Monday, January 3, 2022

ಕಡೆಂಗೋಡ್ಲು ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಕವನಗಳ ಆಹ್ವಾನ (ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: ೧೫.೦೩.೨೦೨೨)

 PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè ¥Àæ±À¹ÛUÉ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼À  DºÁé£À 

£Ár£À »jAiÀÄ PÀ« ¥ÀvÀæPÀvÀð PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè ±ÀAPÀgÀ¨sÀlÖgÀ £É£À¦£À°è 1978gÀ°è ¸ÁܦvÀªÁzÀ PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè PÁªÀå ¥Àæ±À¹ÛUÉ F ªÀµÀð C¥ÀæPÀnvÀ PÀ£ÀßqÀ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®UÀ¼À£ÀÄß DºÁ餸À¯ÁVzÉ. gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀ F ¥Àæ±À¹ÛUÉ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£À PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ 15.03.2022. PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÁzÀ «¼Á¸À : DqÀ½vÁ¢üPÁj, gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, JA.f.JA. PÁ¯ÉÃdÄ DªÀgÀt, GqÀĦ 576 102.

PÁªÀå ¥ÀæPÀl£ÉUÉ £ÉgÀªÀÅ ¤Ãr ¥ÉÇæÃvÁ컸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ 10,000/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À MAzÀÄ ªÁ¶ðPÀ §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÀ¸ÀÛ¥Àæw ºÀAvÀzÀ°ègÀĪÀ 40PÉÌ PÀrªÉÄ E®èzÀ, 50QÌAvÀ ºÉaÑ®èzÀ  PÀ£ÀßqÀ PÀ«vÉUÀ¼À CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¸ÀAUÀæºÀPÉÌ F §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. vÀdÕgÀ ¸À«Äw §ºÀĪÀiÁ£ÀPÉÌ CºÀðªÁzÀ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ°zÉ. ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV ¨ÁèUï: https://govindapairesearch.blogspot.com/ CxÀªÁ zÀÆgÀªÁt  ¸ÀASÉå:  ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA. 9448868868/ 9480575783;  PÀbÉÃj: 0820-2521159 ¸ÀA¥ÀQð¸À§ºÀÄzÀÄ.

 §ºÀĪÀiÁ£ÀzÀ G½zÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ »ÃVªÉ:-

 1. PÀ¼ÉzÀ LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è §gÉzÀ PÀ£ÀßqÀ PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ, ©rAiÀiÁV ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀǪÀð ¥ÀæPÀnvÀªÁzÀĪÀÅ EgÀ§ºÀÄzÀÄ, ºÉƸÀzÁV gÀavÀªÁzÀĪÀÇ EgÀ§ºÀÄzÀÄ.
 2. vÀªÀÄä PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°è PÀ¤µÀ× 40 PÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ EgÀ¯Éà ¨ÉÃPÀÄ.  
 3. PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ºÉÆgÀ¨sÁUÀzÀ°è ¸ÀàµÀÖªÁV £ÀªÀÄÆ¢¹gÀ¨ÉÃPÀÄ.
 4. vÀªÀÄä PÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀªÀ£À¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°è F ªÉÆzÀ®Ä ¥ÀæPÀlUÉÆArgÀ¨ÁgÀzÀÄ.
 5. ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀ ºÁ¼ÉAiÀÄ°ègÀ¨ÉÃPÀÄ ºÉÆgÀvÀÄ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ AiÀiÁªÀ ¨sÁUÀzÀ®Æè EgÀPÀÆqÀzÀÄ (EzÀÝ°è PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀªÀ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ).
 6. PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÁPÀµÀÄÖ CAZÉaÃnAiÀÄ£ÀÄß  CAn¹zÀ ®PÉÆÃmÉAiÀÄ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ®UÀwÛ¹gÀ¨ÉÃPÀÄ.
 7. ¯ÉÃRPÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀAUÀæºÀzÀ MAzÀÄ £ÀPÀ®Ä ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß (¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ ªÀiÁrzÀ) 2022 ªÀiÁZïð 15gÀ M¼ÀUÉ ¸À«ÄwAiÀÄ «¼Á¸ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ªÉÄà wAUÀ¼À°è ¸À«ÄwAiÀÄÄ vÀ£Àß ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀzÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è eÁ»ÃgÀÄUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ.
 8. §ºÀĪÀiÁ£ÀPÁÌV DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀªÀ£ÀÄßqÉ«Ää 1/8, 1/12 CxÀªÁ 1/8 DPÁgÀzÀ°è ªÀÄÄ¢æ¸À¨ÉÃPÀÄ.
 9. M§âgÀÄ MAzÀÄ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÀÄ. MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£À PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÉ wgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
 10. DAiÉÄÌ ¸À«Äw wêÀiÁð£À ¥ÀæPÀlªÁzÀ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À M¼ÀUÁV ªÀÄÄzÀæt ªÀÄÄVzÀÄ 12 ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ ¸À«ÄwAiÀÄ ªÀ±À ¸ÉÃgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (CzÀQÌAvÀ ªÉÃ¼É «ÄÃjzÀgÉ ¸À«Äw E£ÁßjUÁzÀgÀÆ F §ºÀĪÀiÁ£À ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ).
 11. ¸ÀAUÀæºÀzÀ ªÀÄÄzÀæt ¥ÀæPÀluÉ ¯ÉÃRPÀgÉà ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÉãÀÆ E®è. DzÀgÉ ¨ÉÃgÉ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ ªÀiÁrzÀgÉ §ºÀĪÀiÁ£ÀzÀ ªÉÆvÀÛ ¯ÉÃRPÀjUÉ ªÀiÁvÀæªÉà ¸À®ÄèvÀÛzÉ.
 12. ¸À«ÄwAiÀÄ wêÀiÁð£ÀªÉà CAwªÀÄ wêÀiÁð£À.

 

      qÁ. ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ

        DqÀ½vÁ¢üPÁj

gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, GqÀĦ

ಪೊಳಲಿ ಶೀನಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಆರ್. ಹೆಗ್ಗಡೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (೦೧.೦೧.೨೦೨೨ )


¥ÉǼÀ° ²Ã£À¥Àà ºÉUÉØ , J¸ï.Dgï. ºÉUÉØ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzÁ£À 2021

 

¢£ÁAPÀ 1.1.2022gÀAzÀÄ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ ºÁUÀÆ ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï (ªÀiÁºÉ) D±ÀæAiÀÄzÀ°è ¥ÉǼÀ° ²Ã£À¥Àà ºÉUÀÎqÉ ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.Dgï.ºÉUÉØ ¥Àæ±À¹Û  ¥ÀæzÁ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ. ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀ  EwºÁ¸À vÀdÕ qÁ. ªÉÊ. GªÀiÁ£ÁxÀ ±ÉuÉÊ  CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár »AzÀÆ ªÀÄvÀÄÛ eÉÊ£À UÀæAxÀUÀ¼À ¸ÀªÀÄUÀæ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ  ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæPÀÈvÀ ¨sÁµÉAiÀÄ eÁÕ£À CªÀ±Àå JAzÀ CªÀgÀÄ »AzÀÆ zsÀªÀÄðzÀ C£ÉÃPÀ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀzÀ°è EgÀĪÀAvÉ eÉÊ£À zsÀªÀÄðzÀ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ ¥ÁæPÀÈvÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°èªÉ. ºÁUÉAiÉÄà ¨ËzÀÞzsÀªÀÄðzÀ ¸Á»vÀåUÀ¼ÀÄ ¥Á° ¨sÁµÉAiÀÄ°èªÉ. ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ ºÁUÀÆ ¥ÁæPÀÈvÀ ¨sÁµÉUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÁªÀÄå«zÉ. F JgÀqÀÆ ¨sÁµÉ §®èªÀgÀÄ «zÁéA¸ÀgÁUÀ®Ä ¸ÁzsÀå JAzÀgÀÄ.

 »AzÀÆ zsÀªÀÄðzÀ ¥ÀæªÀÄÄR UÀæAxÀUÀ¼ÁzÀ ªÉÃzÀ, ¥ÀÅgÁt, G¥À¤µÀvï, µÀqï zÀ±Àð£ÀUÀ¼À §UÉÎ §gÉAiÀÄĪÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQPÉÆArzÉÝãÉ. J®è PÁAiÀÄðPÀÆÌ D¸ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj±ÀæªÀÄ CªÀ±Àå DUÀ ªÀiÁvÀæ ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀå, £ÁªÀÅ CxÉðʸÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀAvÉ vÀļÀÄ£Ár£À §ºÀÄzÉÆqÀØ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ  E°è£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀjUÉ  M°zÀÄ §AzÀ §ºÀÄzÉÆqÀØ §¼ÀĪÀ½ JAzÀgÀÄ. ºÉ¸ÀgÁAvÀ EwºÁ¸ÀPÁgÀ ¥ÉǼÀ°²Ã£À¥Àà ºÉUÀÎqÉ ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.Dgï. ºÉUÉØ CªÀgÀ ºÉ¸Àj£À F ¥Àæ±À¹Û ¸ÀA¢gÀĪÀÅzÀPÉÌ £Á£ÀÄ agÀIÄt JAzÀgÀÄ.

 

 

¤ªÀÈvÀÛ ¥ÁæzsÁå¥ÀQ qÁ ªÀiÁ®w PÉ. ªÀÄÆwð ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÀgÀ£ÀÄß C©ü£ÀA¢¹ ±ÉuÉÊ CªÀgÀ §zÀÄPÀÄ §gÀºÀUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ, C®èzÉ CªÀgÀÄ vÀļÀÄ£Ár£À EwºÁ¸ÀzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ºÁUÀÆ DyðPÀ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼ÀÄ JA§ «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀ G¥À£Áå¸ÀzÀ°è ªÀiÁvÀ£Ár vÀļÀÄ£Ár£À ¸ÀªÀiÁdzÀ ±ÉæÃtÂÃPÀÈvÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄÄ PÁ®PÁ®PÉÌ §zÀ¯ÁªÀuÉ PÀArzÉ. ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¤zsÀðj¸ÀĪÀ°è ¨sÀÆMqÉvÀ£À  ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæªÀ»¹zÉ.  ªÁå¥Áj ¸ÀAWÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ ««zsÀ  ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è ªÀÄÄRå ¥ÁvÀæ ªÀ»¹ªÉ. DyðPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀĪÁUÀ, vÀļÀÄ£Ár£À°è ¥ÀæªÀÄÄR PÉÊUÁjPÉÆÃvÀà£ÀßzÀ C£ÀÄ¥À¹ÜwAiÀÄ°è ªÀåªÀ¸ÁAiÉÆÃvÀà£ÀßUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄRå ¥ÁvÀæ ªÀ»¹zÀݪÀÅ. ªÀåªÀ¸ÁAiÉÆÃvÀà£ÀßUÀ¼ÀÄ gÁdQÃAiÀÄ ºÉÆÃgÁlUÀ½UÀÆ PÁgÀtªÁzÀ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ vÀļÀÄ£Ár£À°èªÉ JAzÀgÀÄ.

 CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀ JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á® qÁ. zÉëzÁ¸À J¸ï. £ÁAiÀÄPï  gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ ¥ÀæPÀn¹zÀ vÉæöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉ vÀļÀĪÀ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ. ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. ¥Àæ±À¹Û ¸À«ÄwAiÀÄ qÁ. EA¢gÁ ºÉUÉØ ¥Àæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. ²æêÀÄw ¸ÀįÉÆÃZÀ£À ¥Àæ±À¹Û ¥ÀvÀæ ªÁa¹zÀgÀÄ. «zÁåyð¤ LgÁ DZÁAiÀÄð ¥Áæyð¹zÀgÀÄ. £ÀªÁå²æà ±ÉnÖ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤gÀƦ¹zÀgÀÄ.

Monday, December 27, 2021

ದಿನಾಂಕ: 27.12.2021ರಂದು ನಡೆದ -ಮೂಡುಕೇರಿ ಗಂಗಮ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ನಡೆಸಿದ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಿವರ

 


¨ÁPÀÆðgÀÄ ªÀÄÆqÀÄPÉÃj UÀAUÀªÀÄä gÁªÀÄZÀAzÀæ ±Á¹Ûç ¸ÀägÀuÁxÀð £ÀqɹzÀ avÀæPÀ¯Á ¸ÀàzsÉð

 gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï D±ÀæAiÀÄzÀ°è  ¢ªÀAUÀvÀ ¸ÀĨÁæAiÀÄ ±Á¹ÛçUÀ¼À vÁ¬Ä vÀAzÉAiÀÄgÀ ¸ÀägÀuÁxÀðªÁV Ej¸À¯ÁzÀ  ¨ÁPÀÆðgÀÄ ªÀÄÆqÀÄPÉÃj UÀAUÀªÀÄä gÁªÀÄZÀAzÀæ ±Á¹Ûç ¸ÀägÀuÁxÀð avÀæPÀ¯Á ¸ÀàzsÉðAiÀÄ£ÀÄß r¸ÉA§gï 27, 2021, ¸ÉÆêÀĪÁgÀzÀAzÀÄ K¥Àðr¸À¯Á¬ÄvÀÄ. F ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è «eÉÃvÀgÁzÀ ¸ÀàzsÁð¼ÀÄUÀ½UÉ §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß «vÀj¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ  »jAiÀÄ wÃ¥ÀÅðUÁgÀgÁzÀ  ²æà zÁªÉÆÃzÀgÀ DZÁAiÀÄð ªÀiÁvÀ£Ár avÀæPÀ¯É ¤ªÀÄä §zÀÄQ£À MAzÀÄ ¨sÁUÀªÁUÀ°, fêÀ£ÀzÀ°è EzÀjAzÀ K£À£ÁßzÀgÀÆ ¸Á¢ü¸ÀĪÀAvÁUÀ°, F ¸ÀàzsÉðAiÉÄà ¤ªÀÄä ªÀÄÄA¢£À ¸ÀàzsÉðUÉ ¨sÀzÀæ §Ä£Á¢AiÀiÁUÀ° JAzÀgÀÄ. wÃ¥ÀÅUÁðgÀgÁzÀ  d£ÁzÀð£À ºÁªÀAeÉ CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár «zÁåyðUÀ¼ÀÄ §ºÀĪÀiÁ£ÀPÁÌV ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ©lÄÖ  ¸ÀàzsÁð ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀªÀ£ÀÄß ¨É¼É¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ C®èzÉ ªÀÄPÀ̼À°è PÀ¯ÉAiÀÄ §UÉV£À D¸ÀQÛ ªÀÈ¢Þ¸À®Ä ¥ÉÇõÀPÀgÀÄ ºÉaÑ£À  ¥ÉÇæÃvÁìºÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀgÀÄ.¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è ¥ÁæxÀ«ÄPÀ, ¥ËæqsÀ, ¥À.¥ÀÇ «zÁå®AiÀÄUÀ¼À «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ. ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è «eÉÃvÀgÁzÀ «zÁåyðUÀ½UÉ £ÀUÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß «vÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. PÉÃAzÀæzÀ DqÀ½vÁ¢üPÁjAiÀiÁzÀ qÁ. ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ  ¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£Ár, ªÀA¢¹zÀgÀÄ.  ²æêÀÄw ¸ÀįÉÆÃZÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ.

«eÉÃvÀgÀ «ªÀgÀ:

¥ÁæxÀ«ÄPÀ «¨sÁUÀ (5jAzÀ-7)  -  ¥ÀæxÀªÀÄ - zÀÈw J¸ï. (f.JA. «zÁå¤PÉÃvÀ£À  ¥À©èPï ¸ÀÆ̯ï, §æºÁäªÀgÀ) ¢éwÃAiÀÄ- ±ÉæÃAiÀiÁ £ÁAiÀÄPï (Qæ¸ïÖ ¸ÀÆ̯ï, ªÀÄtÂ¥Á®)vÀÈwÃAiÀÄ - C¢w, (ªÁ¸ÀÄzÉêÀPÀÈ¥À «zÁåªÀÄA¢gÀ ¸ÀÆ̯ï, ¨ÉÊ®ÆgÀÄ, GqÀĦ) ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀPÀgÀ - ¸ÀĵÁä ¥ÉÊ (AiÀÄÄ.©.JA.¹  ¸ÀÆ̯ï, PÀÄAzÁ¥ÀÅgÀ)

(¥ËæqsÀ «¨sÁUÀ) 8 jAzÀ  10£Éà vÀgÀUÀw) - ¥ÀæxÀªÀÄ  - ªÉʵÀÚ« ±ÉnÖ  (¸À. ¥ËæqsÀ±Á¯É, ¹zÁÞ¥ÀÅgÀ) ¢éwÃAiÀÄ  - eÁºÀß« ¥ÀzÀä±Á°  (EAzÁæ½ DAUÀèªÀiÁzsÀåªÀÄ ±Á¯É, EAzÁæ½, GqÀĦ);vÀÈwÃAiÀÄ -ªÀÈ¢Þ ¨sÀmï (EAzÁæ½ DAUÀèªÀiÁzsÀåªÀÄ ±Á¯É,EAzÁæ½, GqÀĦ)¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀPÀgÀ -UÀUÀ£ïgÁeï (EAzÁæ½ DAUÀèªÀiÁzsÀåªÀÄ ±Á¯É, EAzÁæ½, GqÀĦ)

¥ÀzÀ«¥ÀǪÀ𠫨sÁUÀ : ¥ÀæxÀªÀÄ -DzÀ±ïð ¨sÀmï (¥ÀææxÀªÀÄ ¦AiÀÄĹ, ¥ÀÇtð¥ÀædÕ PÁ¯ÉÃdÄ, GqÀĦ) ; ¢éwÃAiÀÄ- UÀUÀ£ï  eÉ.  ¸ÀĪÀtð (¥ÀæxÀªÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹, ¥ÀÇtð¥ÀædÕ PÁ¯ÉÃdÄ, GqÀĦ)vÀÈwÃAiÀÄ - «±Á®  ¨sÀmï, (¢éwÃAiÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹ «ªÉÃPÀ ¥À.¥ÀÇ PÁ¯ÉÃdÄ,  PÉÆÃl)  ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀPÀgÀ - ¯Á¸Àå¦æAiÀÄ (¥ÀæxÀªÀÄ. ¦.AiÀÄÄ.¹, ¥ÀÇtð¥ÀædÕ PÁ¯ÉÃdÄ, GqÀĦ) ;ºÁUÀÆ E±Á£ï  - (¥ÀæxÀªÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹, ¥ÀÇtð¥ÀædÕ PÁ¯ÉÃdÄ, GqÀĦ)

Tuesday, December 21, 2021

ಪ್ರಚಾರೋನ್ಯಾಸ : ೫ನೇ ಉಪನ್ಯಾಸ : ಕನಕದಾಸರ ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿಯಲ್ಲಿ ದೇವದಾನವ ಸಮನ್ವಯತೆ : (ಡಾ. ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ) ೨೧.೧೨.೨೦೨೧ :
«¸ÀÛgÀtÁ G¥À£Áå¸À  ªÀiÁ°PÉAiÀÄÄ - LzÀ£É G¥À£Áå¸À

¢£ÁAPÀ: 21.12.2021

r¸ÉA§gï 21, 2021gÀAzÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, ªÀiÁºÉ, gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀiÁºÉ ºÁUÀÆ ¸ÀgÀPÁj ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ ºÉ©æ EªÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ ºÉ©æ PÁ¯ÉÃf£À°è K¥Àðr¹zÀ «¸ÀÛgÀuÁ G¥À£Áå¸À  ªÀiÁ°PÉAiÀÄ  LzÀ£É G¥À£Áå¸À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ.

f ±ÀAPÀgï ¸ÀgÀPÁj ªÀÄ»¼Á ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð PÁ¯ÉÃdÄ, CdÓgÀPÁqÀÄ E°è£À PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁzÀ qÁ. gÀ«gÁeï ±ÉnÖ CªÀgÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ ªÉÆúÀ£ÀvÀgÀAVtÂAiÀÄ°è zÉêÀzÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄvÉ PÀÄjvÀÄ G¥À£Áå¸À ¤ÃrzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ G¥À£Áå¸ÀzÀ°è ªÀiÁvÀ£Ár PÀ£ÁðlPÀ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ ZÀjvÉæAiÀÄ°è PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ MAzÀÄ ªÉÄÊ®ÄUÀ¯ÁèzÀ ¸ÁzsÀPÀ ¥ÀÅgÀĵÀ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄvÉAiÀÄ ºÀjPÁgÀ. PÀ£ÀPÀgÀ §zÀÄPÀÄ §gÀºÀ DzsÀĤPÀ PÁ®WÀlÖzÀ°è ©ü£Àß ©ü£Àß PÁgÀtUÀ½UÁV Cw ºÉZÀÄÑ ¸ÀAªÁzÀ, aAvÀ£É ºÁUÀÆ ºÉƸÀ ºÉƸÀ NzÀÄUÀ½UÉ vÉgÉzÀÄPÉÆArzÉ. PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ ¸ÀªÀÄ£ÀévÉAiÀÄ ºÀjPÁgÀgÁVzÀÄÝ EA¢UÀÆ CªÀgÀ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀªÁVªÉ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. ªÀZÀ£À ¸Á»vÀåzÀ  £ÀAvÀgÀ ¨sÀQÛ ¥ÀAUÀqÀzÀ MAzÀÄ ¥ÀæzsÁ£À ¨sÁUÀªÁV ªÀÄÆr§AzÀ zÁ¸À ¸Á»vÀåPÉÌ «±ÉõÀ PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃrzÀªÀgÀÄ PÀ£ÀPÀgÀÄ.  PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀzÀÄÝ §ºÀÄgÀƦ ªÀåQÛvÀé. CzÀgÀ°èAiÀÄÆ J®èªÀ£ÀÆß «ÄÃgÀĪÀ ¯ÉÆÃPÀPÉÌ ºÀwÛgÀªÁUÀĪÀ ZÀºÀgÉUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀPÀgÀ°èªÉ JAzÀgÀÄ.  PÀ£ÀPÀgÀ£ÀÄß «±ÀéªÀiÁ£ÀªÀ, ¨sÀQÛ PÀ«, £ÉÆAzÀªÀgÀ zÀ¤, ¸ÀAvÀPÀ«, zÁ±Àð¤PÀ »ÃUÉ CªÀgÀ ªÀåQÛvÀé ¥Àæ¨sÁªÀ®AiÀÄ CzÀgÀ®Æè zÀAzsÀéªÀÄ£À¹Üw, §ºÀĪÀÄÄRvÉ- ¸ÁªÀiÁfPÀ PÁ¼Àf-¸ÀAvÀ£À ºÉÆAiÀiÁÝl £ÀªÀÄä£ÀÄß ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ PÁqÀĪÀAvÉ  ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. EvÀgÀjVAvÀ ©ü£ÀߪÁzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀvÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄzÀ ªÀåQÛvÀé PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀzÀÄÝ JA§ÄzÁV CªÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ.

PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, ªÀiÁºÉAiÀÄ DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ qÁ. ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ CªÀgÀÄ ¥Áæ¸ÁÛ«PÀ £ÀÄrUÀ¼À£ÁßrzÀgÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹PÉÆArzÀÝ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ qÁ. ¥Àæ¸Ázï gÁªï. JA. CªÀgÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ£ÀÄß N¢zÀµÀÄÖ ºÉƸÀ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄàj¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀ ±ÀQÛ CªÀgÀ PÀÈwUÀ½UÉ EzÉ JAzÀgÀÄ. UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ UÀæAxÀ¥Á®PÀgÁzÀ  ²æà ªÉAPÀmÉñï G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁzÀ ²æà ¥Àæ«Ãt PÀĪÀiÁgï J¸ï CªÀgÀÄ ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ, PÀÄ. CQëvÀ ±ÉnÖ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤gÀƦ¹zÀgÀÄ, PÀÄ. gÀZÀ£Á ªÀA¢¹zÀgÀÄ.

Sunday, December 19, 2021

ಪೊಳಲಿ ಶೀನಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಆರ್. ಹೆಗ್ಡೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಡಾ. ವೈ. ಉಮಾನಾಥ ಶೆಣೈ ಅವರಿಗೆ


¥ÉǼÀ° ²Ã£À¥Àà  ºÉUÉØ ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.Dgï.ºÉUÉØ  dAn ºÉ¸Àj£À ¥Àæ±À¹Û

 qÁ.  ªÉÊ. GªÀiÁ£ÁxÀ ±ÉuÉÊ CªÀjUÉ

«±ÁæAvÀ EwºÁ¸À ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ  qÁ. ªÉÊ. GªÀiÁ£ÁxÀ ±ÉuÉÊ CªÀgÀÄ 2021£Éà ¸Á°£À ¥ÉǼÀ° ²Ã£À¥Àà ºÉUÉØ ªÀÄvÀÄÛ J¸ï. Dgï. ºÉUÉØ (dAn ºÉ¸ÀgÀ°è) ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀPÉÌ  DAiÉÄÌAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. ¥ÉǼÀ° ²Ã£À¥Àà ºÉUÉØ ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.Dgï. ºÉUÉØ EªÀj§âgÀ £É£À¦£À°è gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ F ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀ.Ä. ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzÁ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀÅ d£ÀªÀj 1£Éà vÁjÃPÀÄ ±À¤ªÁgÀzÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ. ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹gÀÄvÁÛgÉ.

qÁ. ªÉÊ. GªÀiÁ£ÁxÀ ±ÉuÉÊAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä DgÀA©üPÀ «zÁå¨sÁå¸ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÅvÀÆÛj£À°è ¥ÀÇgÉʹ JA.J ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ªÉÄʸÀÆgÀÄ «.«¬ÄAzÀ ¥ÀqÉzÀgÀÄ.  C£ÀAvÀgÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ zsÀªÀÄðzsÀªÀÄð¸ÀܼÀ MAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À JA§  «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ ºÉaÑ£À CzsÀåAiÀÄ£À £Àqɹ ªÉÄʸÀÆgÀÄ «.«¬ÄAzÀ ¦JZï.r ¥ÀzÀ« UÀ½¹zÀgÀÄ. CªÀgÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ «.« ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ «¨sÁUÀ, «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ PÁ¯ÉÃdÄ, ¥ÀÅvÀÆÛgÀÄ ºÁUÀÆ J¸ï.«.J¸ï.PÁ¯ÉÃdÄ  §AmÁé¼ÀzÀ°è  G¥À£Áå¸ÀPÀgÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹ £ÀAvÀgÀ GfgÉAiÀÄ J¸ï.r JA. PÁ¯ÉÃf£À°è 2018gÀ ªÀgÉUÉ G¥À£Áå¸ÀPÀgÁV ªÀÈwÛfêÀ£À  ªÀÄÄAzÀĪÀj¹ ¤ªÀÈvÀÛgÁzÀgÀÄ. ªÀÄÆwð²®à ±Á¸ÀÛç, ±Á¸À£À±Á¸ÀÛç, ¥ÁæPÀÈvÀ vÀļÀÄ°¦ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀå, eÉÊ£ÀzsÀªÀÄð CªÀgÀ D¸ÀQÛAiÀÄ PÉëÃvÀæUÀ¼ÀÄ. CªÀgÀÄ 23PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¢zÁÝgÉ. 100PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ºÉƸÀ ±Á¸À£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÀQUÉ vÀA¢zÁÝgÉ. 300PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¢zÁÝgÉ. ¹j ¨sÀƪÀ®AiÀÄ JA§ UÀæAxÀªÀ£ÀÄß EAVè¶UÉ ¨sÁµÁAvÀj¹zÁÝgÉ. CªÀjUÉ  «±ÀéPÉÆAPÀt ¥Àæ±À¹Û, UÉƪÀÄämÉñÀégÀ «zÁå¦ÃoÀ ¸Á»vÀå ¥Àæ±À¹Û ¸ÀA¢ªÉ.

 ¥ÉǼÀ° ²Ã£À¥Àà ºÉUÉØAiÀĪÀgÉAzÉà ¥Àæ¹zÀÞgÁzÀ £ÀAzÀ½PÉ CªÀÄÄtAeÉUÀÄvÀÄÛ ²Ã£À¥Àà ºÉUÀÎqÉAiÀĪÀgÀÄ »jAiÀÄ ¸ÁévÀAvÀæ÷å ºÉÆÃgÁlUÁgÀgÀ¯ÉÆè§âgÀÄ. UÁA¢üÃf ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ°è ºÀ®ªÁgÀÄ ¨Áj PÁgÁUÀȺÀ ªÁ¸ÀªÀ£ÀÆß C£ÀĨsÀ«¹zÀªÀgÀÄ. ²æÃAiÀÄÄvÀgÀ ºÀ®ªÁgÀÄ PÀÈwUÀ¼À°è zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ ZÀjvÉæ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆvÁ¼À ¥ÁAqÀågÁAiÀÄ£À C½AiÀÄPÀlÄÖ ªÀÄÄRåªÁzÀĪÀÅ.  CªÀgÀ ªÀÄUÀ ²æà ¹ÃvÁgÁªÀÄ ºÉUÉØAiÀĪÀgÀÄ (1943-2014) J¸ï.Dgï. ºÉUÉØ JAzÉà ¥ÀjavÀgÀÄ. EªÀgÀ ªÀÄqÀ¢ EA¢gÁ ºÉUÉØAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj gÀa¹zÀ UÀÄwÛ¤AzÀ ¸ÉʤPÀ dUÀwÛUÉ «zÁéA¸ÀgÀ ªÉÄZÀÄÑUÉ UÀ½¹zÉ. EªÀgÀÄ ¸ÉʤPÀgÁV, ¥ÀwæPÁ ¤ªÀðºÀuÁ¢üPÁjAiÀiÁV, vÀļÀÄPÀÆlzÀ CzsÀåPÀëgÁVAiÀÄÆ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÁÝgÉ. EªÀj§âgÀ dAn ºÉ¸ÀgÀ°è F ¥Àæ±À¹Û.