Wednesday, November 23, 2011

Shashwatha Neravu Yojane

±Á±ÀévÀ £ÉgÀªÀÅ AiÉÆÃd£É

GqÀĦ-ªÀÄtÂ¥Á® ºÉzÁÝjAiÀÄ°è EAzÁæ½AiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À«gÀĪÀ AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæªÀÅ §qÀUÀÄwnÖ£À AiÀÄPÀëUÁ£ÀªÀ£ÀÄß ±Á¹ÛçÃAiÀĪÁV PÀ°¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¥Àæw¶×vÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀå 35 «zÁåyðUÀ¼ÀÄ AiÀÄPÀëUÁ£ÀªÀ£ÀÄß C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ.

¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ UÀÄgÀÄPÀÄ® ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è ²PÀët ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ ²PÀëuÁyðUÀ¼À Hl, ªÀ¸Àw, ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçªÉà ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß zsÀªÀiÁðxÀðªÁV ¤ÃqÀĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉ PÀ¯Á«zÀgÀ£ÁßV gÀƦ¸ÀÄwÛzÉ.

PÀ¯Á©üªÀiÁ¤UÀ¼ÀÄ, ¥ÉÇõÀPÀgÀÄ vÀªÀÄä CxÀªÁ vÀªÀÄä PÀÄlÄA§zÀªÀgÀ d£À䢣À, «ªÁºÀ ¢£À CxÀªÁ E¤ßvÀgÀ ¸ÀägÀuÁºÀð ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀägÀtÂÃAiÀÄUÉƽ¸À®Ä ±Á±ÀévÀ £É¯ÉAiÀÄ°è AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæPÉÌ £ÉgÀªÁUÀ®Ä CªÀPÁ±À PÀ°à¸À¯ÁVzÉ.

ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV ¸ÀA¥ÀQð¸À¨ÉÃPÁzÀ «¼Á¸À:
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæ, ²ªÀ¥Àæ¨sÁ, ²æà ªÁ¢gÁd ªÀ£ÀA, ºÀAiÀÄVæêÀ £ÀUÀgÀ, EAzÁæ½, GqÀĦ
zÀÆgÀªÁtÂ: 0820-2521159 (PÀZÉÃj); 0820-2575789(ªÀÄ£É)/ 0820-2572259(PÉÃAzÀæ)
¥sÁåPïì: 0820- 2523559    email:mgmcollegeudupi@dataone.in    

Tuesday, November 22, 2011

Kadangodlu Kavana competition 2012

PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè ¸ÁägÀPÀ C¥ÀæPÀnvÀ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼À ¸ÀàzsÉð 2012

PÀ¼ÉzÀ 1978gÀ°è ¸ÁܦvÀªÁzÀ PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè ¸ÁägÀPÀ zÀwÛ ¸À«ÄwAiÀÄ PÁªÀå ¥ÀæPÀl£ÉUÉ £ÉgÀªÀÅ ¤Ãr ¥ÉÇæÃvÁ컸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ 10,000/- (gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À MAzÀÄ ªÁ¶ðPÀ §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹zÉ, ºÀ¸ÀÛ¥Àæw ºÀAvÀzÀ°ègÀĪÀ 40PÉÌ PÀrªÉÄ E®èzÀ PÀ«vÉUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀPÉÌ F §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.  ªÀÄÆgÀÄ «ªÀıÀðPÀgÀļÀî MAzÀÄ vÀdÕgÀ ¸À«Äw §ºÀĪÀiÁ£ÀPÉÌ CºÀðªÁzÀ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ°zÉ.

§ºÀĪÀiÁ£ÀzÀ G½zÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ »ÃVªÉ:-
 1. PÀ¼ÉzÀ LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è §gÉzÀ PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ, ©rAiÀiÁV ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀǪÀð ¥ÀæPÀnvÀªÁzÀĪÀÅ EgÀ§ºÀÄzÀÄ, ºÉƸÀzÁV gÀavÀªÁzÀĪÀÅ EgÀ§ºÀÄzÀÄ.
 2. vÀªÀÄä PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°è PÀ¤µÀ× 40 PÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ EgÀ¯Éà ¨ÉÃPÀÄ.
 3. PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ºÉÆgÀ¨sÁUÀzÀ°è ¸ÀàµÀÖªÁV £ÀªÀÄÆ¢¹gÀ¨ÉÃPÀÄ.
 4. vÀªÀÄä PÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀªÀ£À¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°è F ªÉÆzÀ®Ä ¥ÀæPÀlUÉÆArgÀ¨ÁgÀzÀÄ.
 5. ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀ ºÁ¼ÉAiÀÄ°ègÀ¨ÉÃPÀÄ ºÉÆgÀvÀÄ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ AiÀiÁªÀ ¨sÁUÀzÀ®Æè EgÀPÀÆqÀzÀÄ.
 6. PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÁPÀµÀÄÖ CAZÉaÃnAiÀÄ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ®UÀwÛ¹gÀ¨ÉÃPÀÄ.
 7. ¯ÉÃRPÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀAUÀæºÀzÀ MAzÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß (°TvÀ) EzÉà 2012 ªÀiÁZïð 31gÀ M¼ÀUÉ ¸À«ÄwAiÀÄ  «¼Á¸ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ªÉÄà 1PÉÌ ¸À«ÄwAiÀÄÄ vÀ£Àß ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀzÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è eÁ»ÃgÀÄUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ.
 8. DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ qÉ«Ää 1/8, 1/12 CxÀªÁ 1/8 DPÁgÀzÀ°è EgÀ¨ÉÃPÀÄ.
 9. ¸ÀAUÀæºÀzÀ ªÀÄÄzÀæt ¥ÀæPÀluÉ ¯ÉÃRPÀgÉà ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÉãÀÆ E®è.  DzÀgÉ ¨ÉÃgÉ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÆ §ºÀĪÀiÁ£ÀzÀ ªÉÆvÀÛ ¯ÉÃRPÀjUÉ ªÀiÁvÀæªÉà ¸À®ÄèvÀÛzÉ.
 10. DAiÉÄÌ ¸À«Äw wêÀiÁð£À ¥ÀæPÀlªÁzÀ £Á®ÄÌ wAUÀ¼À M¼ÀUÁV ªÀÄÄzÀæt ªÀÄÄVzÀÄ 12 ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ ¸À«ÄwAiÀÄ ªÀ±À ¸ÉÃgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (CzÀQÌAvÀ ªÉÃ¼É «ÃjzÀgÉ ¸À«Äw E£ÁßjUÁzÀgÀÆ F §ºÀĪÀiÁ£À ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ).
 11. ¸À«ÄwAiÀÄ wêÀiÁð£ÀªÉà CAwªÀÄ wêÀiÁð£À.
 12. ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV ¸ÀA¥ÀQð¸À¨ÉÃPÁzÀ «¼Á¸À:  ¤zÉðñÀPÀgÀÄ, gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, JA.f.JA. PÁ¯ÉÃdÄ DªÀgÀt, GqÀĦ 576 102.
(JZï. PÀȵÀÚ ¨sÀmï)
¤zÉðñÀPÀgÀÄ
   

Sunday, November 20, 2011

Kambala list

PÀA§¼ÀzÀ ªÉüÁ¥ÀnÖ
      
04.12.2011
ªÀÄAeÉñÀégÀ
10.12.2011
¨ÁgÁr
17.12.2011
ªÀPÁér
25.12.2011
ªÀÄÄ°Ì
31.12.2011
ªÉÃtÆgÀÄ
07.01.2012
«ÄAiÀiÁågÀÄ
15.01.2012
£ÀA¢PÀÆgÀÄ
21.01.2012
ªÀÄÆqÀ©¢æ
28.01.2012
PÀl¥Ár
04.02.12
LPÀ¼À
11.02.2012
¦°PÀļÀ
18.02.2012
PɼÀ¥ÀÅwÛUÉ
25.02.2012
FzÀÄ
03.03.2012
¥ÀÅvÀÆÛgÀÄ
10.03.2012
eÉ¥ÀÅöà
18.03.2012
G¦à£ÀAUÀr
24.03.2012
§AUÁr
31.3.2012
vÀ®¥Ár

ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಯೋಗ: ವಾಮನತೆಯಿಂದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮತ್ವಕ್ಕೆ

Wednesday, November 2, 2011

Birthday celebrations of the late Kota Shivarama K...

MGM: What is New?: Birthday celebrations of the late Kota Shivarama K...: Birthday celebrations of the late Kota Shivarama Karanth was held at MGM College, Udupi on 10-10-2011. This programme was sponsored by Regi...

Wednesday, October 26, 2011

ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರು ನಾನು ಕಂಡಂತೆ-- ಸುಧೀರ್ ರಾವ್ ಕೊಡವೂರು

Nritya Niketana Kodavoor Udupi: ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರು ನಾನು ಕಂಡಂತೆ-- ಸುಧೀರ್ ರಾವ್ ಕೊಡವೂರು: ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀgÀÄ - £Á£ÀÄ PÀAqÀAvÉ - ¸ÀÄ¢üÃgï gÁªï PÉÆqÀªÀÇgÀÄ PÉÃgÀ¼ÀzÀ PÀxÀPÀ̽ £ÀÈvÀå ¸ÀA¥ÀæzÁ0iÀÄzÀ°è ªÀ®èvÉÆÃ¼ï ªÉÄ£À£ï 0iÀiÁªÀ...

Friday, October 21, 2011

Samvada on 23.10.2011

gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, GqÀĦ
gÀxÀ©Ã¢ UɼÉAiÀÄgÀÄ, GqÀĦ

-:: ¸ÀAªÁzÀ ::-

²æà JZï. ªÉÊ gÁdUÉÆÃ¥Á¯ï
²æêÀÄw «ªÀįÁ gÁdUÉÆÃ¥Á¯ï
(PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå gÀAUÀ, £ÀÆåd¹ð, AiÀÄÄ.J¸ï.J)

CªÀgÉÆA¢UÉ

²æêÀÄw ªÉÊzÉû
²æêÀÄw eÉÆåÃw ªÀĺÁzÉêÀ
ªÀÄvÀÄÛ
£ÁªÀÅ-¤ÃªÀÅ

¸ÀܼÀ      : zsÀé£Áå¯ÉÆÃPÀ’, UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, GqÀĦ
¸ÀªÀÄAiÀÄ  : UÀAmÉ 4.30 jAzÀ
¢£ÁAPÀ  : 23.10.2011, gÀ«ªÁgÀ

 // ¤ªÀÄUÉ DzÀgÀzÀ ¸ÁéUÀvÀ //


¥ÉÇæ.ºÉgÀAeÉ PÀȵÀÚ ¨sÀlÖ
¥ÉÇæ. ¸ÀħæºÀätå eÉÆò
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ
gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ,
ªÉƨÉʯï: 9448215779
PÁAiÀÄðzÀ²ð
gÀxÀ©Ã¢ UɼÉAiÀÄgÀÄ (j)
GqÀĦ

ಸಂವಾದ-ಎಚ್. ವೈ.ರಾಜಗೋಪಾಲ್ { ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಂಗ,ನ್ಯುಜರ್ಸಿ, ಯು.ಎಸ್.ಎ } ಉಡುಪಿ-23-10-2010


Wednesday, September 21, 2011

kk hebbar drawing competition winner

¢£ÁAPÀ: 17.09.2011gÀAzÀÄ ªÀÄÆqÀĨɼÉî ¸ÉÊAmï¯ÁgÉ£ïì DAUÀèªÀiÁzsÀåªÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ PÉ.PÉ ºÉ¨Áâgï d£Àä ±ÀvÀªÀiÁ£ÉÆÃvÀìªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è avÀæPÀ¯Á ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è «eÉÃvÀgÁzÀªÀgÀ «ªÀgÀ:

1.
¥ÁæxÀ«ÄPÀ «¨sÁUÀ (5 jAzÀ 7£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ)
1.
¥ÀæxÀªÀÄ :
£ÉúÀ¯ï PÀĪÀiÁgï, 7£Éà vÀgÀUÀw
¸ÉÊAmï ¯ÁgÉ£ïì DAUÀè ªÀiÁzsÀåªÀÄ ±Á¯É, ªÀÄÆqÀĨɼÉî
2.
¢éwÃAiÀÄ
±ÉæÃAiÀÄ, 7£Éà vÀgÀUÀw
ZÀZïð ºÉÊAiÀÄgï ¥ÉæöʪÀÄj ¸ÀÆ̯ï, ªÀÄÆqÀĨɼÉî
3.
vÀÈwÃAiÀÄ
ªÉʯÉAmÉ£ï r¸ÉÆÃd, 7£Éà vÀgÀUÀw
¸ÉÊAmï ¯ÁgÉ£ïì DAUÀè ªÀiÁzsÀåªÀÄ ±Á¯É, ªÀÄÆqÀĨɼÉî

¸ÀªÀÄzsÁ£ÀPÀgÀ
C²é¤
ZÀZïð ¥ÉæöʪÀÄj ±Á¯É ªÀÄÆqÀĨɼÉî

QgÀuï
ZÀZïð ¥ÉæöʪÀÄj ±Á¯É, ªÀÄÆqÀĨɼÉî

¸ÀħæºÀätå
¥ÉæöʪÀÄj ±Á¯É, CzÀªÀiÁgÀÄ
2.
¥ËæqsÀ±Á¯É «¨sÁUÀ (8jAzÀ 10£Éà vÀgÀUÀw)

¥ÀæxÀªÀÄ :
¥ÀªÀ£ï J¸ï. ±ÉnÖ, 9£Éà vÀgÀUÀw
¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯É, ªÀ¼ÀPÁqÀÄ

¢éwÃAiÀÄ
ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ±ÉuÉÊ, 10£Éà vÀgÀUÀw
¸ÉÊAmï ¯ÁgÉ£ïì ¥À.¥ÀÇ PÁ¯ÉÃdÄ, ªÀÄÆqÀĨɼÉî

vÀÈwÃAiÀÄ
¨sÀªÀå ¸Á°AiÀiÁ£ï, 9£Éà vÀgÀUÀw
¸ÉÊAmï ¯ÁgÉ£ïì ¥À.¥ÀÇ PÁ¯ÉÃdÄ, ªÀÄÆqÀĨɼÉî
¸ÀªÀÄzsÁ£ÀPÀgÀ
ªÉÄÊ£Á ªÉÄAqÉÆãÀì
¸ÉÊAmï ¯ÁgÉ£ïì DAUÀè ªÀiÁzsÀåªÀÄ ±Á¯É, ªÀÄÆqÀĨɼÉî
¸ÀégÀÆ¥ï
¸ÉÊAmï ¯ÁgÉ£ïì ¥ÀzÀ«¥ÀǪÀð PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄÆqÀĨɼÉî
QæµÀÚ
¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯É, ªÀ¼ÀPÁqÀÄ
3.
PÁ¯ÉÃdÄ «¨sÁUÀ

¥ÀæxÀªÀÄ
eÉëvÁ r¸ÉÆÃd
¸ÉÊAmï ¯ÁgÉ£ïì ¥À.¥ÀÇ PÁ¯ÉÃdÄ, ªÀÄÆqÀĨɼÉî

¢éwÃAiÀÄ
gÁºÀÄ¯ï ¥ÉÊ
¸ÉÊAmï ¯ÁgÉ£ïì ¥À.¥ÀÇ PÁ¯ÉÃdÄ, ªÀÄÆqÀĨɼÉî

vÀÈwÃAiÀÄ
ZÀAzÀæPÁAvï
eÁÕ£ÀUÀAUÁ ¥À.¥ÀÇ PÁ¯ÉÃdÄ, £É°èPÀmÉÖ

¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀPÀgÀ
¸ÁUÀgï J£ï. DZÁAiÀÄð
eÁÕ£ÀUÀAUÁ ¥À.¥ÀÇ PÁ¯ÉÃdÄ, £É°èPÀmÉÖ


±À²gÉÃSÁ
¸ÉÊAmï ¯ÁgÉ£ïì ¥À.¥ÀÇ PÁ¯ÉÃdÄ, ªÀÄÆqÀĨɼÉî


DzÀ±Àð f. ¥Àæ¨sÀÄ
eÁÕ£ÀUÀAUÁ ¥À.¥ÀÇ PÁ¯ÉÃdÄ, £É°èPÀmÉÖ


¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ avÀæPÀ¯Á«zÀgÀÄ           
GqÀĦ f¯Éè: ¸ÀªÀð²æÃUÀ¼ÁzÀ                   
PÉ.J¯ï ¨sÀmï                             gÀªÉÄñÀ gÁªï                     ¸ÀįÉÆÃZÀ£À ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á¯ï
¥ÀÅgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ CqÉé                       dAiÀĪÀAvï ªÀÄtÂ¥Á®              ²æãÁxÀ ªÀÄtÂ¥Á®
d£ÁzÀð£À ¥ÁªÀAeÉ                        gÀªÉÄñÀ Q¢AiÀÄÆgÀÄ                 gÁeÉÃAzÀæ vÁæ¹
¹AzsÀÄ PÁªÀÄvï                           ¸ÀAvÉÆÃµï ¥ÉÊ                    £À«Ã£À
gÁWÀªÉÃAzÀæ                              G¥ÁzsÁåAiÀÄ ªÀÄÆqÀĨɼÉî            «±ÉéñÀégÀ ¥ÀPÀð¼À

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ (zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯Éè)          
·         ªÀiÁ£Àå²æà UÀuÉÃ±ï ¸ÉÆêÀÄAiÀiÁf;  ²æà ¥Àæ«Ãt PÀĪÀiÁgï     ;   ²æà C¤¯ï zÉêÁrUÀ   ;  ²æà PÀAzÀ£ï f
·         ²æà gÁeÉÃAzÀæ PÉâUÉ;            ²æêÀÄw «ÃuÁ ²æäªÁ¸ï ;    ²æà ¥ÉªÀÄÄðzÉ ªÉÆúÀ£À PÀĪÀiÁgï; 
·         ²æà ªÉÆúÀ£ï PÀĪÀiÁgï;          ²æà gÁªÀÄzÁ¸À CqÀåAvÁAiÀÄ