Sunday, December 7, 2014

Vadiraja Kanakadasa Music Festival (06.12.2014)

¥ËæqsÀ±Á¯Á «zÁåyðUÀ½UÉ D±ÀĨsÁµÀt ¸ÀàzsÉð

 

 ¨sÀd£À vÀAqÀUÀ½AzÀ zÁ¸ÀgÀQÃvÀð£É
 »AzÀƸÁܤ ¸ÀAVÃvÀ PÀbÉÃj DgÁzsÀ£Á ºÉUÉØ ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀUÀ ²gÀ¹
 PÀuÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀ PÉ. ªÀĺÁzÉêÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀUÀ, wgÀĪÀ£ÀAvÀ¥ÀÅgÀ

 
 »AzÀƸÁܤ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀ zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ ªÉîAPÀgï ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀUÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
 

No comments: