Thursday, January 24, 2019

ಉಡುಪಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಭೇಟಿ ಉಡುಪಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭಾ ಭಾ  ಅಟೋಮಿಕ್  ರಿಸರ್ಚ್ ಸೇಂಟರ್ ನ   ನಿವೃತ್ತ   ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡವು ಭೇಟಿ ನೀಡಿತು. 

ಕುಂಬಾರಿಕೆಯ ದಾಖಲೀಕರಣ

 

 
  ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ - ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧರಿತ ಕುಂಬಾರಿಕೆಯ ದಾಖಲೀಕರಣ
21.01.2019

GqÀĦAiÀÄ ¥ÁæzÉòPÀ eÁ£À¥ÀzÀ gÀAUÀPÀ¯ÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ, ªÀiÁºÉ  EªÀgÀ D±ÀæAiÀÄzÀ°è ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ PÀÄA¨ÁjPÉ  ªÀÄvÀÄÛ  "vÀAvÀæeÁÕ£À - ¸ÉÆïÁgï «zÀÄåvï §¼À¸ÀĪÀ PÀÄA¨ÁjPÉ"AiÀÄ zÁR°ÃPÀgÀtªÀÅ PÀÄAzÁ¥ÀÅgÀ vÁ®ÆQ£À D®Æj£À°è  EwÛÃZÉUÉ £ÀqɬÄvÀÄ.
¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ PÀÄA¨ÁjPÉAiÀÄÄ E£ÀÆß G½zÀÄPÉÆArzÉ. DzÀgÉ ¥Àj±ÀæªÀÄzÀ PÁAiÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄtÂÚ£À  ¤vÉÆåÃ¥ÀAiÉÆÃV ¥ÁvÉæUÀ½UÉ ¨ÉÃrPÉ PÀĹAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ F «zsÁ£ÀzÀ  ¤ªÀiÁðtPÁAiÀÄðªÀÅ  £ÉÃ¥ÀxÀåPÉÌ ¸ÀjAiÀÄÄwÛzÉ. DzÀgÉ ¸ÉÆïÁgï «zÀÄåvï §¼À¹ ZÀPÀæ wgÀÄV¸ÀĪÀ, ªÀÄtÄÚ ºÀzÀUÉƽ¸ÀĪÀ, ¥ÀæªÀiÁt §zÀÞªÁV ¨ÉgɸÀĪÀ,  ¹zÀÞUÉÆAqÀ ¤«ÄðwUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉìĸÀĪÀ  ªÀÄÄAvÁzÀ ºÀAvÀUÀ¼À°è vÀAvÀæeÁÕ£À -  DzsÀĤPÀ aAvÀ£É -¥ÀjµÁÌgÀªÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀ PÀÄA¨ÁjPÉAiÀÄ MAzÀÄ PÉÃAzÀæ D®Æj£À UÀÄgÀĪÀAzÀ£Á ¥ÉÇÃlj ¥ÁæqÀPïÖ÷ì£ÀÄß  zÁR°ÃPÀgÀtPÁÌV UÀÄgÀÄw¸À¯ÁVvÀÄÛ. EzÀgÀ ªÀiÁ®PÀ gÀWÀÄgÁªÀÄ PÀįÁ¯ï EªÀgÀ ¥Àwß ¥ÁªÀðw, EªÀgÉÆA¢UÉ  ¸ÀÄeÁvÁ ºÁUÀÆ PÀ«vÁ CªÀgÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÁV zÀÄrAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ.
¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ vÀgÀ¨ÉÃwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ gÀWÀÄgÁªÀÄ CªÀgÀÄ ªÀģɪÁvÉ𠧼ÀPÉAiÀÄ ¥ÁvÉæUÀ¼À£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄtÂÚ£À C®APÁjPÀ ¤«ÄðwUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. CªÀÅUÀ¼À£Éß®è vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¸ÀܼÀzÀ ¥ÀPÀÌzÀ¯Éè MAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ªÀåªÀ¹ÜvÀªÁV eÉÆÃr¹nÖzÁÝgÉ. ¥ÀæªÁ¹UÀ¼ÀÄ §gÀÄvÁÛgÉ, D¸ÀPÀÛgÀÄ DUÀ«Ä¸ÀÄvÁÛgÉ ºÁUÉAiÉÄà Rjâ¸ÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ gÀWÀÄgÁªÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. DªÉ ªÀÄtÄÚ ¥ÀæzsÁ£ÀªÁV §¼ÀPÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ, eÉÃrªÀÄtÄÚ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¼À¢ ªÀÄtÄÚUÀ¼À£ÀÄß CUÀvÀåPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀAvÉ G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉƼÀî¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.
¸É¯ÉÆÌ ¥sËAqÉñÀ£ï CªÀgÀÄ PÀÄA¨sÀ PÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß G½¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ PÀÄA¨ÁjPÉ ªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀVgÀĪÀªÀgÀ fêÀ£À ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß JvÀÛj¸À®Ä ¸ÉÆïÁgïUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆlÄÖ, ªÀÄtÚ£ÀÄß ºÀzÀªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÆïÁgï §èAdgï, ¥ÀVä¯ï, PÀÄA¨ÁjPÉAiÀÄ ªÀÄÄRåªÁzÀ ¸ÉÆïÁgï ZÁ°vÀ ZÀPÀæUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆnÖzÁÝgÉ. ¨ÉìĸÀ®Ä PÀrªÉÄ EAzsÀ£À ¸ÁPÁUÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀëªÀÄvÉAiÀÄ Q®£ï (¨sÀnÖ)UÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¹PÉÆnÖzÁÝgÉ.  zÉêÁ®AiÀÄUÀ½UÉ ¨ÉÃPÁUÀĪÀ PÀ®±ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. ºÁ°UÉ, ªÉƸÀjUÉ, ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä »ÃUÉ CUÀvÀå ªÀÄtÂÚ£À ¥ÁvÉæUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ gÀWÀÄgÁªÀÄ CªÀgÀÄ ¤Ãj£À dUï, ¤Ãj£À ¯ÉÆÃl, dÆå¸ï PÀ¥ï, nÃPÀ¥ï, UÀÆqÀĢåÀUÀ¼À£ÀÄß, ¤Ãj£À UÀrUÉ, zsÀÆ¥ÀzÀ CArUÉ, ºÀÆzÁ¤ ªÀÄÄAvÁzÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß  vÀAiÀiÁj¸ÀÄvÁÛgÉ. zÀÄrvÀPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¥Àæw¥sÀ® EzÉ J£ÀÄßvÁÛgÉ. DzsÀĤPÀ vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ §¼ÀPÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ GvÁìºÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄßvÁÛgÉ. ¸É¯ÉÆÌzÀ EAf¤AiÀÄgï Q±ÉÆÃgï CªÀgÀÄ ¸ÉÆïÁgï ZÁ°vÀ AiÀÄAvÀæUÀ¼À «ªÀgÀuÉ ¤ÃrzÀgÀÄ.
D®Æj£À zÀƪÀÄ£À ¥Á®Ä JA§°è ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ  «zsÁ£ÀzÀ°è JAzÀgÉ ZÀPÀæªÀ£ÀÄß PÉÊAiÀÄ°è wgÀÄV¹ ªÀÄqÀPÉ, PÀÄrPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄÄvÀÛ PÀįÁ¯ï-®Që÷äà zÀA¥Àw ªÀiÁrvÉÆÃj¹zÀgÀÄ. ¥ÀǪÀð ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ¨ÉìĸÀĪÀ,   ¨sÀnÖAiÀÄ°è ªÀÄqÀPÉ PÀÄrPÉUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¸ÀĪÀ, eÉÆÃr¹zÀ §½PÀ CzÀ£ÀÄß ¨ÉÊ ºÀÄ°è¤AzÀ ªÀÄÄaÑ ªÉÄÃ¯É ªÀÄtÚ£ÀÄß ªÉÄwÛ ¨ÉAQºÁQ ¨ÉìĸÀĪÀ ºÀAvÀUÀ¼À£Àß £ÀgÀ¹AºÀ PÀįÁ¯ï-VjeÁ zÀA¥Àw ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. ¥ÁæzÉòPÀ eÁ£À¥ÀzÀ gÀAUÀPÀ¯ÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæzÀ ¸ÀAAiÉÆÃd£Á¢üPÁj ¥ÉÇæ. ªÀgÀzÉñÀ »gÉÃUÀAUÉ CªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è  zÁR¯Áw £ÀqÉ¢zÉ. PÉ.J¯ï PÀÄAqÀAvÁAiÀÄ zÁR¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ. PÉÃAzÀæzÀ ®ZÉÑÃAzÀæ CªÀgÀÄ «ÃrAiÉÆà zÁR°ÃPÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀgÀÄ.
          Sunday, January 6, 2019

ಕಡೆಂಗೋಡ್ಲು ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ೨೦೧೯


PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè ¥Àæ±À¹ÛUÉ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼À  DºÁé£À


£Ár£À »jAiÀÄ PÀ« ¥ÀvÀæPÀvÀð PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè ±ÀAPÀgÀ¨sÀlÖgÀ £É£À¦£À°è 1978gÀ°è ¸ÁܦvÀªÁzÀ PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè PÁªÀå ¥Àæ±À¹ÛUÉ F ªÀµÀð C¥ÀæPÀnvÀ PÀ£ÀßqÀ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®UÀ¼À£ÀÄß DºÁ餸À¯ÁVzÉ. gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀ F ¥Àæ±À¹ÛUÉ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£À PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ ¥sɧæªÀj 28, 2019. PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÁzÀ «¼Á¸À : ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ, gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, JA.f.JA. PÁ¯ÉÃdÄ DªÀgÀt, GqÀĦ 576 102.
PÁªÀå ¥ÀæPÀl£ÉUÉ £ÉgÀªÀÅ ¤Ãr ¥ÉÇæÃvÁ컸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ 10,000/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À MAzÀÄ ªÁ¶ðPÀ §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÉ. ºÀ¸ÀÛ¥Àæw ºÀAvÀzÀ°ègÀĪÀ 40PÉÌ PÀrªÉÄ E®èzÀ, 50QÌAvÀ ºÉaÑ®èzÀ  PÀ£ÀßqÀ PÀ«vÉUÀ¼À CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¸ÀAUÀæºÀPÉÌ F §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.  ªÀÄÆgÀÄ «ªÀıÀðPÀgÀļÀî MAzÀÄ vÀdÕgÀ ¸À«Äw §ºÀĪÀiÁ£ÀPÉÌ CºÀðªÁzÀ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ°zÉ. 
ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV ¨ÁèUï: https://govindapairesearch.blogspot.com  CxÀªÁ 
zÀÆgÀªÁt  ¸ÀASÉå:  ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA. 9480575783;  PÀbÉÃj: 0820-2521159 ¸ÀA¥ÀQð¸À§ºÀÄzÀÄ.

§ºÀĪÀiÁ£ÀzÀ G½zÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ »ÃVªÉ:-
1.     PÀ¼ÉzÀ LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è §gÉzÀ PÀ£ÀßqÀ PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ, ©rAiÀiÁV ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀǪÀð ¥ÀæPÀnvÀªÁzÀĪÀÅ EgÀ§ºÀÄzÀÄ, ºÉƸÀzÁV gÀavÀªÁzÀĪÀÇ EgÀ§ºÀÄzÀÄ.
2.     vÀªÀÄä PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°è PÀ¤µÀ× 40 PÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ EgÀ¯Éà ¨ÉÃPÀÄ.
3.     PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ºÉÆgÀ¨sÁUÀzÀ°è ¸ÀàµÀÖªÁV £ÀªÀÄÆ¢¹gÀ¨ÉÃPÀÄ.
4.    vÀªÀÄä PÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀªÀ£À¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°è F ªÉÆzÀ®Ä ¥ÀæPÀlUÉÆArgÀ¨ÁgÀzÀÄ.
5.     ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀ ºÁ¼ÉAiÀÄ°ègÀ¨ÉÃPÀÄ ºÉÆgÀvÀÄ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ AiÀiÁªÀ ¨sÁUÀzÀ®Æè EgÀPÀÆqÀzÀÄ (EzÀÝ°è PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀªÀ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ).
6.   PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÁPÀµÀÄÖ CAZÉaÃnAiÀÄ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ®UÀwÛ¹gÀ¨ÉÃPÀÄ.
7.   ¯ÉÃRPÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀAUÀæºÀzÀ MAzÀÄ £ÀPÀ®Ä ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß (¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ ªÀiÁrzÀ) 2019 ¥sɧæªÀj 28gÀ M¼ÀUÉ ¸À«ÄwAiÀÄ «¼Á¸ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ªÉÄà wAUÀ¼À°è ¸À«ÄwAiÀÄÄ vÀ£Àß ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀzÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è eÁ»ÃgÀÄUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ.
8.     §ºÀĪÀiÁ£ÀPÁÌV DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀªÀ£ÀÄßqÉ«Ää 1/8, 1/12 CxÀªÁ 1/8 DPÁgÀzÀ°è ªÀÄÄ¢æ¸À¨ÉÃPÀÄ.
9.   M§âgÀÄ MAzÀÄ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÀÄ. MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£À PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÉ wgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
10.   DAiÉÄÌ ¸À«Äw wêÀiÁð£À ¥ÀæPÀlªÁzÀ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À M¼ÀUÁV ªÀÄÄzÀæt ªÀÄÄVzÀÄ 12 ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ ¸À«ÄwAiÀÄ ªÀ±À ¸ÉÃgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (CzÀQÌAvÀ ªÉÃ¼É «ÄÃjzÀgÉ ¸À«Äw E£ÁßjUÁzÀgÀÆ F §ºÀĪÀiÁ£À ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ).
11.   ¸ÀAUÀæºÀzÀ ªÀÄÄzÀæt ¥ÀæPÀluÉ ¯ÉÃRPÀgÉà ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÉãÀÆ E®è. DzÀgÉ ¨ÉÃgÉ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÆ §ºÀĪÀiÁ£ÀzÀ ªÉÆvÀÛ ¯ÉÃRPÀjUÉ ªÀiÁvÀæªÉà ¸À®ÄèvÀÛzÉ.
12.   ¸À«ÄwAiÀÄ wêÀiÁð£ÀªÉà CAwªÀÄ wêÀiÁð£À.
  


                                                                 ¥ÉÇæ. ªÀgÀzÉñÀ »gÉÃUÀAUÉ
                                                               ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ


Wednesday, January 2, 2019

Hiriadka Gopal Rao Felicitation programme held on 29.12.2018 

 

 


 

 
ªÀÄzÀÝ¼É ªÀiÁAwæPÀ »jAiÀÄqÀPÀ UÉÆÃ¥Á®gÁAiÀÄjUÉ ¸À£Áä£À

gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæ, EAzÁæ½, ¥ÁæzÉòPÀ eÁ£À¥ÀzÀ gÀAUÀPÀ¯ÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ,  ªÀÄtÂ¥Á® CPÁqÉ«Ä D¥sï ºÉÊAiÀÄgï JdÄåPÉñÀ£ï, »jAiÀÄqÀPÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈw ¹j læ¸ïÖ, »jAiÀÄqÀPÀ EªÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ºÉƹۮ°ègÀĪÀ ªÀÄzÀÝ¼É ªÀiÁAwæPÀ, gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÀ »jAiÀÄqÀPÀ UÉÆÃ¥Á®gÁAiÀÄgÀ ¸À£Áä£À ºÁUÀÆ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.  UÉÆÃ¥Á®gÁAiÀÄgÀ §zÀÄPÀÄ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ £ÀqÉzÀ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀtzÀ°è ¥ÉÇæ. PÉ. JA. gÁWÀªÀ £ÀA©AiÀiÁgï ªÀiÁvÀ£Ár AiÀÄPÀëUÁ£À PÀ¯ÉAiÀÄ°è C£ÉÃPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼ÁVªÉ, DzÀgÉ ¤dªÁzÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ »jAiÀÄqÀPÀ UÉÆÃ¥Á®gÁAiÀÄgÀÄ, CªÀgÀÄ DgÀA©ü¹zÀ ªÉƼÀPÉÊ UÁvÀæzÀ  ªÀÄzÀݼÉAiÀÄ §½PÀ AiÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ ±ÉæõÀ×vÉAiÀÄ£ÀÄß E£ÀßµÀÄÖ  ºÉaѹvÀÄ JAzÀÄ »jAiÀÄ AiÀÄPÀëUÁ£À «zÁéA¸À ¥ÉÇæ, PÉ. JA gÁWÀªÀ £ÀA©AiÀiÁgï ºÉýzÀgÀÄ. AiÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ°è ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ªÀÄzÀÝ¼É ªÁzÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹PÉÆlÖªÀgÉà UÉÆÃ¥Á®gÁAiÀÄgÀÄ, §ºÀıÀ: CªÀgÀAvÉ ªÀÄzÀݼɬÄAzÀ £ÁzÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀr¹zÀªÀgÀÄ E£ÉÆߧâj®è JAzÀgÀÄ.

30 ªÀµÀðUÀ¼À°è  AiÀÄPÀëUÁ£À PÉëÃvÀæzÀ°è ¨Ë¢ÞPÀvÉ E®è. PÉêÀ® zÉÊ»PÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À ªÀiÁvÀæ  PÁtÄwÛzÉÝÃªÉ EzÀÄ AiÀÄPÀëUÁ£À  PÀ¯ÉAiÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ  zÉÆqÀØ vÉÆqÀPÁVzÉ. FV£À PÀ¯Á«zÀjUÉ  ¨sÁµÉAiÀÄ°è »rvÀ«®è, ºÉüÀĪÀ zsÁnAiÀÄÆ C¸ÀàµÀÖªÁVzÉ. DzÀgÉ £ÁªÀÅ ºÉüÀĪÀÅzÉà ¸Àj JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. PÀ¯Á«zÀgÀ EAxÁ ªÀÄ£À¹Üw AiÀÄPÀëUÁ£À PÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß  E£ÀßµÀÄÖ PÀÄ®UÉr¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è C£ÀĪÀiÁ£À«®è JAzÀgÀÄ.

¤ªÀÈvÀÛ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®  ¥ÉÇæ. JA. J¯ï. ¸ÁªÀÄUÀ ªÀiÁvÀ£Ár  AiÀÄPÀëUÁ£À PÀ¯Á«zÀgÀÄ ¢éÃ¥ÀUÀ¼ÁV ©nÖzÁÝgÉ.  ¨ÉÃgÉ gÀAUÀPÀ¯ÉUÀ¼À §UÉÎ CªÀjUÉ D¸ÀQÛAiÉÄà E®è JAzÀªÀgÀÄ ¨sÁ«¹©nÖzÁÝgÉ.  DzÀgÉ UÉÆÃ¥Á®gÁAiÀÄjUÉ J®è PÀ¯ÉUÀ¼À°èAiÀÄÆ  D¸ÀQÛ EvÀÄÛ. CªÀgÀÄ AiÀÄPÀëUÁ£À PÀ¯Á«zÀjUÉ  ªÀiÁzÀj ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄPÀëUÁ£À D¹Û JAzÀgÀÄ.

AiÀÄPÀëUÁ£À UÀÄgÀÄ §£ÀßAeÉ ¸ÀĪÀuïð ªÀiÁvÀ£Ár »jAiÀÄqÀÌ UÉÆÃ¥Á®gÁAiÀÄgÀ£ÀÄß F E½ªÀAiÀĹì£À°è PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀ UÀÄgÀÄw¹ ¥Àæ±À¹Û ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ  £ÁaPÉAiÀÄ ¸ÀAUÀw. AiÀÄPÀëUÁ£À £ÀªÀÄä zÉÆqÀØ PÀ¯É J£ÀÄߪÀ £ÁªÀÅ  vÀ£Àß fêÀ£ÀªÀ£Éßà AiÀÄPÀëUÁ£ÀPÁÌV ªÀÄÄqÀÄ¥ÁV¹zÀ UÉÆÃ¥Á®gÁAiÀÄjUÁV £ÁªÀÅ K£ÀÆ ªÀiÁr®è JA§ÄzÀÄ SÉÃzÀPÀgÀ JAzÀgÀÄ. CªÀjUÉ F gÁdå¥Àæ±À¹Û AiÀiÁªÀvÉÆÛà zÉÆgÉAiÀĨÉÃPÁVvÀÄÛ, FUÀ ¹QÌgÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄUÉ®è £ÁaPÉAiÀÄ «µÀAiÀÄ JAzÀ CªÀgÀÄ, UÉÆÃ¥Á® gÁAiÀÄgÀÄ fêÀAvÀ EgÀĪÁUÀ¯É CªÀjUÉ gÁµÀÖç ¥Àæ±À¹Û ¹UÀĪÀAvÉ  ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ MvÁ۬ĹzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ UÀÄgÀÄ §£ÀßAeÉ ¸ÀAfêÀ ¸ÀĪÀtð ªÀÄvÀÄÛ «zÁåyð vÀAqÀzÀªÀjAzÀ UÀÄgÀÄPÁtÂPÉAiÀiÁV AiÀÄPÀëUÁ£À ¥ÁævÀåQëPÉ £ÀqɬÄvÀÄ.

¸À£Áä£À ¹éÃPÀj¹zÀ UÉÆÃ¥Á®gÁAiÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár AiÀÄPÀëUÁ£À JAzÀgÉ «Ä«ÄQæ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ®è, ¸ÀPÀð¸ï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ®è, CzÀÄ £ÀªÀÄä »jAiÀÄgÀÄ £ÀªÀÄUÉ ªÀiÁrlÄÖ ºÉÆÃzÀ D¹Û. CzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ C£ÀĨsÀ«¸ÀĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉ  CzÀ£ÀÄß G½¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀgÀÄ.  AiÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ°è PÀ¯É, ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌöÈw EzÉ. CzÀ£ÀÄß ¨ÉÃ¥Àðr¸À¨ÁgÀzÀÄ. ¨ÉÃ¥Àðr¹zÀgÉ AiÀÄPÀëUÁ£À G½AiÀÄĪÀÅ¢®è JAzÀ CªÀgÀÄ, AiÀÄPÀëUÁ£À »AzÀÆ zÉñÀzÀ §ºÀ¼À zÉÆqÀØ D¹Û, CzÀÄ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvɬÄAzÀ §zÀÄPÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ°¸ÀÄvÀÛzÉ JAzÀgÀÄ.  

£Á£ÉƧ⠪ÀÄzÀÝ¼É ªÁzÀPÀ, F PÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ°vÀÄ E£ÀÆß ªÀÄÄV¢®è, PÀ°AiÀÄ°PÉÌ E£ÀÆß §ºÀ¼À EzÉ, CzÀPÉÌ EA¢UÀÆ ¥Àæw¢£À MAzÀzÀð UÀAmÉ ªÀÄzÀÝ¼É C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀ CªÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÀݼÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉwÛPÉÆAqÀÄ  PÁ®Ä UÀAmÉUÀ¼À PÁ® ªÀÄzÀÝ¼É ¨Áj¹ ¥ÉæÃPÀëPÀjUÉ ªÀÄÄzÀ ¤ÃrzÀgÀÄ.£ÀAvÀgÀ UÉÆÃ¥Á®gÁAiÀÄgÀ fêÀ£ÀzÀ PÀÄjvÀ qÁ. JA. gÁWÀªÀ £ÀA©AiÀiÁgï ¸ÀA¥Á¢¹zÀ gÀAUÀ «zÉåAiÀÄ ºÉÆ®§Ä ¥ÀŸÀÛPÀªÀ£ÀÄß ¥ÉÇæ. ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgÀ G¥ÁzsÀå »jAiÀÄqÀPÀ ©qÀÄUÀqÉUÉƽ¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ.  CPÁqÉ«Ä D¥sï d£ÀgÀ¯ï JdÄåPÉñÀ£ï£À DqÀ½vÁ¢üPÁj qÁ. JZï. ±ÁAvÁgÁªÀiï CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀÝgÀÄ. ¥ÉÇæ. ªÀgÀzÉÃ±ï »gÉÃUÀAUÉ  ¸ÁéUÀw¹ ¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. PÉÃAzÀæzÀ UÀÄgÀĪÀÈAzÀzÀªÀjAzÀ ¸ÁéUÀvÀ VÃvÉAiÀiÁV ¨sÁUÀªÀwPÉ £ÀqɬÄvÀÄ. ¥ÉÇæ. JA. J¯ï. ¸ÁªÀÄUÀ ªÀA¢¹zÀgÀÄ.  qÁ. PÁvÁå¬Ä¤ PÀÄAf¨ÉlÄÖ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ.


                                                            __________