Monday, February 8, 2016

ºÀ¸ÀÛ¥Àæw±Á¸ÀÛç «¨sÁUÀ, PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ ºÀA¦ ºÁUÀÆ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ EªÀgÀ D±ÀæAiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 03.02.2016 jAzÀ 06.02.2016gÀ ªÀgÉUÉ £ÀqÉzÀ ºÀ¸ÀÛ¥Àæw vÀgÀ¨ÉÃw ªÀÄvÀÄÛ eÁUÀÈw ²©gÀ.


 


No comments: