Wednesday, November 30, 2022

Drawing competition 3.12.2022

 

GqÀĦ f¯Áè  ¥ÁæxÀ«ÄPÀ, ¥ËæqsÀ, ¥ÀzÀ«¥ÀǪÀð  ºÁUÀÆ ¥ÀzÀ«

 PÁ¯ÉÃdÄ «zÁåyðUÀ½UÉ avÀæPÀ¯Á ¸ÀàzsÉð

                                ¢£ÁAPÀ: 03.12.2022,  ±À¤ªÁgÀ; ¸ÀªÀÄAiÀÄ : ¨É½UÉÎ 9.30jAzÀ 11.30

     ¸ÀܼÀ    :   VÃvÁAd° ¸À¨sÁAUÀt, JA.f.JA PÁ¯ÉÃdÄ DªÀgÀt, GqÀĦ

 

gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀiÁºÉ, ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï, JA.f.JA PÁ¯ÉÃdÄ EzÀgÀ D±ÀæAiÀÄzÀ°è ¨ÁgÀPÀÆgÀÄ ªÀÄÆqÀÄPÉÃj UÀAUÀªÀÄä gÁªÀÄZÀAzÀæ±Á¹Ûç ¸ÀägÀuÁxÀð GqÀĦ f¯Áè ¥ÁæxÀ«ÄPÀ, ¥ËæqsÀ±Á¯Á ¥ÀzÀ«¥ÀǪÀð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀ« «zÁåyðUÀ½UÉ avÀæPÀ¯Á ¸ÀàzsÉðAiÀÄ£ÀÄß  r¸ÉA§gï 3, 2022, ±À¤ªÁgÀzÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ UÀAmÉ 9.30 jAzÀ JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ VÃvÁAd° ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è  £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¸À¯ÁVzÉ. 

D¸ÀPÀÛgÀÄ ±Á¯Á UÀÄgÀÄvÀÄaÃn CxÀªÁ ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ CAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9.00 UÀAmÉUÉ ºÉ¸ÀgÀÄ £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀæªÉñÀ ±ÀĮ̫®è. ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀªÀgÀÄ PɼÀPÀAqÀ zÀÆgÀªÁtÂAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÄAavÀªÁV w½¸À§ºÀÄzÀÄ. 

¸ÀàzsÁð «µÀAiÀÄ :   

o    1 jAzÀ 4 £Éà vÀgÀUÀw       : LaÒPÀ

o    5 jAzÀ 7£Éà vÀgÀUÀw     : LaÒPÀ

 

o    8 jAzÀ  10£Éà vÀgÀUÀw   :  «ÄãÀÄUÁgÀgÀÄ CxÀªÁ ªÀÄPÀ̼À avÀæPÀ¯Á ¸ÀàzsÉð  

o    I  &  II ¦AiÀÄĹ       :  ¤ªÀÄä £ÉaÑ£À ¸Á»w CxÀªÁ ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉ

o    ¥ÀzÀ« «zÁåyðUÀ½UÉ     :  PÀ£ÀßqÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀ  CxÀªÁ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÀ§â

 ¸ÀàzsÁð¼ÀÄUÀ¼ÀÄ F PɼÀV£À «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èqÀĪÀÅzÀÄ: 

Ø  ¸ÀàzsÁð ¸ÀªÀÄAiÀÄ - ¨É½UÉÎ 9.30 11.30

Ø  avÀæ ©r¸À®Ä ºÁ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAWÀlPÀgÉ MzÀV¸ÀÄvÁÛgÉ.

Ø  G½zÀ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀàzsÁð¼ÀÄUÀ¼Éà vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ.

Ø  ¥Àæwà «¨sÁUÀUÀ¼À®Æè ¥ÀæxÀªÀÄ, ¢éwÃAiÀÄ, vÀÈwÃAiÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ

Ø  §ºÀĪÀiÁ£À £ÀUÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ

Ø  ¸ÀàzsÉðAiÀÄ ¥sÀ°vÁA±ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ¯Éè w½¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAzÉà §ºÀĪÀiÁ£À ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ         

Ø  J¯Áè «¨sÁUÀzÀ®Æè PÀ¤µÀ× 5 d£À «zÁåyðUÀ¼ÀÄ EzÀÝgÉ ªÀiÁvÀæ ¸ÀàzsÉð £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.                                 

ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV  ¸ÀA¥ÀQð¸À¨ÉÃPÁzÀ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå :  9448868868                                                                

         DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, GqÀĦ, ªÀiÁºÉ

Wednesday, November 23, 2022

ವಾದಿರಾಜ ಕನಕದಾಸ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕನಕ ಗಾಯನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೩, ೨೦೨೨

 

PÀ£ÀPÀ UÁAiÀÄ£À ¸ÀàzsÉð

44£ÉAiÀÄ ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀÅ r¸ÉA§gï 9 ªÀÄvÀÄÛ 10, 2022gÀAzÀÄ GqÀĦAiÀÄ JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄ°zÉ. PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀ ¸À«Äw, PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, GqÀĦ, ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï, JA.f.JA PÁ¯ÉÃdÄ, GqÀĦ, ¸ÀjUÀªÀÄ ¨sÁgÀw ¸ÀAVÃvÀ «zÁå®AiÀÄ (j) ¥ÀPÀð¼À ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¸ÀAWÀn¹ªÉ. ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ, ¥ËæqsÀ, PÁ¯ÉÃdÄ, ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ «zÁåyðUÀ½UÉ  ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÁV   PÀ£ÀPÀ UÁAiÀÄ£À ¸ÀàzsÉð ¢£ÁAPÀ: 03.12.2022gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2.00 UÀAmÉUÉ  JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ VÃvÁAd°AiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄ°zÉ. ¸ÀàzsÁð¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÁ¢gÁdgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ JgÀqÉgÀqÀÄ QÃvÀð£ÉUÀ¼À£ÀÄß C¨sÀå¹¹zÀÄÝ, wÃ¥ÀÅðUÁgÀgÀÄ PÉüÀĪÀ £Á®ÄÌ QÃvÀð£ÉUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ MAzÀÄ QÃvÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁqÀ®Ä ±ÀPÀÛjgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä EaÒ¸ÀĪÀªÀgÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁV vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß r¸ÉA§gï 1gÀ M¼ÀUÁV  DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, JA.f.JA PÁ¯ÉÃdÄ DªÀgÀt, GqÀĦ 576 102 F «¼Á¸ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÁV «£ÀAw. ¸ÀܼÀzÀ°è £ÉÆÃAzÀt EgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀzÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ. ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹zÁÝgÉ. 

 ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÁV ¸ÀA¥ÀQð¸À¨ÉÃPÁzÀ zÀÆgÀªÁtÂ:   9964140601/9448868868/                                                                                 9480575783 PÀZÉÃj: 0820-2521159 

Tuesday, November 22, 2022

ಪೊಳಲಿ ಶೀನಪ್ಪ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಆರ್. ಹೆಗ್ಡೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (19.11.2022)

 

PÀgÁªÀ½AiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌöÈw ºÁUÀÆ eÁ£À¥ÀzÀ PÉëÃvÀæzÀ°è CzsÀåAiÀÄ£Á¸ÀPÀÛgÁzÀªÀjUÉ ¸ÀÆPÀÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤Ãr CzsÀåAiÀÄ£À PÀæªÀĪÀ£ÀÄß w½¸ÀĪÀÅzÀÄ CUÀvÀå, CzÀgÀ°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæ ªÀ»¸À¨ÉÃPÁVzÉ vÀļÀĨsÁµÉ ºÁUÀÆ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ PÀÄjvÀ UÀA©üÃgÀ CzsÀåAiÀÄ£À £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ D CzsÀåAiÀÄ£À ¥Àæ§ÄzÀÞªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. vÀļÀÄeÁ£À¥ÀzÀzÀ ªÀåªÀ¹ÜvÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀªÁzÀgÉ eÁÕ£À«¸ÀÛgÀuÉ ¸ÀÄ®¨sÀ ¸ÁzsÀå. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀªÀiÁUÀðzÀ°è ªÀiÁrzÀ CzsÀåAiÀÄ£À¢AzÀ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ ¤RgÀªÁzÀ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ zÉÆgÀPÀĪÀÅ¢®è.  EzÀĪÀgÉUÉ eÁ£À¥ÀzÀ CzsÀåAiÀÄ£À ²¹Û¤AzÀ PÀÆrzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¸À¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÁV eÁ£À¥ÀzÀ vÀdÕ qÁ. PÉ. a£ÀߥÀà UËqÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¥ÀlÖgÀÄ.  CªÀgÀÄ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ ºÁUÀÆ ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï (ªÀiÁºÉ) D±ÀæAiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 19.11.2022gÀAzÀÄ JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è £ÀqÉzÀ ¥ÉǼÀ° ²Ã£À¥Àà ºÉUÀÎqÉ ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.Dgï.ºÉUÉØ ¥Àæ±À¹Û ¹éÃPÀj¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ.


PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀ»¹zÀ «±ÁæAvÀ PÀÄ®¥ÀwUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ eÁ£À¥ÀzÀ vÀdÕgÁzÀ qÁ.©.J. «ªÉÃPÀ gÉÊ ªÀiÁvÀ£Ár §Ä¢ÞªÀÄvÉÛ, ¥ÀæAiÉÆÃUÀ²Ã®vÉ EzÀÝgÀÆ zÉúÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì ¥ÀÇtð¥ÀæªÀiÁtzÀ°è vÉÆqÀV¹ ¥Àj±ÀæªÀÄ ¥ÀqÉzÀªÀgÀÄ GvÀÛªÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÁUÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è. §zÀÄQ£À ¸ÁzsÀ£É CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ bÀ® EgÀ¨ÉÃPÉà ºÉÆgÀvÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì, °AUÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀĪÀÅ £É¥ÀªÀiÁvÀæ. vÀļÀÄ«£À ªÀĺÀvÀé ºÁUÀÆ ²æêÀÄAwPÉAiÀÄ£ÀÄß dUÀwÛUÉ w½AiÀÄĪÀAvÉ  ªÀiÁrgÀĪÀªÀgÀÄ ¥ÉÇæ. ©. ¸ÀÄgÉÃAzÀæ gÁªï ºÁUÀÆ ¥ÉÇæ.PÉ a£ÀߥÀà UËqÀgÀÄ. DzÀgÉ CªÀgÀÄ ¥ÀæZÁgÀPÁÌV ªÀiÁrzÀÝ®è. ¥ÉÇ¥ÀÅöå®gï «ÄÃrAiÀiÁUÀ½UÀÆ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ½UÀÆ ¸ÀA§AzsÀ«®è. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ  §ºÀÄ ²¹ÛÃAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄÄRåªÁUÀÄvÀÛzÉ. vÀļÀĸÀA¸ÀÌöÈw §UÉÎ D¼ÀªÁzÀ CzsÀåAiÀÄ£À £ÀqɹzÀ qÁ. AiÀÄÄ.¦ G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ ¥ÀæPÁgÀ zÁæ«qÀ ¨sÁµÉUÀÆ D¦üæPÀ£ï ¨sÁµÉUÀÆ ¸ÀA§AzsÀ«zÉ E°è£À ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆîĪÀ C£ÉÃPÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ D¦üæPÁzÀ  PÉ®ªÀÅ ¨sÁUÀUÀ¼À°è PÀAqÀħgÀÄvÀÛªÉ. Qæ¸ÀÛ¥ÀǪÀðzÀ°è PÀgÁªÀ½UÉ ¸ÀªÀÄÄzÀæªÀiÁUÀðzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁvÀæ ¸ÀA¥ÀPÀð«zÀÄÝ, C£ÉÃPÀ zÉñÀUÀ½AzÀ E°èUÉ d£ÀgÀÄ ªÀ®¸É §A¢zÀÝgÀÄ JA§ÄzÁV  ºÉýzÀgÀÄ.


gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ. ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ ¸ÁéUÀw¹, ªÀA¢¹zÀgÀÄ. ¥Àæ±À¹Û ¸À«ÄwAiÀÄ qÁ. EA¢gÁ ºÉUÉØ ¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ.  «zÁåy𤠣ÀAzÀ£Á ¥Áæyð¹zÀgÀÄ. «zÁåy𤠥À«vÀæ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ªÁa¹zÀgÀÄ, «zÁåy𤠥À®è« PÉÆqÀUÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤gÀƦ¹zÀgÀÄ.


Monday, November 14, 2022

ಪೊಳಲಿ ಶೀನಪ್ಪ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಆರ್. ಹೆಗ್ಡೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಡಾ. ಕೆ. ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: ೧೯.೧೧.೨೦೨೨

 ಗಣಪತಿಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಗಾಟನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರದರ್ಶನ ೧೨.೧೧.೨೦೨೨

 
AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæ EAzÁæ½, ªÀiÁºÉ, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌöÈw E¯ÁSÉ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ 12.11.2022 ±À¤ªÁgÀzÀAzÀÄ AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæ, EAzÁæ½ E°è £ÀqÉzÀ AiÀÄPÀëUÁ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß GzÁÏn¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ ªÀiÁºÉAiÀÄ ¸ÀºÀPÀįÁ¢ü¥Àw qÁ. JZï. J¸ï. §¯Áè¼ï  CªÀgÀÄ PÉÃAzÀæªÀÅ  DgÀA¨sÀ¢AzÀ®Æ JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À ¨sÁUÀªÁVvÀÄÛ. EwÛÃZÉUÉ ªÀiÁºÉ CzÀgÀ ¥ÀÇtðdªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ªÀ»¹PÉÆArzÉ. AiÀÄPÀëUÁ£À ZÀlĪÀnPÉUÀ½UÉ ªÀiÁºÉ ¸ÀzÁ ¥ÉÇæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. ¥ÁgÀA¥ÀjPÀªÁzÀ PÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌöÈwUÉ ºÉaÑ£À MvÀÄÛ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. E°è£À «zÁåyðUÀ½UÉ AiÀÄPÀëUÁ£ÀzÉÆA¢UÉ  ²¹Û£À ²PÀët ¹UÀÄwÛzÉ JAzÀgÀÄ.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæzÀ ¸À®ºÁ¸À«Äw CzsÀåPÀëgÁzÀ ¥À½î Q±À£ï ºÉUÉØ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. ªÀiÁºÉ PÀÄ®¥Àw qÁ. £ÁgÁAiÀÄt ¸À¨sÁ»vï, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌöÈw E¯ÁSÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ¤zÉðñÀQ ²æêÀÄw ¥ÀÇtÂðªÀiÁ CwyUÀ¼ÁV G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.  «±Àé¸ÀA¸ÀÌöÈw ¥ÀæwµÁ×£ÀzÀ UËgÀªÁzsÀåPÀë «±Àé£ÁxÀ ±ÉuÉÊ, PÉÃAzÀæzÀ ¸À®ºÁ ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ²æà ©. ¨sÀĪÀ£À¥Àæ¸Ázï ºÉUÉØ, ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀÄAiÀÄå G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. PÉÃAzÀæzÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ.©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ ¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£Ár ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. PÉÃAzÀæzÀ ¸À®ºÁ ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸Àå ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀÄAiÀÄå ªÀA¢¹zÀgÀÄ. JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À PÀ£ÀßqÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ  vÀÄAUÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤gÀƦ¹zÀgÀÄ. ¸À¨sÁPÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ DgÀA¨sÀzÀ°è PÉÃAzÀæzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ AiÀÄPÀëUÁ£À ¥ÀǪÀðgÀAUÀ ¥ÀæzÀ²ð¹zÀgÀÄ. gÁwæ PÉÃAzÀæzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ, PÀ¯Á«zÀgÀÄ, Cwy PÀ¯Á«zÀgÀ PÀÆqÀÄ«PÉAiÀÄ°è  gÀÄPÁäªÀw PÀ¯Áåt ¥Àæ¸ÀAUÀªÀ£ÀÄß ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥Àr¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

Sunday, November 13, 2022

ಕನಕ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫೋಟೊ ಮತ್ತು ವರದಿ (11.11.2022)

 


PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ vÀªÀÄä QÃvÀð£ÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÉÊZÁjPÀ £É¯ÉAiÀÄ°è ¸ÀªÀiÁdPÉÌ ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀªÀgÀÄ JAzÀÄ vÉAPÀ¤rAiÀÄÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj  ¥ÀzÀ«¥ÀǪÀð PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ  «±Àé£ÁxÀ PÀgÀ§ ºÉýzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11.11.2022, ±ÀÄPÀæªÁgÀzÀAzÀÄ £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è  PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ ºÁUÀÆ ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï EzÀgÀ dAn D±ÀæAiÀÄzÀ°è PÀ£ÀPÀ dAiÀÄAw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ fêÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAzÉñÀ JA§ «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ  G¥À£Áå¸À ¤ÃrzÀgÀÄ.

PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ ¨sÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß  ¥À¸Àj¹zÀgÀÄ. CªÀgÉÆ§â  C¥ÀæwªÀÄ PÀ«. zÁ±Àð¤PÀgÁV PÁt¸ÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀzÀ°è ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ ªÀĸÀÛPÀzÀ°èAiÀÄÆ G½AiÀÄĪÀAvÁUÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀgÀÄ.

 GqÀĦ f¯Áè PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀwÛ£À CzsÀåPÀë ¤Ã¯ÁªÀgÀ ¸ÀÄgÉÃAzÀæ CrUÀ CªÀgÀÄ  PÀ£ÀPÀ CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ ºÀjzÁ¸À ªÁYäAiÀĪÀiÁ°PÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀlUÉÆAqÀ ªÀÄÆgÀÄ ºÉÆvÀÛUÉUÀ¼À£ÀÄß  (qÁ. gÉÃSÁ PÁRAqÀQ - ²æÃ¥Àæ¸À£Àß zÁ¸ÀgÀÄ, qÁ.©.J¸ï. C¤¯ï PÀĪÀiÁgï ¨ÉƪÀiÁäWÀlÖ UÉÆÃ¥Á®zÁ¸ÀgÀÄ, qÁ.PÉ. UÉÆÃPÀįï£ÁxÀ-dUÀ£ÁßxÀzÁ¸ÀgÀÄ) ©qÀÄUÀqÉ UÉƽ¹ PÀÈw ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ.  JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ ¥ÉÇæ. ®Që÷äãÁgÁAiÀÄt PÁgÀAvÀ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvï GqÀĦ vÁ®ÆPÀÄ CzsÀåPÀë gÀ«gÁeï JZï.¦ G¥À¹ÜvÀjzÀÄÝ ±ÀĨsÀ ºÁgÉʹzÀgÀÄ. PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¦ÃoÀzÀ ¤zÉðñÀPÀ qÁ. ©. dUÀ¢Ã±À ±ÉnÖ ¸ÁéUÀw¹ ¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ,  ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyð  VjÃ±ï  PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤gÀƦ¹ ªÀA¢¹zÀgÀÄ. EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è  ºÁqÀÄUÁgÀ ªÀiÁgÀÄw ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀgÀ¥Àà CªÀjAzÀ PÀ£ÀPÀ VÃvÉUÀ¼À UÁAiÀÄ£À £ÀqɬÄvÀÄ.

 

 


Tuesday, November 1, 2022

ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟ ನವಂಬರ್ ೧ರಿಂದ ನವಂಬರ್ ೩೦ರವರೆಗೆ

 

jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀzÀ°è ¥ÀŸÀÛPÀ ªÀiÁgÁl

PÀ£ÀßqÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è GqÀĦAiÀÄ UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ°è «±ÉõÀ jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀzÀ°è EzÉà £ÀªÀA§gï 1jAzÀ 30gÀ ªÀgÉUÉ ¥ÀŸÀÛPÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¥ÀæPÀluÉUÀ½UÉ 25% ¬ÄAzÀ 50%gÀªÀgÉUÉ jAiÀiÁ¬Äw PÉÆqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. D¸ÀPÀÛgÀÄ JA.f.JA PÁ¯ÉÃdÄ DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ°è ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆAqÀÄPÉƼÀÀÄzÀÄ. ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÉ 0820-2521159, 9448868868, 9480575783, F zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉåUÀ½UÉ PÀgɪÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.


                                                                                                DqÀ½vÁ¢üPÁj 


ಪೊಳಲಿ ಶೀನಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಆರ್. ಹೆಗ್ಡೆ ಜಂಟಿ ಹೆಸರಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಾನಪದ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಕೆ. ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗೆ

 

 eÁ£À¥ÀzÀ vÀdÕ  qÁ. PÉ. a£ÀߥÀà UËqÀ CªÀgÀÄ 2022£Éà ¸Á°£À ¥ÉǼÀ° ²Ã£À¥Àà ºÉUÉØ ªÀÄvÀÄÛ J¸ï. Dgï. ºÉUÉØ (dAn ºÉ¸ÀgÀ°è) ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀPÉÌ  DAiÉÄÌAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. ¥ÉǼÀ° ²Ã£À¥Àà ºÉUÉØ ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.Dgï. ºÉUÉØ EªÀj§âgÀ £É£À¦£À°è gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ F ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀ.Ä. ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄÄ gÀÆ 20,000/- ºÁUÀÆ ¥Àæ±À¹Û ¥sÀ®PÀªÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ. ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹gÀÄvÁÛgÉ.

zÀQëtPÀ£ÀßqÀ  f¯ÉèAiÀÄ PÀÆqÀÆgÀÄ JA§°è d¤¹zÀ PÉ. a£ÀߥÀà UËqÀgÀÄ ªÀÄzÀgÁ¸ÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è JA.J ¥ÀzÀ« ºÁUÀÆ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ°è qÁ.©. J «ªÉÃPÀ gÉÊ CªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¨sÀÆvÁgÁzsÀ£É eÁ£À¥À¢ÃAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À JA§ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦JZï.r ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ. GfgÉAiÀÄ J¸ï.r.JA ¥ÀzÀ« PÁ¯ÉÃf£À°è ªÀÈwÛ fêÀ£À DgÀA©ü¹ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ°è ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁV, «¨sÁUÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÁÝgÉ. C®èzÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ°è PÀÄ®¸ÀaªÀgÁV,  PÀ¯Á¤PÁAiÀÄzÀ rãï DV, jf¸ÁÖçgï DV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀ EªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ eÁ£À¥ÀzÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ºÁªÉÃjAiÀÄ°è G¥ÀPÀÄ®¥ÀwUÀ¼ÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¹zÀ C£ÀĨsÀªÀ ºÉÆA¢zÁÝgÉ.

PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå vÀļÀĪÀ ªÀiËTPÀ PÀxÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌöÈw, ºÁUÀÆ eÁ£À¥ÀzÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ PÀÄjvÀÄ «±ÉõÀ ¥Àjtw ºÉÆA¢zÁÝgÉ. EªÀgÀÄ ¦JZï.r  ºÁUÀÆ JA.¦ü¯ï «zÁåyðUÀ¼À ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÆ DV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÁÝgÉ.

EªÀgÀÄ ¦ü£ÉèAr£À ¥ÉÇøïÖ qÁPÀÖç¯ï ¥sɯÉÆò¥ï, d¥Á¤£Àd¥Á£ï ¥sËAqÉñÀ£ï ¥sɯÉƲ¥ï ¥ÀqÉzÀªÀgÁVzÁÝgÉ. vÀÄQð «.« ¦ü£ÉèAqï vÀÄåA©UÀ£ï «.« dªÀÄð¤AiÀÄ ªÀÇgÀhiïð§Uïð£À ªÀiÁåPïì«Ä®è£ïì «±Àé«zÁ央AiÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉ ¸ÀAzÀ±ÀðPÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁVAiÀÄÆ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÁÝgÉ. EªÀgÀÄ ¨sÀÆvÁgÁzsÀ£É PÉ®ªÀÅ CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ, eÁ¯Ál, ¸ÀA¸ÀÌöÈw ¹j, UËqÀ¸ÀA¸ÀÌöÈw ªÀÄvÀÄÛ DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ, ¸ÉÃjUÉ, gÀvÀߪÀiÁ£À¸À ¸ÉÃjzÀAvÉ 20PÀÆÌ C¢üPÀ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÁÝgÉ.

¥ÉǼÀ° ²Ã£À¥Àà ºÉUÉØAiÀĪÀgÉAzÉà ¥Àæ¹zÀÞgÁzÀ £ÀAzÀ½PÉ CªÀÄÄtAeÉUÀÄvÀÄÛ ²Ã£À¥Àà ºÉUÀÎqÉAiÀĪÀgÀÄ »jAiÀÄ ¸ÁévÀAvÀæ÷å ºÉÆÃgÁlUÁgÀgÀ¯ÉÆè§âgÀÄ. UÁA¢üÃf ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ°è ºÀ®ªÁgÀÄ ¨Áj PÁgÁUÀȺÀ ªÁ¸ÀªÀ£ÀÆß C£ÀĨsÀ«¹zÀªÀgÀÄ. ²æÃAiÀÄÄvÀgÀ ºÀ®ªÁgÀÄ PÀÈwUÀ¼À°è zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ ZÀjvÉæ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆvÁ¼À ¥ÁAqÀågÁAiÀÄ£À C½AiÀÄPÀlÄÖ ªÀÄÄRåªÁzÀĪÀÅ.  CªÀgÀ ªÀÄUÀ ²æà ¹ÃvÁgÁªÀÄ ºÉUÉØAiÀĪÀgÀÄ (1943-2014) J¸ï.Dgï. ºÉUÉØ JAzÉà ¥ÀjavÀgÀÄ. EªÀgÀ ªÀÄqÀ¢ EA¢gÁ ºÉUÉØAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj gÀa¹zÀ UÀÄwÛ¤AzÀ ¸ÉʤPÀ dUÀwÛUÉ «zÁéA¸ÀgÀ ªÉÄZÀÄÑUÉ UÀ½¹zÉ. EªÀgÀÄ ¸ÉʤPÀgÁV, ¥ÀwæPÁ ¤ªÀðºÀuÁ¢üPÁjAiÀiÁV, vÀļÀÄPÀÆlzÀ CzsÀåPÀëgÁVAiÀÄÆ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÁÝgÉ. EªÀj§âgÀ dAn ºÉ¸ÀgÀ°è F ¥Àæ±À¹Û.

ವಿಸ್ತರಣಾ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಯ ಐದನೆ ಉಪನ್ಯಾಸ : ಪ್ರೊ. ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ

 


¨sÀPÀÄw §zÀÄPÀÄ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄvÉ PÀ£ÀPÀ aAvÀ£É - ¥ÉÇæ. ¸ÀÄgÉÃAzÀæ£ÁxÀ ±ÉnÖ

PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ PÀÈwUÀ¼À°è  fêÀ£À zÀ±Àð£À«zÉ «ZÁgÀ¥ÀÇtð aAvÀ£É EzÉ, ªÁ¸ÀÛ«PÀvÉAiÀÄ £ÉÆëzÉ. PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ £ÁqÀÄ£ÀÄr ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ°è ¨ÉgÉvÀĺÉÆÃVgÀĪÀ ¢üêÀÄAvÀ ªÀåQÛ. ¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀågÁV, §zÀÄQ zÁ¸À ¸Á»vÀåPÉÌ ºÉƸÀ ¢PÀÌ£ÀÄß vÉÆÃj¹zÀ ªÀĺÁ£ï ¸ÀAvÀ ¸ÀªÀiÁd ¸ÀÄzsÁgÀPÀ, ªÀiÁ£ÀªÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄgÉzÀ PÁæAwPÁj PÀ«. §zÀÄQ£À ¸ÀÄR PÀµÀÖUÀ¼À£ÀÄß wÃgÀ ºÀwÛgÀzÀ°è C£ÀĨsÀ«¹ C©üªÀåQÛ ¥Àr¹zÀªÀgÀÄ QÃvÀð£ÁzÁ¸ÀgÀÄ. JAzÀÄ JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À ¤ªÀÈvÀÛ G¥À£Áå¸ÀPÀ ¥ÉÇæ. ¸ÀÄgÉÃAzÀæ£ÁxÀ ±ÉnÖ ºÉýzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ ¸É¥ÀÖA§gï 21, 2022gÀAzÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, ªÀiÁºÉ, gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀiÁºÉ, ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ ¥À©èPï ¸ÀÆ̯ï, »jAiÀÄqÀÌEªÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ £ÀqÉzÀ «¸ÀÛgÀuÁ G¥À£Áå¸À  ªÀiÁ°PÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ‘¨sÀPÀÄw §zÀÄPÀÄ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄvÉ PÀ£ÀPÀ aAvÀ£É’ JA§ «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ G¥À£Áå¸À ¤ÃrzÀgÀÄ.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ ¥À©èPï ¸ÀÆÌ¯ï »jAiÀÄqÀÌ E°èAiÀÄ ¥ÀzÀ«¥ÀǪÀð PÁ¯ÉÃf£À ¥Àæ¨sÁgÀ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ ²æêÀÄw «ÃuÁ r. £ÁAiÀÄPï ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, ªÀiÁºÉAiÀÄ DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ qÁ. ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ CªÀgÀÄ ¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£Ár  ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ ¤ÃrzÀgÀÄ. PÀ£ÁðlPÀ ¥À©èPï ¸ÀÆÌ¯ï »jAiÀÄqÀÌ E°èAiÀÄ G¥À¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ ²æêÀÄw PÀĸÀĪÀÄ  CªÀgÀÄ ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁzÀ ²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgï CªÀgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤gÀƦ¹ ªÀA¢¹zÀgÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ DgÀA¨sÀzÀ°è PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæzsÁå¦PÉAiÀÄgÀÄ ºÁUÀÆ «zÁåyðUÀ½AzÀ PÀ£ÀPÀQÃvÀð£É UÁAiÀÄ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ.