Monday, June 17, 2019

Polali Award 2019


¥ÉǼÀ° ²Ã£À¥Àà  ºÉUÉØ ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.Dgï.ºÉUÉØ  dAn ºÉ¸Àj£À ¥Àæ±À¹Û
qÁ. ¥ÀÅgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ ©½ªÀįÉAiÀĪÀjUÉ

dªÁºÀgÀ¯Á® £ÉºÀgÀÆ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ PÀ£ÀßqÀ CzsÀåAiÀÄ£À ¦ÃoÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜ, eÁ£À¥ÀzÀ vÀdÕ  ºÁUÀÆ ¸ÀA¸ÀÌöÈw aAvÀPÀgÁzÀ qÁ. ¥ÀÅgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ ©½ªÀÄ¯É EªÀgÀÄ  2019£Éà ¥ÉǼÀ° ²Ã£À¥Àà ºÉUÉØ ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.Dgï.ºÉUÉØ (dAn ºÉ¸ÀgÀ°è) ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀPÉÌ DAiÉÄÌAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. ¥ÉǼÀ° ²Ã£À¥Àà ºÉUÉØ ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.Dgï. ºÉUÉØ EªÀj§âgÀ £É£À¦£À°è gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ F ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀ.Ä ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzÁ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀÅ DUÀ¸ïÖ wAUÀ¼À ªÉÆzÀ® ªÁgÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÁzÀ ¥ÉÇæ. ªÀgÀzÉñÀ »gÉÃUÀAUÉ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹gÀÄvÁÛgÉ.

qÁ. ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ ©½ªÀįÉAiÀĪÀgÀÄ zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ ¸ÀļÀå vÁ®ÆQ£À ¥ÀAdzÀªÀgÀÄ. ¥ÀÄvÀÆÛj£À «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ PÁ¯ÉÃf£À°è ¥ÀzÀ« ²PÀët ¥ÀqÉz ªÀÄzÀgÁ¸ÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ¢AzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉzÀgÀÄ. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ¢AzÀ ¥ÉÆæ. «ªÉÃPÀ gÉÊ CªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è qÁPÀÖgÉÃmï ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. 

£ÉºÀgÀÆ ªÉĪÉÆÃjAiÀįï PÁ¯ÉÃdÄ, ¸ÀļÀå, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ºÀA¦ PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À°è ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀ EªÀgÀÄ zɺÀ°AiÀÄ°è CªÉÄjPÀ£ï E¤ì÷ÖlÆåmï D¥sï EArAiÀÄ£ï ¸ÀÖrøï£À ¤zÉÃð±ÀPÀgÁV  zÀÄr¢zÁÝgÉ.

ªÉÄPÉAf PÉʦüAiÀÄvÀÄÛUÀ¼ÀÄ, °AUÀgÁd£À ºÀÄPÀÄA£ÁªÉÄ, zÀ°vÀdUÀvÀÄÛ, §AqÁAiÀÄzÀ°vÀ ¸Á»vÀå, ²µÀÖ ¥Àj²µÀÖ,  PÀgÁªÀ½ eÁ£À¥ÀzÀ, PÀÆqÀÄPÀlÄÖ, d£À¸ÀA¸ÀÌøw, §ºÀÄgÀÆ¥À, ªÉÄ®ÄzÀ¤ EªÀgÀ ¥ÀæªÀÄÄR PÀÈwUÀ¼ÀÄ. PÀ£ÀßqÀ PÀxÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, ªÀ®¸É, ¸ÀAWÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ CªÀgÀ C¥ÀæPÀnvÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ eÁ£À¥ÀzÀªÀ£ÀÄß C¨sÀå¹¹gÀĪÀ CªÀgÀÄ, ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ ºÉƸÀ «¸ÁÛgÀ vÀAzÀÄ PÉÆnÖzÁÝgÉ. PÀ«gÁd ªÀiÁUÀð, UÀzÁAiÀÄÄzÀÝA, ªÀqÁØgÁzsÀ£ÉUÀ¼ÀAxÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀĺÀvÀézÀ C©üeÁvÀ PÀÈwUÀ¼À EAVèµï CªÀvÀgÀtÂPÉUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä CzsÀåAiÀÄ£À ¦ÃoÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ  ¥ÀæPÀn¹zÁÝgÉ.

EªÀgÀÄ CªÉÄÃjPÁ, E¸Éæïï, ¨É°ÓAiÀÄA, ©æl£ï ªÀÄÄAvÁzÀ zÉñÀUÀ¼À°è  G¥À£Áå¸À ¤ÃrzÁÝgÉ.  EªÀjUÉ PÀ£ÁðlPÀ eÁ£À¥ÀzÀ CPÁqÉ«Ä, ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ PÉÆqÀ®ànÖªÉ.

¥ÉǼÀ° ²Ã£À¥Àà ºÉUÉØAiÀĪÀgÉAzÉà ¥Àæ¹zÀÞgÁzÀ £ÀAzÀ½PÉ CªÀÄÄtAeÉUÀÄvÀÄÛ ²Ã£À¥Àà ºÉUÀÎqÉAiÀĪÀgÀÄ »jAiÀÄ ¸ÁévÀAvÀæ÷å ºÉÆÃgÁlUÁgÀgÀ¯ÉÆè§âgÀÄ. UÁA¢üÃf ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ°è ºÀ®ªÁgÀÄ ¨Áj PÁgÁUÀȺÀ ªÁ¸ÀªÀ£ÀÆß C£ÀĨsÀ«¹zÀªÀgÀÄ. ²æÃAiÀÄÄvÀgÀ ºÀ®ªÁgÀÄ PÀÈwUÀ¼À°è zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ ZÀjvÉæ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆvÁ¼À ¥ÁAqÀågÁAiÀÄ£À C½AiÀÄPÀlÄÖ ªÀÄÄRåªÁzÀĪÀÅ.  CªÀgÀ ªÀÄUÀ ²æà ¹ÃvÁgÁªÀÄ ºÉUÉØAiÀĪÀgÀÄ (1943 -2014)  J¸ï.Dgï. ºÉUÉØ  JAzÉà ¥ÀjavÀgÀÄ. EªÀgÀ ªÀÄqÀ¢ EA¢gÁ ºÉUÉØAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj gÀa¹zÀ UÀÄwÛ¤AzÀ ¸ÉʤPÀ dUÀwÛUÉ «zÁéA¸ÀgÀ ªÉÄZÀÄÑUÉ UÀ½¹zÉ. EªÀgÀÄ ¸ÉʤPÀgÁV, ¥ÀwæPÁ ¤ªÀðºÀuÁ¢üPÁjAiÀiÁV, vÀļÀÄPÀÆlzÀ CzsÀåPÀëgÁVAiÀÄÆ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÁÝgÉ. EªÀj§âgÀ dAn ºÉ¸ÀgÀ°è F ¥Àæ±À¹Û.

Wednesday, June 12, 2019

Recent publication of Govinda Pai Samshodhana Kendra,

 
 

 

Govinda Pai Samshodhana Kendra, Regional Resources Centre for Folk Performing Arts (RRC) and Kanakadasa Adhyayana Samshodhana Peetha, MAHE, Manipal have  recently published the following scholarly books:

 ‘Dakshina Kannada Jilleya Itihasa’ by M. Ganapathi Rao Aigal (Reprint of 1923  edition, and an important source book to study the history of South Canara), ‘Kanakadasaru’ by Dr. Kabbinale Vasanth Bharadwaj (an introduction to Kanakadasa), ‘Ranga Vidyeya Holabu’ by Dr. Raghava  Nambiar (a verbal documentation of interesting historical details of Yakshagana, its grammar and aesthetics),  ‘Haribhaktisaara’, by A. Narasimha Bhat (English translation of Kanakadasa’s devotional poem), ‘Shikshanadalli Bhashe mattu Madhyamada Samasyegalu’ by Dr. Mahabaleshwara Rao (thoughts on education, mother tongue, communication etc) and ‘Aajeevakaru mattu Kelavu Vedottara Darshanika Belavanigegalu’  by Prof. P. Shripathi Tantri (a combination of scholarship and research about some of the philosophical and sociological  aspects of Ancient India).

The books are available at Govinda Pai Samshodhana Kendra, MGM College Campus, Udupi 576 102, Contact Number : 0820-2521159, 9480575783.

Monday, June 10, 2019

Sediyapu award function

 


 


 


 


 


 


¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÅ ¥Àæ±À¹Û

dÆ£ï 8, 2019 ±À¤ªÁgÀ £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è ¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÅ PÀȵÀÚ ¨sÀlÖgÀ £É£À¦£À°è  gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï EzÀgÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÁÛ±ÀæAiÀÄzÀ°è ¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÅ PÀȵÀÚ¨sÀlÖ ¥Àæ±À¹Û PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ. ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß §ºÀĨsÁµÁvÀdÕ qÁ. J£ï. n. ¨sÀlÖjUÉ ¤Ãr UËgÀ«¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¥Àæ±À¹Û ¹éÃPÀj¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ CªÀgÀÄ MAzÀÄ ¨sÁµÉ¬ÄAzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¨sÁµÉUÉ ¨sÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ CxÀðªÀ£ÀÄß zÁn¸ÀĪÁUÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¥Àj±ÀæªÀÄzÀ CUÀvÀå«zÉ. F ¤nÖ£À°è C£ÀĪÁzÀPÀgÀ  eÁÕ£À«¸ÁÛgÀ §ºÀ¼À ªÀÄÄRå JAzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ  C£ÀĪÁzÀPÀ£ÁV PÉ®ªÉÇAzÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ £À¤ßAzÀ DUÀ®ànÖªÉAiÀiÁzÀgÀÆ F PÉëÃvÀæzÀ°è E£ÀÄß  ¸ÁUÀĪÀ zÁj §ºÀ¼À¶ÖªÉ. ¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÅ ¥Àæ±À¹Û zÉÆgÀQzÀÄÝ £À£Àß ¸Ë¨sÁUÀå JAzÀgÀÄ.

¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÀgÀ PÀÄjvÀÄ ¥ÉÇæ. PÉ.¦ gÁªï vÀªÀÄä C©ü£ÀAzÀ£Á ¨sÁµÀtzÀ°è AiÉÆÃUÀå ªÀåQÛUÉ F ¥Àæ±À¹Û ¸ÀA¢zÉ. vÉgɪÀÄgÉAiÀÄ «zÁéA¸ÀgÁzÀ qÁ. J£ï.n ¨sÀmï «zÀévï PÉëÃvÀæPÉÌ ¤ÃrgÀĪÀ PÉÆqÀÄUÉ C¥ÁgÀ. DzÀÝjAzÀ  F DAiÉÄÌ CvÀåAvÀ ¸ÀÆPÀÛ, CªÀgÀ ±ÀæªÀÄPÉÌ ¹QÌzÀ UËgÀªÀ JAzÀgÀÄ. 
ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁV DUÀ«Ä¹zÀ qÁ.  ºÉZï. ±ÁAvÁgÁªÀiï ªÀiÁvÀ£Ár, «zÁå®AiÀÄUÀ¼À°è EAvÀºÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆAqÀgÉ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ  ¸Á»vÀå, ¸ÀA¸ÀÌöÈw, PÀ¯ÉAiÀÄ §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆr¹PÉƼÀî®Ä C£ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÀÛzÉ JAzÀgÀÄ.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ  qÁ. KAiÀÄð ®Që÷äãÁgÁAiÀÄt D¼Àé CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár ¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÅ PÀȵÀÚ ¨sÀlÖgÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É, ¸Á»vÀå PÉëÃvÀæ, ¸ÀA¸ÀÌöÈw J¯Áè PÉëÃvÀæUÀ¼À®Æè vÀªÀÄä£ÀÄß vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ ªÀĺÁ£ï «zÁéA¸ÀgÀÄ. £ÀªÀÄä°è PÀ¯É, ¸Á»vÀåzÀ PÀÄjvÀÄ M®ªÀÅ ªÀÄÆr¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀ®èzÉ ªÀÄ£ÀĵÀå ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À  ¨É¸ÀÄUÉ UÀnÖAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ, EzÀÄ d£ÁAUÀ¢AzÀ d£ÁAUÀPÉÌ  «¸ÁÛgÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀgÀÄ.
EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è  qÁ. ¥ÁzÉÃPÀ®Äè «µÀÄÚ ¨sÀlÖ  ¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÅ bÀAzÀ¸ÀìA¥ÀÅlzÀ PÀÄjvÀÄ G¥À£Áå¸À ¤ÃrzÀgÀÄ. gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÁzÀ ¥ÉÇæ. ªÀgÀzÉñÀ »gÉÃUÀAUÉ  ¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£Ár CwyUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. ¸ÀIJävÁ J. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ. ²æêÀÄw GªÀiÁGzÀAiÀıÀAPÀgï ¥Áæyð¹zÀgÀÄ, ¥ÉÇæ. JA. J¯ï. ¸ÁªÀÄUÀ ªÀA¢¹zÀgÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¥Àæ±À¹Û ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ J¸ï.eÉ ¨sÀmï G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.