Friday, July 29, 2011

Ajji Bhoota -Dr Laxmi G. Prasad

CfÓ ¨sÀÆvÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀÆf®Ä

       ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ¥ÀæZÀ°vÀ«gÀĪÀ «¢ü- ¤µÉÃzsÀUÀ¼À£ÀÄß «ÄÃjzÀ C£ÉÃPÀgÀÄ zÉʪÀzÀ DUÀæºÀPÉÆ̼À¥ÀlÄÖ ªÀiÁAiÀĪÁV zÉʪÀvÀéPÉÌÃj DgÁ¢üü¸À®àqÀĪÀÅzÀÄ vÀļÀÄ£Ár£À°è C®è°è PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ.  ¨sÀnÖ, ªÀÄ®Äð ªÀiÁtÂ, §ªÀ£ÉÆ, £ÀÄVð ªÀÄ¢ªÀiÁä¼ï, ¨ÁåjÝ ¨sÀÆvÀ, ªÀiÁ¥ÀżÉ-ªÀiÁ¥ÀÅ½Û ¨sÀÆvÀUÀ¼ÀÄ, CfÓ ¨sÀÆvÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ, ¸ÁªÀiÁ£Àå d£ÀgÀAvÉ ºÀÄnÖ ¸ÀªÀiÁdzÀ PÀlÄÖ PÀlÖ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃj zÀÄgÀAvÀªÀ£Àߦà zÉʪÀvÀéPÉÌÃj DgÁ¢ü¸À®àqÀĪÀ ±ÀQÛUÀ¼ÁVªÉ.  EAvÀºÀ zÉʪÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄRå ¨sÀÆvÀzÀ DgÁzsÀ£ÉAiÀÄ DgÀA¨sÀzÀ°è CxÀªÁ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è DgÁ¢ü¸ÀÄvÁÛgÉ.  »ÃUÉ ¥ÀæzsÁ£À zÉʪÀzÉÆA¢UÉ DgÁzsÀ£É ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ zÉʪÀUÀ¼À£ÀÄß vÀÄAqÀÄ ¨sÀÆvÉÆ®Ä, ¥ÉÇr ¨sÀÆvÉÆ®Ä, ¸ÉÃjUÉ zÉʪÉǼÀÄ, G¥ÀzÉʪÀUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. 
          PÉ®ªÉqÉ ¥ÀæzsÁ£À zÉʪÀUÀ¼À ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß »A¢QÌ ¸ÉÃjUÉ zÉʪÀUÀ¼ÀÄ PÁgÀtÂPÀzÀ zÉʪÀUÀ¼ÁV ªÉÄgÉAiÀÄĪÀ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼ÀÄ PÁt ¹UÀÄvÀÛªÉ.  CfÓ ¨sÀÆvÀ, gÀÄzÀæ ZÁªÀÄÄAr C¨ÉÓd®AiÀÄ, ²gÁr ¨sÀÆvÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ zÉʪÀUÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ°UÉ G¼ÁîPÀÄ®Ä ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¥ÀæzsÁ£À zÉʪÀUÀ¼À ¸ÉÃjUÉ zÉʪÀUÀ¼ÁVzÀÄÝ, PÁ¯ÁAvÀgÀzÀ°è ¥ÀæzsÁ£À zÉʪÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ¥ÁæzsÁ£ÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ zÉʪÀUÀ¼ÁVªÉ. 
          ¸ÀļÀå vÁ®ÆQ£À UÀÄwÛUÁgÀÄ, PÀAzÀæ¥ÁàrÃ, ªÁ¯ÁÛeÉ ªÉÆzÀ¯ÁzÉqÉUÀ¼À°è G¼ÁîPÀÄ®Ä zÉʪÀUÀ¼À ¥ÀjªÁgÀ zÉʪÀªÁV CfÓ ¨sÀÆvÀªÀÅ DgÁ¢üü¸À®àqÀÄvÀÛzÉ.  E°è CfÓ ¨sÀÆvÀ ¸ÉÃjUÉ zÉʪÀªÁVzÀÝgÀÆ PÀÆqÁ G¼ÁîPÀÄ®ÄUÀ½VAvÀ ºÉZÀÄÑ ªÀÄ»ªÉÄAiÀÄ£ÀÄß, ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ.  CfÓ ¨sÀÆvÀPÉÌ «Ã¼ÀåzɯÉ, CrPÉ ºÁUÀÆ »r¸ÀÆrUÀ¼À£ÀÄß ºÀgÀPÉAiÀiÁV ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ.  CfÓ ¨sÀÆvÀPÉÌ ºÀgÀPÉAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è F ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À gÁ²AiÉÄà ºÀjzÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ.  PÉ®ªÉqÉ ¸À¦à£À PÀlÖªÀ£ÀÄß PÀÆqÁ ºÀjPÉAiÀiÁV M¦à¸ÀĪÀ ¥ÀzÀÞw EzÉ. 
          ªÀÄÆgÀÄ jÃwAiÀÄ°è CfÓ ¨sÀÆvÀªÀ£ÀÄß PÀlÄÖvÁÛgÉ.
1.  ªÀÄ¯É CfÓ:   ªÀÄ¯É CfÓAiÀÄ ªÉõÀ ¨sÀƵÀtUÀ¼ÀÄ ªÀįÉPÀÄrAiÀÄ ºÉAUÀ¸ÀgÀ C®APÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆîÄvÀÛzÉ.  ªÀÄ¯É CfÓ vÀļÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ°è £ÀÄr PÉÆqÀÄvÀÛzÉ. 
2.  ¨sÉÊgÀfÓ:  ¨sÉÊgÀfÓAiÀÄ ªÉõÀ  ¨sÀƵÀtUÀ¼ÀÄ ¨sÉÊgÀ d£ÁAUÀzÀ ºÉAUÀ¸ÀgÀ C®APÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆîÄvÀÛzÉ.  ¨sÉÊgÀgÀ ªÀiÁvÀÈ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ. CAvÉAiÉÄà ¨sÉÊgÀfÓ PÀÆqÁ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è £ÀÄr PÉÆqÀÄvÀÛzÉ. 
3.  PÉÆgÀUÀfÓ:  PÉÆgÀUÀ d£ÁAUÀzÀªÀgÀ ªÉõÀ ¨sÀƵÀt, £ÀqÉ £ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. 
          ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß ªÉÄjAiÀÄĪÀ PÉÃgÀĪÀ C©ü£ÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ CfÓ ¨sÀÆvÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ aPÀÌzÉÆAzÀÄ ¥ÁqÁÝ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉüÀÄvÁÛgÉ.  DzÀgÉ F ¥ÁqÀÝ£ÀzÀ°è F zÉʪÀzÀ ºÀÄnÖ£À PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ»w E®è.  PÀAa WÀlÖ¢AzÀ G¼ÁîPÀÄ®Ä MnÖUÉ ¸ÁÜ£ÀvÀ CfÓ zÉʪÀ E½zÀÄ §A¢zÉ
J£ÀÄßvÁÛgÉ. 
N §Al£ÁqÀÄ ¦jQ  ªÀįÉmï §gÀĪÀ¼ÀÄ ¸ÁÜ£ÀvÀfÓ
          N EAa£À ¸ÀvÀåAvÀ ¸ÁÜ£ÀzÀfÓ ¥ÀAqÀAqÀ
          N £ÀvÀÄð §eÉÓ¬Ä PÁªÀiÁAzÀÄ PÉÆrvÀÄÛAqÀÄ
          N ¥ÀgÀvÀÄÛ §aÑgÉ §¼ÁîzÀÄ PÉÆrvÀÄÛAqÀÄ
          D¼ÀÄ §gÀĪÀ¼ÀÄ eÉÆÃPÉè£ÀÄ ¯ÉvÉÆÛAqÀÄ §gÀĪÀ¼ÀÄ
          ¸ÁgÀvÉÆÛAf UÀtPÀļÀÄ £ÀÆvÉÆAf PÀÆf®Ä
          qÉAf ¥ÀvÉÆÛAzÀÄ §gÀĪÀ¼ÀÄ ¸ÁÜ£ÀzÀfÓ
          GjPÀÄqÉÆÛAzÀÄ qÉAf ¥ÀvÉÆÛAzÀÄ/ ¸ÁgÀvÉÆÛAf UÀAqÀUÀtPÀįɣÀÄ £ÀÆvÉÆAf PÀÆf¯É£ÀÄ/ ¯ÉvÉÆÛAzÀÄ §gÀĪÀ¼ÀÄ ¸ÁÜ£ÀzÀfÓ. 
          §Al £ÁrUÉ ¦jQªÀÄwUÉ ¸ÀvÀåzÀ ¸ÁÜ£ÀzÀfÓ §gÀĪÁUÀ ¤Ãj£À°è ºÁQzÀ CrPÉ ªÉƼÀPÉ §gÀÄvÀÛzÉ.  ºÀ¼ÉAiÀÄ «Ã¼ÀåzÉ¯É aUÀÄj §½îAiÀiÁV ºÀgÀqÀÄvÀÛzÉ.  CfÓAiÀÄÄ ¸Á«gÀzÉÆAzÀÄ UÀtUÀ¼À £ÀÄß £ÀÆgÉÆAzÀÄ  PÀÆf®ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Kr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÁÛ¼É   JAzÀÄ ¥ÁqÁÝ£ÀzÀ°è ºÉýzÉ. 
          CfÓ ¨sÀÆvÀªÀ£ÀÄß ¸ÀħâfÓ JAzÀÆ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.  ¸ÀħâPÀÌ/¸ÀħâfÓAiÀÄ£ÀÄß ªÀĺÁ®Që÷äAiÉÄAzÀÄ PÉ®ªÉqÉ DgÁ¢ü¸ÀÄvÁÛgÉ.  ¨sÀÆvÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀÅgÁtUÀ¼À zÉêÀgÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ vÁzÁvÀävÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢ DgÁ¢ü¸À®àqÀĪÀÅzÀÄ vÀļÀÄ£Ár£À°è ¸ÀªÉÃð ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁzÀ «ZÁgÀªÁVzÉ.  ¸ÀħâfÓUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ MAzÀÄ LwºÀåªÀÅ ¥ÀæZÀ°vÀ«zÉ.  ¸ÀļÀå vÁ®ÆQ£À §¼ÀàzÀ°è ±ÀÆ°¤Ã zÉêÁ®AiÀÄ«zÉ.  G¼ÁîPÀÄ®Ä zÉʪÀUÀ½UÉ ±ÀÆ°¤Ã zÉêÁ®AiÀÄzÀ §½ ¨É¼ÀPÀÄ PÁt¸ÀÄvÀÛzÉ.  CªÀgÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è MAzÀÄ ¹Ûçà gÀƦ ±ÀQÛ EgÀÄvÀÛzÉ.  G¼ÀîPÀÄ®Ä D ¹ÛçÃAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä PÀÄzÀÄgÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉƽî¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ £ÉÆÃrzÀ d£À £ÀUÁqÀÄvÁÛgÉ.   DUÀ £ÁaPÉÆAqÀ G¼ÁîPÀÄ®Ä PÀÄzÀÄgÉAiÉÆA¢UÉ ºÀÄ° ¥ÁAeÁgÀ JA§ UÀĺÉAiÀÄ M¼ÀUÉ £ÀÄVÎzÀgÀÄ JAzÀÄ LwºÀåªÀÅ w½¸ÀÄvÀÛzÉ.  D ¹ÛçÃAiÉÄà CfÓ ¨sÀÆvÀ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. 
          ¸ÀļÀåzÀ PÁAiÀÄvÉÆÃðrAiÀÄ°è £ÀÆgÉÆAzÀÄ ªÀÄ¯É zÉʪÀUÀ¼À  eÁ¯Ál ªÀµÀðPÉÆ̪ÉÄä £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.  E°è£À eÁ¯ÁlzÀ°è G¼ÁîPÀÄ®Ä ¥ÀæzsÁ£À zÉʪÀUÀ¼ÀÄ.  G¼ÁîPÀÄ®ÄUÀ¼À ¸ÉÃjUÉ zÉʪÀUÀ¼ÁV ¥ÀÅgÀĵÀ ¨sÀÆvÀ, ¸À¨ÉâqÉÛgï, CdÓ ¨ÉƼÀAiÀÄ, dAUÀ¨sÀAl, ¨ÉʸÀÄ£ÁAiÀÄPï, §ZÀÑ £ÁAiÀÄPï, PÀÆf®Ä ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀÄ DgÁzsÀ£É ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. 
          ¸À¨ÉâqÉÛgï MAzÀÄ ¹Ûçà zÉʪÀ.  G¼ÁîPÀÄ®Ä ºÁUÀÆ EvÀgÀ zÉʪÀUÀ¼À £ÉêÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ¸À¨ÉâqÉÛgïUÉ PÉÆ® ¤Ãr DgÁzsÀ£É ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ.  UËqÀ d£ÁAUÀzÀªÀgÀ£ÀÄß JqÉÛgï JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. 
¸À§âPÀÌ JqÉÛgï JA§ÄzÀÄ PÁ®AvÀgÀzÀ°è ¸À¨ÉâqÉÛgï JAzÁVzÉ.  ¸À§âPÀÌ zÉÃAUÉÆr ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV §AzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ.  ¸À¨ÉâqÉÛgï PÀÄjvÁzÀ aPÀÌ ¥ÁqÁÝ£ÀªÀ£ÀÄß £ÉêÀÄzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀgÀ°è ¸À§âPÀÌ£À PÀÄjvÁV ¸ÀAQë¥ÀÛ ªÀiÁ»w ¹UÀÄvÀÛzÉ. 
         
N zÉÃAUÉÆÃrzÀ E®ÄèqÀªÉÇÃ
          N zÉÃAUÉÆÃArzÀ vÀgÀĪÁqÉÆÃ
          N ¥ÀŽvÀÛr E®ÄèUÉÆÃ
          N zÉʪÀ zÉêÉgÉUÀÄ ¨ÉƼÀÄà¢ÃAiÉÄgÉAzÀÄ
          N CªÀżÀÄ ¸À§âPÀÌ ¥ÀtÂà£À ¥ÉÇtÄÚ£ÀÄ ¥ÁvÉjAiÀÄgÉÃ
          N ¥Á¥ÀÅ® PÀmÉÖgÀÄUÉ£À CAUÀ¬Ä  UËqÀgÀÄ
          zÉÃAUÉÆÃr vÀgÀªÁr£À ¥ÀŽvÀÛr ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV ¸À§âPÀÌ JA§ ºÉtÄÚ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß E°è ºÉüÀ¯ÁVzÉ.  MAzÀÄ ¢£À zÉÃAUÉÆÃr ªÀģɬÄAzÀ ¸À§âPÀÌ ºÁUÀÆ CªÀ¼À CwÛUÉAiÀÄA¢gÀÄ ¸À¥ÀÅöà vÀgÀ®Ä ¥ÀÇ ªÀÄ¯É PÁrUÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. 
          N zÉÃAUÉÆÃr E®ÄèqÀÄÝ CwÛUÉ ªÉÄÊwÛ¢®
          N UÀÄqÉØUÉ ¥ÉÇÃAiÉÄgÉ
          N ¸À¥ÀÅöà PÉÆAqÀAiÀÄðgÀ ¥ÉÇãÁUÀ CªÀżÀÄ
          N ¸À¥ÀÅöà PÉÆAqÀ¥ÀÅð£ÀUÀ ¨ÁQ DAiÉÄgÀÄ
          N ¨ÁQ DAiÉÄgÀÄ ¸À§âPÀÌ CªÀżÀÄ. 
          ¸À¥ÀÅöà PÀrzÀÄ PÀlÄÖ PÀnÖ M§âgÀ vÀ¯ÉUÉ E£ÉÆߧâgÀÄ EqÀÄvÁÛ C°èAzÀ ºÉÆgÀqÀÄvÁÛgÉ.  PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ¸À§âPÀÌ£À vÀ¯ÉUÉ ¸À¦à£À PÀlÖ »rAiÀÄ®Ä AiÀiÁgÀÆ EgÀĪÀÅ¢®è.  ºÉƸÀ ªÀÄzÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ¸À§âPÀÌ »AzÉ G½AiÀÄÄvÁÛ¼É. 
          N CvÀ£ÁUÀ CªÀżÀÄ ¸À¥ÀÅöà£ÀÄ ¥ÀvÀÄÛzÀÄ       
          N ¸À¥ÀÅöà£ÀÄ ¥ÀvÀÄÛzÀÄ ¨ÉÆlåUÀÄ §qÀvÀÄÛzÀÄ/§¯ÁAzï ¥ÀtÄÚAqÀÄAiÉÄÃ/D........£Á........AiÉÄÃ
          N ¸À¥ÀÅöà£ÀÄ ¥ÀvÀÄÛzÀÄ ªÀiÁAiÀÄPÀ ªÀÄtÄà£ÀUÀ
          N PÁAiÀÄ §ÄrAiÉÄgï ªÀiÁAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÁAiÉÄgï
          N EªÉðgÀÄ G¼ÀîPÀįɣÀ §®vÀÛ ¨sÁUÉÆqÀÄ GAvÉågÀÄAiÉÄÃ
          DUÀ AiÀiÁgÉÆà M§âgÀÄ §AzÀÄ ¸À¦à£À PÀlÖ£ÀÄß CªÀ¼À vÀ¯ÉUÉ »rzÀÄ ¨ÉlÖzÀ ªÉÄÃ¯É §gÀ®Ä ºÉüÀÄvÁÛgÉ.  ºÉƸÀ ªÀÄzÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ¸À§âPÀÌ£À£ÀÄß ªÀiÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ.  ¸À§âPÀÌ E§âgÀÄ G¼ÁîPÀÄ®ÄUÀ¼À §®¨sÁUÀzÀ°è ¤AvÀ¼ÀÄ JAzÀÄ ¥ÁqÁÝ£ÀzÀ°è ºÉýzÉ. 
          »ÃUÉ G¼ÁîPÀÄ®ÄUÀ¼À ¸ÉÃjUÉ ¸ÉÃjzÀ ¸À§âPÀ̤UÉ PÁAiÀÄvÉÆÃðrAiÀÄ°è G¼ÁîPÀÄ®ÄUÀ¼À ¸ÉÃjUÉ zÉʪÀªÁV DgÁzsÀ£É EzÉ.  PÁAiÀÄvÉÆÃðrAiÀÄ eÁ¯ÁlªÀ£ÀÄß zÉÃAUÉÆÃr ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ £ÀqɹPÉÆqÀÄvÁÛgÉ. 
          ªÀiÁAiÀĪÁV  zÉʪÀvÀéPÉÌÃjzÀ zÉÃAUÉÆÃr vÀgÀªÁr£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉƸÀ ªÀÄzÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ¸À§âPÀÌ/ ¸ÀħâPÀÌ£Éà CfÓ ¨sÀÆvÀ JAzÀÄ DgÁ¢ü¸À®àqÀÄvÁÛ¼É.  PÁAiÀÄðvÉÆÃrAiÀÄ°è   ¨sÀÆvÀzÀ £ÉêÀÄPÉÌ PÀÄ¢ ElÖ £ÀAvÀgÀ £ÉêÀÄ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀ vÀ£ÀPÀ ¥ÀÇ ªÀÄ¯É PÁr£À°è ¸À¥ÀÅöà PÀrAiÀĨÁgÀzÉA¨ ¤AiÀĪÀÄ«zÉ.  F ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß «ÄÃjzÀjAzÀ ¸À§âPÀÌ£À£ÀÄß zÉʪÀ ªÀiÁAiÀÄPÀ ªÀiÁr vÀ£Àß ¸ÉÃjUÉUÉ ¸ÉÃj¹PÉÆArvÀÄ.  ¸ÉÃjUÉ zÉʪÀ ¸À§âPÀÌ PÁ¯ÁAvÀgÀzÀ°è CvÀåAvÀ PÁgÀtÂPÀ«gÀĪÀ CfÓ zÉʪÀªÁVDgÁ¢ü¸À®àqÀÄvÁÛ¼É. 
          CfÓ ¨sÀÆvÀzÉÆA¢UÉ DgÁ¢ü¸À®àqÀĪÀ JgÀqÀÄ vÀÄAqÀÄ ¨sÀÆvÀUÀ¼ÀÄ PÀÆf®ÄUÀ¼ÀÄ.  PÀÆf®Ä ¨sÀÆvÀUÀ½UÉ ¥ÀævÉåÃPÀ ¥ÁqÀÝÝ£À«gÀĪÀÅ¢®è.  ¸ÁÜ£ÀzÀfÓAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EªÀgÉAzÀÆ, EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Kr »rAiÀÄ®Ä ¸ÁÜ£ÀzÀfÓ §gÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ CfÓ ¨sÀÆvÀzÀ ¥ÁqÀÝ£ÀzÀ°è ºÉýzÉ.  PÀ®èqÀÌzÀ°è  ¸Á«gÀzÉÆAzÀÄ ¨sÀÆvÀUÀ½UÉ PÉÆî ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀgÀ°è qÉAf ¥ÀÅPÉÌ JA§ MAzÀÄ ¨sÀÆvÀPÉÌ DgÁzsÀ£É EzÉ.  ¥É®ðA¥Ár ¥Àj¸ÀgÀzÀ §Al ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀªÀgÀÄ KuÉ®Ä ¨ÉøÁAiÀÄzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è UÀtUÀ½UÉ Kr(qÉAf) ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄgÀĽAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉìĹ ªÀiÁrzÀ ¥ÀzÁxÀðªÀ£ÀÄß §r¹ DgÁ¢üü¸ÀÄvÁÛgÉ.  EzÀ£ÀÄß UÀtPÀįÉUÀÄ §¼À¸ÀÄªÉ J£ÀÄßvÁÛgÉ.  PÀÆf®ÄUÀ¼À£ÀÄß UÀAqÀUÀtUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.  PÀÆf®ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ°£À vÉÆÃlUÀ½UÉ £ÀÄVÎ ¨Á¼ÉUÉÆ£É, vÉAV£ÀPÁ¬Ä ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛ vÀgÀÄvÁÛgÉ.  EªÀÅ »AzÉ §AzÁUÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ PÉÆÃmÉ PÀnÖ  d£ÀgÀÄ ¤®ÄèvÁÛgÉ.  EzÀÄ zÁ½UÉ §AzÀ CxÀªÁ PÉƼÉî ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÀ ¸ÉʤPÀgÀ£ÀÄß ¸ÉgÉ »rAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀAPÉÃw¸ÀÄvÀÛzÉ. 
          G¼ÁîPÀÄ®Ä ªÀÄÆ®vÀ: CgÀ¸ÀgÁVzÀÝgÀÄ.  CAvÉAiÉÄà PÀÆf®ÄUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ ¸ÉʤPÀgÁV¢ÝgÀ¨ÉÃPÀÄ. Kr    »rAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ¤ÃjUÉ ©zÀÄÝ E®èªÉà PÉƼÉî ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ¹QÌ ©zÀÄÝ zÀÄgÀAvÀªÀ£ÀߦàzÀ ¸ÉʤPÀgÉà PÀÆf®ÄUÀ¼ÉAzÀÄ zÉʪÀvÀéPÉÃj DgÁzsÀ£É ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.


                                                              qÁ| ®Që÷äà f. ¥Àæ¸ÁzÀ,
                                                              PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ G¥À£Áå¸ÀQ,
                                                              ¸À.¥À.¥ÀÇ.PÁ¯ÉÃdÄ, ¨É¼ÁîgÉ,
                                                              ¸ÀļÀå vÁ®ÆPÀÄ. zÀ.PÀ. f¯Éè 574212,
                                                              ªÉƨÉʯï: 9480516684.
         Monday, July 25, 2011

Sanchi Paitnings - Ravindra Mantapa, MGM College today

qÁ. ±À±ÁAPÀ UÉÆøÁé«ÄAiÀĪÀjAzÀ
¸ÁAaPÀ¯É ¥ÀæzÀ±Àð£À, ¥ÁævÀåQëPÉ

CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ SÁåwAiÀÄ PÀ¯Á«zÀ qÁ. ±À±ÁAPÀ UÉÆøÁé«ÄAiÀĪÀgÀ C¥ÀǪÀð ¸ÁAa PÀ¯Á¥ÀæzÀ±Àð£À ¥ÁævÀåQëPÉ JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è dįÁÊ 26gÀAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ  ¥ÀǪÁðºÀÚ 10 UÀAmɬÄAzÀ £ÀqÉAiÀÄ°zÉ. avÀæ PÀ¯Á«zÀgÀÄ ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è §AzÀÄ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÀÄzÀÄ JAzÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀzÀ ¤zÉðñÀPÀgÁzÀ ¥ÉÇæ. ºÉZï. PÀȵÀÚ ¨sÀlÖgÀÄ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹zÁÝgÉ.


¨sÀQÛ ¥ÀAxÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸À
qÁ. ¸É°£Á ±ÀªÀÄð, ºÀÄlÄÖ EmÉ°AiÀÄ°è, dªÀÄð¤AiÀÄ ¥ÀæeÉ EArAiÀiÁzÀ ¸ÉÆ¸É EªÀgÀÄ »AzÀĸÁܤ ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀzÀ°è C¥ÀæwªÀÄ ¥ÀArvÉ. «zÉñÀzÀ ¸ÀAVÃvÀzÉÆA¢UÉ £ÀªÀÄä ¸ÀAVÃvÀ ¥ÀzÀÞwUÀ¼À£ÀÄß vÀÆV £ÉÆÃqÀĪÀ eÁuÉä EªÀgÀzÀÄ. ªÀÄxÀÄgÁ ¤ªÁ¹AiÀiÁV £ÀªÀÄä ¥ÀgÀA¥ÀgÁ ¨sÀd£À ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß D¼ÀªÁV C¨sÁå¸À ªÀiÁrzÀ EªÀgÀÄ dįÁÊ 26gÀAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ C¥ÀgÁºÀÚ UÀAmÉ 2jAzÀ JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ ««zsÀ ¨sÁUÀUÀ¼À°èAiÀÄ ¨sÀQÛ VÃvÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁqÀĪÀ PÀÄjvÀAvÉ ¥ÁævÀåQëPÉ ¤ÃqÀÄvÁÛ PÀ£ÀPÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ §UÉUÀÆ G¥À£Áå¸À  ¤ÃqÀ°gÀĪÀgÀÄ. D¸ÀPÀÛgÀÄ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À§ºÀÄzÀÄ (¨sÀd£Á vÀAqÀUÀ¼ÀÄ CUÀvÀå £ÉÆÃqÀ¯ÉèÉÃPÁzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ) JAzÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀzÀ ¤zÉðñÀPÀgÁzÀ ¥ÉÇæ. ºÉZï. PÀȵÀÚ ¨sÀlÖgÀÄ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹zÁÝgÉ.

Monday, July 18, 2011

ಸಂಗೀತ ವಿವಿಗೆ ಬನ್ನಂಜೆ ಸಂಜೀವ ಸುವರ್ಣ

UÀÄgÀÄ §£ÀßAeÉ ¸ÀAfêÀ ¸ÀĪÀtðjUÉ
C©ü£ÀAzÀ£É-C©üªÀAzÀ£É
UÀÄgÀÄ §£ÀßAeÉ ¸ÀAfêÀ ¸ÀĪÀtð, ¥ÁæA±ÀÄ¥Á® AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæ,
GqÀĦ EªÀgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀgÀĵÀUÀ¼À CªÀ¢üUÉ ªÉÄʸÀÆj£À ¸ÀAVÃvÀ, PÀ¯É
ºÁUÀÆ ¥ÀæzÀ±ÀðPÀ PÀ¯ÉUÀ¼À «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ¹ArPÉÃmï ¸ÀzÀ¸ÀågÁV
¤AiÀÄÄQÛUÉÆArgÀĪÀ
¤ªÀÄUÉ £ÀªÀÄä ºÀÈvÀÆàªÀðPÀ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.

UÀÄgÀÄUÀ½UÉ C©ü£ÀAzÀ£É-C©üªÀAzÀ£É.
||AiÀÄPÀëUÁ£ÀA UɯÉÎ||

Kanakadasa Bhakti Tradition Invit.