Friday, December 5, 2014

Vadiraja Kanakadasa Sangeethotsava 2014

¢£ÁAPÀ 05.12.2014gÀAzÀÄ £ÀqÉzÀ 37£Éà ªÁ¢gÁd PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀ GzÁÏl£É ªÀiÁ£Àå ±Á¸ÀPÀgÁzÀ ²æà ¥ÀæªÉÆÃzï ªÀÄzsÀégÁeïgÀªÀjAzÀ ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀ PÀbÉÃj PÀ¯ÁªÀw CªÀzsÀÆvï ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
 

 

 

 

No comments: