Friday, July 25, 2014

Kadengodlu Kavya Award 2014 on 09.08.2014
Nagaland Governor P.B. Acharya visit on 29.07.2014NAGALAND GOVERNOR , MGM COLLEGE OLD STUDENT  PADMANABHA BALAKRISHNA ACHARYA VISIT

It gives me immense pleasure to share the news of the visit of His Excellency Padmanabha Balakrishna Acharya our alumnus, Honourable Governor of Nagaland to our College on Tuesday July 29th, 2014 at 10.45am sharp. He was our FIRST BATCH student (1949-1951) and the ever first student of our college who assumed the Gubernatorial position. The programme will be over by 12 noon.

Please do attend and share the joyous moment with us.

 H. KRISHNA BHAT
DIRECTOR

Wednesday, July 23, 2014

2014-2015 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಎಚ್ ಡಿ ಪದವಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ2014-2015£Éà ¸Á°£À ¦JZï.r ¥ÀzÀ« CzsÀåAiÀÄ£ÀPÁÌV Cfð DºÁé£À

GqÀĦ JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À CAUÀ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁzÀ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæªÀÅ ¦.JZï.r CzsÀåAiÀÄ£ÀPÁÌV ºÀA¦ PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÉÆA¢UÉ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ, ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ 2014-2015£Éà ¸Á°£À CzsÀåAiÀÄ£ÀPÁÌV CºÀð C¨sÀåyðUÀ½AzÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß DºÁ餸À¯ÁVzÉ.
¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ°è 55% ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄîàlÄÖ CAPÀ ¥ÀqÉzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ, ªÀÄvÀÄÛ ZÀjvÉæ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ®Ä CªÀPÁ±À«zÉ. ¤UÀ¢vÀ Cfð ±ÀÄ®Ì gÀÆ 500/-, ºÁUÀÆ ¥À.eÁ/¥À.¥ÀA. C¨sÀåyðUÀ½UÉ ±Éà 50 «£Á¬Äw EzÉ. D¸ÀPÀÛgÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ªÉ¨ÉìöÊmï www.kannadauniversity.org ¤AzÀ qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉƼÀÀÄzÀÄ.
Cfð ¸À°è¸À®Ä 08.08.2014 PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀªÁVzÀÄÝ, D¸ÀPÀÛgÀÄ PÀÆqÀ¯Éà PÉÃAzÀæzÀ PÀZÉÃjAiÉÆA¢UÉ ¸ÀA¥ÀQð¸À¨ÉÃPÁV PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ. ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV 0820-2521159 £ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¸À§ºÀÄzÀÄ.¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ

Sunday, July 20, 2014

MAHAJANAPADA Book released on 20th July 2014 at Nutana Ravindra Mantap

qÁ. ªÉAPÀlgÁd ¥ÀÅtÂAZÀvÁÛAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄUÀæ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À §ÈºÀvï ¸ÀA¥ÀÅl ªÀĺÁd£À¥ÀzÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ©qÀÄUÀqÉ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ


Bharatiya Sangeetha Shastra - Book release function on 20th July 2014 at Nutana Ravindra Mantap


¢. PÀÄQÌ® PÀȵÀÚ ¨sÀlÖgÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀ ±Á¸ÀÛç ¥ÀŸÀÛPÀ ©qÀÄUÀqÉ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ
Friday, July 11, 2014

ರಂಗಶಂಕರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ


ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಶಿವಪ್ರಭಾ ಶ್ರೀ  ವಾದಿರಾಜ ವನಂ,  ಹಯಗ್ರೀವ  ನಗರ,ಇಂದ್ರಾಳಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 14.07.2014ರ  ಸೋಮವಾರದಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಂಗಶಂಕರದಲ್ಲಿ ಜಟಾಯು ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನವಿದೆ ಎಂದು ಕೆಂದ್ರದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.


ಮಹಾಜನಪದ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ - 20.07.2014


ಡಾ. ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಂಚತ್ತಾಯರ ಮಹಾಜನಪದ ಬೃಹತ್ ಸಂಪುಟ ಬಿಡುಗಡೆ  

ಕುಕ್ಕಿಲ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟರ ಪುನರ್ಮುದ್ರಿತ ಪುಸ್ತಕ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ 20.07.2014


                                            
ದಿವಂಗತ  ಕುಕ್ಕಿಲ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟರ ಪುನರ್ಮುದ್ರಿತ ಪುಸ್ತಕ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ 
ದಿನಾಂಕ  20.07.2014 ಆದಿತ್ಯವಾರ 

Wednesday, July 2, 2014

ಮಹಿಳಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನWOMENS YAKSHAGANA PERFORMANCE
 Yakshagana performance by all women troupe of Yakshagana Kendra Hayagriva Nagara, Indrali  on Saturday, July 5th, 2014. at 6.30pm.  Episode – Chitrapata Ramayana.

                                                                                                            Director 
 
 
ಮಹಿಳಾ  ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ 

ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಶಿವಪ್ರಭ, ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜ ವನಂ, ಹಯಗ್ರೀವ ನಗರ, ಇಂದ್ರಳಿ , ಉಡುಪಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಹಿಳಾ  ತಂಡದ ಸದಸ್ಯೆಯರಿಂದ ದಿನಾಂಕ - ೦೫. ೦೭. ೨೦೧೪ನೆ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ೬. ೩೦ಕ್ಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಪ್ರಸಂಗ ಚಿತ್ರಪಟ  ರಾಮಾಯಣ. ಕಲಾಸಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. 
                                                                                                    ನಿರ್ದೇಶಕರು  

ಅವತಂಸ ಸಂಪುಟ ಅನಾವರಣ -ಲೋಕಾರ್ಪಣ -08.07.2014

ಅವತಂಸ  ಸಂಪುಟ  ಅನಾವರಣ -ಲೋಕಾರ್ಪಣ