Thursday, July 14, 2016

¢£ÁAPÀ 05.07.2016gÀAzÀÄ ¥ÀPÀð¼À gÉÆÃlj PÀè¨ï ªÀw¬ÄAzÀ AiÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæzÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç «vÀgÀuÉ ºÁUÀÆ ¨sÉÆÃd£À UÀȺÀPÉÌ CvÀåUÀvÀåªÁzÀ CrUÉ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß zÉÃtÂUÉAiÀiÁV ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ.  

 

No comments: