Thursday, July 14, 2016

¢£ÁAPÀ 05.07.2016gÀAzÀÄ ¥ÀPÀð¼À gÉÆÃlj PÀè¨ï ªÀw¬ÄAzÀ AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæzÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç «vÀgÀuÉ ºÁUÀÆ ¨sÉÆÃd£À UÀȺÀPÉÌ CvÀåUÀvÀåªÁzÀ CrUÉ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß zÉÃtÂUÉAiÀiÁV ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ.  

 

ªÀÄtÂ¥Á® «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ««zsÀ «¨sÁUÀUÀ¼À°è CzsÀåAiÀÄ£À £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ ªÀįÉòAiÀiÁzÀ «zÁåyð «zÁåyð¤AiÀÄgÀÄ AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæPÉÌ  ¨sÉÃn ¤Ãr AiÀÄPÀëUÁ£À £ÀÈvÀå, C¨sÁå¸À PÀæªÀÄ EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀÄzÀ®èzÉ «zÁåyðUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¨ÉgÉvÀÄ UÀÄA¥ÀÅ £ÀÈvÀå, UÀÄA¥ÀÅ CzsÀåAiÀÄ£À EvÁå¢ ZÀlĪÀnUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ «ZÁgÀ «¤ªÀÄAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀgÀÄ. £ÀªÀ zɺÀ°AiÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ §ºÀĪÀiÁzsÀåªÀÄ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ ¸ÀAUÀæºÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁzÀ ²æà E¥sÁð£ï gÀhÄĨÉÃjAiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 09.07.2016gÀAzÀÄ ¥ÁæzÉòPÀ eÁ£À¥ÀzÀ gÀAUÀPÀ¯ÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr zÁR°vÀ ¸ÀAUÀæºÀUÀ¼À£ÀÄß «ÃQë¹zÀgÀÄ. 

 


Thursday, July 7, 2016

ಮೇಜರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ನಿಧನ 5-7-2016

Pro . Major V. Balakrishnan { 86 } Rt Principal , Vijaya College Mulky { 1977-85 } expired at Chennai on 5-7-2016.Afer retiring from Indian Army he worked at M. G. M. College Udupi as H. O. D o Department of Zoology.  During 1985- 86 he woked at JCBM College Sringeri