Sunday, June 29, 2014

Sri Dayananda K.A, Director, Dept. Kannada and Culture Bangalore visit on 29.06.2014 (YK, RRC, RGP)


PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EzÀgÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁzÀ ²æà zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ PÉ..J, EªÀgÀÄ JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À CAUÀ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÁzÀ ¥ÁæzÉòPÀ eÁ£À¥ÀzÀ gÀAUÀPÀ¯ÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ, gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ºÁUÀÆ AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæPÉÌ  ¢£ÁAPÀ 29.06.2014gÀAzÀÄ ¨sÉÃn ¤Ãr E°èAiÀÄ ¸ÀAUÀæºÀ, zÁR°ÃPÀgÀt, ºÁUÀÆ AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæzÀ ZÀlĪÀnPÉ «ÃQë¹ ªÉÄZÀÄÑUÉ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ JAzÀÄ PÉÃAzÀæzÀ ¥ÀæPÀluÉ w½¹zÉ. 

Distributing the uniform to new batch student organized by Parkala Rotary Club on 26.6.2014

Sri V.N Hegade, RM, Corpn. Bank,
Rtn. PHF Manjunath Upadhya, Parkala
Yakshagana performance 'Abhimanyu'Friday, June 20, 2014

Federation University -Australia -Pro-Vice chancellor Prof. Mike Willis visit on 20.06.2014 (RGP,RRC,Yakshagana kendra, Udupi)
Prof. Mike Willis, Pro-Vice Chancellor, Federation University, Australia, accompanied by Dr. Ravindranath Nayak, an illustrious alumnus of M.G.M College, visited the three cultural wings of the college on 20th June 2014. He had a glimpse of the Sirisampada archives of the Regional Resources Centre (RRC), the valuable personal library of the late Govind Pai in the Govind Pai Samshodhana Kendra and witnessed the training sessions and observed the facilities to trainees in Yakshagana Kendra Udupi Director, Prof. Heranje Krishna Bhat took the guests round the centers
Monday, June 9, 2014

Abroad scholars visit 29.05.2014

GqÀĦ AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæPÉÌ «zÉò «zÁéA¸ÀgÀ ¨sÉÃn

ªÀÄtÂ¥Á®zÀ DqÀ½vÀ «eÁÕ£À ¸ÀA¸ÉÜ vÁ¦ä (TAPMI) (n.JA.¥ÉÊ E¤ì÷ÖlÆåmï)UÉ CzsÀåAiÀÄ£À²Ã® ¸ÀAzÀ±ÀðPÀgÁV §AzÀ «zÉò «zÁéA¸ÀgÀÄ E°è£À «²µÀÖ gÀAUÀPÀ¯É AiÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ PÀÄjvÀÄ vÁ 29.05.2014gÀAzÀÄ GqÀĦAiÀÄ AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæzÀ°è ¸ÀÆPÀÛ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄzÀ®èzÉ ZËQAiÀÄ°è£À ªÀÄÄRªÀtÂðPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ ªÉõÀ¨sÀƵÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖPÉƼÀÄîªÀ ªÉʲµÀÖ÷åªÀ£ÀÄß gÀAUÀ¸ÀܼÀzÀ ºÁqÀÄUÁjPÉ PÀÄtÂvÀ C©ü£ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß «ÃQë¹ ªÉÄZÀÄÑUÉ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ.

ಕನಕದಾಸರ ನಳಚರಿತ್ರೆ ಹಿಂದೀ ಗದ್ಯಾನುವಾ ಬಿಡುಗಡೆ - JUNE 10th , 2014ಪಾದೆಕಲ್ಲು ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ಟರಿಗೆ ಸೇಡಿಯಾಪು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ -

ಮುರಳೀಧರ ಉಪಾಧ್ಯ ಹಿರಿಯಡಕ - ಕಯ್ಯಾರರ ಕಾವ್ಯ

muraleedhara upadhya hiriadka: ಮುರಳೀಧರ ಉಪಾಧ್ಯ ಹಿರಿಯಡಕ - ಕಯ್ಯಾರರ ಕಾವ್ಯ

Sediyapu Award to Dr. Padekallu Vishnu Bhat

Sediyapu Award on 8th June 2014 

Dr.Sridhar Hegde Bhadran visit to Yakshagana Kendra on 8th June 2014