Sunday, June 20, 2021

ಕಡೆಂಗೋಡ್ಲು ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಡಿ. ಎಸ್. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ

 

       
¯ÉÃRPÀ  r.J¸ï. gÁªÀĸÁé«Ä CªÀjUÉ PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè PÁªÀå ¥Àæ±À¹Û

 gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï, ªÀÄtÂ¥Á® ¤ÃqÀĪÀ PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè PÁªÀå ¥Àæ±À¹Û 2021  ¯ÉÃRPÀ  CgÀ¹ÃPÀgÉAiÀÄ ²æà r.J¸ï. gÁªÀĸÁé«Ä CªÀjUÉ ®©ü¹zÉ. ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄÄ 10000/- £ÀUÀzÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ±À¹Û ¥sÀ®PÀªÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ DAiÉÄÌ ¸À«ÄwAiÀÄÄ  r.J¸ï. gÁªÀĸÁé«Ä CªÀgÀ «ÄãÀÄ ¨ÉÃmÉUÉ ¤AvÀ zÉÆÃt ¸Á®Ä C¥ÀæPÀnvÀ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀªÀ£ÀÄß ¥Àæ±À¹ÛUÉ DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÉ.  PÀ«, PÁzÀA§jPÁgÀ, £ÁlPÀPÁgÀ,  PÀxÉUÁgÀ, ¥ÀwæPÉÆÃzÀå«Ä  »ÃUÉ PÀ£ÀßqÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ°è ºÉ¸ÀgÀĪÁ¹AiÀiÁzÀ PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè ±ÀAPÀgÀ ¨sÀlÖgÀ ºÉ¸ÀgÀ°è F ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ  JAzÀÄ DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ. ©. dUÀ¢Ã±ï ±ÉnÖ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹zÁÝgÉ.

r.J¸ï. gÁªÀĸÁé«Ä CªÀgÀÄ  vÀjÃPÉgÉ ªÀÄÆ®zÀªÀgÁVzÀÄÝ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ CgÀ¹ÃPÉgÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ fêÀ «ªÀiÁ ¤UÀªÀÄzÀ°è DqÀ½vÁ¢üPÁjAiÀiÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝgÉ.  EªÀgÀÄ ¥ÀæeÁªÁt ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¢Ã¥ÁªÀ½ ¸ÀàzsÉð, PÀ£ÀßqÀ ¥Àæ¨sÁ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¸ÀAPÁæAw PÀxÁ ¸ÀàzsÉð, «dAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ AiÀÄÄUÁ¢ PÀxÁ ¸ÀàzsÉð EvÁå¢ ¸ÀàzsÉðUÀ¼À°è §ºÀĪÀiÁ£À ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ºÁ¸À£À, ¨sÀzÁæªÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʸÀÆgÀÄ DPÁ±ÀªÁtÂUÀ½AzÀ CªÀgÀ  150PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ¥Àæ¸ÁgÀªÁVªÉ. GqÀĦAiÀÄ CT®¨sÁgÀvÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£À, ªÀÄÆqÀ©¢gÉ D¼Áé¸ï £ÀÄr¹jAiÀÄ°è PÀ«vÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. PÀ£ÁðlPÀ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«ÄAiÀÄ ««zsÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛAiÀiÁV ¨sÁUÀªÀ»¹gÀÄvÁÛgÉ. CAqÀªÀiÁ£ï PÀÄjvÀ EªÀgÀ ¥ÀæªÁ¸À PÀxÀ£À zsÁgÀªÁ»AiÀiÁV ¥Àæ¸ÁgÀUÉÆArvÀÄÛ.   EªÀjUÉ PÉÃAzÀæ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀwÛ£À r.¹ C£ÀAvÀ¸Áé«Ä ¥Àæ±À¹Û, ²ªÀªÉÆUÀÎ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¥ÉÇæ.f.J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà PÁªÀå ¥Àæ±À¹Û, PÁAvÁªÀgÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀzÀ ªÀÄÄzÀÝt PÁªÀå ¥Àæ±À¹Û ºÁUÀÆ «¨sÁPÁªÀå ¥Àæ±À¹ÛUÀ½UÉ ¨sÁd£ÀgÁVzÁÝgÉ.