Tuesday, November 22, 2022

ಪೊಳಲಿ ಶೀನಪ್ಪ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಆರ್. ಹೆಗ್ಡೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (19.11.2022)

 

PÀgÁªÀ½AiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌöÈw ºÁUÀÆ eÁ£À¥ÀzÀ PÉëÃvÀæzÀ°è CzsÀåAiÀÄ£Á¸ÀPÀÛgÁzÀªÀjUÉ ¸ÀÆPÀÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤Ãr CzsÀåAiÀÄ£À PÀæªÀĪÀ£ÀÄß w½¸ÀĪÀÅzÀÄ CUÀvÀå, CzÀgÀ°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæ ªÀ»¸À¨ÉÃPÁVzÉ vÀļÀĨsÁµÉ ºÁUÀÆ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ PÀÄjvÀ UÀA©üÃgÀ CzsÀåAiÀÄ£À £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ D CzsÀåAiÀÄ£À ¥Àæ§ÄzÀÞªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. vÀļÀÄeÁ£À¥ÀzÀzÀ ªÀåªÀ¹ÜvÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀªÁzÀgÉ eÁÕ£À«¸ÀÛgÀuÉ ¸ÀÄ®¨sÀ ¸ÁzsÀå. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀªÀiÁUÀðzÀ°è ªÀiÁrzÀ CzsÀåAiÀÄ£À¢AzÀ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ ¤RgÀªÁzÀ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ zÉÆgÀPÀĪÀÅ¢®è.  EzÀĪÀgÉUÉ eÁ£À¥ÀzÀ CzsÀåAiÀÄ£À ²¹Û¤AzÀ PÀÆrzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¸À¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÁV eÁ£À¥ÀzÀ vÀdÕ qÁ. PÉ. a£ÀߥÀà UËqÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¥ÀlÖgÀÄ.  CªÀgÀÄ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ ºÁUÀÆ ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï (ªÀiÁºÉ) D±ÀæAiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 19.11.2022gÀAzÀÄ JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À £ÀÆvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è £ÀqÉzÀ ¥ÉǼÀ° ²Ã£À¥Àà ºÉUÀÎqÉ ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.Dgï.ºÉUÉØ ¥Àæ±À¹Û ¹éÃPÀj¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ.


PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀ»¹zÀ «±ÁæAvÀ PÀÄ®¥ÀwUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ eÁ£À¥ÀzÀ vÀdÕgÁzÀ qÁ.©.J. «ªÉÃPÀ gÉÊ ªÀiÁvÀ£Ár §Ä¢ÞªÀÄvÉÛ, ¥ÀæAiÉÆÃUÀ²Ã®vÉ EzÀÝgÀÆ zÉúÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì ¥ÀÇtð¥ÀæªÀiÁtzÀ°è vÉÆqÀV¹ ¥Àj±ÀæªÀÄ ¥ÀqÉzÀªÀgÀÄ GvÀÛªÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÁUÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è. §zÀÄQ£À ¸ÁzsÀ£É CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ bÀ® EgÀ¨ÉÃPÉà ºÉÆgÀvÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì, °AUÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀĪÀÅ £É¥ÀªÀiÁvÀæ. vÀļÀÄ«£À ªÀĺÀvÀé ºÁUÀÆ ²æêÀÄAwPÉAiÀÄ£ÀÄß dUÀwÛUÉ w½AiÀÄĪÀAvÉ  ªÀiÁrgÀĪÀªÀgÀÄ ¥ÉÇæ. ©. ¸ÀÄgÉÃAzÀæ gÁªï ºÁUÀÆ ¥ÉÇæ.PÉ a£ÀߥÀà UËqÀgÀÄ. DzÀgÉ CªÀgÀÄ ¥ÀæZÁgÀPÁÌV ªÀiÁrzÀÝ®è. ¥ÉÇ¥ÀÅöå®gï «ÄÃrAiÀiÁUÀ½UÀÆ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ½UÀÆ ¸ÀA§AzsÀ«®è. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ  §ºÀÄ ²¹ÛÃAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄÄRåªÁUÀÄvÀÛzÉ. vÀļÀĸÀA¸ÀÌöÈw §UÉÎ D¼ÀªÁzÀ CzsÀåAiÀÄ£À £ÀqɹzÀ qÁ. AiÀÄÄ.¦ G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ ¥ÀæPÁgÀ zÁæ«qÀ ¨sÁµÉUÀÆ D¦üæPÀ£ï ¨sÁµÉUÀÆ ¸ÀA§AzsÀ«zÉ E°è£À ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆîĪÀ C£ÉÃPÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ D¦üæPÁzÀ  PÉ®ªÀÅ ¨sÁUÀUÀ¼À°è PÀAqÀħgÀÄvÀÛªÉ. Qæ¸ÀÛ¥ÀǪÀðzÀ°è PÀgÁªÀ½UÉ ¸ÀªÀÄÄzÀæªÀiÁUÀðzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁvÀæ ¸ÀA¥ÀPÀð«zÀÄÝ, C£ÉÃPÀ zÉñÀUÀ½AzÀ E°èUÉ d£ÀgÀÄ ªÀ®¸É §A¢zÀÝgÀÄ JA§ÄzÁV  ºÉýzÀgÀÄ.


gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ. ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ ¸ÁéUÀw¹, ªÀA¢¹zÀgÀÄ. ¥Àæ±À¹Û ¸À«ÄwAiÀÄ qÁ. EA¢gÁ ºÉUÉØ ¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ.  «zÁåy𤠣ÀAzÀ£Á ¥Áæyð¹zÀgÀÄ. «zÁåy𤠥À«vÀæ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ªÁa¹zÀgÀÄ, «zÁåy𤠥À®è« PÉÆqÀUÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤gÀƦ¹zÀgÀÄ.


No comments: