Monday, February 22, 2016

 ªÀĺÁvÁäUÁA¢ü ªÉĪÉÆÃjAiÀįï PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ, GqÀĦ, »jAiÀÄ (ºÀ¼É) «zÁåyð ¸ÀAWÀ, JA.f.JA. PÁ¯ÉÃdÄ, ºÀªÀåPÀ ¸À¨sÁ GqÀĦ, C©üªÀiÁ¤ §¼ÀUÀ GqÀĦ EªÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è £ÀqÉzÀ qÁ. ¤ÃPÀðeÉ wgÀĪÀįÉñÀégÀ ¨sÀlÖgÀ C©ü£ÀAzÀ£À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ ªÀÄvÀÄÛ C©ü£ÀAzÀ£À UÀæAxÀ ¸ÀªÀÄ¥Àðt ¢£ÁAPÀ 21.02.2016£Éà D¢vÀåªÁgÀ £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥À, JA.f.JA. PÁ¯ÉÃdÄ, GqÀĦ. UÀæAxÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðuÉ, zÉêÀgÀ£ÁªÀÄ, MqÀ£ÁrUÀ¼À ¹»£ÀÄr, ªÀAiÀÄ°£ï ªÁzÀ£À, §AzsÀÄ-¨ÁAzsÀªÀå, ¨sÁªÀVÃvÉ, UÀÄgÀÄ-²µÀå, UÀªÀÄPÀ


 

 

      

 No comments: