Tuesday, November 1, 2022

ವಿಸ್ತರಣಾ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಯ ಐದನೆ ಉಪನ್ಯಾಸ : ಪ್ರೊ. ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ

 


¨sÀPÀÄw §zÀÄPÀÄ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄvÉ PÀ£ÀPÀ aAvÀ£É - ¥ÉÇæ. ¸ÀÄgÉÃAzÀæ£ÁxÀ ±ÉnÖ

PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ PÀÈwUÀ¼À°è  fêÀ£À zÀ±Àð£À«zÉ «ZÁgÀ¥ÀÇtð aAvÀ£É EzÉ, ªÁ¸ÀÛ«PÀvÉAiÀÄ £ÉÆëzÉ. PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ £ÁqÀÄ£ÀÄr ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ°è ¨ÉgÉvÀĺÉÆÃVgÀĪÀ ¢üêÀÄAvÀ ªÀåQÛ. ¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀågÁV, §zÀÄQ zÁ¸À ¸Á»vÀåPÉÌ ºÉƸÀ ¢PÀÌ£ÀÄß vÉÆÃj¹zÀ ªÀĺÁ£ï ¸ÀAvÀ ¸ÀªÀiÁd ¸ÀÄzsÁgÀPÀ, ªÀiÁ£ÀªÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄgÉzÀ PÁæAwPÁj PÀ«. §zÀÄQ£À ¸ÀÄR PÀµÀÖUÀ¼À£ÀÄß wÃgÀ ºÀwÛgÀzÀ°è C£ÀĨsÀ«¹ C©üªÀåQÛ ¥Àr¹zÀªÀgÀÄ QÃvÀð£ÁzÁ¸ÀgÀÄ. JAzÀÄ JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À ¤ªÀÈvÀÛ G¥À£Áå¸ÀPÀ ¥ÉÇæ. ¸ÀÄgÉÃAzÀæ£ÁxÀ ±ÉnÖ ºÉýzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ ¸É¥ÀÖA§gï 21, 2022gÀAzÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, ªÀiÁºÉ, gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀiÁºÉ, ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ ¥À©èPï ¸ÀÆ̯ï, »jAiÀÄqÀÌEªÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ £ÀqÉzÀ «¸ÀÛgÀuÁ G¥À£Áå¸À  ªÀiÁ°PÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ‘¨sÀPÀÄw §zÀÄPÀÄ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄvÉ PÀ£ÀPÀ aAvÀ£É’ JA§ «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ G¥À£Áå¸À ¤ÃrzÀgÀÄ.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ ¥À©èPï ¸ÀÆÌ¯ï »jAiÀÄqÀÌ E°èAiÀÄ ¥ÀzÀ«¥ÀǪÀð PÁ¯ÉÃf£À ¥Àæ¨sÁgÀ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ ²æêÀÄw «ÃuÁ r. £ÁAiÀÄPï ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, ªÀiÁºÉAiÀÄ DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ qÁ. ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ CªÀgÀÄ ¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£Ár  ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ ¤ÃrzÀgÀÄ. PÀ£ÁðlPÀ ¥À©èPï ¸ÀÆÌ¯ï »jAiÀÄqÀÌ E°èAiÀÄ G¥À¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ ²æêÀÄw PÀĸÀĪÀÄ  CªÀgÀÄ ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁzÀ ²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgï CªÀgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤gÀƦ¹ ªÀA¢¹zÀgÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ DgÀA¨sÀzÀ°è PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæzsÁå¦PÉAiÀÄgÀÄ ºÁUÀÆ «zÁåyðUÀ½AzÀ PÀ£ÀPÀQÃvÀð£É UÁAiÀÄ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ.
No comments: