Tuesday, December 30, 2014

±Á¸À£À bÁAiÀiÁavÀæ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀzÀ GzÁÏl£Á ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ ¢£ÁAPÀ 31.12.2014 


Tuesday, December 16, 2014

Hemanthotsav

Workshop cum Demonstration on Tribal/Folk Arts & Crafts of India on 10th to 14th December 2014 
Inaugurated by Dr.Bhaskarnanda Kumar
Senior Orthopedic Surgeon
 

 

 

 

 

Performing Art presentations by Tribal and Folk Artists of North-Eastern States


 

 

 


 

 

 

Sunday, December 7, 2014

Vadiraja Kanakadasa Music Festival (07.12.2014)

QÃvÀð£À UÁAiÀÄ£À ¸ÀàzsÉð «eÉÃvÀjAzÀ zÁ¸ÀgÀ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ
 

 

 

 

 PÀuÁðlPÀ ºÀjzÁ¸À ¥ÀgÀA¥ÀgÉ qÁ. ¸ÀÄPÀ£Áå ¥Àæ¨sÁPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀUÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀ PÀbÉÃj PÀÄ. ¸ÀAVÃvÁ ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀUÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ
 

 PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀ PÀbÉÃj CAd£Á ¦. gÁªï ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
 

PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀ PÀbÉÃj jwéPï gÁd ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀUÀ ZÉ£ÉßöÊ