Wednesday, January 18, 2023

ವಿಸ್ತರಣಾ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಯ ೯ನೇ ಉಪನ್ಯಾಸ : ಡಾ. ಸುಮಾ ಎಸ್.

 PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ «±ÀéªÀiÁ£ÀªÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ ¸ÀAzÉñÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðPÁ°PÀ- qÁ. ¸ÀĪÀiÁ J¸ï.

PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¦ÃoÀ, GqÀĦ, gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä C¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï ºÁUÀÆ ªÀÄÄ°Ì «dAiÀÄ PÁ¯ÉÃdÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÉêÁ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ D±ÀæAiÀÄzÀ°è «¸ÀÛgÀuÁ G¥À£Áå¸À ªÀiÁ°PÉ 2022-23£Éà ¸Á°£À 9£Éà G¥À£Áå¸À PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀÅ PÁ¯ÉÃf£À ªÀÄÄRå ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è £ÀqɬÄvÀÄ.

¥ÀæzsÁ£À ¨sÁµÀtUÁgÀgÁV GqÀĦ ¨Á®QAiÀÄgÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ÀzÀ«¥ÀǪÀð PÁ¯ÉÃf£À G¥À£Áå¸ÀPÀgÁzÀ qÁ. ¸ÀĪÀiÁ ªÀiÁvÀ£Ár PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀzÀÄ PÀ£ÀßqÀ ºÀjzÁ¸À ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ°è ¢lÖ ºÉeÉÓ ElÖªÀgÀÄ. QÃvÀð£É, ªÀÄÄArUÉ, GUÁ¨sÉÆÃUÀ, ¸ÀļÁ¢, zÀAqÀPÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉà ªÉÆúÀ£À vÀgÀAVtÂ, £À¼ÀZÀjvÉæ, ºÀj¨sÀQÛ ¸ÁgÀ JA§ PÁªÀåUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ fêÀ£À¥ÀgÀ ¸ÀAzÉñÀ, ¤vÀå §zÀÄQ£À°è C¼ÀªÀr¹PÉƼÀÄîªÀAxÀ G¥ÀzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀªÀgÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ eÁw, zsÀªÀÄð, ¥ÀæzÉñÀ, ¨sÁµÉUÉ ¹Ã«ÄvÀªÁUÀzÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ «±ÀéªÀiÁ£ÀªÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ ¸ÀAzÉñÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðPÀ°PÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß  ¥ÀqÉ¢zÉ. EA¢£À DzsÀĤPÀ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ vÀvÀé ¸ÀAzÉñÀUÀ¼À CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉ JAzÀgÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ qÁ.²æêÀÄt ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀzÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ.©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ ¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. «zÁåyðPÉëêÀÄ ¥Á®£Á¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ¥ÉÇæ. ¸ÀA¥Àvï PÀĪÀiÁgï, J£ï.J¸ï.J¸ï. AiÉÆÃd£Á¢üPÁj ²æà fvÉÃAzÀæ «. gÁªï, «zÁåyð¤ PÀÄ. ªÉÆäµÀ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.


Wednesday, January 11, 2023

ವಿಸ್ತರಣಾ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಯ ೮ನೇ ಉಪನ್ಯಾಸ : ಶ್ರೀ ಭುವನೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜು, ಕಾರ್ಕಳ (೧೧.೦೧.೨೦೨೩)

 


PÀ£ÁðlPÀzÀ zÁ¸À¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ°è  §ºÀÄzÉÆqÀØ ºÉ¸ÀgÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀzÀÄÝ. CªÀgÀ PÀ£À¸ÀÄ zÉêÀgÉqÉUÉ ¨sÀPÀÛgÀÄ vÉgÀ¼ÀĪÀÅzÀ®è, ¨sÀPÀÛgÉqÉUÉ zÉêÀgÀÄ §gÀĪÀAvÁUÀĪÀAvÉ ¨sÀPÀÛgÀ ¤ªÀiÁðtªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÁVvÀÄÛ. ¸ÀéZÀÒ ªÀÄ£À¸ÀÄì AiÀiÁªÁUÀ®Æ ¸Àé¸ÀÜ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀĪÀ£ÀÄß gÀƦ¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁ£ÀªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtð ¥Àj¥ÀÆtðvÉAiÉÄqÉUÉ ºÉÆgÀ½¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÄß PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ ¤gÀAvÀgÀ ªÀiÁqÀĪÀvÀÛ ±Àæ«Ä¹zÀgÀÄ. DvÀäzÀ°èAiÉÄà zÉêÀgÀ£ÀÄß PÁtĪÀ, ºÉvÀÛªÀgÀ£ÀÄß UËgÀ«¸ÀĪÀ,DzsÁåwäPÀ fëAiÀiÁV ±ÀÄzÀÞªÁUÀĪÀ,zÀĵÀÖgÀÄ, zÉÆæûUÀ½®èzÀ ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß PÀlÄÖªÀ, ±ÀÄzÀÞ ªÀÄ£ÀzÉÆA¢UÉ ¸Àé¸ÀÜ ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß PÀlÄÖªÀ PÀ£À¸Àì£ÀÄß PÀAqÀ §ºÀÄzÉÆqÀØ zÁ±Àð¤PÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÁVzÀÝgÀÄ JA§ÄzÁV ²æà zsÀ.ªÀÄA. ¸ÁéAiÀÄvÀÛ PÁ¯ÉÃdÄ, GfgÉ E°è£À PÀ£ÀßqÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ ¥ÉÇæ. ºÀ¼ÉªÀÄ£É gÁd±ÉÃRgÀ CªÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀÄtÂ¥Á¯ï CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï ²æà ¨sÀĪÀ£ÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÃdÄ PÁPÀð¼À EªÀgÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ D±ÀæAiÀÄzÀ°è £ÀqÉzÀ PÀ£ÀPÀaAvÀ£À G¥À£Áå¸ÀªÀiÁ°PÉAiÀÄ°è ‘PÀ£ÀPÀ£À PÀ£À¸ÀÄUÀ¼ÀÄ’ JA§ «µÀAiÀĪÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.

¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß  ªÀ»¹zÀ PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæZÁAiÀÄð qÁ. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ J. PÉÆÃmÁå£ï ªÀiÁvÀ£Ár PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀAvÀºÀ zÁ±Àð¤PÀgÀ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ PÁ¯ÉÆÃavÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ¯ÁwÃvÀªÁzÀĪÀÅUÀ¼ÀÄ. CªÀgÀÄ CA¢£À ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÀÆ ¸ÀàA¢¹zÀÝgÀÄ. EA¢£À ¢£ÀªÀiÁ£ÀPÀÆÌ CªÀgÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ Cwà ªÀÄÄRåªÁzÀĪÀÅUÀ¼ÀÄ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj¥Á°¸ÀĪÀÅzÀÄ EA¢£À £ÀªÉÄä®ègÀ DzÀå PÀvÀðªÀåªÉAzÀgÀÄ.

¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è G¥À¹ÜvÀjzÀÝ PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀzÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ. ©.dUÀ¢Ã±À ±ÉnÖAiÀĪÀgÀÄ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÁßrzÀgÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è «zÁåyð PÉëêÀÄ¥Á®£Á¢üPÁj ¥ÉÆæ. zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ, ¸Á»vÀå¸ÀAWÀzÀ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀ qÁ. CgÀÄuïPÀĪÀiÁgÀ J¸ï. Dgï, PÁAiÀÄðzÀ²ð ¸ÀÄgÀPÁë PÉ.J¸ï ªÉâPÉAiÀÄ°è G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. PÀÄ.zÀæªÀå ¸ÁéUÀw¹, PÀÄ. «AiÉÆî ªÀA¢¹zÀgÀÄ. PÀÄ. ±ÉéÃvÁ CwyUÀ¼À ¥ÀjZÀ¬Ä¹gÀÄ. PÀÄ. ¸ËgÀ¨sÀ ¥ÁlPï PÀ£ÀPÀQÃvÀð£É ºÁrzÀgÀÄ. ¢éwÃAiÀÄ ©.J¹ì «zÁåyð UÀuÉñï PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤gÀƦ¹zÀgÀÄ.

Friday, January 6, 2023

ಕಡೆಂಗೋಡ್ಲು ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳ ಆಹ್ವಾನ

 

ಕಡೆಂಗೋಡ್ಲು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳ ಆಹ್ವಾನ

 

 ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ಕವಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಕಡೆಂಗೋಡ್ಲು ಶಂಕರಭಟ್ಟರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ 1978ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಕಡೆಂಗೋಡ್ಲು ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ವರ್ಷ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಕನ್ನಡ ಕವನ ಸಂಕಲಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 15.03.2023. ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾದ ವಿಳಾಸ: ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರ, ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ. ಕಾಲೇಜು ಆವರಣ, ಉಡುಪಿ 576102.

ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ನೆರವು ನೀಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 10,000/- ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ 40ಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದ, 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲದ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾದ ಕೃತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಬ್ಲಾಗ್: https://govindapairesearch.blogspot.com

ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.9448868868,  9480575783 ;ಕಛೇರಿ:0820-2521159 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

  ಬಹುಮಾನದ ಉಳಿದ ನಿಯಮಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

1)  ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು, ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಕಟಿತವಾದುವು ಇರಬಹುದು, ಹೊಸದಾಗಿ ರಚಿತವಾದುವೂ ಇರಬಹುದು.

2)  ತಮ್ಮ ಕವನ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 40  ಕವನಗಳು ಇರಲೇ ಬೇಕು.      

3)  ಕವನ ಸಂಕಲನದ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿರಬೇಕು.

4)  ತಮ್ಮ ಕವನಗಳು ಯಾವುದೇ ಕವನಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿರಬಾರದು.

5)  ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಹೊರತು ಕವನ ಸಂಕಲನದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಇರಕೂಡದು (ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕವನ ಸಂಕಲನವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು).

6)  ಕವನ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲಿಚ್ಛಿಸುವವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಚೆಚೀಟಿಯನ್ನು ಅಂಟಿಸಿದ ಲಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸಿರಬೇಕು.

7)  ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹದ ಒಂದು ನಕಲು ಪ್ರತಿಯನ್ನು (ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡಿದ) ೨೦೨೩ ಮಾರ್ಚ್ ೧೫ರ ಒಳಗೆ ಸಮಿತಿಯ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯು ತನ್ನ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

8)  ಬಹುಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕವನ ಸಂಕಲನವನ್ನು-ಡೆಮ್ಮಿ 1/8, 1/12, ಅಥವಾ 1/8 ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಬೇಕು.

9)  ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಟವಾದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಮುದ್ರಣ ಮುಗಿದು  12 ಪ್ರತಿಗಳು ಸಮಿತಿಯ ವಶ ಸೇರತಕ್ಕದ್ದು. (ಅದಕ್ಕಿಂತ ವೇಳೆ ಮೀರಿದರೆ ಸಮಿತಿ ಇನ್ನಾರಿಗಾದರೂ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಬಹುದು).

10) ಸಂಗ್ರಹದ ಮುದ್ರಣ ಪ್ರಕಟಣೆ ಲೇಖಕರೇ ಮಾಡಬೇಕೆಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಮಾಡಿದರೆ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.

11) ಸಮಿತಿಯ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ.

 

ಡಾ. ಬಿ. ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ

  ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ

ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರ, ಉಡುಪಿ

 

Wednesday, December 28, 2022

ವಿಸ್ತರಣಾ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಏಳನೇ ಉಪನ್ಯಾಸ : ಕನಕದಾಸರ ಐತಿಹ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ - ಡಾ. ಧನಂಜಯ ಕುಂಬ್ಳೆ

 


PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÁ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ qÁ. zsÀ£ÀAdAiÀÄ PÀÄA¨Éî

 

PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ QÃvÀð£ÉUÀ¼ÀÄ ¨sÀQÛ¥ÁgÀªÀÄåªÀ£ÀÄß ¸ÁgÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß JwÛ»r¢ªÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀAxÀ, eÁwUÉ ¹Ã«ÄvÀªÁUÀzÀ CªÀgÀ ¨Á½£À ¸ÀAzÉñÀUÀ¼ÀÄ DzsÀĤPÀ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ DªÀ±ÀåPÀªÁVªÉ. CªÀgÀ §zÀÄQ£À°è £ÀqÉzÀ WÀl£ÁªÀ½UÀ¼À «±ÉèõÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ £ÀªÀÄä ¨Á¼ÉéUÉ CUÀvÀåªÁzÀ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀgÀ¸À§ºÀÄzÀÄ. EAxÀ zÁ¸À±ÉæõÀÖgÀ fêÀ£À ¸ÀAzÉñÀUÀ¼À ¥Àæ¸ÁgÀªÀ£ÀÄß ¨sÁ« ²PÀëPÀgÀÄ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ  PÀ£ÀPÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀzÀ ¸ÀAZÁ®PÀgÁzÀ qÁ. zsÀ£ÀAdAiÀÄ PÀÄA¨Éî CªÀgÀÄ EwÛÃZÉUÉ «zÁåyð -²PÀëPÀjUÉ PÀgɤÃrzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ GqÀĦAiÀÄ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ  ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï ºÁUÀÆ qÁ.n.JA.J ¥ÉÊ ²PÀët ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄ, PÀÄAf¨ÉlÄÖ EªÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ: 22.12.2022gÀAzÀÄ K¥Àðr¹zÀÝ PÀ£ÀPÀUÁAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ «¸ÀÛgÀuÁ G¥À£Áå¸À ªÀiÁ°PÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ LwºÀåUÀ¼À°è ªÀiË®å ¥Àæw¥ÁzÀ£É JA§ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ G¥À£Áå¸À ¤ÃrzÀgÀÄ. PÁ¯ÉÃf£À ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀiÁ¢üPÁj qÁ. ªÀĺÁ§¯ÉñÀégÀ gÁªï CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¨sÉÆÃUÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ EA¢£À ¸ÀªÀiÁdzÀ°è PÀ£ÀPÀ£À ªÉÊgÁUÀå AiÀiÁjUÀÆ ¨ÉÃqÀªÁVzÉ. PÀ£ÀPÀ ¨sÀQÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ eÁwAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃgÀ®Ä AiÀÄwß¹zÀgÉ £ÀªÀÄUÉ eÁwÃAiÀÄvÉAiÉÄà zÉʪÀªÁVzÉ JAzÀÄ «µÁzÀ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ. PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀzÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ.©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ ¥Áæ¸ÁÛ«PÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÁßrzÀgÀÄ. EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ²æà ªÀiÁgÀÄw ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀUÀzÀªÀjAzÀ PÀ£ÀPÀUÁAiÀÄ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ. qÁ..JA.J.¥ÉÊ PÁ¯ÉÃf£À «zÁåyðUÀ¼ÀÄ MlÄÖ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ZÀAzÀUÁt¹zÀgÀÄ.