Tuesday, February 23, 2016

Muliya Thimmappayya Award function on 05.03.2016
¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ : EAzÁæeÁ® ¥ÀæzÀ±Àð£À, ¨sÁªÀVÃvÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀÈvÀå, £Á PÀAqÀAvÉ J£ï.n. ¨sÀmï, ¸ÀAVÃvÀ, ºÁUÀÆ AiÀÄPÀëUÁ£À AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæ EAzÁæ½ EªÀjAzÀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Monday, February 22, 2016

 ªÀĺÁvÁäUÁA¢ü ªÉĪÉÆÃjAiÀįï PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ, GqÀĦ, »jAiÀÄ (ºÀ¼É) «zÁåyð ¸ÀAWÀ, JA.f.JA. PÁ¯ÉÃdÄ, ºÀªÀåPÀ ¸À¨sÁ GqÀĦ, C©üªÀiÁ¤ §¼ÀUÀ GqÀĦ EªÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è £ÀqÉzÀ qÁ. ¤ÃPÀðeÉ wgÀĪÀįÉñÀégÀ ¨sÀlÖgÀ C©ü£ÀAzÀ£À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ ªÀÄvÀÄÛ C©ü£ÀAzÀ£À UÀæAxÀ ¸ÀªÀÄ¥Àðt ¢£ÁAPÀ 21.02.2016£Éà D¢vÀåªÁgÀ £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥À, JA.f.JA. PÁ¯ÉÃdÄ, GqÀĦ. UÀæAxÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðuÉ, zÉêÀgÀ£ÁªÀÄ, MqÀ£ÁrUÀ¼À ¹»£ÀÄr, ªÀAiÀÄ°£ï ªÁzÀ£À, §AzsÀÄ-¨ÁAzsÀªÀå, ¨sÁªÀVÃvÉ, UÀÄgÀÄ-²µÀå, UÀªÀÄPÀ


 

 

      

 Wednesday, February 17, 2016PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌöÈw E¯ÁSÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÁæzÉòPÀ eÁ£À¥ÀzÀ gÀAUÀPÀ¯ÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ EªÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ 17.02.2016gÀAzÀÄ £ÀqÉzÀ AiÀÄPÀëUÁ£À vÁ¼ÀªÀÄzÀÝ¼É gÀWÀÄ«dAiÀÄ zÁR°ÃPÀgÀt - ¤zÉÃð±À£À qÁ. PÉ. JA. gÁWÀªÀ £ÀA©AiÀiÁgï 

Monday, February 8, 2016

ºÀ¸ÀÛ¥Àæw±Á¸ÀÛç «¨sÁUÀ, PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ ºÀA¦ ºÁUÀÆ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ EªÀgÀ D±ÀæAiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 03.02.2016 jAzÀ 06.02.2016gÀ ªÀgÉUÉ £ÀqÉzÀ ºÀ¸ÀÛ¥Àæw vÀgÀ¨ÉÃw ªÀÄvÀÄÛ eÁUÀÈw ²©gÀ.