPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄgÉzÀgÀÄ. PÉÃAzÀæzÀ UÀÄgÀÄUÀ¼À ¤zÉðñÀ£ÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ F ²PÀët CªÀgÀ C£ÀĨsÀªÀzÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À¢AzÀ ¥ÀPÀéUÉÆArvÀÄÛ. EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è AiÀÄPÀëgÀAUÀzÀ PÀ¯Á«zÀjAzÀ ©üõÀä¥ÀªÀð AiÀÄPÀëUÁ£À ¥ÀæzÀ±Àð£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ GzÁÏl£É ºÁUÀÆ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzÁ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ.  ¨ÉüÀAeÉ ¸ÀAfêÀ ºÉUÉØ læ¸ïÖ ¥ÁæAiÉÆÃfvÀ AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæªÀÅ PÉÆqÀªÀiÁqÀĪÀ PÉÃAzÀæzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ UÀÄgÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÀæ £ÁAiÀÄPÀ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß §qÀUÀÄwnÖ£À ªÉÄÃgÀÄ PÀ¯Á«zÀ ªÀĺÁ§® zÉêÁrUÀ PÀªÀÄ®²¯É CªÀjUÉ ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß GzÁÏn¹ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁr ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ ªÀiÁºÉAiÀÄ ¸ÀºÀPÀįÁ¢ü¥Àw qÁ. JZï. J¸ï. §¯Áè¼ï CªÀgÀÄ F ¥Àæ±À¹Û UÀÄgÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÀæ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ ¤ÃrzÀ PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Àäj¹PÉƼÀî®Ä £ÀªÀÄVgÀĪÀ CªÀPÁ±À. CªÀgÀÄ AiÀÄPÀëUÁ£À PÉëÃvÀæPÉÌ ¤ÃrzÀ PÉÆqÀÄUÉUÁV zÀ±ÁªÀvÁj JA§ ©gÀÄzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÀÝgÀÄ.  £ÀªÀÄä AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæPÉÌ CªÀgÀ PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ ªÀÄgÉAiÀÄ®¸ÁzsÀå JAzÀgÀÄ. ¸À¨sÉAiÀÄ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁºÉAiÀÄ ¸ÀºÀPÀÄ®¥Àw qÁ. £ÁgÁAiÀÄt ¸À¨sÁ»vï ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæzÀ ¸À®ºÁ ¸À«ÄwAiÀÄ ¤PÀl¥ÀǪÀð CzsÀåPÀëgÁzÀ qÁ. ¦.J¯ï. gÁªï G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. ¸À®ºÁ ¸À«ÄwAiÀÄ ¥Àæ¸ÀPÀÛ CzsÀåPÀëgÁzÀ ¥À½î Q±À£ï ºÉUÉØ ¸ÁéUÀw¹ ¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. ¸À®ºÁ ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ¥ÉÇæ. J¸ï.« GzÀAiÀÄ PÀĪÀiÁgï ±ÉnÖ C©ü£ÀA¢¹zÀgÀÄ. PÉÃAzÀæzÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ.©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ ªÀA¢¹zÀgÀÄ. ²æà gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀÄAUÀ  PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ PÉÃAzÀæzÀ ºÀªÁå¹ «zÁåyðUÀ½AzÀ  «ÄãÁQë PÀ¯Áåt AiÀÄPÀëUÁ£À CªÉÆÃWÀªÁV ªÀÄÆr§AvÀÄ.

AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæ, EAzÁæ½ GqÀĦ EzÀgÀ 50£Éà ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ JgÀqÀ£Éà ¢£À ªÀÄtÂ¥Á® «.«AiÀÄ ¤ªÀÈvÀÛ rÃ£ï ºÁUÀÆ AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæzÀ ¸À®ºÁ ¸À«ÄwAiÀÄ ¤PÀl¥ÀǪÀð CzsÀåPÀëgÁzÀ qÁ. ¦.J¯ï.J£ï. gÁªï CªÀgÀ£ÀÄß AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ CªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Àäj¹ ¸À£Á䤸À¯Á¬ÄvÀÄ.

¸À£Áä£ÀªÀ£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¹zÀ ªÀiÁºÉAiÀÄ ¸ÀºÀPÀįÁ¢ü¥Àw qÁ. JZï. J¸ï. §¯Áè¼ï CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár qÁ ¦.J¯ï. J£ï gÁªï CªÀgÀÄ M§â AiÀıÀ¹é ºÁUÀÆ ªÀiÁzÀj ²PÀëPÀgÁV PÉ.JA.¹AiÀÄ «zÁåyðUÀ¼À ¦æÃwUÉ ¥ÁvÀægÁVzÀÝgÀÄ. M§â GvÀÛªÀÄ DqÀ½vÀUÁgÀ£ÁV ²¹ÛUÉ ºÉ¸ÀgÀĪÁ¹AiÀiÁVzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæPÉÌ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ jÃwAiÀÄ°è PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃrzÁÝgÉ CªÀgÀ£ÀÄß UËgÀ«¸À®Ä ºÉªÉÄäAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀgÀÄ.

ªÀiÁºÉAiÀÄ PÀÄ®¸ÀaªÀgÁzÀ  qÁ. ¦. VjzsÀgï Qt CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. ²æà ©. ¨sÀĪÀ£À ¥Àæ¸Ázï ºÉUÉØ CªÀgÀÄ C©ü£ÀAzÀ£ÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÁßrzÀgÀÄ. PÉÃAzÀæzÀ ¸À®ºÁ ¸À«ÄwAiÀÄ CzsÀåPÀëgÁzÀ ¥À½î Q±À£ï ºÉUÉØ, ¸À®ºÁ ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ²æà «±Àé£ÁxÀ ±ÉuÉÊ, ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀÄAiÀÄå G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.  DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ. ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ ¸ÁéUÀw¹ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀÄAiÀÄå ªÀA¢¹zÀgÀÄ. G¥À£Áå¸ÀPÀ ²æà C«£Á±ï  PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤gÀƦ¹zÀgÀÄ. PÉÃAzÀæzÀ ºÀªÁå¹ «zÁåyðUÀ½AzÀ «ÃgÀªÀÄt PÁ¼ÀUÀ ºÁUÀÆ ºÀªÁå¹ PÀ¯Á«zÀjAzÀ «ÃgÀªÀȵÀ¸ÉãÀ AiÀÄPÀëUÁ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ J¯Áè «zÁåyðUÀ½UÉ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ «vÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæzÀ 50£ÉAiÀÄ ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀzÀ F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ««zsÀ AiÀÄPÀëUÁ£À ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÉÆAqÀÄ - £ÉÆÃqÀÄUÀjUÉ PÀ¯ÉAiÀÄ gÀ¸ÀzËvÀtªÀÇ, «zÁåyðUÀ¼À ¥Àæw¨sÉAiÀÄ£ÀÄß «ÃQë¸ÀĪÀ C¥ÀǪÀð CªÀPÁ±ÀªÀÇ MzÀV§A¢vÀÄ. PÉÃAzÀæzÀ ¥ÀÇtðPÁ°PÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ, ªÁgÁAvÀåzÀ «zÁåyð, «zÁåyð¤AiÀÄgÀÄ, ºÉvÀÛªÀgÀÄ, »jAiÀÄgÀÄ J®ègÀÆ PÉÊeÉÆÃr¹ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ ºÀ§âzÀ GvÀìªÀzÀ PÀ¼É MzÀV¹zÀgÀÄ. PÉÃAzÀæzÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ.©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖAiÀĪÀgÀ ªÀÄÄAzÁ¼ÀvÀé ºÁUÀÆ PÉÃAzÀæzÀ ¸ÀªÀð UÀÄgÀĪÀÈAzÀzÀ ¸ÀºÀPÁgÀ¢AzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀÅ AiÀıÀ¹éAiÀiÁ¬ÄvÀÄ.