Sunday, December 7, 2014

Vadiraja Kanakadasa Music Festival (07.12.2014)

QÃvÀð£À UÁAiÀÄ£À ¸ÀàzsÉð «eÉÃvÀjAzÀ zÁ¸ÀgÀ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ
 

 

 

 

 PÀuÁðlPÀ ºÀjzÁ¸À ¥ÀgÀA¥ÀgÉ qÁ. ¸ÀÄPÀ£Áå ¥Àæ¨sÁPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀUÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀ PÀbÉÃj PÀÄ. ¸ÀAVÃvÁ ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀUÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ
 

 PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀ PÀbÉÃj CAd£Á ¦. gÁªï ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
 

PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀ PÀbÉÃj jwéPï gÁd ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀUÀ ZÉ£ÉßöÊ
 

 

No comments: