Wednesday, February 17, 2016



PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌöÈw E¯ÁSÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÁæzÉòPÀ eÁ£À¥ÀzÀ gÀAUÀPÀ¯ÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ EªÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ 17.02.2016gÀAzÀÄ £ÀqÉzÀ AiÀÄPÀëUÁ£À vÁ¼ÀªÀÄzÀÝ¼É gÀWÀÄ«dAiÀÄ zÁR°ÃPÀgÀt - ¤zÉÃð±À£À qÁ. PÉ. JA. gÁWÀªÀ £ÀA©AiÀiÁgï



 

No comments: