Tuesday, November 27, 2018

Kanaka Jayanthi photos and report

 


 

 

 

 

PÀ£ÀPÀ dAiÀÄAw

PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ ¨sÀQÛ,  eÁÕ£À, ªÉÊgÁUÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæZÁgÀUÉƽ¸ÀÄvÁÛ, ¨sÀQÛ ¥ÀAxÀzÀ vÀvÀé«ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀPÀÛjUÉ ¥Àæw¥Á¢¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ, PÀ£ÁðlPÀzÀ ºÀ½îºÀ½îUÀ¼À®Æè d£ÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß UÉzÀÄÝ, ¨sÀQÛ©ÃdªÀ£ÀÄß ºÀÈzÀAiÀiÁ¼ÀzÀ°è ©wÛzÀªÀgÀÄ.  


PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀ, ªÀiÁºÉ ¥ÁæAiÉÆÃdPÀvÀézÀ°è JAfJA PÁ¯ÉÃf£À DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæzÀ zsÀé£Áå¯ÉÆÃPÀ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ £ÀqÉzÀ PÀ£ÀPÀ dAiÀÄAw  PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è  PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ ¨sÁªÀavÀæPÉÌ ¥ÀŵÀà£ÀªÀÄ£À  ¸À°è¹ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ «ZÁgÀzsÁgÉUÀ¼À §UÉÎ G¥À£Áå¸À ¤ÃrzÀ ¥ÉÇæ. ªÉÄÃn ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà£ÀªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ.

ºÀj±ÀgÀt£ÁV ªÉÄgÉzÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ QÃvÀð£ÉUÀ¼ÀÄ CvÀåAvÀ ªÉÄîälÖzÀ°èªÉ, ¸Á»vÀå zÀȶ֬ÄAzÀ®Æ ±ÉæõÀÖªÁVªÉ. CªÀgÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ ¥Àj¥ÀPÀé fêÀ£Á£ÀĨsÀªÀPÀÆÌ «ªÉÃPÀ²Ã®vÉUÀÆ, ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÀéPÀÆÌ, ¸ÁévÀAvÀæ÷å¦æAiÀÄvÉUÀÆ PÀ£Àßr »rAiÀÄÄvÀÛªÉ. ¥ÁªÀÄgÀ ªÀUÀð, d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è ¨sÀQÛ ¨sÁªÀ ªÀÄÆr¹zÀ zÁ±Àð¤PÀ PÀ«AiÀiÁzÀ CªÀgÀ£ÀÄß £É£É¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀÄzÀÄ £ÀªÉÄä®ègÀ  PÀvÀðªÀå JAzÀÄ  CªÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ.
 ªÀÄzsÀåPÁ°Ã£À PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåPÉÌ C¥ÀǪÀð PÉÆqÀÄUÉAiÀĤßvÀÛ zÁ¸À±ÉæõÀ×gÀ¯ÉÆè§âgÁzÀ CªÀgÀÄ ªÁå¸ÀgÁAiÀÄgÀ ²µÀågÁV ¥ÀÅgÀAzÀgÀzÁ¸ÀgÀ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£ÀgÁV ºÀjzÁ¸À ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß  ²æêÀÄAvÀUÉƽ¹zÀªÀgÀÄ. PÀ«AiÀiÁV  ºÀj¨sÀQÛ¸ÁgÀ, ªÉÆúÀ£À vÀgÀAVtÂ, gÁªÀÄzsÁ£Àå  ZÀjvÉæAiÀÄAvÀºÀ «²µÀÖ PÁªÀåPÀÈwUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÀ »jªÉÄ CªÀjUÉ ¸À®ÄèvÀÛzÉ. PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ PÀÈwUÀ¼À°è eÁ£À¥ÀzÀ ªÉÆgÉvÀ«zÀÄÝ, UÁæªÀÄåzÀ UÀªÀÄäwÛzÉ. ºÁUÀÆ «zÁéA¸ÀgÀ ¥ÁArvÀå«zÉ. PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ vÀªÀÄä §zÀÄQ£ÀÄzÀÝPÀÆÌ vÀªÀÄä vÀvÀé«ZÁgÀUÀ½AzÀ d£ÀªÀÄ£ÀUÉzÀݪÀgÀÄ. vÀªÀÄä QvÀð£ÉUÀ½AzÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ ªÀÄÆ¯É ªÀÄƯÉUÀ¼À d£ÀgÀ ºÀÈzÀAiÀÄ vÀnÖzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è C¸ÁªÀiÁ£ÀågÁV  UÀÄgÀÄw¹PÉÆAqÀ ªÀĺÁ£ï ªÀiÁ£ÀªÀvÁªÁ¢ JAzÉà CªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉAiÀħºÀÄzÀÄ  JA§ C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ.
PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¦ÃoÀzÀ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀ  ¥ÉÇæ. ªÀgÀzÉñÀ »gÉÃUÀAUÉ  ¥Áæ¸ÁÛ«PÀ ªÀiÁvÀ£Ár, ¨sÀQÛ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ PÀ«UÀ¼ÁV §zÀÄPÀÄ ¸ÁV¹zÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ ¸ÀvÀåzÀ eÉÆvÉUÉ £ÉÃgÀ C£ÀĸÀAzsÁ£À Ej¹PÉÆAqÀªÀgÀÄ. ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ M¼ÀVzÀÄÝPÉÆAqÉà ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ vÉÆAzÀgÉUÀ¼À£ÀÄß nÃQ¹zÀªÀgÀÄ. ¸ÁªÀiÁfPÀ, DzsÁåwäPÀ vÀvÀézÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ zÁj¢Ã¥ÀªÁV ¤AvÀ CªÀgÀ£ÀÄß ¸Àäj¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁVzÉ JAzÀgÀÄ. JA.f.JA PÁ¯ÉÃf£À «zÁåyð¤ PÀÄ. ¸ÀªÀĤé PÀ£ÀPÀQÃvÀð£É ºÁrzÀgÀÄ. ¥ÁrUÁgÀÄ ®Që÷äãÁgÁAiÀÄt G¥ÁzsÀå ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀUÀzÀªÀjAzÀ PÀ£ÀPÀVÃvÉUÀ¼À UÁAiÀÄ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ.  PÉÃAzÀæzÀ DqÁ½vÁ¢üPÁj  ¥ÉÇæ. JA.J¯ï ¸ÁªÀÄUÀ  ªÀA¢¹zÀgÀÄ ¨sÁæªÀÄj ²ªÀ¥ÀæPÁ±ï PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤gÀƦ¹zÀgÀÄ.
_____

Thursday, November 22, 2018

Drawing Competition

 

 

  

 

ªÀÄPÀ̼À°ègÀĪÀ ¸ÀÄ¥ÀÛ ¥Àæw¨sÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ ¨É¼É¸ÀĪÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ ¥Á®PÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁdzÀ ªÉÄðzÉ JAzÀÄ »jAiÀÄ PÀ¯Á«zÀ ²æà ©. ¸ÀĨÁæAiÀÄ ±Á¹Ûç £ÀÄrzÀgÀÄ.  EA¢£À F AiÀiÁAwæPÀÈvÀ AiÀÄÄUÀzÀ°è §zÀÄPÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀªÁUÀ®Ä EAvÀºÀ PÀ¯ÉUÀ¼ÀÄ CªÀ±Àå JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ.  gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÃAzÀæ, ªÀiÁºÉ ªÀÄtÂ¥Á® EªÀgÀ D±ÀæAiÀÄzÀ°è ¨ÁgÀPÀÆgÀÄ ªÀÄÆqÀÄPÉÃj UÀAUÀªÀÄä gÁªÀÄZÀAzÀæ±Á¹Ûçà ¸ÀägÀuÁxÀð £ÀqÉzÀ avÀæPÀ¯Á ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è «eÉÃvÀjUÉ §ºÀĪÀiÁ£À «vÀj¹ CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. avÀæPÀ¯É ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄ£À¸ÀÄì CgÀ¼À®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ.  §tÚUÀ¼À eÉÆvÉUÉ DlQ̽AiÀÄĪÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¥ÀæPÀÈw, ¸ÀªÀiÁd EªÀÅUÀ¼À eÉÆvÉUÉ MqÀ£Ál ¨É¼É¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ.  ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁV ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ avÀæPÀ¯Á ±Á¯ÉAiÀÄ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á® qÁ ¤gÀAd£ï EªÀgÀÄ ¥Á®PÀgÀÄ ªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É C£ÀªÀ±ÀåPÀ MvÀÛqÀ ºÉÃgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ©lÄÖ CªÀgÀªÀgÀ C©ügÀÄaUÉ vÀPÀÌAvÉ ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀgÀÄ.
PÉÃAzÀæzÀ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÁzÀ ¥ÉÇæ. ªÀgÀzÉñÀ »gÉÃUÀAUÉ ªÀiÁvÀ£Ár ªÀÄPÀ̽UÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ MAzÀÄ PÀ¯ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ«zÀÝgÉ §zÀÄPÀÄ ¸ÀÈd£À²Ã®UÉƼÀÄîvÀÛzÉ. ¥Á®PÀgÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ F jÃwAiÀÄ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß MzÀV¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀgÀÄ. vÀzÀ£À£ÀAvÀgÀ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ PÉÃAzÀæzÀ DqÀ½vÁ¢üPÁj ¥ÉÇæ. JA.J¯ï ¸ÁªÀÄUÀgÀÄ J¯Áè jÃwAiÀÄ PÀ¯ÉUÀ¼À£ÀÄß G½¹ ¨É¼É¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀgÀÄ.  §ºÀĪÀiÁ£À EgÀ° ©qÀ° ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¤gÁ±ÀgÁUÀzÉ vÀªÀÄä PÀ¯ÉUÉ «±ÉõÀ ªÀĺÀvÀé«zÉ J£ÀÄߪÀ w¼ÀĪÀ½PɬÄAzÀ ªÀÄÄ£ÀßqÉAiÀĨÉÃPÀÄ JAzÀgÀÄ.  wÃ¥ÀÅðUÁgÀgÁV UÉÆæ »gÉèÉlÄÖ ºÁUÀÆ «±ÉéñÀégÀ ¥ÀPÀð¼À ¸ÀºÀPÀj¹zÀgÀÄ. ¨sÁgÀwAiÀĪÀgÀÄ ¥ÁæxÀð£ÉUÉÊzÀÄ ªÉAPÀmÉÃ±ï ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. ®ZÉÑÃAzÀæ EªÀgÀÄ ªÀA¢¹, PÁgÀåPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀIJävÁgÀªÀgÀÄ ¤gÀƦ¹zÀgÀÄ. 

ಮೋಗವೀರ ಕಸುಬು, ಬದುಕು ದಾಖಲೀಕರಣ

 

ªÉÆUÀ«ÃgÀgÀ PÀ¸ÀħÄ, §zÀÄPÀÄ zÁR°ÃPÀgÀt

ªÉÆUÀ«ÃgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÀ°£À C«£Á¨sÁªÀ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀÅgÁvÀ£ÀªÁzÀÄzÀÄ. PÀqÀ°£À°è ¸ÀªÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ C¥ÁAiÀÄzÀ PÀ¸ÀÄ§Ä ¤ªÀð»¸ÀĪÀ ªÉÆUÀ«ÃgÀgÀ §zÀÄQ£À PÀÄjvÁzÀ CzsÀåAiÀÄ£À CUÀvÀå JAzÀÄ ªÀÄtÂ¥Á®zÀ ªÀiÁºÉAiÀÄ ¥ÁæzÉòPÀ eÁ£À¥ÀzÀ gÀAUÀPÀ¯ÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæzÀ ¸ÀAAiÉÆÃd£Á¢üPÁj ¥ÉÇæÃ. ªÀgÀzÉñÀ »gÉÃUÀAUÉ CªÀgÀÄ ªÉÆUÀ«ÃgÀgÀ PÀ¸ÀÄ§Ä ºÁUÀÆ §zÀÄPÀÄ PÀÄjvÀ zÁR¯ÁwAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀð ºÉýzÀgÀÄ.

¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ ¤Ãj£À ºÀjªÀÅ, DPÁ±À £ÉÆÃrzÁUÀ AiÀiÁªÀ §tÚzÀ ªÀÄÄV®Ä AiÀiÁªÀ ¢QÌ£À°è zÀlÖªÁVzÉ, zÀqÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ DUÀĪÀ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À DzsÁgÀzÀ°è ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ£ÀÄß NzÀ§®è ªÉÆUÀ«ÃgÀgÀÄ ©Ã¸À§®è UÁ½, ¥ÁæPÀÈwPÀ ªÀåvÁå¸ÀªÀ£ÀÄß w½§®èªÀgÁVzÁÝgÉ. ZÀAzÉÆæÃzÀAiÀĪÀ£ÀÄß DzsÀj¹ ¸ÁUÀgÀzÀ G§âgÀ, E½vÀUÀ¼À£ÀÄß ¤zsÀðj¸À§®è ªÉÆUÀ«ÃgÀgÀÄ ¥ÀæPÀÈwAiÉÆA¢UÉ £ÉÃgÀªÁzÀ ¸ÀA§AzsÀ ¨É¸ÉzÀÄPÉÆAqÀªÀgÀÄ JAzÀÄ »gÉÃUÀAUÉ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¥ÀnÖzÁÝgÉ.
¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ «zsÁ£ÀUÀ¼À «ÄãÀÄUÁjPÉAiÀÄ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß, §¯ÉUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß, «ÄãÀÄUÁjPÁ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAªÁzÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ zÁR°¹PÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. vÉÆA§vÉÛüÀÄ eÁwAiÀÄ «ÄãÀÄUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ºÉý¹ £ÀªÀÄÆ¢¹PÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. EªÀwÛUÀÆ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ «ÄãÀÄUÁjPÉ G½zÀÄPÉÆArgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ «ªÀj¹zÀgÀÄ.

ºÀÄlÄÖ, ªÀÄzÀÄªÉ ¤±ÀÑAiÀÄ, ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄAvÁzÀ DZÀgÀuÉUÀ¼À «ªÀgÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. ¸Á«£À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ «¢üUÀ¼À£ÀÄß PÉý-ºÉý¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ªÉÆUÀ«ÃgÀgÀ MlÄÖ §zÀÄQ£À¯ÁèzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.
§qÁ JªÀiÁð½£À°è UÀÄjPÁgÀ gÁWÀªÀ UÀÄjPÁgÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è zÁR°ÃPÀgÀt £ÀqɬÄvÀÄ. ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛUÀ¼ÁV ²æêÀÄw eÁ£ÀQ §AUÉÃgÀ  , ¥ÀÅgÀAzÀgÀ ¸Á¯Áå£ï, gÁªÀÄ JA. ¸ÀĪÀtð, ²ªÁf J¸ï . C«Äãï, ¢£ÉñÀ JªÀiÁð¼ï, ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ J¸ï. PÀÄAzÀgï CªÀgÀÄ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀgÀÄ. PÉ .J¯ï . PÀÄAqÀAvÁAiÀÄ zÁR¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ. ®ZÉÑÃAzÀæ CªÀgÀÄ «ÃrAiÉÆà zÁR¯Áw ªÀiÁrzÀgÀÄ.

Documenting Koraga Community

 

 

 

 

                     PÉÆgÀUÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ PÀÄ®PÀ¸ÀÄ©£À zÁR°ÃPÀgÀt
                                        
»jAiÀÄqÀÌ, ¨ÉƪÀÄägÀ¨ÉlÄÖ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ªÁå¦ÛAiÀÄ ¥ÀqÁØA, ¥ÀqÀĨsÁUÀªÀÄ£É, ªÀÄÄvÀÆÛgÀÄ PÁæ¸ï §½AiÀÄ PÉÆgÀUÀgÀ PÉÆ¥ÀàzÀ°è PÉÆgÀUÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ªÀÄA¢ vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ §ÄnÖ (PÀÄgÀĪÉ), UÉgÀ¸É (vÀqÉà), ¹§è (vÀnÖPÀÄqÀÄà) »ÃUÉ ºÀ®ªÁgÀÄ jÃwAiÀÄ ¨ÉvÀÛzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ ««zsÀ ºÀAvÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.  ªÁ¸ÀÄ CªÀgÀ »jvÀ£ÀzÀ°è UÀuÉñÀ, ªÀÄAdÄ, UÀįÁ©, UËj CªÀgÀÄ vÀAiÀiÁjAiÀÄ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß, §¼À¸ÀĪÀ ©Ã¼À®ÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀÄvÁÛ UÉgÀ¸É, ºÉrUÉ EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß ¹zÀÞUÉƽ¹zÀgÀÄ. ¸ÀA¥À ºÁUÀÆ ¥À«vÀæ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr ¸ÀºÀPÀj¹zÀgÀÄ. ©Ã¼À®ÄUÀ¼À£ÀÄß PÉ®¸ÀPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ºÉÃUÉ ¹zÀÞ¥Àr¸ÀÄvÁÛgÉ (§ÆgÀÄ QøÀÄ£ÀÄ, §ÆgÀÄ ¦gɸÀÄ£ÀÄ) JA§ÄzÀ£ÀÆß ªÀiÁrvÉÆÃj¹zÀgÀÄ.  vÀAiÀiÁjAiÀÄ ºÀAvÀUÀ¼ÁzÀ C¼ÀvÉAiÀÄ ¤zsÁðgÀ EzÀPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV vÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. UÉgÀ¸ÉAiÀiÁzÀgÉ ¸ÀPÀÌt (UÉgÀ¸ÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ ºÀgÀªÀÅ) ºÁPÀĪÀÅzÀÄ §½PÀ §¢ PÀlÄÖªÀÅzÀÄ (CgÀÄ PÀlÄÖ£ÀÄ) »ÃUÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ºÀAvÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤ÃrzÀ «ªÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. F zÁR¯ÁwAiÀÄ LzÀÄ UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÉÆgÀUÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀªÀgÀ zÉʪÀ zÉêÀgÀÄ, £ÀA©PÉUÀ¼ÀÄ, DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ, d£À£À, ¥ÀŵÀàªÀwAiÀiÁUÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð, ªÀÄzÀĪÉ, ¹ÃªÀÄAvÀ, ºÀÄlÄÖ ¸Á«£À PÀÄjvÁzÀ DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ, ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄUÀ¼À PÀÄjvÁzÀ «ªÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ PÉý-ºÉý¹ zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÃAzÀæzÀ ¸ÀAAiÉÆÃd£Á¢üPÁj ¥ÉÇæ. ªÀgÀzÉñÀ »gÉÃUÀAUÉ CªÀgÀÄ PÉÆgÀUÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀªÀgÀ fêÀ£À PÀæªÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÈwÛ P˱À®åUÀ¼À£ÀÄß KPÀPÁ®zÀ°è zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ, CzsÀåAiÀÄ£À CPÁAQëUÀ½UÉ DzsÁgÀªÁV PÉÃAzÀæzÀ°è eÁUÀævÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀ CªÀgÀÄ ¸ÀºÀPÀj¹zÀªÀjUÉ zsÀ£ÀåªÁzÀ ¸ÀªÀĦð¹zÀgÀÄ. PÉ. J¯ï. PÀÄAqÀAvÁAiÀÄ ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ zÁR°ÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ. PÉÃAzÀæzÀ ®ZÉÑÃAzÀæ CªÀgÀÄ «ÃrAiÉÆà zÁR°ÃPÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀgÀÄ. ¨sÁgÀw CªÀgÀÄ F zÁR¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAAiÉÆÃf¹zÀÝgÀÄ ºÁUÀÆ bÁAiÀiÁavÀæ UÀæºÀtzÀ°è ¸ÀºÀPÀj¹zÀgÀÄ.