Monday, May 28, 2018


¯ÉÃRPÀ qÁ. PÉ.¦ £ÀlgÁeï CªÀjUÉ
PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè PÁªÀå ¥Àæ±À¹Û


gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï, ªÀÄtÂ¥Á® ¤ÃqÀĪÀ PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè PÁªÀå ¥Àæ±À¹Û 2018 §gÀºÀUÁgÀ  qÁ. PÉ.¦ £ÀlgÁeï CªÀjUÉ ®©ü¹zÉ. ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄÄ 10000/- £ÀUÀzÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ±À¹Û ¥sÀ®PÀªÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀĨÁæAiÀÄ ZÉÆPÁÌr, dAiÀÄgÁªÀÄ PÁgÀAvÀ ºÁUÀÆ ¥ÉÇæ. ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgÀ G¥ÁzsÀå CªÀgÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ DAiÉÄÌ ¸À«ÄwAiÀÄÄ qÁ. PÉ.¦ £ÀlgÁeï CªÀgÀ ¤vÀåªÀÇ ¤£ÉÆßqÀ£É PÁªÀå ¸ÀAPÀ®£ÀªÀ£ÀÄß ¥Àæ±À¹ÛUÉ DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÉ.

qÁ. PÉ.¦ £ÀlgÁeï EªÀgÀÄ JA.J ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀgÁVzÀÄÝ, PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ ºÀA¦¬ÄAzÀ r.°mï (PÀĪÉA¥ÀÅ aAvÀ£ÉAiÀÄ CzsÁåvÀä PÀÄjvÀÄ ªÀĺÁ¥Àæ§AzsÀ §gÉ¢gÀÄvÁÛgÉ) ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. N PÀ¥ÀÅöà ºÀÄqÀÄUÁ, ªÀÄvÉÛ £À£Àß DPÁ±À’,  ²ªÉ ²ªÉ EªÀgÀ ¥ÀæPÀnvÀ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼ÀÄ.  ¥ÀæwªÀiÁ ªÉÆúÀ EªÀgÀ «ªÀıÁð ¸ÀAPÀ®£À. ªÀÄzsÀÄgÀ ZÉ£ÉßöÊ EªÀgÀ ¸ÀA¥Á¢vÀ PÀÈw. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ EªÀgÀÄ vÀĪÀÄPÀÆj£À ªÀĺÉñÀ ¦AiÀÄÄ PÁ¯ÉÃf£À PÀ£ÀßqÀ G¥À£Áå¸ÀPÀgÁVzÁÝgÉ.

2018gÀ DUÀ¸ïÖ wAUÀ¼À°è dgÀUÀ°gÀĪÀ  PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è PÉ.¦ £ÀlgÁeï CªÀjUÉ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ PÉÃAzÀæzÀ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÁzÀ ¥ÉÇæ. ªÀgÀzÉñÀ »gÉÃUÀAUÉ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹zÁÝgÉ.

Sunday, May 27, 2018

Taltaje Keshava Bhat Award photos

  

 

 

 
 
  
 

 

 vÁ¼ÀÛeÉ PÉñÀªÀ ¨sÀlÖ ¥Àæ±À¹Û

PÀ£ÀßqÀzÀ  »jAiÀÄ «zÁéA¸À ¥ÉÇæ. vÁ¼ÀÛeÉ PÉñÀªÀ ¨sÀlÖgÀ £É£À¦£À°è ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀ  vÁ¼ÀÛeÉ PÉñÀªÀ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß   »jAiÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀ qÁ. zÉêÀgÀ PÉÆAqÁgÉrØ EªÀjUÉ ªÉÄà 26, 2018 ±À¤ªÁgÀ £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.  PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀÅ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï EzÀgÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÁÛ±ÀæAiÀÄzÀ°è £ÀqɬÄvÀÄ.
¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÀgÁzÀ qÁ. zÉêÀgÀPÉÆAqÁgÉrØAiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár ±Á¸À£ÀUÀ¼À°è PÉêÀ® gÁdQÃAiÀÄ CA±ÀUÀ½gÀzÉ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ CA±ÀUÀ¼ÀÆ «¥sÀÅ®ªÁVªÉ JAzÀgÀÄ. £ÀªÀÄä°è ±Á¸À£ÀUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ w¼ÀĪÀ½PÉ E®è, d£ÀgÀÄ ±Á¸À£ÀUÀ¼À ªÀĺÀvÀé CjAiÀÄzÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¢£À§¼ÀPÉUÉ §¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ zÀÄgÀzÀȵÀÖPÀgÀ JAzÀgÀÄ. C®èzÉ ±Á¸À£ÀUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ°è vÁªÀÅ JzÀÄj¹zÀ  ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß £É£À¹PÉÆAqÀ EªÀgÀÄ, PÀ£ÁðlPÀzÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈwUÉ ±Á¸À£ÀUÀ¼Éà §ºÀÄzÉÆqÀØ PÉÆqÀÄUÉ JAzÀgÀÄ. 
 ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÀgÀ PÀÄjvÀÄ qÁ. JZï.f. ²æÃzsÀgÀ vÀªÀÄä  C©ü£ÀAzÀ£Á ¨sÁµÀtzÀ°è d£À¦æAiÀÄvɬÄAzÀ «ªÀÄÄRªÁzÀ ±Á¸À£À CzsÀåAiÀÄ£À PÉëÃvÀæzÀ°è «zÀévï ¥ÀÇtðªÁV, ²¸ÀÄÛ§zÀÞªÁV vÁ¼Éä¬ÄAzÀ zÉêÀgÀPÉÆAqÁgÉrØAiÀĪÀgÀÄ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¹zÁÝgÉ.  EzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ CAvÀ:¸ÀvÀéªÀ£ÀÄß CjAiÀÄĪÀ PÁAiÀÄð CªÀjAzÁVzÉ JAzÀgÀÄ.
 qÁ. ©.¦. ¸ÀA¥Àvï PÀĪÀiÁgï, GfgÉ  EªÀgÀÄ eÉÊ£À zsÀªÀÄðzÀ°è ¨sÀªÁªÀ½AiÀÄ ¥ÀjPÀ®à£É AiÀÄ PÀÄjvÀÄ «±ÉõÀ G¥À£Áå¸ÀzÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ eÉÊ£ÀzsÀªÀÄðzÀ°è d£ÁäAvÀgÀ ºÁUÀÆ ¥Á¥À¥ÀÅtåUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¸ÀÄvÁÛ, ¥ÀA¥À£À D¢¥ÀÅgÁtzÀ°è ªÀåPÀÛªÁVgÀĪÀ ¨sÀªÁªÀ½AiÀÄ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÉÃPÀ zÀȵÁÖAvÀUÀ¼À  ªÀÄÆ®PÀ  w½¹zÀgÀÄ.
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀ»¹zÀÝ qÁ. JZï. ±ÁAvÁgÁªÀiï ªÀiÁvÀ£Ár ºÀ¼ÉvÀ¯ÉªÀiÁj£À eÁÕ£À¨sÀAqÁgÀªÀ£ÀÄß vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄUÀ¼ÀÄ CjAiÀÄĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß DUÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÀPÉÌ EAvÀºÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀPÁj JAzÀgÀÄ.
 PÉñÀªÀ ¥Àæ±À¹Û ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ¥ÉÇæ. vÁ¼ÀÛeÉ ªÀ¸ÀAvÀ PÀĪÀiÁgï ¥Áæ¸ÁÛ«PÀ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÁzÀ ¥ÉÇæ. ªÀgÀzÉñÀ »gÉÃUÀAUÉ ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. ¦æÃvÀA CrUÀ ¥Áæyð¹zÀgÀÄ. ¸ÀĶävÁ J. zsÀ£ÀåªÁzÀ«vÀÛgÀÄ. ²æêÀÄw ±ÀjvÁ ºÉUÉØ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ. ºÁUÀÆ n.PÉ gÀWÀÄ¥Àw G¥À¹ÜvÀjgÀĪÀgÀÄ.

Thursday, May 10, 2018

Keshava Award 2018 - Devara Kondareddi


zÉêÀgÀPÉÆAqÁgÉrØUÉ PÉñÀªÀ ¥Àæ±À¹Û
ºÀA¦ PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ¤ªÀÈvÀÛ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀzÀ »jAiÀÄ «zÁéA¸À  qÁ. zÉêÀgÀPÉÆAqÁgÉrØ EªÀjUÉ 2018gÀ ¸Á°£À vÁ¼ÀÛeÉ PÉñÀªÀ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä DAiÉÄÌ ¸À«Äw ¤zsÀðj¹zÉAiÉÄAzÀÄ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ ¸ÀAAiÉÆÃd£Á¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ¥ÉÇæ. ªÀgÀzÉñÀ »gÉÃUÀAUÉ EªÀgÀÄ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è  w½¹gÀÄvÁÛgÉ.

PÀ£ÀßqÀzÀ «zÁéA¸ÀgÀ  ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ²æêÀÄAvÀUÉƽ¹zÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀ ¥ÉÇæ. vÁ¼ÀÛeÉ PÉñÀªÀ ¨sÀlÖgÀ  (1920-2005) £É£À¦£À°è ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀ  vÁ¼ÀÛeÉ PÉñÀªÀ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß  qÁ. zÉêÀgÀ PÉÆAqÁgÉrØ EªÀjUÉ ªÉÄà 26, 2018 ±À¤ªÁgÀ ¨É½UÉÎ 10.30 UÀAmÉUÉ £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄÄ E¥ÀàvÉÛöÊzÀÄ ¸Á«gÀ £ÀUÀzÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀvÀæªÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

²æÃAiÀÄÄvÀ zÉêÀgÀPÉÆAqÁgÉrØ EªÀgÀÄ 10.05.1948 gÀ°è ªÀÄĤ¸Áé«Ä gÉrØ ºÁUÀÆ wªÀÄäPÀÌ zÀA¥ÀwUÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁV ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À C£ÉÃPÀ¯ï vÁ®ÆQ£À ªÀtPÀ£ÀºÀ½î JA§°è d¤¹zÀgÀÄ. EªÀgÀÄ 1971gÀ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è PÀ£ÀßqÀ JA.J ºÁUÀÆ  1993gÀ°è vÀ®PÁr£À UÀAUÀgÀ zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À JA§ «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ ¦.JZï.r ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ.
¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀwÛ£À°è PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ ²æÃAiÀÄÄvÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ ºÀA¦ PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è  G¥À£Áå¸ÀPÀgÁV, ¥ÀæªÁZÀPÀgÁV, ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁV, ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁV, ¸ÀªÀiÁd«eÁÕ£ÀUÀ¼À ¤PÁAiÀÄzÀ rãï DV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÁÝgÉ.
±Á¸À£À, ªÁ¸ÀÄÛ²®à, zÉêÁ®AiÀÄ, °¦AiÀÄ ºÀÄlÄÖ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ªÀÄÄAvÁzÀ  «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ºÀ®ªÁgÀÄ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß, C£ÀĪÁzÀ UÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÁÝgÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 60PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlUÉÆArªÉ. UÀAUÀgÀ ²®àPÀ¯É, ±ÀæªÀt¨É¼ÀUÉƼÀzÀ §¸À¢UÀ¼À ªÁ¸ÀÄÛ²®à, °¦AiÀÄ ºÀÄlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ, PÀ£ÁðlPÀ ±Á¸À£ÀUÀ¼À°è ±Á¥Á±ÀAiÀÄ EªÀgÀ ªÀÄÄRå PÀÈwUÀ¼ÀÄ.
EªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ©.JA ²æà ¸ÁägÀPÀ ¥ÀæwµÁ×£À ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ EwºÁ¸À CPÁqÉ«Ä ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¢ «Äw»PÁ ¸ÉƸÉÊn ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, J¦UÁæ¦üPÀ¯ï ¸ÉƸÉÊn D¥sï EArAiÀiÁªÉÄʸÀÆgÀÄ EzÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁVzÁÝgÉ.

Nattu Book release photo and report

 


VjeÁUÁAªÀÌgïgÀªÀgÀ PÀxÁ ¸ÀAPÀ®£À £ÀvÀÄÛ¯ÉÆÃPÁ¥ÀðuÉ
        gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆæ. r. f. ªÀÄÄzÀæt EªÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è ²æêÀÄw VjeÁ (ºÉUÀqÉ) UÁAªÀÌgïgÀªÀgÀ £ÀvÀÄÛPÀxÁ¸ÀAPÀ®£À ©qÀÄUÀqÉ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ J¦æ¯ï 30,2018gÀAzÀÄ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ  £ÀqɬÄvÀÄ.
        GqÀĦ JA.f.JA. PÁ¯ÉÃf£À DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ zsÀé£Áå¯ÉÆÃPÀ (Dgï.Dgï.¹) ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è ²æêÀÄw ¸ÀIJïÁ ºÉUÀqÉ ºÀ¼ÉÃPÁ£ÀUÉÆÃqÀ EªÀgÀÄ PÀÈw ¯ÉÆÃPÁ¥ÀðuÉ UÉƽ¹zÀgÀÄ.  ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁV ²æà ¸ÀAvÉÆõï PÀĪÀiÁgÀ ªÉĺÉAzɼÉ, ¸Á»wUÀ¼ÀÄ, CAPÀtPÁgÀgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¸Á»wUÀ¼ÀÄ  GvÀÛªÀÄ §gÀºÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀgÉ ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ, NzÀÄUÀgÀÆ CzÀ£ÀÄß RArvÀªÁVAiÀÄÆ ¹éÃPÀj¸ÀÄvÁÛgÉ.  C¥Ààl ªÀįɣÁr£À CPÀëgÀUÀ¼À vÉÃj£À ¢§âtzÀ°è DzÀæðvÉAiÀÄ D¥ÀÛ PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrgÀĪÀ VjeÁ UÁAªÀÌgïgÀªÀgÀ PÀxÉUÀ¼ÀÄ ªÀiË°PÀªÁzÀÄzÀÄ’  JAzÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀlÖgÀÄ.

        ªÀÄvÉÆÛêÀð CwyUÀ¼ÁzÀ ¥ÉÆæ. ªÀgÀzÉñÀ »gÉÃUÀAUÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è «±ÉõÀ ¥ÀgÀA¥ÀgɬÄzɸÀÆPÀëöäªÁzÀ UÀæ»PÉAiÉÄà E°èAiÀÄ PÀxÉUÀ¼À fêÁ¼ÀJAzÀgÀÄ. PÀªÀ¬Äwæ eÉÆåÃw ªÀĺÀzÉêÀ PÀÈw¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁr, ²æêÀÄw VjeÁgÀªÀgÀ £ÀvÀÄÛ£ÀwÛ£ÀAvÉAiÉÄà ¥Àædé°¸À°, ªÀÄÄAzÉ ªÀdæzÀ N¯ÉAiÀiÁUÀ° JAzÀÄ ºÁgÉʹzÀgÀÄ.

        CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀÝ SÁåvÀ «zÁéA¸À qÁ.¥ÁzÉÃPÀ®Äè «µÀÄÚ¨sÀlÖ  ªÀiÁvÀ£Ár ¸Á»w JAzÀgÉ ¸Á»w, E°è zÀ°vÀ, ªÀÄ»¼É ªÀÄwÛvÀgÀ «ÄøÀ¯Áw ¸À®èzÀÄ; CAvÉAiÉÄà VjeÁgÀªÀgÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉJAzÀÄ «±Éèö¹zÀgÀÄ.


        qÁ. UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ JA. UÁAªÀÌgï ¸ÁéUÀw¹ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤gÀƦ¹zÀgÀÄ. ²æêÀÄw VjeÁ UÁAªÀÌgï ªÀA¢¹zÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ n. J¸ï. ¥Áæyð¹zÀgÀÄ. vÀzÀ£ÀAvÀgÀ ¸ÀAVÃvÀ ¸ÀAeÉ ªÀiÁºÉÆï﫣ÀÆvÀ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÀ £ÀqɬÄvÀÄ. EzÀ£ÀÄß jhÄà n« ¸ÀjUÀªÀÄ¥À «eÉÃvÀ ¥Àæw¨sÉ ²æà UÀUÀ£ï UÁAªÀÌgï EªÀgÀÄ ¸ÀƦü, UÀd¯ï, ¨sÀQÛVÃvÉ, ¨sÁªÀVÃvÉ, C¨sÀAUï ªÀÄÄAvÁzÀ VÃvÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ £ÀqɹPÉÆlÖgÀIJæà gÀªÉÄñï PÁ£ÀUÉÆÃqÀ vÀ§¯ÁzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ²æà ¸ÀĪÀÄAvï ºÁªÉÆÃð¤AiÀÄA£À°è ¸ÀºÀPÀj¹zÀgÀÄ.