Sunday, June 20, 2021

ಕಡೆಂಗೋಡ್ಲು ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಡಿ. ಎಸ್. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ

 

       
¯ÉÃRPÀ  r.J¸ï. gÁªÀĸÁé«Ä CªÀjUÉ PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè PÁªÀå ¥Àæ±À¹Û

 gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï, ªÀÄtÂ¥Á® ¤ÃqÀĪÀ PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè PÁªÀå ¥Àæ±À¹Û 2021  ¯ÉÃRPÀ  CgÀ¹ÃPÀgÉAiÀÄ ²æà r.J¸ï. gÁªÀĸÁé«Ä CªÀjUÉ ®©ü¹zÉ. ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄÄ 10000/- £ÀUÀzÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ±À¹Û ¥sÀ®PÀªÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ DAiÉÄÌ ¸À«ÄwAiÀÄÄ  r.J¸ï. gÁªÀĸÁé«Ä CªÀgÀ «ÄãÀÄ ¨ÉÃmÉUÉ ¤AvÀ zÉÆÃt ¸Á®Ä C¥ÀæPÀnvÀ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀªÀ£ÀÄß ¥Àæ±À¹ÛUÉ DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÉ.  PÀ«, PÁzÀA§jPÁgÀ, £ÁlPÀPÁgÀ,  PÀxÉUÁgÀ, ¥ÀwæPÉÆÃzÀå«Ä  »ÃUÉ PÀ£ÀßqÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ°è ºÉ¸ÀgÀĪÁ¹AiÀiÁzÀ PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè ±ÀAPÀgÀ ¨sÀlÖgÀ ºÉ¸ÀgÀ°è F ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ  JAzÀÄ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ. ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹zÁÝgÉ.

r.J¸ï. gÁªÀĸÁé«Ä CªÀgÀÄ  vÀjÃPÉgÉ ªÀÄÆ®zÀªÀgÁVzÀÄÝ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ CgÀ¹ÃPÉgÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ fêÀ «ªÀiÁ ¤UÀªÀÄzÀ°è DqÀ½vÁ¢üPÁjAiÀiÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝgÉ.  EªÀgÀÄ ¥ÀæeÁªÁt ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¢Ã¥ÁªÀ½ ¸ÀàzsÉð, PÀ£ÀßqÀ ¥Àæ¨sÁ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¸ÀAPÁæAw PÀxÁ ¸ÀàzsÉð, «dAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ AiÀÄÄUÁ¢ PÀxÁ ¸ÀàzsÉð EvÁå¢ ¸ÀàzsÉðUÀ¼À°è §ºÀĪÀiÁ£À ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ºÁ¸À£À, ¨sÀzÁæªÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʸÀÆgÀÄ DPÁ±ÀªÁtÂUÀ½AzÀ CªÀgÀ  150PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ¥Àæ¸ÁgÀªÁVªÉ. GqÀĦAiÀÄ CT®¨sÁgÀvÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£À, ªÀÄÆqÀ©¢gÉ D¼Áé¸ï £ÀÄr¹jAiÀÄ°è PÀ«vÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. PÀ£ÁðlPÀ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«ÄAiÀÄ ««zsÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛAiÀiÁV ¨sÁUÀªÀ»¹gÀÄvÁÛgÉ. CAqÀªÀiÁ£ï PÀÄjvÀ EªÀgÀ ¥ÀæªÁ¸À PÀxÀ£À zsÁgÀªÁ»AiÀiÁV ¥Àæ¸ÁgÀUÉÆArvÀÄÛ.   EªÀjUÉ PÉÃAzÀæ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀwÛ£À r.¹ C£ÀAvÀ¸Áé«Ä ¥Àæ±À¹Û, ²ªÀªÉÆUÀÎ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¥ÉÇæ.f.J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà PÁªÀå ¥Àæ±À¹Û, PÁAvÁªÀgÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀzÀ ªÀÄÄzÀÝt PÁªÀå ¥Àæ±À¹Û ºÁUÀÆ «¨sÁPÁªÀå ¥Àæ±À¹ÛUÀ½UÉ ¨sÁd£ÀgÁVzÁÝgÉ.

Wednesday, March 17, 2021

ಮುಳಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (೧೩.೩.೨೦೨೧)


 ªÀÄĽAiÀÄ wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå ¥Àæ±À¹Û

ªÀiÁZïð 13, 2010 ±À¤ªÁgÀzÀAzÀÄ JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è, gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï (ªÀiÁºÉ), JA.f.JA PÁ¯ÉÃdÄ ºÁUÀÆ ªÀÄĽAiÀÄ wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå ¥Àæ±À¹Û ¸À«Äw EªÀgÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ D±ÀæAiÀÄzÀ°è  ªÀÄĽAiÀÄ wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzÁ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ. SÁåvÀ §gÀºÀUÁgÀ ²æà PÉ.n UÀnÖ CªÀjUÉ PÉÆqÀªÀiÁrzÀ  ªÀÄĽAiÀÄ wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzÁ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀ»¹zÀ SÁåvÀ «zÁéA¸À ªÀÄvÀÄÛ «±ÁæAvÀ PÀÄ®¥ÀwUÀ¼ÁzÀ qÁ. «ªÉÃPÀ gÉÊ ªÀiÁvÀ£Ár  ªÀÄAeÉñÀégÀ UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ, ªÀÄĽAiÀÄ wªÀÄä¥ÀàAiÀÄ , ±ÀA¨Á eÉÆò CªÀgÀAvÀºÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À «zÀévï ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀĪÀgÀÄ »AzÉ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«vÀÄÛ. DUÀ «zÀévÀÛ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ«vÀÄÛ. FUÀ ºÁV®è JAzÀgÀÄ.

azÁ£ÀAzÀ ªÀÄÆwð, n.« ªÉAPÀmÁZÀ® ±Á¹ÛçAiÀÄAvÀºÀ ªÉÆzÀ® zÀeÉðAiÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À «zÁéA¸ÀjUÀÆ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ CzsÀåPÀëvÉ zÉÆgÀPÀ°®è JAzÀÄ «µÁ¢¹zÀ CªÀgÀÄ «zÉñÀUÀ½UÉ ºÉÆð¹zÀgÉ £ÀªÀÄä°è ªÀÄPÀ̼À ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß CªÀUÀt¸À¯ÁVzÉ. UÀnÖAiÀÄiªÀgÀÄ EzÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀðªÁV ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ JAzÀgÀÄ.

¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÀgÀ PÀÄjvÀÄ C©ü£ÀAzÀ£Á ¨sÁµÀtªÀ£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¹zÀ qÁ.n.JA.J ¥ÉÊ ²PÀët ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄzÀ  ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀiÁ¢üPÁjAiÀiÁzÀ qÁ. ªÀĺÁ§¯ÉñÀégÀ gÁªï ªÀiÁvÀ£Ár  PÉ.n UÀnÖAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ²PÀët PÀæªÀÄzÀ §UÉUÉ aAvÀ£É ªÀiÁrzÀ ¸ÀÄzsÁgÀtªÁ¢ ²PÀët aAvÀPÀgÀÄ. aAvÀ£À¥ÀæzsÁ£À PÁzÀA§jUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÖªÀgÀÄ. ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀgÀ jÃw «¥ÀÅ® ¸Á»vÀå PÀȶ £ÀqɹzÀªÀgÀÄ. »ÃUÁV EªÀgÀÄ PÁgÀAvÀgÀ ªÁgÀ¸ÀÄzÁjPÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀ ¨sÁUÀ. UÀnÛAiÀĪÀjUÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ «.«  UËgÀªÀ qÁPÀÖgÉÃmï ºÁUÀÆ ºÀA¦ ««AiÀÄ £ÁqÉÆÃd ¥Àæ±À¹Û PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ DUÀ滹zÀgÀÄ.  JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ qÁ zÉëzÁ¸ï J¸ï. £ÁAiÀiïÌ  ±ÀĨsÀPÉÆÃjzÀgÀÄ. ¥Àæ±À¹Û ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ªÀÄ£ÉÆÃgÀªÀiÁ ¨sÀmï, ªÀÄĽAiÀÄ gÁWÀªÀAiÀÄå, ªÀÄĽAiÀÄ UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ ¨sÀmï, dAiÀÄ®Që÷äà G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.

PÉÃAzÀæzÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ. ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ ¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£Ár CwyUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ.  JA.f.JA PÁ¯ÉÃdÄ «zÁåyð¤ PÀÄ ¸ÀªÀÄ¤é ¸ÁéUÀvÀ VÃvÉ ºÁrzÀgÀÄ, JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁzÀ qÁ ¥ÀÅwÛ ªÀ¸ÀAvÀ PÀĪÀiÁgï ªÀA¢¹zÀgÀÄ, qÁ. £ÀgÀ¹AºÀ ªÀÄÆwð PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ.


Wednesday, March 3, 2021

ವಿಸ್ತರಣಾ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಯ ನಾಲ್ಕನೆ ಉಪನ್ಯಾಸ -ಡಾ. ಪುತ್ತಿ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್

 
 

ªÀiÁZïð 3, 2021gÀAzÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, ªÀiÁºÉ, gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀiÁºÉ ºÁUÀÆ ¸ÀgÀPÁj ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ PÁ¥ÀÅ EªÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ  PÁ¥ÀÅ PÁ¯ÉÃf£À°è K¥Àðr¹zÀ «¸ÀÛgÀtÁ G¥À£Áå¸À  ªÀiÁ°PÉAiÀÄ  £Á®Ì£É G¥À£Áå¸À £ÀPÀzÁ¸ÀgÀ PÀÈw  gÁªÀÄzsÁ£Àå ZÀjvÉæAiÀÄ PÀÄjvÀÄ G¥À£Áå¸À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ.

G¥À£Áå¸À PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆlÖ JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁzÀ qÁ. ¥ÀÅwÛ ªÀ¸ÀAvÀ PÀĪÀiÁgï ªÀiÁvÀ£Ár PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ M§â ªÀiÁ£ÀªÀvÁªÁ¢, ºÀ®ªÁgÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛgÀ PÀAqÀÄPÉÆAqÀ zÁ±Àð¤PÀ. ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß ¸ÀjzÁjUÉ vÀgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÄß  ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå d£ÀgÀ°è DvÀ䫱Áé¸À ªÀÄÆr¹zÀªÀgÀÄ.  CªÀgÀÄ ºÀjzÁ¸À ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ zÉêÀ£ÁªÀÄ ¸ÀägÀuÉAiÀÄ ªÀiÁUÀð §zÀ¯Á¬Ä¹  ¸ÁªÀiÁfPÀ PÀ¼ÀPÀ½¬ÄAzÀ AiÀiÁgÀÆ ±ÉæõÀ×gÀ®è, QüÀÆ C®è JA§ÄzÀ£ÀÄß ¥Àæw¥Á¢¹zÀgÀÄ. gÁªÀÄzsÁ£Àå ZÀjvÉæ MAzÀÄ ¨sÀQÛ PÁªÀå JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. ªÀåQÛ DvÁäªÀ¯ÉÆÃPÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄRå ªÁ»¤UÉ §gÀ§ºÀÄzÀÄ. zÉêÀgÀÄ §qÀªÀgÀ §AzsÀÄ, ¨sÀPÀÛ ¥ÉæëÄ. gÁªÀÄzsÁ£Àå ZÀjvÉæAiÀÄ°è  G¼ÀîªÀgÀ E®èzÀªÀgÀ ¸ÀAWÀµÀðzÀ ZÀZÉðAiÀÄ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. CªÀgÀÄ gÁªÀÄzsÁ£Àå ZÀjvÉæAiÀÄ°è zsÁ£ÀåUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ DvÀ䤪ÉÃzÀ£É «ZÁgÀªÀ£ÀÄß ¥Àæ¸ÁÛ¦¹zÁÝgÉ. PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀjUÉ AiÀÄÄUÀUÀ¼À ¥ÀjPÀ®à£É EvÀÄÛ. MnÖ£À°è EzÉÆAzÀÄ ¥ÀÇtð C©üªÀåQÛAiÀÄ PÀÈw. ªÀiÁ£ÀªÀvÉAiÀÄ ¥Àæw¥Á¢¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß JAzÀgÀÄ.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÀÅ PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ  qÁ. C¤¯ï PÀĪÀiÁgï ±ÉnÖ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, ªÀiÁºÉ, gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀiÁºÉ EzÀgÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉUÉÊzÀgÀÄ. ªÀÄ£À«PÀ «¨sÁUÀzÀ ¸ÀAZÁ®Q qÁ. ¸ÀÄavÁæ J¸ï.Dgï ¸ÁéUÀw¹ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ. PÁ¯ÉÃdÄ «zÁåyð¤AiÀÄjAzÀ PÀ£ÀPÀ QÃvÀð£É £ÀqɬÄvÀÄ. D²Pï ªÀA¢¹zÀgÀÄ.  

  

 


Thursday, February 25, 2021

ವಿಸ್ತರಣಾ ಉಪನ್ಯಾಸ : ಕನಕದಾಸರ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ - ಡಾ. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಆರ್. (೨೪.೦೨.೨೦೨೧)

«¸ÀÛgÀtÁ G¥À£Áå¸À ªÀiÁ°PÉAiÀÄ vÀÈwÃAiÀÄ G¥À£Áå¸À

24.02.2021

¥sɧæªÀj 24 2021gÀAzÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, ªÀiÁºÉ, gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀiÁºÉ, ¥ÀÇtð¥ÀædÕ PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ, GqÀĦ EªÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ K¥Àðr¹zÀ «¸ÀÛgÀtÁ G¥À£Áå¸À  ªÀiÁ°PÉAiÀÄ  vÀÈwÃAiÀÄ G¥À£Áå¸À PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ PÀÈw ªÉÆúÀ£À vÀgÀAVt PÀÄjvÀÄ G¥À£Áå¸À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ  £ÀqɬÄvÀÄ. PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ PÀÈw ªÉÆúÀ£À vÀgÀAVtÂAiÀÄ PÀÄjvÀÄ G¥À£Áå¸À £ÀqɹPÉÆlÖ ¨sÀĪÀ£ÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÃf£À  PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜ qÁ.  CgÀÄuï PÀĪÀiÁgï J¸ï.Dgï CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár vÀļÀĪÀ ªÀA±ÀzÀ CgÀ¸ÀÄ PÀȵÀÚzÉêÀgÁAiÀÄ£À PÁ®WÀlÖzÀ°è EzÀݪÀgÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ. D PÁ®zÀ J¯Áè K¼ÀĩüÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀªÀgÀÄ; zÁ¸À ±ÉæõÀÖgÀÄ. CAvÀgÀAUÀ ±ÀÄzÀÞvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¹zÀ  PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ, ºÀ®ªÀÅ §UÉAiÀÄ°è CAzÀgÉ ¥Á¼ÉAiÀÄUÁgÀ, AiÉÆÃzsÀ, zÁ¸À, ¨sÀPÀÛ, PÀ«, zÁ±Àð¤PÀgÁV ¨É¼ÉzÀªÀgÀÄ. CªÀgÀ ¯ÉÆÃPÁ£ÀĨsÀªÀ EvÀgÀ zÁ¸À ±ÉæõÀÖjVAvÀ ©ü£Àß. ªÉÆúÀ£À vÀgÀAVt PÁªÀå ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀÄ ¯ÉÆÃPÁ£ÀĨsÀªÀ¢AzÀ MqÀªÀÄÆrzÀÄÝ, ¥Àj¥ÀÇtð PÁªÀåªÉ¤¹PÉƼÀÄîvÀÛzÉ, ªÉÆúÀ£À vÀgÀAVt PÀȵÀÚPÀxÉAiÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ ºÀAzÀgÀ. ¨sÁUÀªÀvÀ ²ªÀ¥ÀÅgÁt ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ½AzÀ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß DAiÀÄÄÝ ¸ÀÄAzÀgÀªÁV £ÀªÀgÀ¸À¨sÀjvÀªÁzÀ PÁªÀå PÀnÖPÉÆlÖªÀgÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ EzÀÄ ¸ÀªÀÄvÉÆðvÀ aAvÀ£É EgÀĪÀ CzÀÄãvÀ PÁªÀå JAzÀgÀÄ. 

 PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÇtð¥ÀædÕ PÁ¯ÉÃdÄ  ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ, GqÀĦ E°èAiÀÄ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ qÁ.  J. gÁWÀªÉÃAzÀæ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ, PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, ªÀiÁºÉ, gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀiÁºÉ EzÀgÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ ¸ÁéUÀw¹, ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉUÉÊzÀgÀÄ.  ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁzÀ qÁ. ¸ÀwÃ±ï ªÀA¢¹zÀgÀÄ. qÁ ¥ÀæeÁÕªÀiÁ¥Àð½î PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ. PÁ¯ÉÃf£À «zÁåyð¬ÄAzÀ PÀ£ÀPÀQÃvÀð£É £ÀqɬÄvÀÄ.